USNESENÍ

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

č. 65

ke zprávě vlády ČSR o komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti

Česká národní rada se v 11. schůzi 27. a 28. června 1988 usnesla takto:

Česká národní rada

ve smyslu závěrů XVII. sjezdu KSČ, usnesení přijatých 7. a 9. zasedáním ÚV KSČ a na základě průzkumů, provedených poslanci České národní rady, posoudila ve všech rozhodujících souvislostech:

- dosažený stupeň plnění úkolů, stanovených v této oblasti v České socialistické republice,

- základní východiska pro odstranění zjištěných nedostatků a využití rezerv,

- postup při zpracování koncepčního programu státní péče o mladou generaci v podmínkách plnění strategie urychleni sociálně ekonomického rozvoje Československé socialistické republiky.

Česká národní rada po projednání

I. bere na vědomí

a) zprávu vlády ČSR o komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti,

b) zprávu společné zpravodajky posl. MUDr. Marcely Černé;

II. konstatuje, že

- splnit koncepční záměry vytyčené XVII. sjezdem KSČ předpokládá získat pro cíle přestavby mladou generaci, všestranněji připravit na budoucí náročné úkoly a plynule mladé lidi začleňovat do všech společenských procesů,

- v současné situaci je nezbytné připravit dlouhodobý program konkrétních, termínovaných a kontrolovatelných úkolů jednotlivých státních orgánů a organizací v tomto procesu,

- k realizaci takto formulovaných cílů musí být koncentrovány společenské síly a prostředky, mobilizovány finanční, hmotné i duchovní zdroje, a do přípravy, realizace a kontroly zapojena široká veřejnost prostřednictvím národních výborů i společenských organizací sdružených v Národní frontě;

III. doporučuje vládě ČSR

a) zpracovat do konce I. pololetí 1989 konkrétní program státní péče o mládež v podmínkách České socialistické republiky, při jeho tvorbě přihlédnout k připomínkám obsaženým ve zprávě společné zpravodajky a uplatněným v rozpravě,

b) za profilující problémové okruhy při jeho tvorbě považovat:

- zlepšení ekonomické a sociální stability a plnění základní funkce mladých rodin. Připravit účinná opatření k zásadnímu zkvalitnění přípravy mládeže na manželství a rodičovství, řešit otázky materiální základny mladých manželství a urychleně přijmout zásadní opatření v bytové politice,

- prohloubení péče o zdraví mládeže dorostového věku a vysokoškolských studentů,

- zvýšení úrovně hygieny školního prostředí, režimu dne a výživy. Přijmout účinná opatření k potlačování zdraví škodlivých návyků části mládeže,

- v oblasti školství posoudit na základě připravené analýzy a široké diskuse:

= účinnost dosavadních forem a metod práce všech stupňů a druhů škol, včetně jejich řízení. Za prioritní považovat odpovědnou a efektivní přípravu mládeže na dělnická povolání,

= vztahy rodiny a školy, školy a veřejnosti, školy, veřejnosti a pracovních kolektivů. Již ve školním roce 1988 - 1989 realizovat úpravy v rozsahu učiva na základních školách, v dalším roce (1989 - 1990) na středních školách, s důrazem na zkvalitnění občanské a morální výchovy,

= hledat možnosti zlepšení materiální základny školství,

= komplexně posoudit otázky vysokého školství v souvislosti s přípravou nového vysokoškolského zákona,

= v řízení všech stupňů škol posilovat prvky demokratismu, samosprávy a veřejné kontroly,

= urychleně prosadit do života opatření k postupnému budování základních škol jako center volného času mládeže i dospělých v obcích a na sídlištích,

- změnit v souladu s úkoly přestavby stávající systém profesionální orientace, rozmísťování 14letého dozoru, přijímání na střední a vysoké školy a umísťování absolventů s důrazem na období 9. pětiletky,

- věnovat pozornost podmínkám života a procesu společenského uplatnění zdravotně, tělesně a mentálně postižené mládeže,

