Úterý 5. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 5/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prosím Poslaneckou sněmovnu o klid a pány poslance a paní poslankyně o to, aby věnovali pozornost projednávání tohoto bodu.

Upozorňuji, že je navrženo, abychom se zákonem vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Miroslav, Miloslav Ludvík, omlouvám se, pane ministře. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, i já zde mám svou derniéru. Zároveň je pro mě ctí, že předkládám jako první obyčejný návrh zákona, protože návrh zákona o státním rozpočtu je svým způsobem specifický. Poprosím vás o shovívavost.

Vážený pane předsedající, dámy poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych na tomto místě v krátkosti uvedl návrh novely zákona o léčivech ve vztahu k právní úpravě v oblasti transfuzních zařízení. Uvedený návrh zákona transponuje směrnici Komise EU 2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se mění směrnice 2005/62/ES, pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení. Předkládaný návrh novely zákona o léčivech je svou povahou technicistní normou a především umožňuje vydat vyhlášku, která v souladu se směrnicí Komise stanoví pokyny pro správnou praxi k uplatňování standardů a specifikaci systému jakosti právě pro zařízení transfuzní služby.

Termín pro transpozici citované směrnice - a to prosím zdůrazňuji - vyprší dne 15. února 2018. Je tedy třeba provést potřebnou implementaci co nejdříve.

Citované pokyny pro správnou praxi již vydávané Evropskou komisí jsou dnes již v oblasti transfuzní služby využívány většinou zařízení, avšak na bázi dobrovolnosti. Prostřednictvím výše uvedené směrnice se pak tyto pokyny ve svém souboru zezávazňují a členské státy mají povinnost je promítnout do svého právního řádu. Jde ve své podstatě o technické podrobnosti týkající se provozu zařízení transfuzních služeb v oblasti např. systému jakosti, odběru vzorků, jejich skladování, záznamu o činnostech, dokumentace, řízení změn v rámci jejich činnosti. (V sále je velký hluk.)

S ohledem na uvedený blížící se transpoziční termín a zejména na rizika plynoucí z jeho nedodržení - podotýkám, že hrozící pokuta je ve výši jeden a tři čtvrtě milionu eur, může být opakovaná - si vás dovoluji požádat, abyste svým hlasováním umožnili schválení zákona v navrženém režimu, tedy v rámci prvního čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane ministře, já vás na chvíli přeruším. Hluk v Poslanecké sněmovně překračuje únosnou mez, tak prosím všechny paní poslankyně a pány poslance, aby věnovali pozornost projednávání tohoto bodu. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Takže pouze v rámci režimu prvního čtení, jedině tak bude možno legislativní proces zakončit tak, aby byl transpoziční termín - znovu opakuji, 15. únor 2018 - dodržen. Z pohledu České republiky, která jako členský stát EU má za povinnost implementovat řádně a včas právní předpisy Evropské unie, což byla citovaná směrnice Komise, je potřebné, aby byl návrh zákona na půdě Poslanecké sněmovny schválen v rámci režimu prvního čtení, tak aby Česká republika nemusela být vystavena výše zmíněné sankci. Jednalo by se o velmi zbytečné řízení, uloženou sankci, neboť předkládaná právní úprava je ryze technickou transpozicí předmětné směrnice. Neobsahuje žádnou úpravu nad rámec prováděné směrnice. Jde skutečně pouze o to, aby prostřednictvím předkládaného zákona byl vytvořen legální prostor pro následné přijetí prováděcího právního předpisu, který bude podrobnosti, jež jsou obsaženy ve směrnici, v předvídaných pokynech pro správnou praxi převádět do vyhlášky o lidské krvi.

Dámy a pánové, já bych ještě jednou zdůraznil, zde došlo k souběhu několika nepříjemných, do určité míry nepříjemných okolností, kdy v předchozí Poslanecké sněmovně se do jisté míry zdržovalo přijetí zákona o léčivech, který byl přijat až v polovině roku. Následně už parlament nezasedal, takže v podstatě už nebyla šance projednat tento návrh někdy ještě v zasedání předchozí Poslanecké sněmovny, a z tohoto důvodu, a je to asi také ten důvod, proč je tohle jedna z prvních norem, kterou zde předkládám a kterou zde předkládá ještě stará vláda právě z důvodu toho, aby tam nedošlo k předmětné a citované pokutě.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rostislav Vyzula. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dobré odpoledne. Pane předsedající, děkuji za slovo. Z hlediska zpravodaje si myslím, že všechno bylo v podstatě řečeno. Je to technická záležitost, transpozice směrnice Evropské unie. Mrzí mě jediná věc, že jsme to nemohli projednat řádně v minulém volebním období, poněvadž zase tak úplně bezvýznamná věc to není, je to důležitá záležitost. Jedná se přece o transfuzní přípravky, různé deriváty, krev, trombocyty, jsou to plazmy atd. A to je závažná věc z hlediska bezpečnosti. A nemůžeme nic jiného než opravdu souhlasit tady s touto transpozicí, poněvadž udává správná pravidla, správné výrobní praxe pro všechny evropské státy, pro celou Evropskou unii. Tím pádem máme jakousi jistotu, pochopitelně nikdy ne stoprocentní, ale jakousi jistotu, že třeba v případě dodávání plazmy z jiných evropských zemí ty provozní, ty výrobní podmínky, skladovací podmínky budou stejné a budou tedy podléhat stejným pravidlům. Co mě ještě mrzí, je to, že sice bychom to měli schválit v podstatě podle jednacího řádu podle § 90, to je správné, poněvadž díky těm sankcím, ale nicméně přece jenom by bylo dobré, kdybychom dopředu věděli právě ten prováděcí právní předpis, tu vyhlášku, která tam je součástí toho dokumentu jako pracovní verze, a to není nikdy, jak dobře víme, po tomto definitivní. Což je škoda. Ale myslím si, že od toho je potom zdravotní výbor, aby si to pohlídal.

Takže z mého hlediska v podstatě souhlasím tady s tímto navrženým postupem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. A mám tady sice faktickou poznámku, ale protože jsem ještě neotevřel obecnou rozpravu, tak nemohu dát panu poslanci Michálkovi slovo. Teď otevírám obecnou rozpravu. Jako první je do ní přihlášen pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám jedno oznámení, jeden návrh. Chci jménem poslaneckých klubů ODS, Starostů a nezávislých, KDU-ČSL a TOP 09 vetovat projednávání podle § 90 odst. 2. Současně navrhuji, abychom lhůtu na projednávání ve výborech mezi prvním a druhým čtením zkrátili z 30 dnů o 27 dnů na 3 dny, to znamená, jsme schopni projednávat příští týden v úterý druhé čtení a příští týden v pátek třetí čtení. Tím pádem nedojde k žádnému zpoždění v projednání této novely.

Důvod je poměrně jednoduchý. Já myslím, že v posledních týdnech a měsících je velmi akutní otázka elektronických receptů. Protože je tady tento vládní návrh, tak avizuji, že načteme ve druhém čtení pozměňující návrh, který odloží účinnost elektronických receptů. Toto je nejrychlejší cesta, přestože jsme podali samostatný návrh zákona, jak se to pokusit stihnout v co nejrychlejším termínu. Proto to veto. Není to nic proti obsahu toho návrhu zákona. Proto pokud Sněmovna bude souhlasit s tím enormním zkrácením lhůty mezi prvním a druhým čtením, my ten pozměňovací návrh načteme až na plénu ve druhém čtení, to znamená, máme ho připravený, stačí to, v úterý ho přečteme, pokud se dohodneme, že to budeme projednávat v úterý, a příští pátek to můžeme schvalovat ve třetím čtení. On ten bod byl navržen původně až na příští týden, takže nedojde k žádnému zpoždění a lhůta pro transpozici 15. února bude i tak splněna úplně jednoduše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Protože zaznělo veto dvou poslaneckých klubů, tak nemůžeme návrh projednávat podle § 90 odst. 2, ale budeme ho projednávat standardně podle § 90 odst. 7.

Pokračujeme v obecné rozpravě. Pan ministr se hlásí. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji, pane předsedající. Já bych navrhl jako předkládající zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením ze 60 na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Hlásí se někdo dále do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu... Pardon. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak samozřejmě je to legitimní návrh. Respektive není, protože ho nepřednesl poslanec, ale to je jiná věc. Jen upozorňuji čestně, abych o tom neříkal dodatečně. Nicméně pokud chcete pomoci lékařům, tak podpořte zkrácení lhůty na 3 dny. To opravdu stačí. Pokud jim nechcete pomoct, tak klidně si odhlasujte 30, ale pak se dostáváme někdy do ledna s tím, že SÚKL, bohužel, tady selhává státní správa - musíme si to říci úplně otevřeně, pane ministře. Mám zprávy z veřejných zdrojů, že už SÚKL dneska připouští, že i ti, kteří si požádali o registraci, nebudou k 1. lednu zaregistrováni. Tak kývněte hlavou, tak si tam udělejte pořádek na tom ministerstvu. Vy už asi ne, to se omlouvám, to už asi nestihnete. Ale já vás chci požádat, abychom zkrátili lhůtu na 3 dny. Pak jsme schopni těm lékařům opravdu pomoci. To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Další s přednostním právem pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tak teď už tomu úplně rozumím, protože samozřejmě ty 3 dny podpořím, ale potřebujeme k tomu souhlas pana ministra, protože bez jeho souhlasu by to nešlo, když je to pod 30 dnů. Pan ministr se zachoval příliš jaksi konzervativně vůči jednacímu řádu. Takže pokud to budou 3 dny, tak já určitě budu ten návrh podporovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem pan ministr. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji, pane předsedající. Já se strašně omlouvám. Já bych opravdu z této transpozice nechtěl udělat debatu o eReceptu. Pokud tedy chcete tady tuto debatu otevřít, já právě se omlouvám, ale z veřejných zdrojů ty informace jsou trochu... Nevím jak, pane předsedo Stanjuro, ale já mám informace úplně nejčerstvější ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv, z kterých plyne, že dneska máme jaksi do tohoto systému napojeno někde kolem 43 000 lékařů, ještě nepočítám stomatology. V podstatě k 1. lednu ten eRecept je připraven ke spuštění. Já nevidím vůbec žádný důvod k jeho posunutí. Nehledě na to, že jde ještě o jednu věc, a to je ta, že je se Státním ústavem pro kontrolu léčiv pro případné opozdilce - a podotýkám, že tato věc je v zákoně od roku 2013. (V sále je silný hluk. Přímo před řečnickým pultem debatuje skupina poslanců.)

