USNESENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

č. 7

k programovému prohlášení vlády České socialistické republiky na volební období 1986 - 1990

Česká národní rada se v 2. schůzi 3. července 1986 usnesla takto:

Česká národní rada

I. souhlasí s programovým prohlášením vlády České socialistické republiky na volební období 1986 - 1990,

II. vyslovuje podle článku 107 a 128 ústavního zákona o československé federaci důvěru vládě České socialistické republiky,

III. ukládá

a) předsedovi České národní rady zapracovat do plánu práce České národní rady a jejích orgánů kontrolu plnění programového prohlášení vlády České socialistické republiky,

b) předsednictvu a výborům České národní rady soustavně kontrolovat řešení úkolů vyplývajících z programového prohlášení vlády ČSR a iniciativně pomáhat při jejich realizaci,

c) poslancům České národní rady podílet se na zabezpečení cílů programového prohlášení vlády České socialistické republiky ve svých volebních obvodech a aktivní politickou prací přispívat k rozšiřování účasti občanů na řízení a správě celospolečenských záležitostí.

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

Jiří Fleyberk v. r.

ověřovatel České národní rady
Přihlásit/registrovat se do ISP