USNESENÍ

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

č.74

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989

Česká národní rada se ve své 13. schůzi dne 20. prosince 1988 usnesla takto:

Česká národní rada

schvaluje vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989 včetně jeho příloh (tisk 90) ve znění společné zprávy výborů České národní rady (tisk 91).

Josef Kempný v.r.

předseda České národní rady

Jiří Cibelius v.r.

ověřovatel České národní rady

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1988

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 169 689 600 000 Kčs,

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 169 689 600 000 Kčs

(příloha č. 1)

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

neúčelové dotace ve výši 26 641 000 000 Kčs,

účelové subvence ve výši 24 940 600 000 Kčs

(příloha č. 2).

§ 2

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí, cen a mezd může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny prováděcího státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační, metodické a cenové změny, změny v souvislosti s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě, změny v souvislosti se změnami úrovně kursu československé koruny a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí do rozpočtů národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.

Josef Kempný v.r.

předseda České národní rady

František Pitra v.r.

předseda vlády České socialistické republiky

Příloha č. 1 k zákonu České národní rady č. 74

Celkový přehled

státního rozpočtu České socialistické republiky
Příjmy
v tis. Kčs
Příjmy ze socialistického hospodářství
56 390 863
v tom: z hospodářství
50 255 580
z vědy a techniky
129 560
z peněžních a technických služeb
4 388 571
ze společenských služeb a činností pro obyvatelstvo
1 319 152
z obrany a bezpečnosti
298 000
Daně od obyvatelstva a poplatky
25 800 000
Ostatní příjmy
1 326 237
Dotace ze státního rozpočtu federace
86 172 500
Úhrn
169 689 600

Výdaje
v tis. Kčs
Výdaje ústředně řízených organizací
118 108 000
v tom: na hospodářství
34 083 130
na vědu a techniku
2 688 571
na peněžní a technické služby
2 595 274
na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo
72 921 851
na obranu a bezpečnost
4 331 100
na správu
1 488 074
Neúčelové dotace do rozpočtů národních výborů
26 641 000
Účelové subvence do rozpočtů národních výborů
24 940 600
Úhrn
169 689 600

Příloha č. 2 k zákonu České národní rady č. 74

Neúčelové dotace a účelové subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky
Kraj
Neúčelové dotace v tis. Kčs
Účelové subvence v tis. Kčs
Národní výbor hlavního města Prahy
5 732 700
7 924 100
Středočeský
2 175 900
1 866 800
Jihočeský
1 819 200
1 753 400
Západočeský
2 756 100
1 674 000
Severočeský
4 304 200
3 668 500
Východočeský
2 022 600
1 712 400
Jihomoravský
2 934 200
2 999 600
Severomoravský
4 896 100
3 341 800
Úhrn
26 641 000
24 940 600
Přihlásit/registrovat se do ISP