Česká národní rada
1990 - 1992


Usnesení


přijatých v 1. /ustavující/ schůzi 26. června 1990

 

č. 1 k návrhu předsednictva České národní rady na volební řád pro tajné hlasování na ustavující schůzi České národní rady (sněmovní tisk 1)
č. 2 k návrhu skupiny poslanců České národní rady na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady (sněmovní tisk 2)
č. 3 k návrhu skupiny poslanců České národní rady na volbu členů mandátového a imunitního výboru České národní rady (sněmovní tisk 3)
č. 4 ke zprávě mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslanců České národní rady
č. 5 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 18. května do 26. června 1990 (sněmovní tisk 4)
č. 6 k návrhu skupiny poslanců České národní rady na volbu předsedkyně České národní rady (sněmovní tisk 5)
č. 7 k návrhu skupiny poslanců České národní rady na stanovení počtu členů předsednictva České národní rady a ověřovatelů České národní rady (sněmovní tisk 6)
č. 8. k návrhu skupiny poslanců České národní rady na zřízení dalších výborů České národní rady (sněmovní tisk 7)
č. 9 k návrhu skupiny poslanců České národní rady na volbu místopředsedů, předsedů výborů a dalších členů předsednictva České národní rady (sněmovní tisk 8, 9, 10)
č. 10 k návrhu skupiny poslanců České národní rady na volbu ověřovatelů České národní rady (sněmovní tisk 11)
č. 11 k návrhu skupiny poslanců České národní rady na volbu členů výborů České národní rady (sněmovní tisk 12)

 

přijatých na 2. schůzi 2. a 3. července 1990

č. 12 k programovému prohlášení vlády České republiky na volební období 1990 - 1992
č. 13 zrušeno
č. 14 kterým se ruší předchozí usnesení České národní rady
č. 15 k otázce způsobu začlenění Moravy a Slezska do České republiky
č. 16 k zákonnému opatření předsednictva ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady
č. 17 k zákonnému opatření předsednictva ČNR o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku
č. 18 k zákonnému opatření předsednictva ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady
č. 19 k zákonnému opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
č. 20 k usnesení předsednictva ČNR k návrhu ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ústava Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zkracuje volební období národních výborů
č. 21 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů pro přípravu na projednávání návrhu zákona
č. 22 k ustavení parlamentní komise pro dohled nad majetkoprávním vyrovnáním Sdružení společenských organizací
č. 23 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. června do 2. července 1990

přijatých na 3. schůzi 10. července 1990

č. 24 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání vládního návrhu zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky (tisk 23)
č. 25 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky (tisk 22)
č. 26 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 3. do 10. července 1990 (tisk 24)

 

přijatých na 4. schůzi 4., 5. a 6. září 1990

č. 27 k žádosti vlády České republiky na zpětvzetí vládního návrhu zákona České národní rady o hlavním městě Praze
č. 28 k návrhu předsednictva České národní rady na Prohlášení České národní rady k výročí 21. srpna 1968
č. 29 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady
č. 30 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o obcích
č. 31 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích
č. 32 k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady na zřízení úřadů práce
č. 33 k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti
č. 34 k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
č. 35 k podnětům, otázkám a interpelacím poslanců České národní rady
č. 36 k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
č. 37 k návrhu na změnu názvu výboru České národní rady
č. 38 k návrhu na uvolnění člena výboru České národní rady
č. 39 k odpovědím členů vlády České republiky na podněty, otázky a interpelace poslanců České národní rady
č. 40 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 10. července do 4. září 1990
č. 41 k vystoupení předsedy vlády České republiky na 4. schůzi České národní rady

 

přijatých na 5. schůzi 9. a 10. října 1990

č. 42 k návrhu předsednictva ČNR na usnesení ČNR o změnách ve složení výborů ČNR
č. 43 k návrhu předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
č. 44 k návrhu skupiny poslanců ČNR na zpětvzetí návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
č. 45 k vládnímu návrhu zákona ČNR o hlavním městě Praze
č. 46 k vládnímu návrhu zákona o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
č. 47 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady
č. 48 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 6. září do 9. října 1990

 

přijatých na 6. schůzi 30. a 31. října 1990

č. 49 k jmenování přednostů okresních úřadů
č. 50 k deklaraci k 72. výročí vzniku Československé republiky přijaté účastníky slavkovského jednání dne 28. října 1990
č. 51 k zpětvzetí žádosti o souhlas České národní rady se zahájením trestního stíhání soudkyně z povolání
č. 52 k informaci o práci České národní rady
č. 53 k podpoře usnesení Federálního shromáždění k požadavku na lustraci kandidátů do obecních zastupitelstev s rozšířením o další návrhy
č. 54 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady
č. 55 k návrhu ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 56 k návrhu na volbu soudců z povolání k soudům v České republice
č. 57 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
č. 58 ke spolupráci České národní rady a vlády České republiky
č. 59 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady
č. 60 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady

 

přijatých na 7. schůzi 15. listopadu 1990

č. 61 k návrhu předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů ČNR
č. 62 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob
č. 63 k návrhu na zřízení dočasné komise předsednictva České národní rady
č. 64 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 31. října do 15. listopadu 1990
č. 65 ke kontrole usnesení ČNR č. 53. z 6. schůze 30. a 31. října 1990 k podpoře usnesení Federálního shromáždění k požadavku na lustraci kandidátů do obecních zastupitelstev s rozšířením o další návrhy

 

přijatých na 8. schůzi 22. listopadu 1990

č. 66 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu na vydání usnesení, kterým se navrhuje Federálnímu shromáždění přijetí zákona a vládního návrhu zákona České národní rady
č. 67 k návrhu skupiny poslanců České národní rady na vydání usnesení, kterým Česká národní rada navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon o základních právech a svobodách
č. 68 ke změně pořadu 8. schůze České národní rady 22. listopadu 1990
č. 69 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 15. do 22. listopadu 1990

 

přijatých na 9. schůzi 28. a 29. listopadu 1990

č. 70 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona České národní rady podle sněmovního tisku 116
č. 71 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o místních poplatcích podle sněmovních tisků 50 a 82
č. 72 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o územních finančních orgánech podle sněmovních tisků 79 a 113
č. 73 k návrhu na vydání usnesení, kterým Česká národní rada navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci podle sněmovního tisku 98A a 114
č. 74 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady
č. 75 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 22. do 28. listopadu 1990 podle sněmovního tisku 115
č. 76 k návrhu na rozšíření pořadu 9. schůze České národní rady

 

přijatých na 10. (mimořádné) schůzi 7. prosince 1990

č. 77 k informaci vlády České republiky

 

přijatých na 11. schůzi 13. prosince 1990

 

č. 78 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady
č. 79 k vládnímu návrhu zákona ČNR o státní správě a samosprávě ve školství
č. 80 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o místních poplatcích
č. 81 k návrhu zákona České národní rady o soudcích z lidu
č. 82 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 29. listopadu do 13. prosince 1990

 

přijatých na 12. schůzi 17. - 22. prosince 1990

č. 83 k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
č. 84 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR
č. 85 k návrhu ústavně právního výboru ČNR na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce
č. 86 k návrhu na volbu soudců z povolání k soudům v České republice
č. 87 k vládnímu návrhu zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
č. 88 k vládnímu návrhu zákona ČNR o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
č. 89 k vládnímu návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
č. 90 k vládnímu návrhu zákona ČNR o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice
č. 91 k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1989
č. 92 k vládnímu návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
č. 93 ke zprávě o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 13. do 17. prosince 1990

 

přijatých na 13. schůzi 17. ledna 1991

č. 94 k návrhu na změny ve složení předsednictva České národní rady
č. 95 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dní k projednání návrhů zákonů České národní rady (sněmovní tisky 159 a 161)
č. 96 k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady (sněmovní tisk 158)
č. 97 ke stanovisku České národní rady k situaci v Pobaltí
č. 98 k návrhu usnesení České národní rady o otázkách lustrací nejvyšších orgánů České republiky
č. 99 k návrhu na delegování poslance Lubomíra Nedbálka za Českou národní radu do komise Federálního shromáždění pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989
č. 100 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 22. prosince 1990 do 17. ledna 1991 (sněmovní tisk 160)

 

přijatých na 14. schůzi 6., 7., 8., a 14. února 1991

č. 101 k návrhu na změny ve složení výborů České národní rady
č. 102 k návrhu předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů ČNR
č. 103 k návrhu poslanců A. Röschové a M. Výborného na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
č. 104 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR
č. 105 ke zprávě předsedy vlády o dosavadním plnění programového prohlášení vlády České republiky a předpokladu jeho plnění v roce 1991
č. 106 ke zprávě předsednictva ČNR
č. 107 ke zprávě o činnosti lustrační komise předsednictva České národní rady

 

přijatých na 15. schůzi 27. a 28. února 1991

č. 108 ke zpětvzetí návrhů zákonů České národní rady
č. 109 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady
č. 110 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o neperiodických publikacích
č. 111 odeslání telegramu československé protichemické jednotce operující v Perském zálivu
č. 112 k postavení města ústí nad Labem
č. 113 k návrhu poslankyně České národní rady J. Moserové a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se zrušuje zákon č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky a zákon č. 1232/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy
č. 114 ke stanovisku skupiny poslanců České národní rady k projednání návrhu zákona o půdě a majetku
č. 115 k návrhu poslanců České národní rady J. Kasala a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb.,
č. 116 k návrhu volebního řádu pro tajné hlasování k volbě předsedy výboru České národní rady na 15. schůzi České národní rady
č. 117 k návrhu na zřízení zahraničního výboru České národní rady
č. 118 k návrhu na ostatní členy zahraničního výboru ČNR
č. 119 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v ČR
č. 120 k návrhu ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 121 k návrhu na volbu soudců z povolání k soudům v ČR
č. 122 k násilným akcím jednotlivců i skupiny v České republice
č. 123 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 8. do 27. února 1992

 

přijatých na 16. schůzi 13. března 1991

č. 124 k návrhu na pověření poslanců České národní rady a představitelů obecních zastupitelstev České republiky účastí v delegaci ČSFR do Stálé konference místních oblastních orgánů Evropy
č. 125 k návrhu na zařazení poslance do výboru České národní rady
č. 126 k návrhu stanoviska České národní rady k současné situaci ve Slovenské republice
č. 127 k návrhu na ostatní členy zahraničního výboru České národní rady
č. 128 k návrhu na způsob informování veřejnosti v Československé televizi o událostech na Slovensku
č. 129 k informování České národní rady v záležitosti přípravy na volbu zástupců České republiky do Stálé konference místních a oblastních orgánů Evropy

 

přijatých na 17. schůzi 26., 27. a 28. března 1991

č. 130 k návrhům předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady (sněmovní tisky 223, 224, 225, 231 a 232)
č. 131 k návrhu skupiny poslanců České národní rady Josefa Bezděka, Františka Matějky, Vladimíra řezáče a Josefa Veselého na vydání zákona České národní rady, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti (sněmovní tisk 203 a 227)
č. 132 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení (sněmovní tisky 189 a 225)
č. 133 k návrhu ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce (sněmovní tisk 201)
č. 134 k návrhu na volbu soudců z povolání k soudům v České republice (sněmovní tisky 202 a 206)
č. 135 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady
č. 136 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. února do 26. března 1991 (sněmovní tisk 210)
č. 137 k informaci o bezpečnostní situaci v České republice
č. 138 ke zprávě o činnosti lustrační komise předsednictva ČNR a k návrhu na zřízení vyšetřovací komise ČNR

 

přijatých na 18. schůzi 23. dubna - 14. května 1991

č. 139 k zpětvzetí návrhu zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb., zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích a zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících /sněmovní tisk 205/
č. 140 k návrhu na změnu ve složení výborů České národní rady
č. 141 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady /sněmovní tisk 243/
č. 142 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání a o Fondu národního jmění České republiky /sněmovní tisk 104/
č. 143 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 214/
č. 144 k návrhu poslanců České národní rady Stanislava Bělehrádka, Heřmana Chromého, Ivany Janů, Jana Kasala, Zdeňka Kotrlého, Petra Kozánka, Antonína Procházky a Miloslava Výborného na vydání zákona České národní rady, kterým se upravují podmínky prodeje a rozšiřování tiskovin a jiných předmětů způsobilých ohrozit mravnost /sněmovní tisk 209/
č. 145 k návrhu poslanců České národní rady Evy Kantůrkové a Vladimíra Preclíka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích /sněmovní tisk 226/
č. 146 k návrhu ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce sněmovní tisk 251/
č. 147 k návrhu na volbu soudců z povolání k soudům v České republice /sněmovní tisk 237/
č. 148 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž /sněmovní tisk 221/
č. 149 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o pojišťovnictví /sněmovní tisk 216/
č. 150 k návrhu na řešení státoprávního a územně správního uspořádání České republiky
č. 151 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady
č. 152 k návrhu poslanců České národní rady P. Loma, J. Šebora, M. Syky, R. Hájka, J. Janečka, L. Šepsové, a J. Domase na vydání zákona České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře /sněmovní tisky 220 a 257/
č. 153 k návrhu poslance V.Dobala na použití prostředků vytvořené účelové rezervy
č. 154 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady /sněmovní tisky 267, 268, 269 a 270/
č. 155 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona České národní rady /sněmovní tisk 278/
č. 156 k obsahu práce vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací
č. 157 k návrhu usnesení České národní rady, jímž se doporučuje vládě České republiky postup při privatizaci České státní pojišťovny
č. 158 k návrhu poslankyně Hany Marvanové na usnesení, kterým Česká národní rada ukládá vládě České republiky zpracovat koncepci bytové politiky
č. 159 k návrhu poslance Miroslava Wolfa na přijetí usnesení k činnosti komise předsednictva České národní rady nad výkonem zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním
č. 160 k návrhu poslance Ladislava Jakla na vydání usnesení České národní rady, jímž se doporučuje Federálnímu shromáždění urychleně připravit a schválit zákon upravující podmínky pro hospodaření obcí
č. 161 k návrhu poslance Vladimíra Budínského na přijetí usnesení k otázce životního prostředí
č. 162 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. března do 23. dubna 1991 - sněmovní tisk 250 a jeho dodatku do 7. května 1991
č. 163 k interpelaci poslance České národní rady Luďka Fendrycha
č. 164 k návrhu poslance L. Nedbálka na vydání stanoviska České národní rady k rozhodnutí vlády ČSFR o prodeji tanků do Sýrie

 

přijatých na 19. schůzi 21. - 23. května 1991

 

č. 165 k návrhu na změny ve výborech České národní rady
č. 166 k bezpečnostní situaci v České republice
č. 167 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat /sněmovní tisky 204 a 280/
č. 168 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích /sněmovní tisky 264 a 281/
č. 169 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací /sněmovní tisky 255 a 282/
č. 170 k návrhu na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce /sněmovní tisk 274/
č. 171 k návrhu na volbu soudců z povolání k soudům v České republice /sněmovní tisk 262 a 271/
č. 172 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady
č. 173 k návrhu poslance Lubomíra Nedbálka na stanovisko České národní rady k rozhodnutí vlády ČSFR o prodeji tanků do Syrie
č. 174 ke sdělení ústavně právního výboru České národní rady k podnětu poslance Danneberga ve věci postavení města ústí nad Labem
č. 175 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona České národní rady /sněmovní tisk 284/
č. 176 k návrhu na vydání usnesení České národní rady o nutnosti vytvoření podmínek pro sponzorskou činnost pro oblast zdravotnictví a sociální péče
č. 177 k návrhu usnesení České národní rady, jímž se ukládá předsednictvu České národní rady zřídit komisi pro privatizaci
č. 178 ke zprávě o činnosti komise pro dohled nad dodržováním zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním
č. 179 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za období od 8. do 21. května a jejímu dodatku do 22. května 1991 /sněmovní tisk 277 a dodatek/
č. 180 k informaci vlády České republiky o přípravě opatření pro případ rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky
  /usnesení se nepřikládá - jednání bylo neveřejné/

přijatých na 20. schůzi 18. června - 8. července 1991

č. 181 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady
č. 182 k návrhu skupiny poslanců ČNR A. Röschové a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 249/1990 Sb., a zákona České národní rady č. 97/1991 Sb.,
č. 183 k návrhu skupiny poslanců České národní rady M. Výborného a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
č. 184 k návrhu skupiny poslanců České národní rady J. Moserové a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 196/1991 Sb., o neperiodických publikacích
č. 185 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o působnosti České republiky v oblasti cen
č. 186 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů\, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví
č. 187 ke zprávě ministra vnitra České republiky o bezpečnostní situaci v České republice
č. 188 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o České lesnické inspekci
č. 189 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Policejním sboru České republiky
č. 190 k návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/1991 Sb., vydané zastupitelstvem města Plzně
č. 191 k informaci o zřízení nadace "Člověk v nouzi"
č. 192 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona České národní rady
č. 193 k usnesení České národní rady, kterým se doplňuje usnesení České národní rady č. 156 z 18. schůze
č. 194 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za období od 23. května do 18. června 1991
č. 195 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
č. 196 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
č. 197 k volbě členů některých orgánů Fondu národního majetku České republiky
č. 198 k interpelacím poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

 

přijatých na 2. části 20. schůze 8. července 1991

č. 199 k volbě místopředsedy presidia Fondu národního majetku České republiky
č. 200 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

 

přijatých na 21. schůzi 8. - 11. července 1991

č. 201 k návrhům předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady
č. 202 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství
č. 203 k návrhu poslance České národní rady Vladimíra Preclíka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
č. 204 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za období od 19. června do 9. července 1991
č. 205 k návrhu změny části usnesení České národní rady č. 187 z 20. schůze České národní rady
č. 206 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity
č. 207 ke státnímu závěrečnému účtu České republiky za rok 1990
č. 208 ke čtvrtletnímu hodnocení vývoje státního rozpočtu České republiky na rok 1991
č. 209 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
č. 210 k návrhu na změny ve složení výborů České národní rady
č. 211 k návrhu posl. Karla Kříže na vydání usnesení České národní rady se žádostí, aby vláda předložila písemnou zprávu o plnění svého usnesení z 31. ledna 1991 k zemědělské politice
č. 212 k návrhu posl. Heřmana Chromého na vydání usnesení České národní rady k odstranění nouzového stavu v pavilonu 17 v psychiatrické léčebně v Bohnicích týkající se oblasti vězeňství
č. 213 ke zprávě vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací
č. 214 ke zprávě vlády České republiky o úkolech české justice
č. 215 k návrhu na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce
č. 216 k návrhu na volbu soudců z povolání k soudům v České republice
č. 217 k návrhu na volbu místopředsedy Nejvyššího soudu České republiky
č. 218 ke zprávě dočasné komise předsednictva České národní rady pro dohled nad personální politikou v ústředních orgánech státní správy České republiky
č. 219 ke zprávě o řešení některých problémů ve státním rozpočtu České republiky na rok 1991
č. 220 k naléhavé interpelaci posl. Josefa Ježka ve věci rozdělení finančních prostředků na posílení investiční činnosti v severočeské oblasti
č. 221 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady
č. 222 k návrhu posl. Stanislava Klimeše se žádostí, aby vláda České republiky předložila zprávu o plnění úkolů vyplývajících z realizace zákonů č. 92/1991 Sb., a 171/1991 Sb., týkající se velké privatizace

 

přijatých na 22. schůzi 10. - 20. září 1991

č. 223 k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
č. 224 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady
č. 225 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státní správě ochrany ovzduší
č. 226 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Stáním fondu tvorby a ochrany životního prostředí České republiky
č. 227 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních
č. 228 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů
č. 229 k návrhu poslanců České národní rady R. Němečka a dalších na vydání zákona České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky
č. 230 ke zprávě generálního prokurátora České republiky o stavu prokuratury v České republice
č. 231 k situaci v Jugoslávii na základě svědectví delegace poslanců České národní rady a Vládního výboru pro mezinárodní vztahy České republiky o návštěvě v Chorvatsku a na základě svědectví poslanců chorvatského parlamentu
č. 232 k informaci místopředsedkyně Vládního výboru pro mezinárodní vztahy České republiky V. Hradské o návštěvě naší delegace v Chorvatské republice mezi českými krajany
č. 233 k vládnímu návrhu státní bytové politiky České republiky
č. 234 k návrhu na zrušení obecně závazných vyhlášek městských zastupitelstev
č. 235 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady
č. 236 ke zprávě vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací
č. 237 k návrhu posl. A. Procházky na změnu názvu výboru České národní rady
č. 238 k návrhu posl. Z. Gužiho na změny ve výborech České národní rady
č. 239 k návrhu posl. J. Payna na změnu v zahraničním výboru České národní rady
č. 240 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 9. července do 10. září 1991
č. 241 k informaci o výsledku jednání předsednictva České národní rady s předsednictvem Slovenské národní rady ve dnech 5. a 6. září 1991
č. 242 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 9. července do 10. září 1991

 

přijatých na 23. schůzi 8. - 11. října 1991

č. 243 ke změnám ve výborech České národní rady
č. 244 k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva ČNR č. 367/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
č. 245 k návrhu předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů ČNR
č. 246 k návrhu ústavně právního výboru ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do ČNR
č. 247 k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 25/1991 Sb.
č. 248 k vládnímu návrhu zákona ČNR o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
č. 249 k návrhu na zrušení obecně závazných vyhlášek městských zastupitelstev
č. 250 k návrhu výboru ČNR petičního, pro právní ochranu a bezpečnost na usnesení ČNR ke zřízení kontrolního orgánu ČNR pro operativní techniku Policie České republiky
č. 251 k návrhu na volbu předsedy výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu
č. 252 k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona ČNR č. 285/1991 Sb.
č. 253 k návrhu posl. ČNR J. Payna a H. Marvanové na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.367/1990 Sb., o obcích /obecní zřízení/, a zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hl. m. Praze
č. 254 Návrh posl. J. Ježka na usnesení ČNR, kterým se ukládá vládě České republiky, aby ještě na 23. schůzi ČNR podala informaci o koncepci místní správy v České republice včetně harmonogramu
č. 255 k otázkám a podnětům poslanců ČNR na členy vlády České republiky
č. 256 k interpelacím poslanců ČNR na členy vlády České republiky
č. 257 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR
č. 258 k informaci vlády České republiky o koncepci místní správy v České republice
č. 259 k návrhu posl. M. Wolfa na předložení zprávy o ekonomické reformě v lesním hospodářství
č. 260 k návrhu poslanců ČNR I. Svobody a dalších na vydání ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky
č. 261 ke kontrole usnesení ČNR č. 187 z 20. schůze ČNR ke zprávě ministra vnitra České republiky o bezpečnostní situaci v České republice
č. 262 k návrhu stanoviska ČNR na podporu vlády České republiky ke zlepšení bezpečnostní situace v České republice
č. 263 k návrhu poslanců klubu ODS na odvolání poslance z výboru ČNR
č. 264 k návrhu posl. J. Kalfuse na zpracování kontrolního systému zajišťujícího kontrolu velké privatizace od samého počátku
č. 265 ke zprávě o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 11.9. do 7.10.1991
č. 266 k návrhu posl. J. Kelnara na změnu usnesení ČNR č. 156 ze dne 14.5.1991 k obsahu práce vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací

 

přijatých na 24. schůzi 6. - 15. listopadu 1991

č. 267 k návrhu na zařazení poslance do výboru České národní rady
č. 268 ke zprávě o činnosti vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací z období mezi 22. a 24. schůzí České národní rady
č. 269 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady
č. 270 k návrhu poslance České národní rady Jiřího Kalfuse na zpracování kontrolního systému zajišťujícího kontrolu velké privatizace od samého počátku
č. 271 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o sociální potřebnosti
č. 272 k návrhu rozpočtového a kontrolního výboru České národní rady na vydání usnesení České národní rady k problematice poplatků z televizních a rozhlasových přijímačů
č. 273 k návrhu na zrušení obecně závazných vyhlášek zastupitelstva města České Budějovice a hl. m. Prahy
č. 274 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o České televizi
č. 275 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Českém rozhlasu
č. 276 k návrhu skupiny poslanců České národní rady Ivo Svobody a dalších na vydání ústavního zákona České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky
č. 277 k návrhu poslanců České národní rady M. Hořínka a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
č. 278 ke Zprávě vlády České republiky o vývoji finančního a rozpočtového hospodaření České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1991
č. 279 k návrhu poslance K. Štindla na usnesení České národní rady k Dubrovníku
č. 280 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 7. října do 4. listopadu 1991
č. 281 k návrhu poslankyně Hany Marvanové na usnesení České národní rady k hospodaření obcí

 

přijatých na druhé části 24. schůze 14. - 21. listopadu 1991

č. 282 k návrhu na zařazení poslance do výboru České národní rady
č. 283 ke zprávě o činnosti předsednictva ČNR za období
  od 5. do 13. listopadu 1991
č. 284 ke zprávě vlády České republiky o postupu ekonomické reformy a hospodářské situaci v zemědělství
č. 285 k zpětvzetí vládního návrhu zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991, ve znění zákona ČNR č. 313/1991 Sb.
č. 286 k návrhu poslance ČNR Františka Nerada na jednání vlády České republiky o využití vojenských újezdů
č. 287 k návrhu na schválení statutu a jednacího řádu Dozorčí komise ČNR pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky
č. 288 k návrhu poslance Oldřicha Kužílka na usnesení České národní rady k problému konfliktu zájmu
č. 289 k návrhu poslance Josefa Hejska na usnesení České národní rady k zneužívání informací ve prospěch soukromého podnikání
č. 290 k návrhu poslance Vladimíra Čecha na rezignaci z funkce člena vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací
č. 291 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady
č. 292 ke zrušení části usnesení České národní rady č. 283 ze 14. listopadu 1991
č. 293 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 5. do 13. listopadu 1991
č. 294 k odvolání poslankyně Jaroslavy Moserové z členství ve výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu
č. 295 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

 

přijatých na 25. schůzi 3. prosince 1991

 

č. 296 k návrhu ústavně právního výboru ČNR na volbu kandidátů do funkcí soudců ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
č. 297 k jednání vlády České republiky o rozpočtech
  na rok 1992
č. 298 k návrhu předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů České národní rady

přijatých na 26. schůzi 4. - 10. prosince 1991

č. 299 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
č. 300 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství /horní zákon/
č. 301 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.,
č. 302 k interpelacím poslanců České národní rady na členy vlády České republiky
č. 303 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za období od 14. listopadu do 2. prosince 1991
č. 304 k návrhu posl. P. Balcárka na usnesení České národní rady, kterým by bylo požádáno ministerstvo zahraničních věcí ČSFR o poskytnutí návrhu smlouvy mezi ČSFR a Německém České národní radě
č. 305 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
č. 306 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o soudních poplatcích
č. 307 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 210/1990 Sb., a zákona ČNR 425/1990 Sb.
č. 308 k návrhu na neprojednávání dvou bodů pořadu na 26. schůzi
č. 309 návrh na volbu prozatímních ředitelů Českého rozhlasu a České televize
č. 310 k návrhu posl. Jiřího Kalfuse na usnesení České národní rady se stanoviskem k novelizaci zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
č. 311 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění
č. 312 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
č. 313 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státní kontrole
č. 314 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o obecní policii
č. 315 k návrhu na svolání schůze České národní rady

 

přijatých na 27. schůzi 10. prosince 1991

č. 316 ke zprávě předsednictva ČNR o jednání s předsednictvem SNR v Časté - Papierničce ve dnech 11. a 12. listopadu 1991

 

přijatých na 28. schůzi 16. - 17. prosince 1991

č. 317 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 521 až 525 a dále 536 a 537
č. 318 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
č. 319 k návrhu skupiny poslanců ČNR J. Stibice a dalších na vydání zákona České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky a k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky
č. 320 k návrhu poslance J. Payna na odvolání člena zahraničního výboru České národní rady
č. 321 k návrhu poslance J. Payna na volbu člena zahraničního výboru České národní rady
č. 322 k návrhu na zrušení usnesení obecního zastupitelstva obce Borovnička, okres Trutnov
č. 323 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
č. 324 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
č. 325 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o živnostenských úřadech
č. 326 k žádosti generálního prokurátora České a Slovenské Federativní republiky o souhlas České národní rady s trestním stíháním soudců městského soudu Praha, týkající se dvou bývalých soudkyň
č. 327 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady
č. 328 k interpelacím poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

 

přijatých na 29. schůzi 17. - 20. prosince 1991

č. 329 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
č. 330 k návrhu na volbu prozatímních ředitelů Českého rozhlasu a České televize
č. 331 ke zprávě vlády České republiky k návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1992 a k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
č. 332 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace poslanců České národní rady
č. 333 ke zprávě vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací
č. 334 k podnětu poslance ČNR Petra Loma, týkajícího se rozpočtové politiky okresních úřadů
č. 335 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za období od 3. do 19. prosince 1991
č. 336 k návrhu ústavně právního výboru České národní rady na volbu kandidátů do funkcí soudců ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
č. 337 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace poslanců České národní rady

 

přijatých na I. části 30. schůze 22. - 31. ledna 1992

 

č. 338 k návrhu na změnu členství poslance Jana Sapáka ve výborech České národní rady na jeho vlastní žádost
č. 339 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 561 a 562
č. 340 k informaci o jednání některých představitelů České národní rady s představiteli Slovenské národní rady
č. 341 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o poplatcích za uložení odpadů (sněmovní tisk 480 a 556)
č. 342 k postupu při volbách členů Rady České televize, Rady Českého rozhlasu, Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny a členů orgánů Pozemkového fondu
č. 343 k návrhu skupiny poslanců ČNR I. Svobody a dalších na vydání zákona České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky (sněmovní tisk 511 a 558)
č. 344 k návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky Městského úřadu v Táboře "O výši sazeb za nájem nebytových prostor" ze dne 19. 6. 1991 - sněmovní tisk 553
č. 345 k návrhu poslance J. Hejska na usnesení České národní rady, kterým se ukládá rozpočtovému a kontrolnímu výboru ČNR prověřit možnosti získání finančních prostředků a způsobu jejich vyplacení bývalým československým letcům a členům leteckého personálu - bojovníkům za západní frontě ve II. světové válce
č. 346 ke zprávě vlády České republiky o bezpečnostní situaci v České republice a informaci o plnění úkolů vyplývajících z usnesení České národní rady č. 187 ze dne 20. 6. 1991
č. 347 ke zprávě vlády České republiky o stavu vězeňství a postpenitenciární péče v České republiky
č. 348 k informaci vlády České republiky o koncepci místní správy v České republice (sněmovní tisk 560)
č. 349 k informaci o předběžných výsledcích národního hospodářství za rok 1991 a jejich případném dopadu na rozpočet roku 1992
č. 350 k volbě orgánů Pozemkového fondu České republiky
č. 351 k odvolání poslance Jiřího Nováka z funkce předsedy ústavně právního výboru ČNR a z členství v tomto výboru, na jeho žádost
č. 352 k interpelacím, otázkám a podnětům poslanců České národní rady na členy vlády České republiky
č. 353 k volbě předsedy ústavně právního výboru České národní rady
č. 354 k odvolání poslance Stanislava Bělehrádka z funkce člena předsednictva České národní rady, na jeho žádost
č. 355 ke kontrole plnění usnesení České národní rady č. 259 z 11. října 1991 k ekonomické reformě v lesním hospodářství
č. 356 k volbě členů Rady České televize, volbě členů Rady Českého rozhlasu a volbě členů Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání
č. 357 k volbě ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny
č. 358 k návrhu poslance Petra Loma na usnesení České národní rady k současné situaci ve zdravotnictví v České republice
č. 359 ke stanovisku České národní rady k některým požadavkům pana Miloslava Marečka
č. 360 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 20. prosince 1991 do 21. ledna /sněmovní tisk 552/

 

přijatých na II. části 30. schůze 18. února 1992

č. 361 ke stanovení platu řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
č. 362 k informaci vlády České republiky o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahraničního kapitálu do české ekonomiky a o dalším navrhovaném postupu v kuponové privatizaci
č. 363 k návrhu na usnesení České národní rady k přípravě zahájení činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
č. 364 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR

 

přijatých na II. části 31. schůze 17. března 1992

č. 377 ke stanovisku České národní rady k činnosti prokuratury České republiky
č. 383 ke zpětvzetí návrhu zahraničního výboru ČNR na vydání ústavního zákona ČNR o zřízení úřadu vlády ČR pro mezinárodní vztahy
č. 384 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 30. ledna do 18. února 1992
č. 385 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.
č. 386 k odpovědím členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR
č. 387 k volbě členů orgánů Pozemkového fondu České republiky

 

přijatých na 32. schůzi 17.- 19. března 1992

č. 388 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů
č. 389 k vzdání se funkce člena prezidia Fondu národního majetku České republiky
č. 390 k návrhu na odvolání poslance Vojtěcha Dohnala z funkce člena vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací na jeho žádost
č. 391 ke zprávě vlády České republiky o stavu vězeňství a postpenitenciární péče v České republice
č. 392 k rozpravě ke sdělení vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací z 21. února 1992
č. 393 ke zprávě generálního prokurátora České republiky o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17. listopadem 1989
č. 394 k návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Záblatí, okres Jindřichův Hradec
č. 395 k návrhu na zrušení usnesení Městské rady v Uherském Hradišti č. 186/22 ze dne 28. 1. 1922 ve věci neslučitelnosti funkce člena městského zastupitelstva
č. 396 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 19. února do 16. března 1992
č. 397 k volbě prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

 

přijatých na 33. schůze 19. - 20. března 1992

č. 398 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o registraci církví a náboženských společností
č. 399 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
č. 400 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury
č. 401 k návrhu výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu na usnesení České národní rady k problematice legislativní úpravy v oblasti divadelní činnosti
č. 402 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
č. 403 k volbě členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
č. 404 k volbě členů rad Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
č. 405 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb. a zákona č. 137/1991 Sb.
č. 406 ke zprávě vlády České republiky o průběhu a výsledcích transformace české ekonomiky v roce 1991
č. 407 k návrhu usnesení České národní rady na změnu usnesení ČNR č. 156 ze dne 14. 5. 1991, týkající se obsahu práce vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací
č. 408 k návrhu skupiny poslanců rozpočtového a kontrolního výboru České národní rady Jiřího Kalfuse a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb.
č. 409 k návrhu rozpočtového a kontrolního výboru ČNR na usnesení České národní rady, kterým se pověřuje rozpočtový a kontrolní výbor ČNR vyhodnotit vyúčtování finančního hospodaření politických stran a hnutí za rok 1991
č. 410 k návrhu na stanovení platu prezidentu Nejvyššího kontrolní úřadu České republiky
č. 411 k odpovědím členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR
č. 412 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky
č. 413 k návrhu předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o státní statistice

 

přijatých na 34. schůzi 14. - 16. dubna 1992

č. 414 k návrhům předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů
č. 415 k naléhavé interpelaci poslance Antonína Hrazdíry
č. 416 k návrhu poslance J. Kasala a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
č. 417 k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
č. 418 k volbě člena prezidia Fondu národního majetku České republiky
č. 419 k návrhu poslance V. Dobala a dalších na vydání zákona ČNR o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu
č. 420 k návrhu poslance M. Výborného na vydání ústavního zákona České národní rady o volebním období České národní rady
č. 421 ke zprávě generálního prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17. listopadem
č. 422 k návrhu na odvolání poslance Josefa Hejska z funkce člena vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací na jeho žádost
č. 423 k návrhu na odvolání poslance Jaroslava Kelnara z funkce člena vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací na jeho žádost
č. 424 k rozpravě ke sdělení vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací ze dne 20. března 1992
č. 425 k volbě členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
č. 426 k vládnímu návrhu zákona ČNR o Státním fondu kultury České republiky
č. 427 k vládnímu návrhu zákona ČNR o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
č. 428 k návrhu poslance I. Palkosky na usnesení ČNR ke způsobu naložení s právy při privatizaci filmových podniků
č. 429 k vládnímu návrhu zákona ČNR o státní statistice
č. 430 k vládnímu návrhu zákona ČNR na ochranu zvířat proti týrání
č. 431 k vládnímu návrhu zákona ČNR o posuzování vlivů na životní prostředí
č. 432 k návrhu poslance J. Payna a H. Marvanové na vydání zákona ČNR o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu
č. 433 k návrhu poslance W. Piverky a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se upravuje zmírnění některých majetkových křivd
č. 434 k odpovědím členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR
č. 435 k interpelacím, otázkám a podnětům poslanců ČNR na členy vlády ČR
č. 436 k návrhu poslance F. Nerada na usnesení České národní rady k odstranění některých majetkových křivd, souvisejících s vojenskými újezdy
č. 437 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 17. března do 13. dubna 1992