Já chci říci, že v podstatě zítra, pokud vím, bude o tom velká debata na zdravotním výboru. Ale já jenom podotýkám jednu věc, je to to samé, jako když někomu řekneme, že budeme vydávat nové řidičáky, někdo se přihlásí, dva dny před termínem si o něj požádá a nedostane ho a bude tvrdit, že si požádal včas a díky tomuhle systému ho nemá, proto nemůže být pokutován. Já tady strašně nerad, já prostě... ten návrh na 30 dnů pro tu transpozici je podle mě dostatečný a já říkám, ten důvod je ten, že opravdu nechci udělat z tohoto zákona debatu na téma eRecept. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já jenom konstatuji, že do rozpravy je přihlášen pan poslanec Třešňák, nicméně s přednostním právem dávám slovo panu předsedovi Stanjurovi.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych poprosil kolegy, jestli by ten klub mohli udělat někde jinde. Děkuji moc.

Za prvé, všimněte si toho logického rozporu pana ministra. Před dvaceti minutami nás žádal, abychom ten návrh zákona schválili dneska, bezodkladně, a teď říká, že potřebuje 30 dnů a že tři mu nestačí. Před dvaceti minutami žádal, abychom to schválili podle § 90.

Pan místopředseda Filip fakt nemá pravdu, přestože je ve Sněmovně mnohem déle než já. Se zkrácením lhůty se nemusíme obracet na předkladatele, jestli s tím souhlasí. To opravdu ne, pane místopředsedo. Ono to tak vypadá, že už je tu dlouho a že má ve všem pravdu. Není tomu tak. Jedině kdybychom chtěli prodloužit lhůtu o 30 dnů, tak je souhlas předkladatele. Se zkrácením lhůty jednací řád říká, že pod 30 dnů to mohou vetovat buď dva kluby, nebo 50 poslanců. V žádném případě ne předkladatel, který už je navíc v demisi. Ale o to nejde, v demisi nedemisi, není to právo předkladatele tohleto vetovat. Tolik jenom na upřesnění.

Já navrhuji, ať to rozhodneme hlasováním. Jsou dva návrhy, 3 a 30, respektive snížení o 57 na 3 a snížení o 30 na 30, abychom to řekli úplně přesně. Náš návrh vychází z toho, že nezabrzdíme tuto novelu a bude schválena v Poslanecké sněmovně zhruba v tom termínu, jak se předpokládalo. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní s přednostním právem pan předseda Michálek, potom pan předseda Filip.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl po vystoupení našeho řečníka Petra Třešňáka, který se k této věci krátce vyjádří, požádat o přestávku 30 minut na poradu klubu k této věci, protože se tady dává na náklaďák trošku jiný zákon, než kterého se původně týká ta transpozice, a potřebujeme si rozmyslet, jestli to můžeme s čistým svědomím podpořit, či ne. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já jenom konstatuji, že je tu požadavek pana předsedy Faltýnka za hnutí ANO o přestávku v délce 10 minut po skončení obecné rozpravy. Takže si myslím, že bychom to mohli spojit a vyhlásit potom třicetiminutovou přestávku.

Nyní má slovo pan místopředseda Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já jsem to chtěl slyšet z politických důvodů, pane poslanče Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího. Protože mě by zajímalo - já chápu to, že tady ODS chce navrhnout nějakou záležitost, která se týká jiné věci, než je předmět zákona. Chápu, že jste sehnali druhý poslanecký klub, který říká "my to zablokujeme". Dobře, to můžete. Ale já jsem chtěl vědět, jaký je názor vlády, současné vlády, jaký je názor sociální demokracie. Jestli tedy chceme už teď jednat o něčem jiném, než je předmět toho zákona. Proto jsem to navrhl. Já vím, že pro prodloužení je to potřeba, a tady jsem to chtěl slyšet z čistě z politických důvodů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak. Pokud není nikdo s přednostním právem, tak má slovo pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Petr Třešňák: Hezký den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Někteří zde dnes měli derniéru, tak u mě je to tedy premiéra. Protože my naprosto chápeme klub ODS, proč chtěl zkrátit lhůtu. A vlastně i pan ministr Ludvík to tu dnes zmínil, že se to proměnilo v debatu úplně o něčem jiném, než bylo předloženo, a to je tedy odložení eReceptu.

Pokud jde o stanovisko klubu Pirátů, tak to je poměrně jasné. My eRecept v této podobě, jak je předložen, nebo jak má začít fungovat od 1. 1., odmítáme, protože nevěříme, že ten ostrý provoz lze k 1. lednu skutečně spustit. Nepochybujeme o tom, že by systém měl dříve nebo později fungovat, avšak ten současný paskvil, který má mnoho nedostatků, je nutné dotáhnout jak po té legislativní, tak po technické stránce.

A možná jenom pro připomenutí, proč zde vlastně eRecept je. Pokud si správně pamatuji, tak to byl jistý pan poslanec Boris Šťastný, který dal jistému zákonu v roce 2011 přílepek a eRecept se tím pádem stal povinným. Za tu dobu si žádný z ministrů zdravotnictví včetně současného ministra zdravotnictví v demisi nebyl schopen poradit s následující agendou:

Nikdo nezměnil výjimkovou vyhlášku, která měla být v detailní podobě podle mého názoru už minulý rok hotova a která by měnila systém fungování eReceptu. A také jak bude s těmi elektronickými recepty nakládáno.

Ministerstvo také nezajistilo dostatečnou personální podporu SÚKLu, který si teď neumí poradit s registracemi jako takovými.

Dále ministerstvo nezprovoznilo Národní registr zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb a kvůli tomu musí řešit SÚKL právě tuto agendu, kterou nestíhá. Stát měl přece dávno vědět, kdo je lékař, lékárník, kdo je lékárna. Takováto evidence dosud neexistuje a SÚKL si to pytlíkuje tímhle způsobem.

To, co mělo ministerstvo dávno odstranit, je požadavek na kvalifikovaný elektronický podpis, což u eReceptu skutečně nemá smysl a celý systém je tak zbytečně složitý a lékaře to navíc otravuje a přináší to i další bezpečnostní problémy.

A dále, co nestihlo ministerstvo zavést, jsou ty dodatečné moduly, o kterých se velice často mluví, a to je kontrola interakcí, dvě položky na recept, opiátové recepty a vydávání například léků bez toho tištěného receptu, to znamená na občanku.

Co z toho plyne? To, že SÚKL nestíhá, lékaře to bude zbytečně od 1. 1. šikanovat a vlastně nikdo neví, jakým způsobem bude probíhat kontrola například u vydávání papírových receptů. Tím mám na mysli - co se ke mně dostal jistý polotovar té vyhlášky, který nevím, jestli je finální, tak ten v § 12 právě řeší vystavení toho papírového receptu a v bodě 3 - technickým důvodem podle odstavce 2 je zejména výpadek - a je zde mimo jiné - služeb provozovatele internetového připojení. Když to doženu ad absurdum, tak si tady teď mnoho lékařů od 1. ledna začne vybírat nespolehlivé poskytovatele internetových připojení, aby se tomuto vyhnuli. Proto si myslím, že tato vyhláška by měla být skutečně detailně dopracována a podpořen i návrh, alespoň za nás, pravděpodobně na odložení platnosti eReceptu po poradě našeho klubu.

Takže tímto děkuji a omlouvám se, bylo to mimo původní debatu k návrhu, ale tím byla vlastně fakticky panem Stanjurou a panem Ludvíkem otevřena. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Plzák. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji vám, pane předsedající. Já budu hovořit k panu ministrovi. Vy tady kroutíte hlavou, ale ona je to opravdu pravda. Mí dva kolegové, jeden ortopéd, jeden obvodní lékař, si zažádali na ten SÚKL opravdu v říjnu. Do dneška nedostali odpověď. A tady zaznělo, že budou šikanováni ti lékaři. Oni nebudou šikanováni. Oni prostě řekli, že nebudou předepisovat léky. Co můžou jiného dělat? A lékařská komora řekla jasně: my nemůžeme přece odepřít péči pacientům. Takže i s rizikem té veliké pokuty to prostě budeme psát na ty papírové recepty.

Jak se mají ti doktoři zachovat, když jste jim z toho SÚKLu neodpověděli? My budujeme něco, my dáváme větve na strom, který nemá kořeny. Ten certifikát máte jeden pro účtování s pojišťovnou, musíte si vystavit nový certifikát zase pro tohle. Každý platí na rok. Musíte si to platit. Víte sám, že ten systém je nedokonalý. A já si myslím, že alespoň roční odklad, aby ten SÚKL se vzpamatoval a udělal ten systém uživatelsky příjemný, to by prostě stálo za to. Nezlobte se na mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Přihlášku pana ministra eviduji, ale elektronické faktické poznámky mají přednost, takže má slovo pan poslanec Běhounek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, v minulém volebním období jsme tady vedli dlouhou diskuzi o eReceptu. Je mi velmi líto, že tady mnozí používáte nepravdivé informace a politizujete záležitost, která je naprosto jasná. Já jsem to přesně očekával, protože v České republice všichni řešíme záležitosti těsně nakonec. Já jsem tušil, že tuhletu záležitost naši kolegové - a já to řeknu naprosto natvrdo - připraví proto, aby ten eRecept zbourali. Myslím si, že pět až osm miliard úspor házíme z okna. Mluvíme tady o rozpočtu, plamenně říkáme, kde máme šetřit, a teď nám klidně tohle nevadí.

Další záležitost je - v Kraji Vysočina jsme s tím začali v květnu. Naše nemocnice kromě jedné, která jede na 35 %, jedou na 90 % a nikdo s tím nemá žádný problém. Kdo chce, hledá důvody, kdo nechce, hledá způsoby.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Nyní tady mám... Ještě se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Adam. Pardon, pan poslanec Vojtěch. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Já se omlouvám.

 

Poslanec Adam Vojtěch: Dámy a pánové, dobrý den. Já si myslím, že samozřejmě tohle není debata o elektronických receptech, ale o zákonu o léčivech, o transpozici směrnice. Na druhou stranu pokud tady ta debata už byla otevřena, tak je třeba říct, že prostě na těch elektronických receptech se pracuje zhruba poslední tři roky. Já jsem zažil diskuzi, kdy se na konci roku 2014 říkalo, že to není připraveno a odloží se to o další tři roky. Dneska jsme na konci roku 2017 a čtrnáct dní nebo měsíc předtím, než má zákon nabýt účinnost, tak říkáme, že to odložíme, já jsem slyšel o pět let. O čtyři roky, o pět let.

Mně to přijde naprosto... Za prvé vyhazování peněz státu, které do toho byly investovány, a za druhé i neúcta k těm lékařům, kteří už se na to připravili, k lékárnám, které zainvestovaly do vybavení, a podobně. Pokud jsme to měli řešit, nebo měli jste to řešit vy jakožto zákonodárci v minulém volebním období, tak jste ten návrh měli dát mnohem dřív. Protože teď je to skutečně na poslední chvíli a podle mě to znejisťuje celý segment zdravotnictví i ty pacienty, kteří už mediálně očekávají, že elektronické recepty budou fungovat.

Já neříkám, že elektronické recepty přinášejí veškeré benefity, které mají mít. Ale na tom samozřejmě musíme pracovat. Musíme změnit zákon tak, aby tam byly ty interakce, ty duplicity atd., to musíme udělat. Ale odložit celý ten projekt o čtyři, o pět let mi přijde skutečně nerozumné z mého pohledu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já se omlouvám panu poslanci Adamu Vojtěchovi za nepřesné nebo neúplné uvedení jeho jména.

Nyní už nemáme faktické poznámky, ale máme dvě přihlášky s přednostním právem. Pan ministr Ludvík, připraví se pan předseda Stanjura. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Někomu se derniéra povede, dámy a pánové, mně se tedy zjevně nedaří. Ale já bych právě chtěl říct jednu věc. Já jsem opravdu právě kvůli tomuhle nechtěl. Protože to jsou opravdu dvě oddělené diskuse. Zítra ráno na zdravotním výboru mám přednést zprávu o eReceptu. Bude velmi dlouhá, bude připravená. Bude tam přítomen pan ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Blahuta, budou tam všichni náměstci z ministerstva. Myslím si, že to je to fórum, kam ta debata patří. A ne k tomu, že se tady otevírá při vší úctě k současné Poslanecké sněmovně při tomto projednávání, které je opravdu technicistní normou, které má v podstatě zabránit tomu, aby Česká republika nebyla pokutována.

Já jenom několik poznámek k tomu, co zaznělo. Víte, Česká republika není výjimkou. Ve většině zemí Evropy je velký odpor lékařů proti elektronickým receptům ze začátku. Ono je to trochu jako s kouřením, ale to taky bude určitě ještě debata. Nicméně je všude vůči tomu určitý odpor. Ono si to po jisté době sedne, protože faktem je, že ten systém se stane velmi transparentním.

Pan kolega z Pirátů říkal, že my nevíme, nemáme Národní registr zdravotnických pracovníků. My už ho máme. On je od 1. listopadu v pilotním provozu, oficiálně bude spuštěn 1. února. Nicméně najednou bude opravdu vidět, kdo co předepisuje, kde se ty léky vydávají, jaké léky se vydávají. My dodneška nemáme spoustu údajů, které potřebujeme. My nevíme, když vám lékař předepíše lék a lékárna ho zamění, že došlo k té záměně. My nevíme jak. My nevíme, když vám lékař předepíše lék, kde si ho ten pacient vyzvedne, kde se ty léky koncentrují. A já chci říct jednu podstatnou věc. V návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2018 je z tohoto důvodu u nárůstu obyčejných léků napsána nula. Státní ústav pro kontrolu léčiv odhaduje velmi, velmi konzervativně úsporu v řádu 1 mld. korun z eReceptu. My jsme dali do vyhlášky v podstatě úsporu 400 mil., proto je tam ta nula, protože původní nárůst měl být 400 mil. korun.

Takže v této chvíli já si opravdu nemyslím, že teď by se tahle debata měla vést tady. Ona se má opravdu podle mě vést zítra na výboru, ale budiž. Tak jenom v téhle chvíli hrajeme nejen se sankcí 1,75 mil. eur, my hrajeme ještě s průšvihem ve výši 0,5 mld. korun ve zdravotním pojištění a to už je daleko důležitější. Takže já bych znovu poprosil v téhle věci, jestli je možno diskusi o eReceptu odsunout. Já říkám, já to předám svému nástupci. Je tam závazek SÚKLu minimálně první kvartál nepodnikat žádnou sankci, nepodnikat nic jiného než edukovat, pomáhat.

A zároveň bych ještě chtěl zdůraznit, ta prožluklá vyhláška, o které mluvil kolega pirát, tak ta zítra vyjde ve Sbírce zákonů, nicméně už ji tady dneska mám, takže si ji můžete přečíst. A v podstatě řeší opravdu problém úplně všeho. Ona v podstatě ten elektronický recept dovoluje, ať přijde jakákoli pohroma, včetně totálního výpadku elektrické energie. Podotýkám, když dneska vypadne elektřina, lékárny nevydávají léky, to jen jako pod čarou. Ale nicméně řeší výpadky energie, řeší výpadky internetu, řeší to, že je lékař někde na výjezdní službě, řeší cokoli. V podstatě pro pacienty se nemění vůbec nic. Místo papírového receptu dostanou papírovou průvodku. Jenom někteří, určitě kolegové z klubu Pirátů, si nechávají recepty potom posílat esemeskou nebo mailem. To určitě jo. Ale drtivá většina občanů bude mít stále stejný papírový recept.

Takže já se strašně omlouvám, nemyslel jsem si, nebo nechtěl jsem, aby tady byla debata na téma eRecept. Zjevně je, bude zítra pokračovat na výboru. Nic není v České republice nikdy dokonale připraveno. Ale ta situace je taková, že by eRecept neměl přinést žádné významné problémy a naopak může přinést poměrně významné úspory. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Před přednostním právem tady mám ještě faktickou poznámku - pan poslanec Brázdil. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Milan Brázdil: Já vám děkuji za slovo. Pane ministře, v tom vašem výkladu, kde je ten pacient? Ten pacient nemá šanci říct: Já nechci elektronickou formu, já chci papírovou. Já nechci jako psychiatricky nemocný člověk být. Není to tam.

Dámy a pánové, o co teď jde? My tím, že zkrátíme dobu projednávání na tři dny, tak vlastně umožníme to, aby se to projednalo ve výborech. Byly pozměňovací návrhy. Tady jsou pozměňovací návrhy z ODS, která to chce pět let, někdo to chce na půl roku, někdo na rok. My se tu vlastně snažíme jen o to, aby se od 1. 1. tento, promiňte, nesmysl... Lékaři to nechtějí! A proč to nechtějí? Kdyby to bylo pro ně výhodné, tak po tom rádi půjdou. Oni to nechtějí. Mimochodem, tady je spousta starších lékařů, kteří vůbec pomalu nemají někteří ani chytrý mobil. My vlastně jenom uděláme to, že umožníme od 1. 1., aby se oni nebáli, aby své praxe neprodávali nebo z nich neodcházeli, aby se tam ty další vstupy, které tam mají přijít, např. evidence, vlastně vědění o interakcích, aby ten lékař, když už to bude elektronicky psát, tak aby tam bylo to, co se slíbilo. Není to tam. Nic jiného neuděláme, než teď to oddálíme možná o rok, když se tady domluvíme, někdo podá pozměňující návrh, pět let je nesmysl, prostě nějak se domluvíme. A víte co? Budeme luxusní pro pacienty a budeme luxusní pro lékaře, kteří to píšou!

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Kasal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Kasal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já děkuji předřečníkovi prostřednictvím předsedy, že jsme tady slyšeli lékařskou komoru. Z hlediska tohohle bych chtěl jenom odpovědět, že recepty, i když jsou elektronické, tak se tisknou i na papír a je tam i obsažený lék, který tam je. Kdyby věděl, jak se to zavádí, tak by věděl, jak by to bylo.

A ještě jedna poznámka. Účastnil jsem se v minulém období několika seminářů, které byly nejenom ve Sněmovně, ale i v Senátu, a ptal jsem se opakovaně představitelů České lékařské komory, svazu lékařů, proč tímto způsobem neorganizovaly své lékaře a neinspirovaly je. Slyšel jsem tady i to, že většina jich je starších a nejsou schopni se to naučit. U mě na oddělení pracuje sedmdesátiletá lékařka. Naučila se na počítači, naučila se i tohle. Je to o tom, jestli chceme, nebo nechceme, nebo jestli opravdu hledáme problém tam, kde není.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. A než přijde, načtu jednu omluvu. Pan ministr Martin Stropnický se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů dnes od 18 hodin. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl poděkovat, že v té debatě zaznělo konečně slovo pacient. My jsme měli - já se tím netajím - asi před dvěma měsíci setkání s vedením Sdružení praktických lékařů. Debatovali jsme tam tento problém. A Sdružení praktických lékařů to nechce od 1. ledna se zdůvodněním, že to jim ani jejich pacientům nic nepřináší. A ptali se, jak bychom postupovali my, kdybychom byli vládní strana a něco takového navrhovali. A to je ten problém. Socialisté věří, že to mají povinné úplně všichni. A to bych mohl jmenovat patnáct zákonů, které jsme tady schválili, povinnost - 97 % málo, 100 % musí být. A tak dále. Ale rozumný ministr zdravotnictví by to připravil motivačně, jak to např. měli v Německu. Ti, kteří se připojí dobrovolně v prvním roce, by dostali nějakou bonifikaci, peníze z veřejného zdravotního pojištění, čím později by se připojili, tím menší by dostali bonifikaci. To všechno tam je. Jestli si tady stěžuje i budoucí ministr zdravotnictví, že jsme to měli řešit minule, tak i minule jsem byl v opozici. Tak to je tak trošku stížnost tady na ministra zdravotnictví za ČSSD. Já se klidně připojím k té stížnosti. Ale jsme v reálném čase.

A já bych poprosil všechny, ať se nedívají z Prahy. Jenom z Prahy. Opravdu ordinace praktického lékaře na venkově není věc, o kterou je obrovský zájem. A reálně někteří starší lékaři říkají: už toho máme dost, neustále nám stát ztěžuje podmínky, my tu praxi raději zavřeme. A nepřijde tam jiný lékař. Nepřijde. Takže zkusme pomoci těmto lidem.

Ten pozměňovací návrh nemusí projít. Pravděpodobně navrhneme tu delší dobu právě proto, aby to bylo dostatečně daleko, abychom mezitím mohli debatovat, jak racionálně změnit tento zákon. Ale pod tímto časovým tlakem nejsme schopni připravit a schválit do 1. ledna nějaké pozměňovací návrhy, které by ten systém zprůchodnily, zlepšily, zatraktivnily. Proto říkáme, pojďme jednoduše odložit účinnost a nový ministr zdravotnictví může přijít po nějakém čase s návrhem zákona, který to lépe připraví. Protože ten nástroj není špatný. V tom se vůbec nepřeme, jestli je dobře, nebo špatně. Ale pokud samotní lékaři a praktičtí lékaři říkají, že v této chvíli to podle jejich názoru nic nepřináší ani pro pacienty, ani pro ně, tak je to přece důvod, aby se každý ministr zdravotnictví zamyslel. A říct, já si myslím, že to je skvělý projekt... (Řečník se odmlčel a vyčkává. Přímo před řečnickým pultem hlasitě baví několik poslanců.)

Přece každý ministr zdravotnictví by se nad tím měl zamyslet. Ministr stávající i budoucí jsou přesvědčeni, že to je dobrý projekt. Proč ti lékaři to nechtějí? V čem je problém? Proč to nepochopili? Tohle je přece správná otázka. A ti lékaři mluví se svými pacienty a ti pacienti stojí za nimi. To je úplně logické, protože já taky věřím svému praktickému lékaři, který mě taky prosil o to, abych se tady pokusil to odložit. Ne že by byl proti principu. Ale myslí si, že to je špatně připravené, bojí se toho.

A už to tady slyším podruhé nebo potřetí z úst ministrů této odcházející vlády: já dám příkaz, aby sankce nebyly. Ale to není možné. Zákon buď platí, nebo neplatí. Ne, to není na libovůli úředníka, jestli tu sankci uloží, nebo neuloží. Lékaři mají oprávněnou obavu, že ty sankce budou platit. A je úplně jedno, co říkáte. Zítra už nebudete ministr, pane ministře. A co si na vás vezmou, když dostanou sankci v lednu, v únoru, v březnu, anebo za rok s tím, že to v lednu neměli? Zkušenosti z jiných oborů přece máme. Tak si s tím vůbec nehrajme.

Takže já vás ještě dneska nepřesvědčím o tom, abyste podpořili nějaký pozměňovací návrh. Tu debatu o receptech už nezastavíme. Vetovali jsme. Takže už to dneska neschválíme v prvním čtení, pane ministře. Pozměňovací návrhy alespoň náš klub určitě připraví. My to chceme udělat tak, proto jsme navrhli tak enormní zkrácení lhůty, abychom neohrozili transpozici. Na druhé straně to patří do toho zákona. Recepty patří do zákona o léčivech. To není žádný přílepek.

A ta salámová metoda, když nám bude tvrdit kterýkoli ministr: pozor, pozor, já měním odstavec číslo 5, a kdo mi to chce pokazit, si dovolí měnit odstavec číslo 8 toho zákona, tak to tedy ne. Jsme přesně v tom zákoně. Ano, už jsme podali speciální návrh zákona, novelu zákona o léčivech, která řeší podobnou věc, ale tohle je rychlejší cesta. Tady nejde o to, aby to byl návrh, který jsme podali my, ale jde o to, abychom pokud možno našli většinový názor.

Nevím, jestli víte, že Senát řeší něco podobného. Taky klopotně, protože oni to myslím mají před závěrečným hlasování na plénu Senátu. Ale když to schválí Senát, přijde to k nám, lhůty 10 dnů atd. Tohle máme šanci vyřešit zhruba do 18. nebo 20. prosince. To, pane ministře současný i budoucí, musíte uznat, že transpoziční lhůta tím nebude nijakým způsobem ohrožena. A taky se může stát, že Poslanecká sněmovna se většinově vysloví proti jakémukoli odkladu a ten zákon bude nakonec schválen ve vládním znění. My bychom z toho radost neměli. Budeme navrhovat odklad. Jsme připraveni debatovat o tom, co je racionální doba, abychom se my, kteří navrhujeme různou dobu, vzájemně nevykřížili, abychom našli většinové stanovisko. Když ne pět, tak dva roky mi přijdou bezpečné. A pokud do roka a do dne bude změna zákona, která to udělá více atraktivní a více motivační, tak proč ne? Pak se k tomu můžeme vrátit. Ale v této chvíli nemáme čas ten zákon vylepšovat. Teď můžeme pouze odložit účinnost. To je všechno.

A já vás prosím jménem našeho klubu, abyste tu lhůtu zkrátili, abychom neohrozili transpozici, a současně do příštího týdne, abychom si probrali ve svých klubech a pak vzájemně debatovali a našli řešení, které bude vyhovovat většině v Poslanecké sněmovně. My jsme na takovou debatu připraveni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dále jsou do rozpravy přihlášeni jak pan zpravodaj, tak pan ministr. Přednost má faktická poznámka pana poslance Volného. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji moc za slovo, pane předsedající. Opravdu jenom velice krátce. Já nejsem lékárník, neznám tu problematiku. Máme plný klub lékařů, kteří se za chvilku na pět minut sejdou a udělají nějaký závěr. Já jsem jenom chtěl reagovat na pana kolegu Stanjuru vaším prostřednictvím.

Jsem trochu alergický na to, oni to hodně často používají, na slova všichni lékaři. Mám spoustu kamarádů, známých, přátel, kteří jsou lékaři, kteří jsou na to připraveni a kteří elektronický recept vítají. Věřím tomu, že nemusejí být většinou. Ale neříkejme všichni lékaři. Prostě někteří ano, někteří ne. Ať právě ti lidé, kteří tomu rozumějí, rozhodnou. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Běhounek.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vaším prostřednictvím, pane předsedající, kolegovi Stanjurovi. Já nejsem z Prahy, takže to nevidíme všechno jenom z Prahy. A já tedy musím popsat, jak to funguje. Jediný problém je, abyste se skutečně validovali u SÚKLu, dostali k tomu certifikát, který vás elektronicky přihlásí. Jinak úplně stejným způsobem jako dosud všichni napíší recept do počítačového systému, ten se odešle a zpátky vrátí, vy ho odklepnete a vytisknete úplně stejným způsobem jako dosud, takže pacient odchází (s důrazem:) s papírovým receptem. Takové ty řeči, že možná si to pošle na esemesku nebo QR kódem, budou asi možné. Ale je to úplně stejný systém jako dosud. Jenom to, co tady řekl pan ministr. Nechceme transparenci a mít naprostý přehled. To je celý problém!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci. Nyní s přednostním právem nebo řádně přihlášený pan zpravodaj poslanec Vyzula.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Trochu mě mrzí, že jsme sklouzli od tématu. Ale dalo se to očekávat, protože byla otevřena Pandořina skříňka s eRecepty. A víme dobře, jaká mediální masáž zde probíhala poslední týdny. Mrzí mě to, že prostě nemůžeme urychlit právě tu problematiku transfuzních derivátů, která je předmětem této novely, protože pokud se týká eReceptů, tak nějak prostě ti, co jsme v praxi, víme, že to úplně tak nefunguje, jak říká pan poslanec Běhounek prostřednictvím pana předsedajícího. Nicméně naprosto jednoduchým způsobem není nutno žádat žádný odklad, poněvadž ten odklad už tady jednou byl, proboha. Vždyť ta historie elektronického receptu není od roku 2011. 2007, 2008 se o tom diskutovalo a potom to konečně navrhla ODS v roce 2011 a pak to celé zkrachovalo.

Když jsme odhlasovávali ten odklad před třemi lety, tak tři roky se na tom mělo pracovat. Jako zdravotní výbor máme z minulého období x usnesení, kterými tlačil na ministerstvo a na SÚKL, aby realizace byla provedena k tomuto datu, k 1. 1. 2018. Je to tak, jak to je. Ale ten jednoduchý způsob, jak to neodkládat, umožnit celý proces, který už je rozjetý hodně daleko, jak tady bylo řečeno, řada lékařů už do toho investovala peníze, nemá cenu to dále odkládat, tak je jenom v tom, a to je bohužel chyba Ministerstva zdravotnictví, a to je jenom v té prováděcí vyhlášce.

Viděl ji někdo z nás? Máme ji k dispozici? Probíral ji zdravotní výbor? Neprobíral! Prostě potřebujeme tu prováděcí vyhlášku okamžitě, tak jak bylo řečeno na posledním zdravotním výboru v říjnu, aby do konce října byla k dispozici členům zdravotního výboru. Nepřišla. Je to pouze chyba Ministerstva zdravotnictví. Kdybychom všichni znali ty podmínky, o kterých se tady mluví, že všechno bude povoleno, že bude možno provádět jakýmkoli způsobem elektronický recept... Ale já to nevím, jaké jsou tam podmínky. Opravdu to nevím. A opravdu bych to rád viděl, než budu dále rozhodovat. A je to jednoduchá věc, která se dá během 14 dnů do Vánoc zvládnout s tím, že elektronický recept může fungovat od 1. 1. 2018 pro ty, kteří to budou chtít provádět. A pro ty, kteří to nebudou moci z nějakého důvodu provádět, tak prostě tam bude výjimka. A těch výjimek tam bude celá řada. Ale už to poběží! To je důležité. Poběží to v reálném čase. Poněvadž dokud to nespustíme, tak nebudeme vědět, jaké to má chyby. Poněvadž my neznáme v tuto dobu ani tu prováděcí vyhlášku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní jenom konstatuji, že zde mám přihlášeny tři pány poslance a paní poslankyni k faktickým poznámkám. Pan poslanec Třešňák, Svoboda, paní poslankyně Adámková, pan poslanec Kaňkovský před přednostním právem pana ministra. Takže prosím pana poslance Třešňáka. (V sále je hluk a neklid.) Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji. V krátké faktické zareaguji na pana Běhounka prostřednictvím pana předsedajícího. To je skutečně nepochopení předřečníků. Připomínky k praktickému nasazování eReceptů nemají nic společného s prosazováním netransparentnosti, protože Piráti by byli poslední, kdo by nechtěli šetřit a stavěli by se proti transparentnosti. To je skutečně o technických aspektech, kterými je právě složitý kvalifikovaný podpis. Teď, aniž bych chtěl nějakým způsobem podceňovat právě tyto technické znalosti lékařů, aby se pan Běhounek nedivil, když některému lékaři prodá například ajťák, kterému svěřil takovýto kvalifikovaný podpis, jeho nemovitost nebo ordinaci. Děkuji. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: To byla faktická poznámka pana poslance Třešňáka. Nyní faktická poznámka pana poslance Svobody. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Hezký dobrý podvečer. Já bych chtěl nejprve předeslat, že jsem taky lékař. Recepty také píšu, elektronický recept jsem si vybavil pro nemocnici, pro privátní ordinaci, nevím pro co ještě. Není to záležitost levná, nemocnice na to má zařízený celý odbor, který nám radí, a my sami musíme svým starým lékařům poradit, aby to ve svých ordinacích dokázali. Ale věc je určitě dobrá, dobře. To, co namítám, je to, že za roky od té doby, co to ODS připravila, jak tady správně řekl pan ministr, SÚKL všechno zaspal. Je do toho vloženo peněz, nechtějte ani vědět kolik, a za ty peníze tam není nic, co by měl splňovat. Jestliže mám něco dělat elektronicky a výsledek je stejný, jako když jsem to napsal na papír, pak to pro mě nemá žádnou cenu a je to nesmysl. Doba se musí využít k tomu, pokud nějaká bude, aby se to dopracovalo. Protože už jsme jednou měli dva roky a co se stalo? Nic. Jsme ve stejné situaci jako předtím a teď si říkáme: rychle to dopracujeme. Ne, to skutečně v medicíně není možné dělat. Tam musí být jasná pravidla, lékař musí naprosto jasně vědět, jak to píše a ordinuje, nic jiného možné není.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Adámkové. Prosím, máte slovo. (V sále je stále velký neklid.)

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tady ještě nezazněla jedna věc. To, co vyčítáme eReceptu, není to, že by to lékaři nezvládli. Jestliže jim svěříte svůj život, své zdraví, tak věřte tomu, že zvládnou i ten počítač. To je úplně jinak dáno. Ale my tam dodneška nemáme to, co to mělo umět. To znamená všechny léky, které pacient bere, abychom mohli řádně posoudit, co mu dáváme nebo nedáváme. A to se domnívám, že je základní problém. Jinak samozřejmě lékaři umějí pracovat s počítačem, nepodsouvejme, že nikoliv. Já tedy vidím velký deficit ministerstva, tím nemyslím přímo pana ministra, protože to dostal v poslední chvíli a v cílové rovince, ale Státního ústavu pro kontrolu léčiv. To musí být jasně dáno a software musí začít fungovat. On nebyl ještě nikde, upozorňuji, ani minutu pilotně spuštěn! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní faktická poznámka - pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobrý podvečer. Milé dámy, vážení pánové, ještě krátká poznámka k problematice elektronického receptu. Měli bychom si ujasnit, o čem tady hovoříme. Pokud v tuto chvíli vnímáme, že část zdravotnické veřejnosti má obavy ze zavedení povinného elektronického receptu od 1. 1. 2018, tak to neznamená, že bouráme koncepci elektronického receptu. Jenom říkáme, že část zdravotnické veřejnosti z toho má obavy nebo na to ještě není připravena. Také vnímáme to, že skutečně prováděcí vyhláška do dnešního dne není veřejná, to znamená, neměla se s ní možnost zdravotnická veřejnost seznámit. A pokud chceme - a já podporuji zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na tři dny -, abychom mohli o pozměňovacím návrhu jednat a odklad v rozumné době odsouhlasit, tak říkáme jenom to, že od 1. 1. 2018 by nepovinný recept dále fungoval, protože on už funguje teď. Věřím tomu, že ta zdravotnická zařízení, která na to jsou nachystaná, se do toho zapojí v mnohem větší míře, protože celá řada nemocnic už na to je opravdu nachystaná, i řada privátních lékařů, a postupně k tomu můžeme motivačním způsobem dovést i zbylá zdravotnická zařízení. Takže neříkejme tady, že bouráme koncepci elektronického receptu. Tak to není.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: K další faktické poznámce je přihlášen pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych s dovolením využil této faktické poznámky k procedurálnímu návrhu, protože je avizována přestávka v trvání 30 minut ze strany Pirátů. My jsme chtěli 10, možná bychom se domluvili na nějakém kompromisu, třeba 20, aby si zejména naši lékaři ujasnili názor na tuto věc. Ale vzhledem k tomu, že jednáme do 19 hodin, dávám návrh, abychom procedurálně jednali a hlasovali i po 19. hodině, abychom tento bod doprojednali dneska, abychom nemuseli pokračovat zítra, protože zítra jsou celý den výbory. Chtěl bych vás poprosit o podporu tohoto mého návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zazněl procedurální návrh na to, abychom jednali a hlasovali i po 19. hodině. Já o tomto návrhu dám bezprostředně hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 7, přítomno 177 poslanců, pro 134, proti 1. Návrh byl přijat. Budeme jednat a hlasovat po 19. hodině.

 

Nyní budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které je přihlášen pan ministr Ludvík. Máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem povinen tady asi zveřejnit fakta! Takže v této chvíli, a mám absolutně nejnovější údaje, 47 300 lékařů požádalo, to znamená 47 300 z cca 53 000 lékařů a stomatologů již požádalo SÚKL a vyřizuje se jejich žádost. To znamená problémy, které avizoval kolega pirát, se žádáním už mají za sebou, požádalo 47 300. Od 1. ledna skončí v celém státě 21 praktických lékařů pro dospělé a 27 praktických lékařů pro děti. Jak to vím? Velmi jednoduše. Ze zákona každý praktik, který chce skončit se svou praxí, musí toto dva měsíce předem oznámit krajskému úřadu. Krajskému úřadu oznámilo celkem 48 praktických lékařů, že končí. Dá se předpokládat, protože je to méně, než bylo k 1. lednu 2017, méně než bylo k 1. lednu 2016, že to bude normální stav, kdy lidé odcházejí do důchodu, končí s praxí a podobně.

Další dotaz zněl na motivaci. V úhradové vyhlášce je, že za každý předepsaný elektronický recept dostane každý lékař 1,70 koruny. Máme 70 mil. receptů, které se v této zemi předepíší ročně, bude to stát cca 110 mil. Je na to pamatováno, braly se průměrné náklady, náklady na to, aby si zavedly elektronický recept, by se měly praxím vrátit za dva až tři roky.

Dále ta prožluklá vyhláška. Upozorňuji, že má patnáct paragrafů. Je na dvou listech A4. Když počítám ještě úvod a závěr, na třech, teď to vidím. (Poslanec Brázdil ukazuje vyhlášku z lavice.) Nemáte to oboustranně, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího. Z toho v podstatě dva paragrafy, které jsou důležité, řeší třináct důvodů, pro které není nutno předepisovat recept elektronicky, nebo kdy je možno ho předepisovat papírově.

Ještě to, co říkala paní poslankyně Adámková. To je jedna z věcí, kdy jsem totiž právě záměrně ponechal na nové Sněmovně, aby sama rozhodla, jestli každý lékař může mít právo se dívat na lékové záznamy každého pacienta. To totiž budete muset rozhodnout vy. To je totiž velmi, ale velmi klíčový zásah do soukromí lidí. Vy jako nová Poslanecká sněmovna, a je to vaše výsostné politické právo, budete mít právo rozhodnout o tom, a je to připraveno, v podstatě byste to měli dostat na stůl někdy v květnu, jestli každý lékař má právo koukat každému pacientovi do záznamů. Včetně citlivých dat typu psychiatrie a spousta dalších. Prostě to musíte rozhodnout vy.

V dnešní době vám k tomu ten pacient dá souhlas, a pokud vám pacient dá souhlas a své přihlašovací údaje, tak se na to ten lékař může dívat. Ale pokud vám ho nedá, tak se na to dívat nemůže. A vy budete rozhodovat skutečně o tom, nakolik je možno, aby se do toho ti lékaři dívali. To je z mého pohledu klíčová otázka. A já jsem dokonce nechtěl, aby to rozhodovala stará Sněmovna. Tohle musí rozhodnout opravdu nová Sněmovna, která k tomu má politický pouvoir, takže tento důvod, proč dnes každý lékař se může dívat na všechny recepty, které předepsal on. Každá lékárna se dnes může dívat na všechny recepty, které vydala ona, a každý pacient se může dívat na své recepty. Ale zatím není nikdo, kdo by se mohl dívat na všechno. Je to ten velký bratr. A skutečně budu hrozně rád, a předpokládám, že kolega Vojtěch to předloží, že o tomhle bude rozhodovat nová Sněmovna, jestli tady ta možnost je. Jestli bude seznam pacientů, kteří to odmítají, to bude jakýsi registr. Jako dneska máme seznam pacientů odmítajících transplantace, podobně můžeme mít seznam pacientů, kteří odmítají to, aby se každý lékař díval do jeho záznamů. Protože lékař, který mu předepisuje, ten to uvidí automaticky.

Ještě se dívám, co tady bylo za poznámky, ale v podstatě... Víte, ve veřejném prostoru běhá neuvěřitelné množství mýtů kolem elektronického receptu. Já jsem skoro až překvapen, a to tedy zdravotnictví za celých 30 let praxe znám poměrně dobře a zevnitř, já jsem strašně překvapen, jakým způsobem se vždycky zvedne ta vlna odporu, a přesně o tom mluvil pan kolega Vyzula. V roce 2014 se ta šílená vlna odporu zvedla. Dobře, odložilo se to o tři roky. Upřímně řečeno, tenkrát byl problém s centrálním úložištěm, byly tam nějaké problémy, které měl SÚKL s tím odsoutěžením, ale za tuto dobu to běhá. Tím systémem už proběhlo několik milionů receptů. Znovu opakuji, dnes už 47 300 lékařů vynaložilo nemalé úsilí a náklady, aby tento recept používali. Takže jaksi oni dodržují zákon. My když to posuneme, tak si svým způsobem zase řekneme v České republice: No tak zákon asi platí jenom do té doby, dokud se někdo nerozhodne, že se zase posune. Takže v této chvíli si myslím, že ti lidé mají legitimní očekávání, že to nějakým způsobem bude, ten systém splňuje nějaké parametry. Samozřejmě, značka ideál by od začátku byla, kdyby se šlo od elektronické identity. První by byla elektronická identita, na to by se nabalovalo všechno. Bohužel u nás to vzniklo tímhle způsobem a nějak to jede. Já jsem opravdu ten systém podědil. Já jsem do toho vlaku nastoupil někdy na začátku letošního roku. Ale z mého pohledu je to prostě v tom stavu.

A já si myslím a znovu opakuji, ten systém dramaticky zvýší transparentnost. Ten systém má ušetřit peníze a to je pro mě jako pro dosluhujícího ministra zdravotnictví i pro zdravotníka poměrně klíčové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní tady mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Majerovou. Dvě minuty, prosím.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Hezký dobrý večer. Vážené kolegyně a kolegové, chtěla jsem reagovat už několikrát, takže vlastně ani nevím, na koho všechno v tomto tématu teď budu reagovat, ale vrátím se tady k tomu poslednímu.

Takže vy říkáte, že 47 300 lékařů se již nahlásilo. No co jim také jiného zbylo? A já mnohé z nich znám a ani jednomu, a nahlásili se v termínu registrace, doteď nepřišla žádná odpověď. Takže pokud by něco mělo fungovat, tak oni už by teď dávno měli být srozuměni s tím, jak to má být nastaveno. To je jedna věc, ke které se chci vyjádřit, protože to číslo není vypovídající. Jim nic jiného nezbývalo.

A další věc, kterou bych chtěla říct, a tím jste otevřel další Pandořinu skříňku celého tohoto zákona, a to se týká té květnové změny toho, že by každý lékař mohl nahlížet do evidence a všech léků. Jakým právem si tady v tomto domě osobujeme, že o tomto budeme rozhodovat? O tomto si má každý člověk a každý pacient rozhodovat sám. To mi přijde naprosto absurdní se stavět do této pozice.

Ještě budu reagovat na jednoho kolegu, který mluvil o tom, že by o těchto věcech měli rozhodovat, a to je úplně totéž, ti, kteří tomu rozumějí. Já si naopak myslím, že co se lékařů týče, tak že by měli rozhodovat ti, kterých se to týká. My jsme možná někdy papežštější než papež. Takže to je to, co bych k tomu chtěla říct.

A tu neúctu k pacientům, jak tady měl jeden mladý kolega, já mu říkám osobně Ken, tak ta neúcta (upozornění na čas), já to vnímám jako neúctu k pacientům, ano, že jste za čtyři roky nebyli schopni to zpracovat tak, aby to bylo použitelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance Svobodu s faktickou poznámkou. Opět dvě minuty.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Budu velmi faktický a budu mluvit k panu ministrovi.

Pane ministře, váš projev mě přesvědčil o tom, že ten recept je nepřipravený. To, co jste vyjmenoval, to množství faktů, které dořešíme do května, je pro mě natolik alarmující, že jsem přesvědčen o tom, že nic z toho, co se slibovalo, nachystáno není. Budeme psát elektronické recepty, budeme moci napsat jenom dva na jeden, nevím proč, čitelnost je vyřešena, poplatky za recepty byly zrušeny, na elektronice jich můžu napsat třeba deset. Je tam taková řada nedořešených věcí, opiátové recepty, jedno za druhým. A my si řekneme, že to všechno vyřešíme do května. Je to stejné, jako to bylo před těmi třemi lety. Čekalo se, SÚKL nic neudělal, ministerstvo zaspalo. Zaspalo a neudělalo to, co mělo. Tečka. Když mi tady říkáte, co všechno je uděláno, a my lékaři o tom nevíme, tak prostě ministerstvo zaspalo, třeba jenom v té informatice, že má něco uděláno, a nikdo to neví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli tady nemám další faktické poznámky, nevím, jestli se někdo... Aha, vidím. Pan poslanec Běhounek. Prosím ty dvě minuty dodržet.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Už zas. Kolega Faltýnek na mě pokřikuje: Už zas. Ano, už zas. Kolegyně a kolegové, mé poslední vystoupení k této záležitosti. Ano, pacienta se to vůbec nedotkne. Pokud se týká emergency cart, to znamená záležitosti, které se týkají vašeho ohrožení života, tak to byla otázka nahlížení do dokumentace. Nikdo se vám v dokumentaci nehrabe. Prosím vás pěkně, mluvte věcně a nesměšujte záležitosti, které spolu nesouvisí! Samozřejmě chápu, že je to politická záležitost, já samozřejmě chápu, že ODS si to dala jako jeden z cílů, rozumím tomu, je to prostě politický boj, ale neříkejme nepravdy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli nemám další faktické poznámky, nemám nikoho písemně do obecné rozpravy a ani nevidím, že by se mi někdo hlásil ze sálu, takže si dovolím ukončit obecnou rozpravu a případně poprosím o závěrečná slova navrhovatele.

Nejdřív probereme přestávku, takže bych poprosil pány Faltýnka a Michálka, poslance, aby se domluvili, kolik tedy dáme.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Po dohodě tedy 20 minut. Poprosil bych, až pan předsedající vyhlásí přestávku, naše lidi do Státních aktů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pokud nikdo není proti, což vypadá, že není, tak bych vyhlásil přestávku do 19.00 hodin. Takže přestávka, schůze se přerušuje.

 

(Jednání přerušeno v 18.39 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 19.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Přátelé, vážení kolegové, kolegyně, je 19 hodin. Myslím, že budeme pokračovat. Budeme tedy pokračovat v bodě 2, novela zákona o léčivech. A začnu tím, že vás všechny odhlásím, abychom věděli, kolik nás tady je. Takže prosím, abyste se znovu přihlásili.

Dále zde mám omluvenku od poslankyně Moniky Jarošové od 19 hodin z pracovních důvodů.

A nyní budeme pokračovat. Obecnou rozpravu jsme již ukončili a nyní nás čekají závěrečná slova. Takže bych poprosil navrhovatele, pana ministra. Pan ministr se vzdává závěrečného slova. Zeptám se, jestli pan zpravodaj bude mít závěrečné slovo. Nebude mít závěrečné slovo.

V tom případě návrhy na zamítnutí nebo vrácení nebyly, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve se rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Pan ministr Chvojka se hlásí s přednostním slovem. Prosím.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl na základě dohody dvou klubů, tzn. klubu ČSSD a klubu ANO, vetovat návrh kolegů z ODS na zkrácení lhůty - tuším na tři dny to bylo? Na tři dny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vyžádám pauzu na poradu. (Okamžitá domluva s pracovníkem Kanceláře PS.) Dobře, tak to vypadá, že návrh je platný, takže budeme pokračovat. (Ještě domluva na místě.) Budeme tedy pokračovat. Takže organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Teď není rozprava, tak se obávám... (K poslanci Volnému.) Výbory můžou? Je to návrh na jiný výbor?

S přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Aby nám tady nevznikla nějaká kolizní situace, já bych si osvojil návrh na zkrácení na 30 dnů, který navrhl pan ministr. (Nesouhlas ze sálu.) Nejde.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Už není rozprava, už to nejde.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já mám pocit, že pan ministr Chvojka tu rozpravu otevřel tím, že vystoupil. Takže rozprava je, podle mého soudu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já myslím, že rozpravu jsem neukončil, nicméně můžeme rozpravu znovu otevřít, pokud je tady takový návrh. (Okamžitá porada na místě.) V tom případě asi rozprava je otevřena, jsem zmaten.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji. Já se taky domnívám, že rozprava je otevřena. Já bych právě chtěl zhodnotit to, že ten způsob, jakým... že opravdu tento návrh patří zítra na výbor.

Já se chci ještě jednou tady omluvit za to, že vyhláška tedy byla rozdána teď, máte ji všichni dříve, než vyjde zítra ve Sbírce zákonů, takže to přijměte ještě jednou jako mou omluvu za to, že nastalo takovéto zpoždění. A to je všechno, co jsem chtěl říct.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, takže máme znovu otevřenou rozpravu. Já poprosím prvního s přednostním právem, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl dát návrh na zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na zkrácení o 53 dnů, to je na sedm dnů. A současně jsem se chtěl zeptat pana ministra, který tak plamenně hovořil o tom, jak je ohrožený termín implementace, ať nám spočte, jak to do 15. února při tom, co chce on, stihne Poslanecká sněmovna, Senát a prezident. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Teď myslím, že se první hlásil s přednostním právem pan předseda klubu Michálek. Kdo dřív? (K řečnickému pultíku se blíží i poslanec Bartošek.) Omlouvám se, pan kolega Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Já se připojuji ke zkrácení lhůty o 55 dnů, to znamená na pět dnů na projednávání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: O 55 dnů, další návrh. Teď má přednostní právo pan kolega Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl poprosit, abychom - protože už se to probíralo na klubech, jsou známa stanoviska klubu i k té věcné otázce, jestli odložit, ano, ne, případně jakým způsobem. Jestli by mohl někdo třeba z hnutí ANO vystoupit s tím, jak se k tomu postavili. Protože zazněly tady návrhy, že by se to dalo řešit řekněme po správněprávní stránce, že by byl vydán třeba nějaký pokyn ministra ohledně rozsahu pokuty v prvním roce nebo podobně. To je to, oč běží. To je ta podstata sporu a to si myslím, že bychom měli vyřešit primárně. Pokud budeme znát odpověď na tuto otázku, tak myslím, že podle toho se můžeme zachovat i v těch následujících hlasováních, která jsou procesní povahy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Teď poprosím, s přednostním právem pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji. Já bych chtěl říci, v tom zákoně je řečeno, že sankce je nula až 2 miliony. Sankcí je nula až 2 miliony. Kontrolní funkci má Státní ústav pro kontrolu léčiv. Nikdo jiný. Takže v této chvíli, zítra ráno bude na výboru pan ředitel Blahuta. Podle mého názoru je čistě věcí metodiky SÚKLu, jakým způsobem se k tomu postaví, ale podle mého názoru vzhledem k tomu, že koneckonců existuje nějaká Národní strategie elektronického zdravotnictví, která říká, že jsou tam nějaké přechodné lhůty, která prostě umožňuje implementovat nějaký způsobem tohle, tak z mého pohledu je sankce nula ve chvíli, kdy někdo celkem objektivně se přihlásil, samozřejmě z důvodů administrativních se mu nepodařilo včas obdržet přihlašovací údaje, ale zcela jednoznačně měl vůli naplnit zákon. Já nechci vykládat zákon, k tomu nejsem zplnomocněn. Nicméně prostě a jednoduše znovu opakuji, sankce je nula, a to je sankce, až 2 miliony. V této chvíli si myslím, že SÚKL, který je prováděcím orgánem, má prostě možnost tu sankci nedávat ve chvíli, kdy je zcela zjevné, že jde o technický problém. A nejde, abych tak řekl, o porušování zákona, které je chtěné, když se tak vyjádřím. Ale víc k tomu nemůžu říct. Ale znova: sankce je nula až 2 miliony.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte jenom stručnou reakci na pana ministra. Já jsem byl až do této chvíle k tomu tématu velmi zdrženlivý, protože si myslím, že tady je na něj více odborníků. Ale když tady s takovou jistotou říká: uvědomte si, že nula až dva miliony, a teď to bude záležet na tom SÚKLu, tak jsem se fakt vyděsil. Přece všichni za ty čtyři roky, které jsme tu prožili s vládou Bohuslava Sobotky a jeho koaličních partnerů, jsme byli svědky tolika zvůle ve správním řízení, ať už ve Finanční správě, Celní správě, že spolehnout se na to, že v tomto případě ke zvůli nedojde, to se mi fakt nechce. To jsem se vyděsil a přidávám se na stranu těch, kteří to chtějí odložit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní poprosím, pan zpravodaj se hlásil.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já jsem vlastně neuvedl závěrečnou zpravodajskou zprávu, my jsme ale stále v obecné rozpravě teď, tak v tom případě tady sice zazněly už nějaké návrhy, dva vlastně. Jeden na zkrácení na sedm dnů, druhý zkrácení na pět dnů. Vzhledem k tomu, že ta problematika opravdu není jednoduchá a tato lhůta pěti a sedmi dnů je velice krátká a není možné to technicky zvládnout a ta diskuse bude tak bohatá, že v podstatě to není možné, abychom to v tom limitu zvládli, tak si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby ten návrh, který tady podávám, který původně uvedl pan ministr, ale zkrácený z 60 dnů na 30 dnů, by mohlo být reálné. Samozřejmě tím ještě vyzývám ministerstvo budoucí k tomu, aby ujistilo nějakým způsobem, samozřejmě právně správným, že sankce po nějakou dobu třeba budou opravdu minimální nebo žádné.

Takže já dávám návrh na zkrácení o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tento návrh registrujeme. Mám tady faktickou poslance Vojtěcha Adama, nicméně mám ho teď na pořadí do rozpravy. Tak jestli do rozpravy, nebo faktická. Do rozpravy. Dobře.

 

Poslanec Adam Vojtěch: Já nechci tady hodnotit zvůli nebo nezvůli, ale každopádně principy správního trestání jsou jasné. Prostě neukládá se sankce při nějakém prvním porušení zákona. Pokud máte sankci nula až 2 miliony, tak prostě platí to, že ze začátku skutečně se dává nějaké upozornění a finanční sankce se dává až v případě nějaké recidivy. Tak to funguje ve správním trestání. A já si myslím, že tohle pak může být. Že pokud ministr, který má pod sebou Státní ústav pro kontrolu léčiv jakožto podřízenou organizaci, vydá jasný pokyn, že se prostě nebudou dávat sankce v průběhu prvního roku, tak to je v souladu se zákonem. Já myslím, že to tak může fungovat.

My víme dneska, a jsou tady objektivní důvody, a to je skutečně kritizovatelné, že SÚKL nestihl vyřídit všechny žádosti a pravděpodobně je nestihne vyřídit do konce roku. Taktéž je to samozřejmě tím, že někteří lékaři to nechávají na poslední chvíli. To si zase musíme říci objektivně. To tak je. Ale je pravda, že samozřejmě SÚKL by to měl vyřídit. A pokud ty žádosti nebudou vyřízené, tak je samozřejmě nepřípustné, aby jakékoliv sankce byly udělovány, protože tady jsou objektivní důvody, že úřad, který to má na starosti, vlastně nesplnil tu svoji povinnost, a pak samozřejmě nemůže být ta povinnost vymáhána ani po těch, kteří ji mají plnit. Ale to si myslím, že je zcela v pořádku, v souladu se zákonem. Tak to může fungovat.

Dejme tomu projektu šanci, ať se rozeběhne, ať uvidíme, jestli skutečně funguje. Protože dneska jsou tady různé názory, že to zkolabuje atd. Já myslím, že to nikdo z nás neví, že to zkolabuje. Tady nikdo nemůže objektivně říci, že to tak bude. Dejme tomu projektu šanci, nezahazujme tady jednu z mála šancí, jak elektronizovat české zdravotnictví, a uvidíme, jak to bude fungovat. A myslím si, že případně pokud by skutečně tady nastal nějaký zásadní kolaps a ten systém nefungoval, tak můžeme přijmout v rámci nějakého zkráceného řízení změnu zákona, případně prostě to řešit. Ale teď apriorně říkat, že systém zkolabuje, a budeme tady odkládat celý projekt o několik let, tak si myslím, že znamená, že ten projekt celý jde do koše a můžeme se s ním rozloučit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Než přistoupíme k faktickým poznámkám, tak tady mám dvě omluvenky. Omlouvá se pan poslanec Jan Hamáček z pracovních důvodů od 19 hodin a paní poslankyně Radka Maxová z rodinných důvodů od 18.40 hodin.

Nyní poprosím pana poslance Kalouska s faktickou poznámkou na dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kratší než na dvě minuty a naposledy. Už nechci zdržovat. Já souhlasím s panem poslancem Vojtěchem Adamem, že takové jsou zásady správního trestání. Ty platily do té doby, než přišlo ANO do vlády. Kolegové, promiňte, ale s vámi skutečně ta zvůle přišla a my nemáme důvod se domnívat, že by odešla stejně snadno, jako odešla panu prezidentovi cukrovka. Proto se jí obávám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Bendu. Dvě minuty.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já jsem dokonce i chápal ty výklady, že pokud někdo za to nemůže, že asi žádnou sankci nedostane. Ale jestli tady bylo opakovaně řečeno, že vedoucí správního úřadu může rozhodnout o tom, jestli sankce neudělí, tak to mi připadá opravdu jako lehoulince v rozporu s našimi zásadami správního trestání. Představme si, co by to ve skutečnosti znamenalo. Pak si tady můžeme schvalovat, co chceme, a bude rozhodovat předseda správního úřadu o tom, jestli se nějaké sankce udělují, nebo neudělují. Já chápu, tam, kde není vina na straně žadatele, s tím souhlasím, ale prostě žádný ministr nemůže rozhodnout o tom, že v nějaké části správního řízení se sankce udělovat nebudou. To pokládám za naprosto neudržitelný výklad a jsem překvapen, že tady zaznívá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik. Dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, u tohoto tématu, mnozí z nás to pamatujeme, se zdržujeme, v uvozovkách, už mnoho let. A ta diskuse se neustále točí dokolečka o jednom a tom samém. Někomu se chce, někomu se nechce jakoby jasně a zřetelně evidovat, průkazně zaznamenávat a uchovávat takový záznam o tom, jestli se systém podvádí, anebo nepodvádí. Jestli ten systém umožňuje, nebo neumožňuje různé větší či menší podvůdky. My jsme přesvědčeni, teď mluvím o KSČM, jsme přesvědčeni o tom, že je to jedna, myslím tu elektronizaci, je to jedna z dobrých metod k tomu, aby docházelo k vyčištění toho prostředí. A já bych chtěl poprosit, protože jsme se rozhodli, že podpoříme onu lhůtu 30 dnů, aby ona lhůta byla jasně využita i pro to, aby buď budoucí ministr, nebo ještě lépe správní orgán jasně a zřetelně prohlásil, že například první dva roky se žádná sankce uplatňovat nebude. A prostě bylo jasné a nepochybné, že po dobu náběhu, který se stanovuje na 24 měsíců, se žádná sankce uplatňovat nebude. Potom si myslím, že padá poslední důvod pro to, proč ten pořádek nezavést. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Taky děkuji. Nyní s technickou pan poslanec Klaus. Dvě minuty.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Tak jsme se právě dozvěděli, že nejenom živnostníci latentně všichni kradou, ale dokonce i venkovští lékaři kradou a musí na ně být dozor. Skutečně jediný argument, aby tento zákon platil, je ten, že každou babičku s nůší, co prodává na trhu, jste donutili elektronicky se někam přihlašovat a vzdělané lidi, lékaře, nikoliv. Myslím si, že každý, kdo byl u lékaře, tak vidí, když přijdete s dítětem, že lékař vás léčí minutu a půl a zbývajících deset minut vyplňuje nějaké šílenosti do počítače atd. Po schválení této vaší novely se tento čas, kdy se nebude věnovat dítěti nebo pacientovi, výrazně rozšíří. Já to znám ze školství, kde také se vždycky zavádí tisíce elektronických vymožeností, pod nějakými pokutami to musíte vyplňovat, má to nějaké plamenné důvody, ale ten výsledek ve finále je ten, že se ti kantoři věnují méně dětem. Takže to je ten důvod.

A na závěr ještě herecká vložka, když tady pan ministr říká, že sankce je nula až dva miliony, tak já bych to otočil. Sankce je dva miliony a možná nula, když to dobře dopadne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také já děkuji. Nyní ze sálu s faktickou. Hlásí se pan ministr Pelikán.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já taky nechci zabíhat do merita věci, tomu nerozumím. Ale pokud jde o správní trestání, tak skutečně může, a je docela běžné, že vedoucí správního orgánu vydá nějakou metodiku, kterou usměrňuje postup správního orgánu v rámci rozpětí, které zákon dává. Čili můj milý kolega a vážený kolega Benda by měl určitě pravdu, kdyby tam třeba bylo řečeno, že sankce od 10 tisíc do 2 milionů, pak by skutečně ten ministr nemohl rozhodnout o tom, že se ty sankce udělovat nebudou. Ale pokud je tam rozpětí nula až 2 miliony, tak on může v rámci upřesnění, v rámci toho, čemu se pěkným českým slovem říká gajdlajny, říct, za jakých okolností se jaká sankce dává a že se také po dobu nějakého náběhu dává ta nulová. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nemám už další faktické poznámky a hlásil se mi pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak už něco řekl Václav Klaus. Tak všichni lékaři jsou sprostí podezřelí, protože tam se přece krade, jak tady říkali někteří řečníci. My si to tedy nemyslíme. A pokud chce ať už odcházející, nebo budoucí ministr... Za prvé, ty sankce neukládá Ministerstvo zdravotnictví. Neukládá. SÚKL, přesně tak. SÚKL. Tak neříkejte - a ten SÚKL, kdo bude řídit ředitele SÚKLu? Ministr zdravotnictví? Takže je takový jenom jako... funguje, co mu řeknete a co... Tak já tedy nemyslím, že to je úplně dobře. Ale pokud chcete například to, že dva roky nebudou sankce, není nic jednoduššího než napsat pozměňovací návrh do třiceti dnů a napsat, že sankce se budou uplatňovat od 1. 1. 2020. A není to o žádné libovůli žádného úředníka, žádného ministra, žádného ředitele SÚKLu. Pokud ta slova myslíte vážně, rok nebo dva, tak to vtělme přímo do toho zákona, ať má někdo jistotu, ať to není o tom, jestli někomu věří nebo nevěří.

Já jsem tady zažil, a mnozí z vás, pokuty za kontrolní hlášení. Tak pro ty, kdo tady nebyli, připomenu: Nebudou, nebojte, nebudou. No nebyly prvních šest měsíců, aby pak po roce, to znamená někdy v únoru a březnu roku 2017, finanční úřady začaly dávat pokuty za první kontrolní hlášení, které se podávalo v březnu roku 2016. Pak tady přišel ministr a říká: Dobře, uznáváme, pochybili jsme. Když si požádají, to je za tisíc korun, tak jim to, jednu pokutu nebo dvě pokuty za rok 2016, odpustíme a jednu pokutu za rok 2017 odpustíme. Ale takhle se přece nedá pracovat! Tak pokud tvrdíte, že ty sankce nechcete, tak využijte aspoň tu dobu, načtěte pozměňovací návrh a posuňte to přímo v zákoně. Uvidíme, jestli to myslíte vážně, nebo si jen tak hrajete a někoho chlácholíte.

A pro mě je to jednoduché. Ministr zdravotnictví tady nemluvil vážně, když říkal: Dnes to potřebuji schválit v devadesátce, protože nám hrozí sankce od Evropské unie. I těch třicet dnů znamená, že 15. února to nemusí být schváleno. Já s tím souhlasím. Já nejsem ten, který se bojí, že hned druhý den, 16. února, z Bruselu přijde pokuta za to, že jsme nějakou pitomou transpozici neudělali. To jsme tady slyšeli stokrát od ministrů, takové vyhrožování, já bych řekl až vydírání té Sněmovny. Schvalte, nebo bude pokuta! Reálně nám to nikdy nehrozilo, možná jenom teoreticky.

Ale je to jednoduché. ANO a sociální demokraté se rozhodli, že nevyslyší volání lékařů, kterým to vadí. Já to respektuji. Ten pozměňovací návrh připravíme během třiceti dnů, ještě dříve tedy přijde náš návrh, který vlastně řeší to samé. Ten budeme projednávat dříve. Ale je to takové... aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Už vidím, jak jim v lednu jim říkáte: No my bychom vám, přátelé, i pomohli, ale už je leden, teď už to nejde, teď už to platí. Dneska jsme ještě mohli. A díky vašemu rozhodnutí to už prostě nepůjde. A to je celé. A já vám fakt doporučuji, vyjeďte z té Prahy někdy ven.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Teď se mi s faktickou hlásí paní poslankyně Věra Adámková. Dvě minuty.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, omlouvám se za svůj skřehotavý hlas, protože po mém předřečníkovi, který je skvělý řečník, je to o to horší, ale věřte mi, že to, co chci říct, bude určitě k dobru. My jsme se samozřejmě domluvili, že proto podporujeme těch třicet dnů, že samozřejmě bude pozměňovací návrh, který připravíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Mám tady omluvenku od Radima Fialy a Tomia Okamury z dnešního jednání z pracovních důvodů.

A nyní tedy prosím, pan ministr se hlásil s přednostním právem do rozpravy.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Skutečně jsem netušil, že v závěru svého vládního angažmá tedy prodělám takovouhle bitvu. Já jenom několik poznámek k tomu, co bylo řečeno.

Typický podobný problém byl u protikuřáckého zákona. Tam byla hygienická služba, která v podstatě už z existence té normy měla okamžitě možnost pokutovat provozovatele hospod v případě, že se nepřizpůsobili. Dalo se tam šest měsíců přechodné období a dodrželo se. To je jedna věc. Druhá věc... nebo tři měsíce, máte pravdu, pane kolego.

Druhá věc. Víte, já jenom mám jeden jediný problém. Ono už se ozvalo několik lidí, kteří prostě řekli, že ten zákon budou bojkotovat. Oni prostě řekli, že ho budou bojkotovat. Ozvalo se z řad lékařů. Je to v mediálním prostoru. Možná jsem si to vyložil špatně. Takže důležitost toho, že tam ta sankce je, je opravdu kvůli tomu, že nikdo nechce pokutovat chudáky, kteří z nějakých technických důvodů opravdu neměli šanci. Tam si myslím, že je to v pořádku a že jaksi není důvod. A když ta sankce by měla být, tak ať je nulová. Ale na druhou stranu jestliže se někdo rozhodne, že bude z důvodu, aby dokázal, že je něco špatně, tak bude bojkotovat zákon, tak jestliže tam ta sankce zase nějak nebude, tak v podstatě co? No tak bude bojkotovat zákon. Já si myslím, že jde tady i o vážnost toho legislativního prostředí v České republice. Prostě z mého pohledu je... tahle diskuse je strašná.

A já jenom podotýkám, že to, co tady slyším... Pane předsedo Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, omlouvám se, ale v podstatě: proč až teď? Proč ten pozměňovák chcete dát teď? Upřímně řečeno, od ledna se to, co se to ví, to se ví tři roky. Od ledna se to ví, od května se připojují ve velkém. Koneckonců ono to šlo možná ještě na té zářijové schůzi. Víte, já se omlouvám, ale jako ministr zdravotnictví jsem v podstatě snad do října nezaznamenal ani jeden legislativní návrh. Teď se s tím roztrhl pytel. Je to tady, je to v Senátu. Tak proč? Já se omlouvám, ale v tuhle chvíli, kdy už do toho vážně spousta lidí investovala spoustu času, spoustu energie... A jako je spousta legitimních otázek. Já si myslím, přijďte zítra na ten výbor, bude tam pan ředitel Blahuta, spoustu věcí, které tady slyším, které jsou z mediálního prostoru, on je schopen vyvrátit na faktech. Já si myslím, že je to výborná věc a že kvůli tomu právě jsou výbory Poslanecké sněmovny, aby se tam tahle problematika detailně probírala, a ne na plénu, kdy koneckonců i já jsem zdravotnický laik. Možná poučený, ale nejsem lékař. Takže prostě patří to tam, pojďte si to poslechnout. Ale fakt jako ve chvíli, kdy se začne mluvit tímhle způsobem, tak se zpochybní jeden zákon, já jsem zvědavý, který bude další. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec Stanjura se hlásí s faktickou. Dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že otázka si zaslouží odpověď, pane ministře. Není chybou opozice, že se návrh novely zákona o léčivech neprojednával v minulém volebním období. To není naše chyba. A říct, že my jsme to neprosadili, to je pravda, ale taky jste tomu vždycky aktivně bránili, všem našim návrhům, co se má projednávat. Asi 150 návrhů opozičních spadlo pod stůl. To je jenom teď pokrytecké, říkat: proč jste to nenavrhli? No protože jste o tom nepřipustili debatu. To je první důvod.

A druhý důvod a ten je naprosto legitimní. Setkali jsme se před několika měsíci se zástupci, s vedením Sdružení praktických lékařů, ti nás o těch problémech informovali a požádali, až to bude možné, což jsme udělali první den, (nesrozumitelné) jsme takový tisk dali do systému. Teď jsme využili toho, že jste prováhali, a mohli jsme to říct i v minulém volebním období, to vy jste nenavrhli, tak jsme využili této novely, abychom to urychlili. To je celé. Já jsem také nenavrhoval tady vést podrobnou debatu o konkrétních pozměňovacích návrzích. Já jsem chtěl vyhovět vašemu přání, ať se rychle ten zákon projedná a schválí. Takže vy si protiřečíte. Ale tomu rozumím, že se vám to nelíbí. A to je celé.

Tak až řeknete, jestli nám teď necháte rok, že budou schůze podle našich návrhů, tak v pořádku, tak po roce nám to můžete vyčítat, že něco padlo pod stůl. Ale tak to nebylo a tak to nebude. Takže když se chcete podívat a najít viníka, proč se to neprojednalo v minulém volebním období, tak si zajděte buď na váš klub stranický, nebo se mrkněte do zrcadla. To jsou ti viníci, proč se to neprojednávalo. Ani jednou jste nenavrhl zařazení tohoto bodu pevně v minulém volebním období. Tak si teď nestěžujte, když jste poslední den ve funkci, že vám to takhle rychle neodmávneme. To skutečně není naše vina.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Věra Adámková s faktickou.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo. Já tedy doplním to, co jsem se domnívala, že vyplynulo z merita věci. Připravíme pozměňovací návrh, už na tom pracujeme, kde by byla ta roční tolerance samozřejmě s nulovou sankcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já v tuto chvíli nemám žádné další faktické poznámky a nemám zapsaného nikoho, že by se mi hlásil do rozpravy, takže bych rád... (Zpravodaj poslanec Vyzula si přeje závěrečné slovo.) Závěrečná slova už jsme minuli. (Neformální porada.) Dobře, v tom případě závěrečné slovo. Nyní pan zpravodaj má zájem nebo pan ministr? Pan zpravodaj.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Takže v závěrečné zprávě zpravodaje bych to rád shrnul, aby přece jenom bylo trochu jasno po této vzrušivé debatě, poněvadž tady máme celou řadu návrhů a je potřeba, aby všichni věděli, jak ta debata probíhala.

Takže prvně byl návrh na to, aby se novela zákona o léčivech projednávala v § 90 jednacího řádu. Toto bylo vetováno. Pak byly zde návrhy na tři dny, to bylo také vetováno, na zkrácení lhůty na tři dny. A teď máme zde vlastně tři návrhy. První návrh byl na zkrácení lhůty na sedm dnů, druhý vlastně protinávrh byl na zkrácení lhůty na pět dnů a třetí vlastně protinávrh k protinávrhu byl na třicet dnů. Takže jako zpravodaj jednak doporučuji, aby tento tisk byl postoupen k dalšímu projednávání zdravotnímu výboru, a jednak aby se potom hlasovalo v tom gardu podle jednacího řádu, to znamená nejdříve o 30 dnech, potom o 5 dnech a potom o 7 dnech - zkrácené lhůty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji panu zpravodaji. Rozprava je tedy ukončena a nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Jako garanční výbor organizační výbor navrhl výbor pro zdravotnictví. Jiné návrhy nebyly. Zeptám se znovu, jestli jsou nějaké jiné návrhy na jiný garanční výbor. Nic nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru? To bude otázka. Zahájím hlasování. Prosím, hlasujte. Je to hlasování číslo 8. Kdo je proti návrhu? Děkuji.

V hlasování číslo 8 bylo přihlášeno 162 poslanců, pro 155, proti nikdo, 7 se zdrželo. Návrh byl přijat. Děkuji. Takže konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru.

 

Návrhy na přikázání dalším výborům nejsou. Má někdo návrh na přikázání výboru nebo dalším výborům k projednání? Nic nevidím, takže se posuneme k návrhu na zkrácení či prodloužení lhůty podle § 91. Máme tedy tři návrhy, o kterých můžeme hlasovat postupně. První zazněl návrh na zkrácení o 53 dnů, tedy na 7 dní. Druhý návrh o 55 dnů, tedy na 5 dní. A třetí návrh o 30 dnů, tedy na 30. Nějaký jiný návrh k pořadí hlasování?

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Pořadí hlasování by mělo být nejdříve ten protiprotinávrh, to znamená 30 dnů - zkrácení o 30 dnů na 30 dnů. Teprve když neprojde, tak pak teprve zkrácení na 5 dnů, a když neprojde, tak zkrácení na 7 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Hlásí se pan předseda Kalousek. Nevím, jestli s věcnou nebo...

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ve vší zdvořilosti namítám návrh pana zpravodaje. První, kdo navrhl zkrácení lhůty, byl předkladatel a navrhl zkrácení o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Takže je tady námitka.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jinými slovy, jsem přesvědčen, že by se mělo hlasovat od nejkratší lhůty po tu nejdelší. Já myslím, že nejlepší bude, když rozhodneme hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já tedy také. (Poslanec Faltýnek signalizuje žádost o odhlášení.) Hlásí se pan... Aha, odhlásit. Tak já vás ještě všechny odhlásím, protože tady byly nějaké omluvenky. Až se to ustálí, tak přikročíme k hlasování o návrzích na zkrácení, a to v pořadí od nejkratší lhůty.

 

Tedy první budeme hlasovat zkrácení o 55 dní na 5 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty na 5 dní? Kdo je proti?

hlasování číslo 9 přihlášeno bylo 159, pro 76, proti 81, zdrželi se 2. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy budeme hlasovat v dalším hlasování číslo 10 o zkrácení lhůty o 53 dní, tedy na 7 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Děkuji.

V hlasování číslo 10 bylo přihlášeno 160 poslanců, 76 bylo pro, 82 bylo proti, 2 se zdrželi. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na 30 dnů, tedy v délce 30 dní. Tady se mi hlásí nějaké faktické poznámky... (Z pléna: Už hlasujeme.)

Takže zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na 30 dní. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 11 skončilo, přihlášeno bylo 160 poslanců, pro bylo 87, proti 2. Výsledek je, že se to přijalo, takže je tedy zkrácena lhůta na projednání ve výboru na 30 dní a je to přikázáno jako garančnímu výboru výboru pro zdravotnictví.

 

Tím je tento bod vyčerpán.

Mám tady ještě dvě informace. Prosím, neodcházejte. Za prvé, vzhledem k tomu, že jsme projednali první dva body schváleného pořadu a nejsou v tuhle chvíli... navrhuji vyřadit z pořadu 3. schůze Poslanecké sněmovny bod číslo 3 - Ústní interpelace, protože na čtvrtek jsou naplánovány výbory. Ale případně o tom musíme hlasovat, takže bych se chtěl... Prosím klid v sále.

Budeme hlasovat o vyřazení bodu číslo 3 - Ústní interpelace. Kdo je pro vyřazení, tak prosím...

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení? Kdo je proti?

Hlasování končí. Je to hlasování číslo 12. Pro bylo 118 poslanců (ze 158 přihlášených), proti 24. Návrh byl přijat. Bod je tedy vyřazen, a tím je pořad schůze vyčerpán.

 

Ale než schůzi ukončím, mám pro vás technické sdělení. Žádám poslance a poslankyně, abyste si veškeré materiály ze svých lavic odklidili. Jinak budou po skončení schůze skartovány. Takže pokud máte nějaké materiály, které nechcete skartovat, tak si je ze svých lavic odkliďte. A schůzi tímto končím.

 

(Schůze skončila v 19.41 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP