Neprošlo opravou po digitalizaci !

Pátek 29. června 1990

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA.

2. schôdza 29. júna a 3. a 4. júla 1990

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZI SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Správa Mandátového a imunitného výboru SNR o nastúpení náhradníkov na uvolnené mandáty poslancov

Sľub poslancov Slovenskej národnej rady

Voľba člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Pripomienky poslancov

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

Návrh na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva SNR z 29. mája 1990 o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou

Návrh na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva SNR z 29. mája 1990 o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku

Spoločný návrh Predsedníctva ÚV Združenia politických strán a spoločenských organizácií SR a ministra spravodlivosti SR na odvolanie a voľbu sudcov z povolania súdov SR

Návrh na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva SNR z 18. júna 1990, ktorým sa mení zákon SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 113/1990 Zb.

Správa o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 26. do 29. júna 1990

Otázky poslancov.

Bratislava, júl 1990

Stenografická správa

o 2. schôdzi Slovenskej národnej rady

konanej 29. júna a 3. a 4. júla 1990

2. schôdza Slovenskej národnej rady

P r i t o m n í:

predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško, prvý podpredseda Slovenskej národnej rady Ivan Čarnogurský, podpredsedovia Slovenskej národnej rady Milan Zemko, Ján Klepáč, László Nagy a Oľga K e l t o é o v á.

členovia vlády Slovenskej republiky: predseda vlády Vladimir Mečiar, prvý podpredseda vlády Ján £ a r - n o g u r s k ý, podpredseda vlády Jozef Kučerák, podpredseda vlády Vladimír Ondruš, podpredseda vlády Gábor Zászlós, minister vnútra Anton Andráš, minister vlády Jozef Belcák, minister výstavby a stavebníctva Jozef Dubnice k, minister poľnohospodárstva a výživy Michal D ž a t k o, minister predseda Slovenskej komisie pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj Rudolf Filkus, minister priemyslu Ján Holčík, minister vlády Augustín Marián H ú s k a, minister predseda Výboru ľudovej kontroly Slovenskej republiky Martin H v o z d i K, minister obchodu a cestovného ruchu Jozef Chren, minister vlády Milan Kňažko, minister spravodlivosti Ladislav K o š ť a, minister školstva, mládeže a telesnej výchovy Ladislav Kováč, minister financií, cien a miezd Michal Kováč, minister práce a sociálnych vecí Stanislav Novák, minister lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Viliam Oberhauser, minister zdravotníctva Alojz Rakús, minister kultúry Ladislav Snopko, minister predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie Ivan Tirpák.

Predseda Najvyššieho súdu SR Karol Plank. Námestník generálneho prokurátora SR poverený vedením prokuratúry SR Ladislav Čendula.

Vedúci ústredných orgánov štátnej správy SR.

29. júna 145 poslancov, 3. júla 143 poslancov a 4. júla 140 poslancov podľa listiny o prítomnosti.

Stenografická správa

o 2. schôdzi Slovenskej národnej rady,

konanej 29. júna a 3. a 4. júla 1990

Predseda SNR F. Mikloško: Vážená Slovenská národná rada, vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia,

otváram rokovanie druhej schôdze Slovenskej národnej rady, na ktorej vás všetkých vítam.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na svojej schôdzi 27. júna tohto roku po dohode politického hnutia Verejnosť proti násiliu, Kresťansko-demokratického hnutia a Demokratickej strany vymenovalo pána Vladimíra Mečiaca za predsedu vlády Slovenskej republiky /potlesk/. Vítam ho na našom rokovaní spolu s členmi vlády, ktorých vymenovalo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh predsedu vlády.

Dovoľte mi predstaviť vám novovymenovaných, členov vlády: Ján Čarnogurský, prvý podpredseda vlády /potlesk/, Jozef Kučerák, podpredseda vlády /potlesk/, Vladimír Ondruš, podpredseda vlády /potlesk/, Gábor Zászlós, podpredseda vlády /potlesk/, Anton Andráš, minister vnútra /potlesk/, Jozef Belcák, minister hospodárstva /potlesk/, Jozef Dubníček, minister výstavby a stavebníctva /potlesk/, Michal Džatko, minister poľnohospodárstva a výživy /potlesk/, Rudolf Filkus, minister plánovania /potlesk/, Ján Holčík, minister priemyslu /potlesk/, Augustín Marián Húska, minister predseda úradu pre privatizáciu a správu národného majetku /potlesk/, Martin Hvozdík, minister predseda Výboru ľudovej Kontroly Slovenskej republiky /potlesk/, Jozef Chren, minister obchodu a cestovného čuchu /potlesk/, Milan Kňažko, minister vlády Slovenskej republiky /potlesk/, Ladislav Košťa, minister spravodlivosti /potlesk/, Ladislav Kováč, minister školstva, vedy, mládeže a športu /v týchto chvíľach rokuje s vedcami, predstavím ho neskôr/, Michal Kováč, minister financií, cien a miezd /potlesk/, Stanislav Novák, minister práce a sociálnych veci /potlesk/, Viliam Oberhauser, minister lesného a vodného hospodárstva /potlesk/, Alojz Rakús, minister zdravotníctva /potlesk/, Ladislav Snopko, minister kultúry /potlesk/, Ivan Tirpák, minister predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie /potlesk/.

Dovoľte mi vo vašom mene srdečne zablahoželať predsedovi vlády a členom vlády Slovenskej republiky k ich vymenovaniu do funkcii a zaželať im veľa tvorivých síl pri realizácii náročných úloh, ktoré vládu v nastávajúcom období očakávajú.

Pri predstavovaní členov vlády ste počuli niektoré nové názvy ministerstiev a ústredných orgánov. Chcem vás informovať, že v tejto súvislosti sa pripravuje návrh novely zákona Slovenskej národnej rady o pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, ktorou je nutné tieto názvy upraviť.

Na dnešnej schôdzi sa zúčastňujú aj predstavitelia Konzulárneho zboru v Bratislave, ktorých srdečne vítam /potlesk/. Ďalej vítam ostatných hostí nášho rokovania /potlesk/.

Vážené poslankyne, vázam poslanci,

v našej zasadacej sieni je inštalované zariadenie na hlasovanie. V záujme presnosti je potrebné pri hlasovaní dodržiavať tento postup:

na pokyn predsedajúceho sa na monitore objaví príslušný zápis /1 - prezentácia,. 2 - za, 3 - proti, 4 - zdržal sa/. Vtedy je potrebné stlačiť hlasovacie tlačítko umiestené na pravej strane panelu a podržať ho približne 3 sekundy. Správnosť techniky hlasovania potvrdí zhasnutie svetielka na paneli.

Prosím, aby sme sa zaprezentovali stlačením tlačítka hlasovacieho zariadenia.

Konštatujem, že na dnešnom zasadaní je prítomných 142 poslancov, takže podľa článku 109 ústavného zákona o československej federácii je Slovenská národná rada schopná sa uznášať.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odporúča program dnešnej schôdze ako vám bol rozdaný.

Navrhuje niekto z vás zmenu alebo doplnenie programu? Poslanec J. Prokeš:

Navrhujem doplniť program - vsunúť za bod 3 ďalší bod "vystúpenia poslancov", v ktorom by som vás rád oboznámil s listom vedcov Slovenskej akadémie vied Slovenskej národnej rade. Okrem toho viem, že aj ďalší poslanci sa chystajú vystúpiť k otázkam, ktoré sa týkajú novokonštituovanej vlády. Predpokladám, že by bolo vhodné, aby vystúpili prv, než odznie programové vyhlásenie vlády.

Predseda SNR F. Mikloško: Na doplnenie chcem uviesť, že pred týmto zasadaním som prijal delegáciu Slovenskej akadémie vied, ktorá mi tento list odovzdala. Sprostredkoval som stretnutie pána ministra školstva Ladislava Kováča s predstaviteľmi Slovenskej akadémie vied. Pýtam sa, či napriek tomu Slovenská národná rada trvá na tom, aby sme tu precitali list, ktorý odovzdali vedci.

Prosím, prezentujme sa.

/Zaprezentovalo sa 140 poslancov. /

Kto je za návrh?

/107 poslancov hlasovalo za návrh. /

Kto je proti?

/22 poslancov hlasovalo proti. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/11 poslancov sa zdržalo hlasovania. /

Konštatujem, že ďalším bodom programu nášho rokovania bude precitanie listu slovenských vedcov adresovaného Slovenskej národnej rade. Prosím, aby sa niekto pripravil tento list prepočítať.

Prosím pána poslanca Prokeša, aby bližšie vysvetlil svoj návrh. Chcete, aby poslanci vystúpili k programovému vyhláseniu pred vystúpením predsedu vlády?

Poslanec J. Prokeš: Nie k programovému vyhláseniu, ale k niektorým skutočnostiam, ku ktorým došlo pri menovaní vlády i k ďalším otázkam, napríklad ako to bude a poslaneckým mandátom členov vlády. Niekoľko takýchto otázok má viac poslancov.

Predseda SNR F. Mikloško: Môžeme o tom hlasovať. Chcem k tomu dodať len toľko, že vláda je vymenovaná a kladiem otázku, či má význam v tejto chvíli zaoberať sa týmto problémom.

Dávam hlasovať. Prosím prezentujme sa.

/Zaprezentovali sa 137 poslancov. /

Kto je za návrh?

/Za návrh hlasovalo 74 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/10 poslancov sa zdržalo hlasovania. /

Konštatujem, že pred vystúpením predsedu vlády otvoríme priestor na pripomienky niektorých poslancov.

Ďalej dávam hlasovať o návrhu programu schôdze. Prosim prezentujme sa.

/Zaprezentovalo sa 138 poslancov. /

Kto je za návrh programu?

/Za návrh hlasovalo 134 poslancov.

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval l poslanec. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/3 poslanci sa zdržali hlasovania. /

Konštatujem, že sme program 2. schôdze Slovenskej národnej rady s pripomienkami schválili.

P r v ý m bodom programu je

správa Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady o nastúpení náhradníkov na uvoľnené mandáty poslancov.

Prosím predsedníčku Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady pani Kvetu Kondášovú, aby podala správu.

Poslankyňa K. Kondášová: Vážené poslankyne, vážení poslanci, Slovenská národná rada dostala písomné vzdanie sa poslaneckého mandátu poslankyne Eleny Majtánovej a poslankyne Soni Szomolányiovej. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vzalo na vedomie rezignáciu Eleny Majtánovej na svojej schôdzi 26. júna 1990 a rezignáciu Soni Szomolányiovej 29. júna 1990.

Na uvoľnený mandát poslanca nastupujú náhradníci. Podľa spisov Slovenskej volebnej komisie náhradníkmi sú Dagmar Kmeťová za Elenu Majtánovú a Jozef Berényi za Soňu Szomolányiovú.

Dagmar Kmeťová je národnosti slovenskej. Narodila sa 26. mája 1952 v Novom Bohumíne. Pracuje ako vedúca školskej stravovne v Prievidzi.

Jozef Berényi sa narodil 6. júna 1967 v Dunajskej Strede. Trvalé býva v Okoči. Je národnosti maďarskej. Študuje na Filozofickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave.

Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady preskúmal platnosť nastúpenia náhradníkov, ako aj ich voliteľnosť. Na základe odporúčania Mandátového a Imunitného výboru Slovenskej národnej rady Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 48 ods. 3 zákona SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do slovenskej národnej rady na dnešnej schôdzi vyhlásilo nastúpenie náhradníkov za poslancov a odovzdalo Dagmar Kmeťovej osvedčenie o tom, že sa stala poslankyňou Slovenskej národnej rady dňom 26. júna 1990. Ďalej odovzdalo Jozefovi Berényimu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom Slovenskej národnej rady dňom 29. júna 1990.

Ďakujem.

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem pani poslankyni Kondášovej. Má niekto z vás otázku k správe?

Ak nie, pristúpime k druhému bodu programu, ktorým je

sľub poslancov Slovenskej národnej rady.

Na dnešnej schôdzi vykonajú sľub pán poslanec Milan Zemko, ktorý na ustavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady nebol zo zdravotných dôvodov prítomný a noví poslanci pani Dagmar Kmeťová a Jozef Berényi.

Prosím pána poslanca Zemku, pani poslankyňu Kmeťovú a pána poslanca Berényiho, aby prišli pred tribúnu a do mojich rúk zložili ústavou predpísaný sľub.

Prosím člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady pána Vladimíra Kmeťa, aby prečítal znenie sľubu. Zároveň prosím prítomných, aby povstali.

Poslanec V. Kmeť: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem vecný Slovenskej republike, českej a Slovenskej Federatívnej Republike, princípu demokracie a humanizmu. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, riadiť sa ústavnými a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky a českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. "

Poslanec M. Zemko: Sľubujem.

Poslankyňa D. Kmeťová: Sľubujem.

Poslanec J. Berényi: Sľubujem.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

nových poslancov je potrebné zaradiť do výborov Slovenskej národnej rady. Na základe návrhov politických strán a politických hnutí sa odporúča zaradiť týchto poslancov do tých výborov, kde boli poslanci, ktorým zanikol mandát.

Odporúčam, aby pán poslanec Jozef Berényi bol začadený do Výboru Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport a pani poslankyňa Dagmar Kmeťová do Výboru Slovenskej národnej rady pre štátnu správu a územnú samosprávu.

Má niekto otázky alebo pripomienky k návrhu? /Neboli /

Dávam hlasovať. Prosím, aby sme sa najprv zaprezentovali stlačením hlasovacieho tlačítka.

/Zaprezentovalo sa 138 poslancov. /

Kto súhlasí s návrhom? Za návrh hlasovalo 135 poslancov. / Kto je proti? /Nikto. /

Zdržal sa niekto hlasovania? /3 poslanci sa zdržali hlasovania. /

Zisťujem, že sme schválili zaradenie poslancov Jozefa Berényiho a Dagmar Kmeťovej do výborov Slovenskej národnej rady.

Pristúpime k tretiemu bodu programu, ktorým je voľba člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Prosím pána poslanca Majera, aby predniesol návrh. Poslanec J. Majer

Vážená Slovenská národná rada, vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, na ustavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady 26. júna 1990 sme stanovili počet členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady na 21. Za členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady bolo zvolených 20 poslancov. Kedže ani v druhom kole žiaden z navrhovaných kandidátov na funkciu člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, bol prijatý návrh, aby sa voľba člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady uskutočnila na nadej dnešnej schôdzi.

Po porade v poslaneckých kluboch politických hnutí a politických strán vám predkladám návrh dvoch kandidátov na funkciu člena Predsedníctva slovenskej národnej rady. Prvý je Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. Prosím, aby sa predstavil. Druhý je Ing. Peter Tirinda, CSc. Prosím, aby sa predstavil.

Poslanec Milan Ftáčnik, kandidát na funkciu člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady je poslancom Komunistickej strany Československa, volebný kraj Bratislava. Má 33 rokov. Je slovenskej národnosti. Pôvodným povolaním vysokoškolský učiteľ, docent na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V VIII. volebnom období, vo februári 199O bol zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady a v apríli za člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Poslanec Peter Tirinda, kandidát na funkciu člena Predsedníctva slovenskej národnej rady je poslancom za Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie, volebný kraj Bratislava. Pôvodným povolaním je vedecký pracovník. V súčasnosti pracuje v ústave materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied ako samostatný vedecký pracovník. Má 41 rokov. Je maďarskej národnosti. Trvalé žije v Bratislave.

To sú návrhy na voľbu ďalšieho člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem pánovi Majerovi za prednesenie návrhu. Má niekto otázku alebo pripomienky k návrhom?

Poslanec J. Filipp: Vážená Slovenská národná rada, domnievam sa, že došlo k nejakému nedostatku pri voľbe podpredsedu pána poslanca Zemku, pretože bol zvolený predtým, než zložil poslanecký sľub. Preto by bolo potrebné vykonať voľbu dvoch členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, prípadne opakovať voľbu podpredsedu Slovenskej národnej rady.

Predseda SNR F. Mikloško: Vyhlasujem päťminútovú prestávku, aby sme sa o tomto probléme poradili.

/Po prestávke. /

Predseda SNR F. Mikloško: Vážené poslankyne a poslanci, pokračujeme v rokovaní. Prosím pána poslanca Majera, aby podal vysvetlenie k námietke pána poslanca Filippa.

Poslanec J. Majer: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, vznikla i námietka, že pán inžinier Peter Tirinda nemôže znovu kandidovať na člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Táto námietka je správna. Preto klub poslancov Maďarského Kresťansko-demokratického hnutia Kgytittélés spolužitie navrhuje nového kandidáta Ing. Ladislava Ásványiho. Narodil sa 21. mája 1925 v Senci. Je dôchodca, 40 rokov pacoval v rezorte obchodu, posledných desať rokov vo funkcii obchodného námestníka riaditeľa podniku Zdroj Bratislava. Je ma maďarskej národnosti a je poslancom za Maďarské Krestansko-demokratické hnutie.

Na ďalšieho člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady budú teda dvaja kandidáti - Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. a Ing. Ladislav Asványi.

Pokiaľ ide o námietku pána poslanca Filippa, že pán poslanec Zemko nebol správne zvolený za podpredsedu Slovenskej národnej rady, po porade a konzultáciách sme zistili, že zákon Slovenskej národnej rady z 5. apríla 1989 č. 45 o poslancoch Slovenskej národnej rady, § 3 ods. l hovorí: "Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje zákon Slovenskej národnej rady. " Odsek 2 § 3 znie: "Platnosť voľby poslanca overuje na návrh Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady Slovenská národná rada. " To sa stalo.

V § 4 sa hovorí: "Poslanec skladá na ustavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady ústavou predpísaný sľub. Urobí tak slovom "sľubujem" a podaním ruky predsedajúcemu. Poslanec, ktorý nezložil sľub na ustavujúcej schôdzi, alebo bol zvolený v doplňovacích voľbách, skladá sľub na schôdzi SIovenskej národnej rady, na ktorej sa zúčastňuje prvý raz. " I toto sa stalo.

Konštatovali sme, že pán poslanec Zemko bol za podpredsedu Slovenskej národnej rady právoplatne zvolený, čiže voľba sa opakovať nebude /potlesk/. Ak nie sú ďalšie námietky, navrhujem, aby sme teraz pristúpili k voľbe ďalšieho člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem pánovi poslancovi Majerovi. Pristúpime k voľbe ďalšieho člena Predsedníctva slovenskej národnej rady.

Keďže ide o tajnú voľbu, postupovať budeme obdobne ako pri voľbách na ustavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady podľa schváleného volebného poriadku.

Prosím overovateľov Slovenskej národnej rady zvolených na ustavujúcej schôdzi poslancov Jána Pauču, Andreja Hajduka, Ivana Brndiara, Vojtecha Balážika, Jána Bruncku, Gábora Agárdyho a Jozefa Pokorného, aby zabezpečili vydanie hlasovacích lístkov.

/Rozdanie hlasovacích lístkov. /

Pýtam sa, či každý poslanec dostal hlasovací lístok.

Ak áno, prosím, aby ste vykonali voľbu člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

/Po vykonaní voľby. /

Pýtam sa, či má ešte niekto vykonať voľbu.

Ak nie, prosím, aby sa overovatelia Slovenskej národnej rady odobrali do určenej miestnosti a spočítali hlasy.

Navrhujem, aby sme teraz namiesto plánovanej 20-minútovej prestávky pokračovali v rokovaní prerokúvaním vyhlásenia slovenských vedcov a ďalších pripomienok poslancov /potlesk/. Ako prvý sa do diskusie hlási poslanec Kusý.

Poslanec M. Kusý: Vážená Slovenská národná rada, v tejto chvíli má pred budovou Slovenskej národnej rady demonštrovať Tibor Novotka. Oznámil Slovenskej národnej rade takúto vec: "Dňa 30. 5. 1990 rozhodol Prof. Kusý o zrušení redakcii časopisov Zmena a 23, 55, ktoré sídlia v nebytových priestoroch Univerzity Komenského. Mám zistené, že Univerzita Komenského má nevyužité nebytové priestory a nepotrebuje miestnosti uvedených redakcii. Akt Prof. Kusého považujem za obmedzovanie nákladného politického práva, slobody prejavu, za úder demokracii. Na protest budem 29. júna o 10, 00 hodine pred budovou Slovenskej národnej rady na Októbrovom námestí demonštrovať proti uvedeným rozhodnutiam za dodržiavanie politických práv na Slovensku. Podpísaný Tibor Novotka.

K tomu chcem uviesť stručné vysvetlenie. Tieto dva časopisy sú zárobkové podniky, časopis Zmena riadi konzorcium asi 10 ľudí. Časopis veľmi slušne zarába. Je to nezávislý časopis. Nepatri univerzite, nemá nič spoločné s univerzitou, so študentmi, so študentským hnutím. Neviem, akým spôsobom využíva zárobky, ale ani univerzita, ani študenti nemajú s nimi nič spoločné.

V tomto prípade považujem za nemravné, aby takáto organizácia sídlila na univerzite a zaberala priestory. Sú to síce nebytové priestory, ale sú to dve učebne plus telefón, ktorého využívanie redakciou vyjde na pár desaťtisíc mesačne. Zarábajú veľmi dobre, kúpili si prepychové auto DAEWO. Oznámili mi, že budú stanovať pred univerzitou, že tam umiestnia redakciu. Nech si k tomu stanu postavia aj to DEAWO !

Domnievam sa, že v tomto prípade nejde o žiaden politický akt. Ide o jednoduchú zásadu, že na univerzite nemajú čo robil zárobkové podniky tohto typu.

To isté sa týka redakcie 23, 55, ktorá sa bez môjho vedomia, po dohode s riaditeľom internátu nasťahovala do Študentského domova Družba. Iba náhodou som sa okľukou dozvedel, že táto redakcia tam sídli. Aj v tomto prípade považujem za neoprávnené, aby redakcia sídlila v priestoroch študentského domova. Redakcie majú možnosti na to, aby si našli redakčné priestory, aby si zabezpečili redakčné telefóny a aby si svoje veci platili zo svojich peňazí. Toľko na vysvetlenie k prebiehajúcej demonštrácii pred univerzitou., /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem poslancovi Kusému. Kto má ďalšia pripomienky?

Poslanec J. Prokeš: Prokeš, nezávislý poslanec volený na kandidátke Slovenskej národnej strany.

Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás oboznámil s listom, ktorý poslali vedci Slovenskej akadémie vied a adresovali Slovenskej národnej rade.

Predseda SNR F. Mikloško: Pán poslanec, ak dovolíte, teraz rokuje pán minister školstva s predstaviteľmi akadémie. Poslal som pre nich, aby priali na rokovanie. Navrhujem, aby najskôr prebehla diskusia k otázkam týkajúcim na novej vlády a liet Slovenskej akadémie vied prerokujeme za prítomnosti ministra školstva, aby mohol zaujať k nemu stanovisko.

Poslanec J. Prokeš: Váš návrh, pán predseda, akceptujem.

Predseda SNR F. Mikloško: Prosím o vystúpenie poslancov, ktorí chcú predniesť pripomienky súvisiace s novokonštituovanou vládou.

Poslanec R. Brestenský: Brestenský, nezávislý poslanec volený cez kandidátku Slovenskej národnej strany.

Vážený pán predseda,
vážené pani poslankyne,
vážení páni poslanci,
vážený pán premiér,

v právnom štáte sa riadi i činnosť pri zostavovaní vlády príslušnými právnymi predpismi. Včera predstavená vláda nie je zostavená v súlade s príslušnými t. č. platnými kompetenčnými zákonmi. V právnom štáte teda parlament mal určiť kompetencie pre jednotlivé ústredné orgány a ich existenciu a až potom mali byt určení vedúci týchto orgánov.

Ďalšia poznámka, ktorú by som chcel povedať, sa týka otázky mandátov členov výkonných orgánov. Vychádzajúc zo štátneho práva dovoľujem si navrhnúť na zváženie účasť po-Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP