USNESENÍ

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

č. 84

ke zprávě vlády České socialistické republiky o rozvoji všestranné péče o životní prostředí v České socialistické republice

Česká národní rada se v 14. schůzi 28. března 1989 usnesla takto:

XVII. sjezd KSČ označil tvorbu a ochranu životního prostředí za jednu z klíčových otázek zvyšování životní úrovně občanů. Konstatoval, že jde o nedílnou složku a základní předpoklad socialistické péče o člověka. Sjezd uložil: "zastavit růst znečišťování ovzduší tuhými i plynnými emisemi a vytvořit předpoklady k tomu, aby se v 9. pětiletce začalo toto znečištění snižovat". V této souvislosti sjezd zvláště zdůraznil nezbytnost snížit kontaminaci ovzduší oxidu síry a dusíku, zejména u velkých zdrojů znečišťování, jakými jsou elektrárny a teplárny.

Česká národní rada projednala plnění úkolů v oblasti životního prostředí v České socialistické republice ve všech rozhodujících směrech. Vycházela z usnesení přijatých na 7., 9. a 12. zasedání ÚV KSČ, dále z usnesení přijatých předsednictvem ČNR k projednávaným dílčím zprávám souvisejícím s danou problematikou a rovněž z průzkumů provedených poslanci České národní rady. Přihlížela přitom k dosavadním zákonům platným pro tuto oblast a kontrolovala jejich plnění. Podpořila koncepci tvorby a ochrany životního prostředí a racionálního využívání přírodních zdrojů v ČSR do roku 2000. Konstatovala, že v tzv. malém životním prostředí je ještě řada nevyužitých možností v iniciativě národních výborů, organizací Národní fronty i samotných občanů.

Při kontrole dodržování zákonů upravujících tvorbu a ochranu životního prostředí ČNR zjistila, že nejzávažnější nedostatky jsou v porušování zákona č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší. Na jeho porušování se podílejí především podniky a organizace řízené federálními resorty, zejména federální ministerstvo paliv a energetiky, přestože XVII. sjezd KSČ výslovně uložil ". . . za jednu z rozhodujících cest ke zlepšení kvality ovzduší považovat změnu struktury palivoenergetické bilance, . . . centralizované zásobování teplem a zemním plynem při současném snížení spotřeby hnědého uhlí a zavádění dokonalejších technologií".

Vzhledem k vážnému znečištění životního prostředí v České socialistické republice ČNR rozvine iniciativu na urychlené dopracování nového zákona o ochraně ovzduší a opatřeních proti jeho znečišťování.

Česká národní rada při své činnosti a také s přihlédnutím k podrobným poznatkům Generální prokuratury ČSR zjistila, že ani další zákony v oblasti životního prostředí nejsou řádně dodržovány na úrovni potřeb společnosti.

Tento stav svědčí o podceňování negativních vlivů průmyslové a zemědělské výroby a o neodůvodněném preferování jiných, zejména výrobních úkolů, na úkor životního prostředí. Ukazuje se, že otázky kvality životního prostředí, jeho tvorby a ochrany jsou nadále a často chápány nesprávně.

Rovněž informovanost obyvatelstva o stavu životního prostředí nebyla dosud dostatečná, na nízké úrovni je i školní a mimoškolní ekologická výchova. I to mělo vliv na postoje obyvatelstva a jejich malou aktivitu v péči o životní prostředí.

Na základě zjištěných skutečností Česká národní rada konstatovala, že základní cíle stanovené v oblasti životního prostředí XVII. sjezdem KSČ nejsou splněny. Zdůraznila, že k jejich realizaci musí být síly, prostředky a zdroje společnosti soustavně mobilizovány, optimálně soustředěny a efektivně využívány.

Do přípravy, plnění a kontroly těchto úkolů je nezbytné

- v souladu s výzvou vlády ČSR - zapojit širokou veřejnost, a to prostřednictvím národních výborů i organizací Národní fronty. Komplexní péče o zlepšování životního prostředí a ochranu přírody je nadále rozhodujícím předpokladem zachování zdraví našich občanů jako základní podmínky pro jejich zdárnou pracovní činnost a úspěšný rozvoj socialistické společnosti.

Česká národní rada pozitivně hodnotí, že vláda ČSR uskutečnila opatření, jimiž bylo dosaženo dílčích Pozitivních výsledků v tvorbě a ochraně životního prostředí. V oblasti institucionální jde zejména o zřízení koordinačního orgánu na úrovni republiky - tj. ministerstva vnitra a životního prostředí ČSR. Je však nutno dořešit rozsah jeho pravomocí.

Česká národní rada vzala na vědomí zprávu vlády ČSR o rozvoji péče o životní prostředí v České socialistické republice a zprávu společného zpravodaje poslance akademika Bohumíra Rosického.

Na své schůzi podpořila iniciativu předsedy vlády ČSSR soudruha Ladislava Adamce ke svolání porady předsedů vlád sousedních zemí k otázkám spolupráce při tvorbě a ochraně životního prostředí. Vidí v ní účinný krok zlepšování životních podmínek v naší zemi. Rovněž plně podpořila výzvu vlády ČSR, aby rok 1989 se stal Rokem životního prostředí, čistoty a pořádku. Pozitivně zhodnotila činnost organizací Národní fronty ČSR. Ocenila iniciativu Socialistického svazu mládeže v hnutí Brontosaurus a další akce SSM a PO SSM a iniciativy Svazu ochránců přírody.

Po projednání uvedené problematiky přijala Česká národní rada následující opatření, která jsou součástí tohoto usnesení.

Opatření k zabezpečení úkolů vyplývajících z projednání problematiky životního prostředí ve schůzi České národní rady

Česká národní rada

1 . Žádá vládu ČSR

- důsledně naplňovat přijatou koncepci tvorby a ochrany životního prostředí a racionálního využívání přírodních zdrojů do roku 2000. Projednat a v součinnosti s vládou ČSSR provést taková konkrétní opatření, která by zavazovala rovněž federální orgány a vedla k jednoznačnému zastavení zhoršování životního prostředí v České socialistické republice,

- na základě výzvy vlády ČSR prosadit, aby se rok 1989 stal rokem pozitivního obratu ve vývoji životního prostředí v ČSR. Věnovat maximální pozornost důsledné aplikací právních předpisů upravujících otázky tvorby a ochrany životního prostředí,

- prověřit reálné kontrolní a koordinační možnosti ministerstva vnitra a životního prostředí ČSR v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí a je posílit. V souladu s tím zajistit potřebnou techniku pro operativní rozhodování,

- zásadně urychlit zpracování chybějících zákonů, potřebných pro zlepšení tvorby a ochrany životního prostředí, zejména nového zákona o ochraně ovzduší a zákona o odpadech,

- informovat předsednictvo ČNR o zabezpečení úkolů, které vyplynou pro vládu ČSR z jednání předsedů vlád sousedních států o ekologické problematice, svolaných na základě výzvy s. Ladislava Adamce,

- zabývat se podněty, které byly obsaženy ve zprávě společného zpravodaje a v rozpravě poslanců. Kontrolovat, jak příslušná ministerstva řeší podněty vzešlé z jednání jednotlivých výborů,

- plánování úkolů tvorby a ochrany životního prostředí považovat za nedílnou součást národohospodářských plánů. Nepovolovat investiční výstavbu ani výrobu výrobků, pokud nebudou splněny ekologické a hygienické normy,

- trvat na splnění podmínek, za nichž byly vydány výjimky týkající se odchylného vypouštění odpadních vod od existujícího zákona a další výjimky již nepovolovat,

- vydat, ve spolupráci s federální vládou, zásady pro ekonomickou stimulaci státních podniků a národních výborů k výstavbě zařízení na ochranu životního prostředí,

- pro 9. pětiletku připravit v předstihu řádné investorské, projektové a dodavatelské zabezpečení ekologických staveb,

- požadovat od národních výborů, aby důsledně plnily úlohu správce území, vyvíjely maximální úsilí v péči o tvorbu a ochranu životního prostředí a využívaly svých zákonných pravomocí včetně sankcí. K tomu jim poskytovat veškerou podporu. Dopracovat rovněž metodiku činnosti národních výborů v této oblasti, včetně zvyšování odborné kvalifikace kádrů,

- prověřit a zvýšit účinnost školní i mimoškolní ekologické výchovy jak prostřednictvím resortů a národních výborů, tak masových sdělovacích prostředků,

- předložit ve 3. čtvrtletí předsednictvu ČNR zprávu o plnění usnesení týkajících se problematiky životního prostředí, která vláda ČSR přijala.

2. Doporučuje ústřednímu výboru Národní fronty ČSR

- projednat výsledky 14. schůze ČNR ve svých orgánech a pokládat problematiku životního prostředí za jednu z rozhodujících oblastí činnosti všech organizací sdružených v Národní frontě,

- věnovat zvýšenou pozornost osvětové činnosti v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí.

3. Ukládá:

a) předsednictvu České národní rady

- iniciativním přístupem urychlit dopracování a předložení - ve spolupráci s vládou ČSR - nového zákona o ochraně ovzduší ve smyslu čl.45 odst. 1 ústavního zákona o čs. federaci,

- podpořit řešení ekologických problémů z federální oblasti cestou FS ČSSR a cestou federální vlády,

- zabezpečit, aby při projednávání všech materiálů a hlavních témat schůzí ČNR byly současně důsledně sledovány otázky tvorby a ochrany životního prostředí,

b) výborům České národní rady soustavně využívat výsledků 14. schůze ČNR ve své kontrolní a iniciativní činnosti. Pozornost soustředit zejména na dodržování stávajících právních norem v tvorbě a ochraně životního prostředí,

c) poslancům České národní rady

- sledovat ve své politické práci ve volebních obvodech, jak se v konkrétních případech promítají opatření vlády ČSR a jednotlivých státních orgánů do praxe tvorby a ochrany životního prostředí, zvláště v činnosti národních výborů. Pomáhat zabezpečovat realizaci přijatých opatření a získané poznatky využívat při jednání schůzí výborů a České národní rady.

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

Jiří Fleyberk v. r.

ověřovatel České národní rady


Přihlásit/registrovat se do ISP