USNESENÍ

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

č. 67

ke kontrole plnění programového prohlášení vlády České socialistické republiky na volební období 1986 - 1990

Česká národní rada se v 12. schůzi 1. listopadu 1988 usnesla takto:

Česká národní rada

I.. bere se souhlasem na vědomí zprávu vlády České socialistické republiky ke kontrole plnění programového prohlášení vlády ČSR na volební období 1986 - 1990 přednesenou předsedou vlády ČSR s. Františkem Pitrou;

II. konstatuje, že

- se úkoly, vyplývající z vládního prohlášení orientovaného na zabezpečení závěrů XVII. sjezdu KSČ nedaří v některých oblastech důsledně plnit,

- vývoj ekonomiky za první dva roky 8. pětiletky se výrazně odchýlil, zejména v některých kvalitativních ukazatelích od 8. pětiletého plánu a od rozpočtového výhledu na léta 1986 - 1990. Dochází k neplnění plánovaného růstu národního důchodu, dále pak k nerovnoměrnosti materiálových a surovinových bilancí, k nezajišťování strukturálních změn, údržby, modernizace a rekonstrukce odvětví řízených vládou České socialistické republiky,

- kapacitně nejsou zcela zabezpečovány úkoly v oblasti životního prostředí a v komplexnosti bydlení. Zaostává úroveň péče o zdraví lidu, výchovy mladé generace, vnitřního obchodu, dopravy a služeb, což je zdrojem oprávněné kritiky občanů,

- neplnění úkolů vyplývajících z vládního prohlášení bylo do značné míry způsobeno nedostatky v řídící práci ústředních státních a hospodářských orgánů,

- vláda České socialistické republiky přijímá opatření k rychlejšímu zjednávání nápravy. Tento cíl sledují i opatření k provedení přestavby organizačních struktur, výrobně technické, vědeckovýzkumné a oběhové základny a ke zvýšení účinnosti řízení;

III. doporučuje vládě ČSR

- v zájmu potřebné tvorby zdrojů, rychlejšího růstu produktivity práce zvýšit náročnost na přípravu a plnění úkolů státního plánu ve zbývajících letech s cílem co nejvíce se přiblížit úkolům sociálně ekonomického rozvoje vyplývajícím ze zákona o 8. pětiletém plánu,

- s vyšší rozhodností řešit nedostatky, které se bezprostředně dotýkají životních podmínek a uspokojování základních potřeb občanů v otázkách bydlení, zásobování vnitřního trhu, hromadné dopravy, zdravotnictví a výchovy mladé generace,

- v zájmu rychlejšího růstu produktivity práce, efektivnosti a kvality výroby dosáhnout plného souladu plánu vědeckotechnického rozvoje, státního plánu hospodářského a sociálního rozvoje a územních plánů ekonomického a sociálního rozvoje a dbát o jejich důsledné plnění;

IV. ukládá předsednictvu České národní rady, výborům a poslancům České národní rady aktivně se podílet svou legislativní, kontrolní a iniciativní činností na plnění úkolů vyplývajících ze schůze České národní rady ke kontrole plnění programového prohlášení vlády České socialistické republiky na volební období 1986 - 1990.

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

Libuše Horáková v. r.

ověřovatelka České národní rady

Přihlásit/registrovat se do ISP