USNESENÍ

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

č. 73

ke zprávě vlády České socialistické republiky o úkolech státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1989

Česká národní rada se ve 13. schůzi 20. prosince 1988 usnesla takto:

Česká národní rada projednala zprávu vlády ČSR o výsledcích plnění úkolů státního plánu ČSR v roce 1988 a úkolech státního plánu ČSR na rok 1989. V souladu se závěry 12. zasedání ÚV KSČ je přesvědčena, že k urychlenému přechodu celého národního hospodářství do náročnějších podmínek nového hospodářského mechanismu s platností již od 1. 1. 1990 je nezbytné vytvářet a zabezpečovat v činnosti všech orgánů vlády, České národní rady i jednotlivých poslanců potřebný prostor. Základním předpokladem k tomu je důsledné plnění záměrů státního plánu na rok 1989. K podpoře vlády ČSR při jeho zabezpečování ČNR využije plně svých prostředků a práce poslanců ve volebních obvodech.

Česká národní rada po projednání

I. konstatuje, že se v letošním roce daří naplňovat úkoly státního plánu. Jde o úkoly nižší než předpokládala pětiletka i příslušný zákon ČNR.

Vývoj národního hospodářství má nadále extenzivní charakter, nedaří se snižovat výrobní spotřebu, překračují se objemové ukazatele, což zvyšuje napětí ve vstupech a komplikuje situaci v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Negativní vliv na ekonomiku má dosavadní vývoj investičního procesu a hospodaření se zásobami. Vážně je narušována stabilita vnitřního trhu.

Plán na rok 1989 si klade za cíl posílit celkovou stabilitu a rovnovážnost ekonomiky při současném vytváření prostoru pro založení pozitivních změn ke vstupu do 9. pětiletky. Zakládá věcná a systémová opatření k urychlení přestavby hospodářského mechanismu. V souladu s programovým prohlášením vláda klade prvořadý důraz na zajištění potřeb vnitřního trhu, posiluje prostor k řešení ekologických problémů a vytváří základní podmínky pro rozvoj národních výborů v podmínkách demokratizace a přestavby ekonomiky.

II. doporučuje

vládě ČSR v souladu s usnesením 12. zasedání ÚV KSČ, s využitím poznatků z projednávání zprávy o výsledcích plnění úkolů státního plánu ČSR v roce 1988 a úkolech státního plánu ČSR na rok 1989 v ČNR zabezpečit:

- vytvoření podmínek k naplnění úkolů státního plánu na rok 1989 ve všech organizacích. plán považovat za minimální a organizovat úsilí za jeho překročení ve společensky žádoucích směrech,

- řešení otevřených problémů plánu, jeho provázanosti a vybilancovanosti tak, aby vytvářel rovnovážnost v ekonomickém vývoji,

- soustředění pozornosti na vyšší tvorbu zdrojů cestou snižování výrobní spotřeby, uplatňováním vědeckotechnického pokroku ve výrobě, strukturálními změnami, zapojením do mezinárodní dělby práce,

- důslednější a pružnější řešení nedostatků v uspokojování potřeb obyvatelstva,

- včasnou přípravu státního plánu na rok 1990 a 9. pětiletky,

- dopracování dlouhodobého výhledu rozvoje ČSR, vycházejícího z rozvoje národohospodářských komplexů ČSSR,

- včasnou a kvalitní přípravou nezbytných zákonů, právních norem k přestavbě hospodářského mechanismu; důslednější odstraňování bariér bránících jejich rychlému zavádění do života.

III. ukládá

1. předsednictvu a všem výborům ČNR, s výjimkou mandátového a imunitního, působit svou legislativní, kontrolní a iniciativní činností na vytváření podmínek k urychlenému přechodu do nových podmínek hospodaření. Přitom klást důraz zejména na

- dodržení proporcí mezi přírůstkem výroby a spotřeby surovin, materiálů, paliv, energie a mezd,

- uspokojování hlavních směrů užití vyrobené produkce s přednostním zabezpečením vnitřního trhu a zamezení výroby, která nemá žádoucí užití,

- snižování materiálové a celkové nákladovosti vyráběné produkce,

- odstraňování nedostatků investičního procesu, využívání základních fondů a hospodaření se zásobami,

- posilování celkové stability a rovnovážnosti ekonomiky jako předpokladu vytváření pozitivních změn při vstupu do 9. pětiletky,

2. všem poslancům ČNR zaměřit svou politickoorganizátorskou a výchovnou práci ve volebních obvodech na pomoc důslednému plnění úkolů státního plánu a urychlenému přechodu na nový hospodářský mechanismus řízení ekonomiky.

Josef Kempný v.r.

předseda České národní rady

Jiří Cibelius v.r.

ověřovatel České národní radyPřihlásit/registrovat se do ISP