VYSVĚTLIVKY

Strany věcného indexu se dělí na dvě části, v první je uvedeno číslo a datum schůze České národní rady, kdy byl daný bod projednáván, následuje číslo přijatého usnesení a strany těsnopisecké zprávy, na kterých je zaznamenáno projednávání bodu. V druhé části je způsob projednávání s názvem bodu, případně s číslem tisku.

Vystoupení poslanců České národní rady, členů vlády České socialistické republiky a hostů na schůzích České národní rady jsou vedeny obdobně jako věcný index - strany se dělí na dvě části, kde v první je uvedeno číslo schůze, následuje datum a čísla stránek příslušné těsnopisecké zprávy. V druhé části je heslovitě uveden obsah vystoupení.

V abecedním seznamu poslanců je uvedeno jméno, titul, datum narození, volební kraj poslance, jeho stranická příslušnost a členství ve výborech. U členů vlády je uvedena funkce a doba výkonu funkce. V části týkající se orgánů České národní rady je seznam členů daného výboru. Kurzívou je psaný poslanec, který se stal členem výboru během volebního období, přeškrtnutím je označen člen, který z výboru vystoupil. V únoru roku 1990 byla provedena volba nových poslanců, seznam poslanců a orgánů je tedy rozdělen na dvě části - před volbou a po volbě nových poslanců České národní rady.ZKRATKY

býv. - bývalý

č. - číslo

čl. - člen

ČNR - Česká národní rada

ČR - Česká republika

ČRo - Český rozhlas

ČSL - Československá strana lidová

čsl. - československý

ČSR - Česká socialistická republika

ČSS - Československá strana sociální

ČSSR - Československá socialistická republika

ČST - Československá televize

ČT - Česká televize

ČTK - Česká tisková kancelář

ČÚV SSM - Český ústřední výbor Svazu socialistické mládeže

doplň. - doplňuje

FMF - Federální ministerstvo financí

FS - Federální shromáždění

gen. prokurátor - generální prokurátor

hl. m. Praha - hlavní město Praha

JZD - Jednotné zemědělské družstvo

K ČNR - Kancelář České národní rady

KSČ - Komunistická strana Československa

kt. - který

MěV - Městský výbor

min. - ministr

MIV - Mandátový a imunitní výbor

mpř. - místopředseda

nejvyš. - nejvyšší

někt. - některý

NF - Národní fronta

NV - Národní výbor

P ČNR - Předsednictvo České národní rady

PLR - Polská lidová republika

podnik. - podnikový

pol. - pololetí

polit. - politický

posl. - poslanec; poslanecký

př. - předseda

r. - rok

RVHP - Rada vzájemné hospodářské pomoci

SK PČNR - Stálá komise předsednictva České národní rady

s.p. - státní podnik

Sb. - Sbírka zákonů

společ. - společná

SSR - Slovenská socialistická republika

stát. - státní

T - tisk

TFS - tisk Federálního shromáždění

ÚNZ - Ústav národního zdraví

ÚPV - Ústavně právní výbor

usn. - usnesení

úst. - ústavní

VB - Veřejná bezpečnost

VKV - Výbor pro kulturu a výchovu

vl. - vláda; vládní

vl. n. - vládní návrh

VLK - Výbor lidové kontroly

VNVN - Výbor pro národní výbory a národnosti

VOSD - Výbor pro obchod, služby a dopravu

VPR - Výbor pro plán a rozpočet

VPS - Výbor pro průmysl a stavebnictví

VŠV - Výbor pro školství a vědu

vyd. - vydání

VZV - Výbor pro zemědělství a výživu

VŽP - Výbor pro životní prostředí

zákon. - zákonné

zn. - znění

ZSV - Zdravotní a sociální výborPřihlásit/registrovat se do ISP