USNESENÍ

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

č. 35

ke zprávě generálního prokurátora České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti

Česká národní rada se v 7. schůzi 27. října 1987 usnesla takto:

Česká národní rada v souladu s článkem 106a Ústavy ČSSR projednala zprávu generálního prokurátora České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti. Vycházela při tom ze závěrů XVII. sjezdu KSČ, že pro další úspěšný rozvoj socialistické společnosti je nezbytné upevňovat socialistickou zákonnost na všech úsecích společenského a státního života, účinně chránit socialistické vlastnictví, práva a zákonné zájmy občanů.

Při projednávání zprávy generálního prokurátora České socialistické republiky vyjádřili poslanci České národní rady souhlas s hodnocením stavu zákonnosti i podporu opatřením vlády České socialistické republiky o činnosti orgánů ochrany socialistického práva na tomto úseku.

Česká národní rada po projednání

I. bere na vědomí zprávu generálního prokurátora České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti.

II. konstatuje, že další upevňování socialistické zákonnosti, hospodářské, pracovní i občanské kázně a zvyšování úrovně právního vědomí občanů jsou důležitými předpoklady urychlení sociálně ekonomického rozvoje a prohlubování socialistické demokracie. V souladu se závěry XVII. sjezdu KSČ jsou přijímána státními orgány, hospodářskými a společenskými organizacemi opatření zaměřená k upevnění zákonnosti, morálky a disciplíny. Jejich účinnost však zatím neodpovídá v plné míře potřebám rozvoje socialistické společnosti.

Přes politickou závažnost Dopisu předsednictva ústředního výboru KSČ z února 1983 k prohloubení účinnosti boje proti porušování zásad socialistické zákonnosti, morálky a disciplíny se v celkovém stavu a vývoji trestné činnosti nedosáhlo výraznějšího zlepšení. Negativním jevem trvale zůstává trestná činnost proti socialistickému vlastnictví i osobnímu majetku občanů. Nerespektování právního řádu se závažným způsobem projevuje i ve vztazích mezi hospodářskými organizacemi. Neuspokojivý stav přetrvává i ve vývoji kriminality některých skupin mravně narušené mládeže. Nepodařilo se snížit podíl recidivy na celkové kriminalitě, zejména u trestných činů proti rodině a mládeži, občanskému soužití, proti životu, zdraví a majetku občanů. To vše brzdí hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, narušuje morálně politický profil naší společnosti.

Rozhodného obratu v boji proti trestné činnosti a ostatním negativním jevům je třeba dosáhnout účinnější prevencí, která kromě právní výchovy bude zahrnovat i odstraňování nedostatků v organizaci hospodářské činnosti, v evidenci majetku, v nakládání s finančními a materiálními prostředky i diferencovaným používáním trestné odpovědnosti a jiných prostředků nápravy, zvláště správních, občanskoprávních a pracovně právních, jakož i přísným respektováním zákonem stanoveného účelu trestu, zejména trestu odnětí svobody. Je třeba též zvýšit jeho převýchovnou funkci. V této souvislosti posoudit efektivnost krátkodobých trestů odnětí svobody, uvážit možnost jejich nahrazování jinými způsoby postihu. Prověřit je třeba i opatření přijatá na úseku postpenitenciární péče, která zatím nemají komplexní charakter,

III. doporučuje

1. vládě České socialistické republiky

- dbát, aby změny v právním základu boje s trestnou činností, zejména právní úprava hospodářské kázně a ochrany majetku v socialistickém vlastnictví, organicky navazovaly na legislativní úpravy související s přestavbou hospodářského mechanismu,

- posilovat odpovědnost vedoucích hospodářských pracovníků a pracovních kolektivů za stav socialistické zákonnosti v hospodářské činnosti se zvláštním důrazem na ochranu majetku v socialistickém vlastnictví,

- vytvořit, právně a organizačně zakotvit soustavu postpenitenciárních opatření a účinně do ní zapojit národní výbory i společenské organizace Národní fronty,

- vytvářet příznivé podmínky pro kádrové a materiálně technické zabezpečení orgánů prokuratury a soudů, pro zvýšení kvality a rychlosti jejich rozhodování a postupu,

- prověřit účinnost právní výchovy a propagandy a zdokonalit systém jejího řízení s cílem upevnit právní vědomí a socialistickou morálku mládeže, věnovat větší pozornost úrovni právní a občanské výchovy na školách,

2. generálnímu prokurátorovi České socialistické republiky, ministru vnitra České socialistické republiky, ministru spravedlnosti České socialistické republiky a předsedovi Nejvyššího soudu České socialistické republiky

- prohlubovat zákonnost v činnostech prokuratury, soudů a Bezpečnosti a dbát o vysokou právní kulturu jejich práce,

- zvyšovat kvalitu a účinnost postupu orgánů činných v trestním řízení, zejména při ochraně socialistického společenského a státního zřízení, životního prostředí, uplatňování záruk zákonných práv a svobod občanů,

- prohlubovat součinnost orgánů činných v trestním řízení při důrazném postupu proti recidivistům, při omezování vlivu alkoholu a jiných toxikománií, ochraně mládeže před protispolečenskou činností,

- odstraňovat průtahy v trestním řízení především ve vazebních věcech, pečlivě a důsledně posuzovat důvodnost a délku vazby, vycházet ze zásady, že vazba je výjimečné zákonné omezení práv občanů,

- diferencovaně uplatňovat trestní postih osob, které porušily zákon poprvé a vedly dosud řádný život pracujícího člověka,

důsledně využívat všech zákonných prostředků k postihu neoprávněného obohacování, při tom se soustředit na odčerpání majetku získaného z nepoctivých, nezákonných zdrojů,

- v trestním řízení klást zvýšený důraz na hodnocení míry nebezpečnosti činu pro společnost. Vyhodnotit dosavadní způsoby uplatňování odpovědnosti při zajišťování hospodářské kázně v návaznosti na přestavbu hospodářského mechanismu,

- posilovat působení záruk socialistické zákonnosti důsledným přešetřováním stížností občanů na postup a rozhodování státních orgánů,

- zdokonalit vedení evidence kriminality u všech orgánů činných v trestním řízení v České socialistické republice s cílem zabezpečit jejich věcnou a časovou srovnatelnost,

IV. ukládá

1. výborům České národní rady

orientovat svoji kontrolní a iniciativní činnost na další upevňování socialistické zákonnosti, omezování a prevenci kriminality, posilování autority práva a socialistického právního vědomí ve společnosti. Přitom se zaměřit zejména na

- ochranu socialistické ekonomiky, právní stránky tvorby a ochrany životního prostředí, zvyšování kvality výroby a upevňování pracovní kázně,

- plnění opatření přijatých vládou České socialistické republiky k výsledkům prověrky dodržování socialistické zákonnosti a kázně při zabezpečování úkolů organizací,

- ochranu mladé generace před škodlivými vlivy,

- uplatňování záruk socialistické zákonnosti důsledným přešetřováním stížností občanů na postup a rozhodování státních orgánů,

2. poslancům České národní rady

ve volebních obvodech soustavně vysvětlovat význam socialistické zákonnosti pro úspěšný postup při realizaci programu urychlení ekonomického, společenského a sociálního rozvoje.

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

Libuše Horáková v. r.

ověřovatelka České národní radyPřihlásit/registrovat se do ISP