- v souvislosti s přestavbou ekonomiky doporučit jednotlivým odvětvovým ústředním orgánům a na základě zásad schválených vládou ČSR přijmout programy pracovního uplatnění, rozvíjení aktivity, účasti na řízení ekonomiky i dalších významných oblastí našeho společenského života a řešení sociálních otázek mladých pracovníků do 30 let,

- urychleně vytvořit systém péče o zvláště talentovanou mládež, především v oblasti přírodních věd a techniky i na dalších úsecích,

- důsledněji plnit Zásady společenského ovlivňování volného času dětí a dospívající mládeže, zejména ve vytváření nabídky příležitostí v každé obci, integrovat přístupy jednotlivých systémů zájmových aktivit, koordinovat je i s činností hromadných sdělovacích prostředků,

- soustavně sledovat a postupně systémově řešit ve spolupráci s organizacemi sdruženými v Národní frontě nezbytné podmínky pro aktivní využívání a ovlivňování volného času dětí a mládeže, zejména v oblasti techniky, přírodních věd, kultury, estetického rozvoje, tělesné výchovy, sportu, turistiky a branně technických sportů,

- v rámci přípravy příští pětiletky v oblasti obchodu a služeb posoudit specifickou nabídku zboží a služeb pro děti a mládež, zvláště v oblasti výživy, oblékání a obuvi, potřeb pro volný čas, tělesnou výchovu a vzdělávání. Přitom dbát na rozšíření všech služeb a činností, které pomohou vytvořit zaměstnaným matkám větší časový prostor pro výchovu dětí,

- orientovat národní výbory k cílově programovému přístupu k jednotlivým skupinám mládeže a jejich potřebám, zvyšovat podíl mladých lidí na správě věcí veřejných ve všech úsecích práce a života územních obvodů. Zefektivnit práci komisí pro mládež a tělesnou výchovu, zejména v jejich koordinační a realizační činnosti,

- posoudit stávající legislativní vyjádření práv a povinností mládeže a postavení její organizace, předložit příslušné návrhy potřebných právních úprav. Pokračovat v pravidelném společném projednávání otázek péče o děti a mládež mezi vládou a představiteli Socialistického svazu mládeže,

c) věnovat pozornost koordinovanému působení masových sdělovacích prostředků na děti a mládež v duchu nejlepších tradic vlastenecké a internacionální výchovy,

d) v těsné spolupráci s orgány a organizacemi sdruženými v Národní frontě důsledně na všech úrovních státní správy pomáhat plnit úkoly stanovené v dokumentu ÚV NF ČSR Společný postup orgánů Národní fronty a organizací v ní sdružených při přípravě mladé generace na život a práci po XVII. sjezdu KSČ,

e) odstraňovat resortismus v přístupu k problematice dětí a mládeže. Důsledně vycházet že skutečnosti, že za komplexní rozvoj mladé generace nese odpovědnost celá společnost. V tomto smyslu zaměřovat činnost ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČSR, všech orgánů a organizací, které se mají a mohou podílet na řešení otázek mladé generace v České socialistické republice;

IV. doporučuje ústřednímu výboru Národní fronty ČSR projednat výsledky 11. schůze ČNR ve svých orgánech a považovat práci s mládeží za jednu z rozhodujících oblastí činnosti všech organizací sdružených v Národní frontě;

V. ukládá

a) předsedovi České národní rady zapracovat do plánu práce ČNR opatření plynoucí z doporučení vládě ČSR a výboru ČNR pro kulturu a výchovu provádět jejich kontrolu,

b) výborům České národní rady využívat výsledků 11. schůze České národní rady ve své kontrolní a iniciativní činnosti,

c) poslancům České národní rady využívat poznatky získané ve volebních obvodech při realizaci úkolů vlády České socialistické republiky v komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti.

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

Pavel Kutiš v. r.

ověřovatel České národní rady


Přihlásit/registrovat se do ISP