SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

108

Vládny návrh Zákon

Slovenskej národnej rady z

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe požnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. 1

Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe požnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani sa mení takto:

§ 1 znie:

"§ 1

(1) Výnos požnohospodárskej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie1) od organizácií, s výnimkou tých, ktoré sú riadené Federálnym ministerstvom národnej obrany a Federálnym ministerstvom vnútra, je príjmom rozpočtu okresného národného výboru, Národného výboru mesta Košíc (ďalej len "okresný národný výbor") a Ná 1) Zákon č. 103/1974 Zb. o požnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 74/1977 Zb. ) a zákona č. 113/1979 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o požnohospodárskej dani.

rodného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, v územnom obvode ktorého má organizácia sídlo.

(2) Výnos požnohospodárskej dane vyrubovanej občanom je príjmom rozpočtu miestneho alebo mestského, obvodného národného výboru (ďalej len "miestny národný výbor"). "

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos 1. januárom 1986.

Dôvodová správa

I. Všeobecná čas

Vláda ČSSR uznesením č. 243 z 13. septembra 1984 a vláda SSR uznesením č. 228 z 21. septembra 1984 schválili "Hlavné smery ďalšieho rozvíjania Súboru opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva". V prílohe k uvedenému uzneseniu vlády ČSSR v časti III/a/6 v "Programe realizácie Hlavných smerov ďalšieho rozvoja Súboru opatrení po roku 1985" sa uložilo

- za účelom zvýšenia účinnosti sústavy financií národných výborov

- posilni vlastnú príjmovú základňu rozpočtov národných výborov o niektoré rovnomerne rozložené a stabilné príjmy odvádzané doposiaž do štátneho rozpočtu. Jedným z takýchto príjmov je i príspevok na sociálne zabezpečenie, ktorý platia štátne hospodárske organizácie v požnohospodárstve.

Navrhovanou novelou sa mení rozpočtové určenie výnosu príspevku na sociálne zabezpečenie plateného štátnymi hospodárskymi organizáciami v požnohospodárstve. Ide napr. o VHJ Požnohospodárske zásobovanie a nákup a krajské semenárske podniky, ktorých výnos príspevku v úhrnnej sume cca 40 mil. Kčs je doposiaž príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky.

Okrem uvedeného, v návrhu novely zákona dochádza k určeniu stupňa národného výboru, ktorého príjmom je požnohospodárska daň, a to tak, že výnos dane a príspevku na sociálne zabezpečenie od organizácií je príjmom okresných a na ich úroveň postavených národných výborov a od organizácií, ktoré majú sídlo v územnom obvode Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, bude príjmom rozpočtu tohto národného výboru.

Pokiaž ide o výnos dane od občanov, bude naďalej príjmom miestnych (mestských, obvodných) národných výborov, ktoré vykonávajú správu požnohospodárskej dane vyrubovanej občanom.

II. Osobitná čas

K Čl. I

Toto ustanovenie mení rozpočtové určenie výnosu príspevku na sociálne zabezpečenie, a to tak, že tento príspevok bude rovnako ako požnohospodárska daň príjmom rozpočtov príslušných národných výborov.

Súčasne v tomto ustanovení boli zohžadnené zmeny zákona č. 103/ 1974 Zb. o požnohospodárskej dani vykonané zákonom č. 62/1977 Zb.

o úpravách sústavy odvodov a daní a zákonom č. 113/1979 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o požnohospodárskej dani. Týmito zákonmi sa zrušila daň z miezd a odmien, ktorú platili požnohospodárske organizácie.

Určuje sa tiež stupeň národného výboru, ktorého príjmom bude výnos požnohospodárskej dane a výnos príspevku na sociálne zabezpečenie.

Bratislava 23. augusta 1985

Predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky Peter C o l o t k a v. r.

Minister financií Slovenskej socialistickej republiky František Mišeje v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

106 a

Spoločná správa

Ústavnoprávneho výboru SNR, Výboru SNR pre plán a rozpočet, Výboru SNR pre národné výbory a národnosti a Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu o výsledkoch prerokovania vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe požnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe požnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani (tlač SNR 108) prerokovali Ústavnoprávny výbor SNR na schôdzi 27. novembra 1985, Výbor SNR pre plán a rozpočet, Výbor SNR pre národné výbory a národnosti a Výbor SNR pre pôdohospodárstvo a výživu na svojich schôdzach 23. októbra 1985 a vyslovili s ním súhlas.

Uvedené výbory odporúčajú Slovenskej národnej rade vládny návrh zákona schváli v predloženom znení.

Bratislava 29. novembra 1985

Prof. JUDr. Jaroslav Filo, CSc. v. r. predseda Ústavnoprávneho výboru SNR

Ing. Branislav Bíroš v. r. predseda Výboru SNR pre plán a rozpočet

Dezider Krocsány v. r.

podpredseda SNR a

predseda Výboru SNR pre národné výbory a národnosti

Jozef Gála

hrdina socialistickej práce

predseda Výboru SNR pre pôdohospodárstvo

a výživu


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP