VYSVĚTLIVKY

Strany věcného indexu se dělí na dvě části, v první je uvedeno číslo a datum schůze České národní rady, kdy byl daný bod projednáván, následuje číslo přijatého usnesení a strany těsnopisecké zprávy, na kterých je zaznamenáno projednávání bodu. V druhé části je způsob projednávání s názvem bodu, případně s číslem tisku.

Vystoupení poslanců, členů vlády a hostů na schůzích České národní rady jsou vedeny obdobně jako věcný index - strany se dělí na dvě části, kde v první je uvedeno číslo schůze, následuje datum a čísla stránek příslušné těsnopisecké zprávy. V druhé části je heslovitě uveden obsah vystoupení.

V abecedním seznamu poslanců je uvedeno jméno, titul, datum narození, volební kraj poslance, jeho stranická příslušnost a členství ve výborech. U členů vlády je uvedena funkce a doba výkonu funkce. V části týkající se orgánů České národní rady je seznam členů daného výboru. Kurzívou je psaný poslanec, který se stal členem výboru během volebního období, přeškrtnutím je označen člen, který z výboru vystoupil.ZKRATKY

a.s. - akciová společnost

býv. - bývalý

CHV - Církevní a humanitární výbor

č. - číslo

čes. - český

čl. - člen

ČNR - Česká národní rada

ČR - Česká republika

Čro - Český rozhlas

čs. - československý

ČSFR - Česká a Slovenská Federativní republika

ČSR - Česká socialistická republika

ČTv - Česká televize

čtvrt. - čtvrtletí

DL - Demokratická levice

doplň. - doplňuje

ekonom. - ekonomický

FBIS - Federální bezpečnostní informační služba

fed. - federální

fin. - finanční

FNM - Fond národního majetku

FS - Federální shromáždění

HSD-SMS - Hnutí za samosprávnou demokracii - strany Moravy a Slezska

invest. - investiční

KDS - Křesťansko demokratická strana

KDU - Křesťanská demokratická unie

KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy

kt. - který

kult. - kulturní

LB - Levý blok

LDS - Liberálně demokratická strana

měst. - městský

mezinár. - mezinárodní

min. fin. - ministr financi

min. hosp. - ministr hospodářství

min. kult. - ministr kultury

min. práce a soc. věcí - ministr práce a sociálních věcí

min. priv. - ministr privatizace

min. prům. - ministr průmyslu

min. sprav. - ministr spravedlnosti

min. škol. - ministr školství

min. zahr. - ministr zahraničí

min. zdrav. - ministr zdravotnictví

min. zem. - ministr zemědělství

min. živ. prostředí - ministr životního prostředí

MIV - Mandátový a imunitní výbor

mpř. - místopředseda

MV ČR - Ministerstvo vnitra České republiky

někt. - některý

NF - Národní fronta

NHV - Národohospodářský výbor

NKÚ - Nejvyšší kontrolní úřad

ODA - Občanská demokratická aliance

ODS - Občanská demokratická strana

odvol. - odvolání

OF - Občanské fórum

OF-N - Občanské fórum - nezávislí

OH - Občanské hnutí

okres. - okresní

parl. - parlamentní

PČNR - Předsednictvo České národní rady

podn. - podnikový

pol. - pololetí

polit. - politický

posl. - poslanec, poslanecký

pozd. - pozdější

prez. - prezident

př. - předseda

r. - rok

RKV - Rozpočtový a kontrolní výbor

ROI - Romská občanská iniciativa

RV - Rozpočtový výbor

s.p. - státní podnik

s.r.o. - společnost s ručením omezeným

Sb. - Sbírka zákonů

SNV ČR - Sbor nápravné výchovy České republiky

spol. - společnost, společná

SR - Slovenská republika

SSM - Svaz socialistické mládeže

T - tisk

TFS - tisk Federálního shromáždění

ÚPV - Ústavně právní výbor

usn. - usnesení

úst. - ústní

v.o. - volební období

viceprez. - viceprezident

VK ČNR - vyšetřovací komise České národní rady

vl. - vláda, vládní

vl. n. - vládní návrh

VOCR - Výbor pro obchod a cestovní ruch

VOŽPU - Výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

VPPOB - Výbor petiční, pro právní ochanu a bezpečnost

VSPZ - Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

všeobec. - všeobecný

VÚSN - Výbor pro územní správu a národnosti

VVVK - Výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna

zahr. - zahraniční

zákon. - zákonné

ZaV - Zahraniční výbor

zdravot. - zdravotní

zeměděl. - zemědělské

zn. - znění

život. - životníPřihlásit/registrovat se do ISP