SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

107 Vládny návrh

Zákon

Slovenskej národnej rady z

o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými

socialistickými organizáciami a doplnení zákona Slovenskej národnej

rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I § 1

Výnos dane zo mzdy, ktorú odvádzajú krajské národné výbory, Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a nimi riadené a spravované organizácie, je príjmom rozpočtov týchto národných výborov.

§ 2

Výnos dane zo mzdy, ktorú odvádzajú

a) okresné národné výbory, Národný výbor mesta Košíc (ďalej len "okresný národný výbor"), mestské národné výbory, miestne národné výbory, obvodné národné výbory v Košiciach a nimi riadené a spravované organizácie,

b) výrobné družstvá, spotrebné družstvá a bytové družstvá,

c) štátne majetky a ďalšie štátne hospodárske organizácie poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb s výnimkou štátnych hospodárskych organizácií vojenských lesov a majetkov,

je príjmom rozpočtu okresného národného výboru, v územnom obvode ktorého je sídlo platiteľskej pokladnice1)

§ 3

Výnos dane zo mzdy, ktorú odvádzajú na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy

a) obvodné národné výbory, miestne národné výbory a nimi riadené a spravované organizácie,

b) výrobné družstvá, spotrebné družstvá a bytové družstvá,

c) štátne majetky a ďalšie štátne hospodárske organizácie poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb s výnimkou štátnych hospodárskych organizácií vojenských lesov a majetkov,

je príjmom rozpočtu Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach sa dopĺňa takto

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slovami "dane z obratu" vkladajú slová "ako aj dane zo mzdy"

2 V § 1 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová "a rozpočtom národných výborov".

Čl. III Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.

1) § 15 ods. 1 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy a § 12 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 161/1976 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy.

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

XVI. zjazd KSČ a najmä 6. zasadanie ÚV KSČ opätovne zvýraznilo zodpovednosť národných výborov za komplexný ekonomický a sociálny rozvoj nimi riadených a spravovaných územných celkov. Zodpovednosť za rozvoj územných celkov riadených jednotlivými národnými výbormi a rastúci význam hospodárstva národných výborov v rámci celého národného hospodárstva vyžaduje medzi iným i sústavné hľadanie možností posilňovania príjmovej základne ich rozpočtov. Skúsenosti z doterajšieho vývoja ukazujú, že vlastné plánované príjmy národných výborov sa podieľajú na celkových príjmoch rozpočtov národných výborov v priemere 31 % a tým prevahu majú prídely z centralizovaných zdrojov.

Na posilnenie príjmovej základne národných výborov sa preto navrhuje previesť zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky do rozpočtov národných výborov výnos dane zo mzdy od všetkých organizácií riadených a spravovaných národnými výbormi (ako aj od národných výborov samotných), bez ohľadu na to, či ide o hospodárske, rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ďalej od výrobných, spotrebných a bytových družstiev a štátnych hospodárskych organizácií v poľnohospodárstve.

Tým sa dosiahne, že začínajúc 8. päťročnicou vzrastie príjmová základňa národných výborov o významný, rovnomerne rozložený stabilný zdroj. Vo finančnom vyjadrení to znamená, že v rámci Slovenskej socialistickej republiky ide o posilnenie rozpočtov národných výborov na úrovni plánu roku 1985 o 3, 9 mld. Kčs.

Realizácia tohto zámeru vyžaduje prijať novú právnu úpravu rozpočtového určenia výnosu tej časti dane zo mzdy, ktorá bude príjmom rozpočtov národných výborov, a to vo forme zákona Slovenskej národnej rady. Zostávajúca časť dane zo mzdy bude podľa § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá) naďalej príjmom rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky.

Z dôvodov zachovania racionálneho jednotného systému správy dane zo mzdy a jej štatistického vykazovania sa navrhuje, aby aj túto časť dane zo mzdy, ktorej výnos bude príjmom rozpočtov národných výborov, spravovali naďalej finančné správy.

Pre organizácie sa nezmení doterajší spôsob odvodu dane zo mzdy, ktorú budú aj naďalej odvádzať finančnej správe príslušnej podľa sídla platiteľovej pokladnice. Finančné správy budú výnos dane zo mzdy pravidelne mesačne prevádzať na účty príslušným národným výborom.

Zmena rozpočtového určenia výnosu časti dane zo mzdy vyžaduje aj priamu novelizáciu zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach. Dôvodom novelizácie je skutočnosť, že finančné správy budú vykonávať správu aj tej časti dane zo mzdy, ktorá bude príjmom rozpočtov národných výborov.

II. Osobitná časť

K Čl. I § 1, 2 a 3

Tieto ustanovenia taxatívne vymedzujú socialistické organizácie (národné výbory a nimi riadené organizácie, výrobné, spotrebné a bytové družstvá a štátne hospodárske organizácie v poľnohospodárstve), ktoré odvádzajú výnos dane zo mzdy do rozpočtov národných výborov. Súčasne určujú národné výbory, ktorých príjmom bude výnos tejto dane.

K Čl. II

Správu tejto dane budú aj naďalej vykonávať finančné správy bez ohľadu na to, či je výnos dane príjmom rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky alebo príjmom rozpočtov národných výborov.

K Čl. III

Účinnosť zákona vychádza z potreby zabezpečiť posilnenie príjmovej základne národných výborov od začiatku 8. päťročnice. Preto výnos dane zo mzdy odvádzanej podľa tohto zákona finančným správam po 1. januári 1986 bude rozpočtovým príjmom príslušného národného výboru.

Bratislava 23. augusta 1985

Predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky Peter Colotka v. r.

Minister financií Slovenskej socialistickej republiky František Mišeje v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

107 a

Spoločná správa

Ústavnoprávneho výboru SNR, Výboru SNR pre plán a rozpočet, Výboru SNR pre národné výbory a národnosti a Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné o výsledkoch prerokovania vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných

správach

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach (tlač SNR 107) prerokovali Ústavnoprávny výbor SNR na schôdzi 27. novembra 1985, Výbor SNR pre plán a rozpočet, Výbor SNR pre národné výbory a národnosti a Výbor SNR pre veci sociálne a zdravotné na svojich schôdzach 23. októbra 1985 a vyslovili s ním súhlas.

Uvedené výbory odporúčajú Slovenskej národnej rade predložený vládny návrh zákona schváliť s touto úpravou:

V Čl. I § 2 sa na konci vety slová "platiteľovej pokladnice1. " nahrádzajú slovami "pokladnice platiteľa. 1)"

Bratislava 29. novembra 1985

Prof. JUDr. Jaroslav Filo, CSc. v. r. predseda Ústavnoprávneho výboru SNR

Ing. Branislav Bíroš v. r. predseda Výboru SNR pre plán a rozpočet

Dezider Krocsány v. r.

podpredseda SNR a

predseda Výboru SNR pre národné výbory a národnosti

Anna Kretová v. r.

podpredsedníčka SNR a

predsedníčka Výboru SNR pre veci sociálne

a zdravotné


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP