USNESENÍ

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

č. 47

k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu řízeného ministerstvem průmyslu České socialistické republiky

Česká národní rada se v 9. schůzi ve dnech 11. a 12. dubna 1988 usnesla takto:

Česká národní rada

ve smyslu závěrů XVII. sjezdu KSČ, a závěrů přijatých na 7. zasedání ÚV KSČ 17. - 18. prosince 1987 a v duchu 9. zasedání ÚV KSČ 8. a 9. dubna 1988 a na základě provedeného průzkumu poslanců ČNR ve vybraných organizacích resortu ministerstva průmyslu ČSR posoudila kriticky a ve všech rozhodujících souvislostech na své schůzi:

- dosavadní rozvoj resortu ministerstva průmyslu ČSR,

- stav plnění úkolů stanovených 8. pětiletým plánem za léta 1986 - 1988,

- poznatky a zkušenosti s uplatňováním komplexního experimentu v 6 organizacích,

- přípravu resortu k z bezpečení komplexní přestavby hospodářského mechanismu,

- základní východiska pro další rozvoj resortu do r. 2000 a rozvojové záměry v jednotlivých odvětvích;

Česká národní rada po projednání:

I. bere na vědomí

a) zprávu vlády ČSR k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu řízeného ministerstvem průmyslu ČSR,

b) zprávu společného zpravodaje s. ing. Jana Koláčného, CSc.;

II. doporučuje vládě ČSR

a) při usměrňování vývoje ekonomiky v resortu ministerstva průmyslu ČSR ve zbývajících letech 8. a přípravě 9. pětiletky vést ministerstvo průmyslu ČSR:

- k naplnění schválených záměrů technické politiky ministerstva průmyslu ČSR,

- k posouzení modernizace a rekonstrukce jeho výrobně-technické základny,

- k materiálně-technickému zabezpečování výroby a dodavatelsko-odběratelských vztahů, včetně účelných způsobů uvolňování deviz,

- k plánovitému snižování materiálové, energetické a mzdové náročnosti výroby,

b) uložit ministrovi průmyslu ČSR

- zabezpečit splnění plánu roku 1988 ve všech, zejména kvalitativních ukazatelích a vytvořit předpoklad k obnově dynamiky a efektivnosti resortu ministerstva průmyslu ČSR ve zbývajících letech 8. pětiletky a tím vytvořit nezbytné věcné předpoklady k realizaci přestavby organizačních struktur resortu,

- prohloubit a soustavně zkvalitňovat organizovanost, kázeň, řízení a plánování,

- dopracovat program strukturálních změn ve výrobě jednotlivých odvětví resortu ministerstva průmyslu ČSR,

- náročněji než dosud minimalizovat ztráty pro neplnění termínů uvádění kapacit do provozu a neplnění plánovaných parametrů výroby nových investic,

- přenést důsledně zásady a prvky nového hospodářského mechanismu do podmínek vnitropodnikového řízení,

c) informovat Českou národní radu o průběhu konsolidace resortu v rámci hodnocení plnění programového prohlášení vlády ČSR;

III. ukládá

a) předsedovi České národní rady zapracovat do plánu práce České národní rady opatření plynoucí z doporučení vládě ČSR a výboru pro průmysl a stavebnictví provádět jejich kontrolu,

b) výborům České národní rady využívat výsledků 9. schůze České národní rady ve své kontrolní a iniciativní činnosti,

c) poslancům české národní rady v politickoorganizátorské práci využívat poznatků ve svých volebních obvodech a tím napomáhat realizaci úkolů resortu ministerstva průmyslu ČSR.

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

Václav Anděl v. r.

ověřovatel České národní rady

Přihlásit/registrovat se do ISP