 

přijatých na 35. schůzi 28. dubna - 5. května 1992

 

č. 438 k návrhu na svolání 36. schůze České národní rady
č. 439 k návrhu předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů
č. 440 k naléhavé interpelaci poslankyně Daniely Kolářové
č. 441 ke zprávě vlády České republiky o plnění jejího programového prohlášení /včetně zprávy vlády ČR o vývoji národního hospodářství v roce 1991/
č. 442 k vládnímu návrhu zákona ČNR o státní podpoře malých a středních podniků státem
č. 443 k volbě viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
č. 444 k vládnímu návrhu zákona ČNR o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR do funkcí v ministerstvu vnitra a Policii ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR do funkcí ve Sboru nápravné výchovy ČR
č. 445 k návrhu poslanců V. Cibuzara a dalších na vydání zákona ČNR o podnikových, oborových, resortních a dalších zdravotních pojišťovnách s působností na území České republiky
č. 446 k návrhu poslance České národní rady Františka Matějky na vydání zákona ČNR, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti
č. 447 k návrhu na revokaci usnesení ČNR č. 414 ze dne 14. dubna 1992
č. 448 k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví
č. 449 k volbě členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
č. 450 k návrhu rozpočtového a kontrolního výboru ČNR na přijetí usnesení České národní rady k zákonu ČNR o podnikových, oborových, resortních a dalších zdravotních pojišťovnách s působností na území České republiky
č. 451 k vládnímu návrhu zákona ČNR o změně názvu vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové
č. 452 k vládnímu návrhu Statutu Pozemkového fondu České republiky
č. 453 k návrhu Statutu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
č. 454 ke zprávě Dozorčí komise ČNR pro kontrolu používání operativní techniky Policií ČR
č. 455 k návrhu na odvolání a volbu člena Dozorčí komise ČNR pro kontrolu používání operativní techniky Policií ČR
č. 456 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 14. do 27. dubna 1992
č. 457 ke zprávě generálního prokurátora ČR o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17. listopadem
č. 458 k návrhu poslanců P. Klenera a dalších na vydání zákona ČNR o vědě a technologiích
č. 459 k závěrečné zprávě vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací
č. 460 k vládnímu návrhu zákona ČNR o dani z nemovitostí
č. 461 k vládnímu návrhu zákona ČNR o dani silniční
č. 462 k vládnímu návrhu zákona ČNR o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
č. 463 k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
č. 464 k vládnímu návrhu zákona ČNR o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky
č. 465 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o správě daní a poplatků
č. 466 k návrhu výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona ČNR o České akademii věd

 

přijatých na 36. schůzi 5. - 7. května 1992

č. 467 k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., a zákon ČNR č. 171/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákonů ČNR č. 285/1991 Sb. a č. 438/1991 Sb.
č. 468 k návrhu poslanců J. Kasala a dalších na vydání zákona České národní rady o hospodářské komoře
č. 469 k návrhu poslance P. Popoviče na usnesení České národní rady k zákonu o Hospodářské komoře a Agrární komoře
č. 470 k návrhu poslanců ČNR Č. Hofhanzla a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství ve znění nařízení vlády ČSSR č. 91/1988 Sb.
č. 471 k informaci ke zprávě Federální bezpečnostní informační služby
č. 472 k návrhu výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona České národní rady o České akademii věd
č. 473 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a o působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR č. 64/1991 Sb.
č. 474 ke zprávě výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví o výsledcích dosavadní činnosti jeho komise pro postavení ženy ve společnosti
č. 475 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
č. 476 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 439/1991 Sb., zákona ČNR č. 585/1991 Sb., a zákona č. 553/1991 Sb.
č. 477 k informaci ke zprávě Federální bezpečnostní informační služby

 

přijatých na 37. schůzi 7. - 12. května 1992

č. 478 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhu zákona
č. 479 k návrhu mandátového a imunitního výboru ČNR na vydání usnesení České národní rady k žádosti prokuratury o udělení souhlasu k trestnímu stíhání poslance České národní rady
č. 480 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o notářích a jejich činnosti
č. 481 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o katastru nemovitostí České republiky
č. 482 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech
č. 483 k odpovědi na naléhavou interpelaci poslankyně Daniely Kolářové na vládu ČR ve věci restitučních nároků rodinného majetku firmy Otta na a. s. Rakona a prodeje a. s. Rakona firmě Procter and Gamble
č. 484 k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
č. 485 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhu zákona České národní rady
č. 486 k informaci ke zprávě Federální bezpečnostní informační služby
č. 487 k návrhu poslankyně Daniely Kolářové na usnesení České národní rady ve věci prodeje a. s. Rakona firmě Procter and Gamble

 

přijatých na 38. schůzi 12. května 1992

 

č. 488 k návrhu rozpočtového a kontrolního výboru ČNR na vydání zákona ČNR o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
č. 489 k návrhu předsednictva ČNR, kterým se navrhuje Federálnímu shromáždění vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
č. 490 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb.
č. 491 k návrhu poslanců J. Cabala a dalších na vydání zákona České národní rady o Komoře středoškolských veterinárních pracovníků
č. 492 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady
č. 493 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. dubna do 12. května 1992


Přihlásit/registrovat se do ISP