USNESENÍ

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

č. 22

k realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8. pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do roku 2000 v odvětvích řízených vládou České socialistické republiky

Česká národní rada se v 5. schůzi 30. března 1987 usnesla takto:

XVII. sjezd Komunistické strany Československa stanovil jako základní úkol celé naší společnosti přejít k přestavbě národního hospodářství na základě plného využití vědeckotechnického rozvoje.

Z podrobného rozboru situace, provedeného na 5. zasedání ÚV KSČ vyplynulo, že vědeckotechnický rozvoj nedostatečně působí na urychlování dynamiky a zvyšování efektivnosti národního hospodářství. Zjistili to rovněž průzkumy poslanců, uskutečněné při přípravě 5. schůze České národní rady.

Před celou společností stojí řada náročných úkolů, jejichž řešení je neodkladné. Přestavba hospodářského mechanismu, vytváření ekonomických předpokladů pro uskutečňování sociálního programu, prohlubování demokratizace společnosti - to vše vyžaduje zvýšit úsilí při rozpracování a realizaci závěrů 5. zasedání ÚV KSČ. Zdrojem inspirace jsou zde zkušenosti Sovětského svazu a ostatních bratrských socialistických zemí.

Urychlení vědeckotechnického rozvoje je významným politickým úkolem. Vytváření optimálních podmínek pro jeho působení ve všech oblastech společenského života je spjato s přestavbou hospodářského mechanismu. Úplný chozrasčot musí nutit výrobu k inovacím, k vysoké kvalitě vyráběných výrobků, jejich konkurenční schopnosti a ke snižování výrobních nákladů a ceny výrobků.

Výroba se musí daleko více než dosud obracet na vědu, výzkum a vývoj a zároveň orientovat předvýrobní etapy na řešení potřebných úkolů, aby takovéto úkoly mohla zajistit. Zvláštní důraz je nutno klást na podstatné zlepšení řízení, plánování a organizace ve všech fázích rozvoje vědy a techniky a na všech úrovních - centrem počínaje. Své místo zde musí mít i přímé řízení, uplatňované na všech úrovních, k zajištění rychlé realizace nejnovějších poznatků a odstraňování bariér stojících v cestě pokroku.

Věcným vodítkem, kam musíme přednostně orientovat svoji pozornost, je Komplexní program vědeckotechnického pokroku členských zemí RVHP do roku 2000. Jeho potřebám přizpůsobit plánování a programy rozvoje vědy a techniky. Do mezinárodní socialistické integrace zapojit všechna v úvahu přicházející odvětví, rozvinout přímé styky s organizacemi RVHP, budovat společné podniky a sdružení.

Plnění vytyčených úkolů ve vědeckotechnickém rozvoji se neobejde bez odpovídajících strukturálních změn ve výrobě i výzkumně vývojové základně. Je to podmínka optimálního využití vynakládaných prostředků. Tyto prostředky musí být přednostně orientovány na zabezpečení těch směrů, kde jsou předpoklady dosáhnout reálných a efektivních přínosů. To plně platí o modernizaci výrobně technické základny.

Vytvářet potřebné finanční, cenové a právní podmínky pro uplatňování vědeckotechnického rozvoje.

K naplnění náročných cílů je nezbytné rozvinout širokou iniciativu lidí, vytvářet podmínky pro uplatňování jejich tvůrčích sil a schopností. K tomu účelu prohlubovat formy socialistické demokracie především rozšiřováním účasti pracujících na řízení a správě. Vytvářet ovzduší nesmiřitelnosti k průměrnosti, rutině a setrvání na stereotypních přístupech. Do vědomí vedoucích hospodářských pracovníků a všech pracujících musí daleko více než dosud proniknout poznání, že důsledné prosazení vědy a techniky je základní podmínkou dalšího úspěšného rozvoje naší společnosti.

Česká národní rada po projednání

I. bere na vědomí

a) zprávu vlády ČSR o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8. pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do roku 2000 v odvětvích řízených vládou ČSR

b) zprávu společného zpravodaje posl. akademika Bohumíra Rosického

II. doporučuje

a) vládě ČSR zabývat se konkrétními podněty, které byly obsaženy ve zprávě společného zpravodaje a v rozpravě, a kontrolovat jak příslušná ministerstva řeší podněty vzešlé z jednání jednotlivých výborů

b) předsednictvu ÚV Národní fronty ČSR využít výsledků jednání České národní rady při usměrňování činnosti společenských a zájmových organizací Národní fronty

III. ukládá

a) předsednictvu České národní rady zabezpečit, aby při projednávání všech hlavních témat schůzí ČNR během V. volebního období byly současně s tím sledovány též otázky uplatňování vědeckotechnického rozvoje

b) výborům České národní rady využít výsledků 5. schůze ČNR ve své kontrolní a iniciativní činnosti

c) poslancům České národní rady svou politickoorganizátorskou prací napomáhat prosazovat urychlení vědeckotechnického rozvoje ve volebních obvodech s cílem důsledného zabezpečení úkolů 8. pětiletého plánu.

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

Jiří Fleyberk v. r.

ověřovatel České národní radyPřihlásit/registrovat se do ISP