Úterý 12. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

11.
Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise číslo 19 ze dne 5. prosince 2017. Připomínám, že jsme již rozhodli, že dvě stálé komise, které jsme na druhé schůzi Poslanecké sněmovny dne 28. listopadu zřídili, to jsou stálá komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a stálá komise Poslanecké sněmovny pro rodiny, rovné příležitosti a národnostní menšiny, a tyto budou ustaveny podle zásady poměrného zastoupení, a stálou komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky budeme volit většinovým způsobem.

Já poprosím pro tuto chvíli, aby se slova ujal pan předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník a seznámil nás s dalším postupem ve věci. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Při pohledu na tabuli avizuji, že vás provedu, a rád vás provedu, sérií volebních bodů jednotlivých hlasování. Je to trochu delší série, ale snažili jsme se ji připravit tak, aby to jednání a i ten proces byly co nejefektivnější a nejrychlejší. Ale samozřejmě tak, abychom neporušili jednací a volební řád Poslanecké sněmovny.

Jak pan předsedající avizoval, tím prvním bodem je bod číslo 10 (ve schváleném programu bod 11) Návrh na ustavení členů stálých komisí Poslanecké sněmovny. Jsou to tedy ony tři komise, které byly avizovány. Za prvé stálá komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, ta má 18 členů. Za druhé stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, také 18 členů. Na obou jsme se dohodli, že budou ustaveny podle zásad poměrného zastoupení. A do třetice v tomto jednom usnesení volební komise, které máte k dispozici a má číslo 19, je stálá komise pro Ústavu České republiky. Tam jsme se rozhodli, že bude ustavena paritně, resp. většinových způsobem.

Podle článku 5 bod 1 našeho volebního řádu rozhoduje Poslanecká sněmovna hlasováním o potvrzení kandidátky, kterou předložila volební komise. Pokud bychom některou z těch komisí nepotvrdili, tak by musely poslanecké kluby podat na volební komisi nové návrhy.

Nyní v tom prvním hlasování bychom měli rozhodnout hlasováním en bloc, tedy jedním hlasováním o ustavení stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Jak jsem řekl, abych nezdržoval jednání, to usnesení máte na stole, je to 18 členů podle zásady poměrného zastoupení. A pokud v rozpravě nikdo z vás nebude mít jiný návrh, tak bych rád navrhl hlasování en bloc o ustavení celé komise jako celku. Prosím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Poprosím vás, abyste nechodil daleko, nebo případně rovnou zůstal. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, zda má někdo zájem vystoupit v rozpravě. Jestliže ne, tak končím rozpravu a znovu předávám slovo panu předsedovi volební komise, který nás provede dalším postupem. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Konstatuji, že v rozpravě nepadl žádný návrh. Sněmovna souhlasí, že stálou komisi pro práci Kanceláře můžeme ustavit jedním hlasováním podle poměrného zastoupení tak, jak bylo předloženo volební komisí v usnesení číslo 19, a prosím, pane předsedající, o hlasování k této komisi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Výborně. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přednesený návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno je 181 poslanců, pro 175, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Druhou komisí z tohoto usnesení je stálá komise pro rodinu. Je to stejný případ, resp. je navržena stejným způsobem, tedy obsazena podle zásady poměrného zastoupení. Na volební komisi jsme neshledali žádný problém nebo žádnou navrženou nominaci, která by nekorespondovala s poměrným rozvržením počtu 18 členů. A i tady prosím o otevření rozpravy a za komisi navrhuji jedno hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Myslím, že pokračujeme v hlasování, že nebudeme otevírat rozpravu. Ne? Dobře. Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já po rozpravě prosím o hlasování en bloc o ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny v počtu 18 členů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 6, přihlášeno je 181 poslanců, pro 176, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Já konstatuji, že jsme komisi ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Třetí z komisí je stálá komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky. A tady, kolegyně, kolegové, prosím o pozornost. Ta situace je trošku jiná, protože my jsme se rozhodli, že ji ustavíme paritně a že budeme volit většinovým způsobem. A při pohledu do volebního řádu na čl. 5 odst. 14 musím konstatovat, že v tomto případě by předsedající schůze Sněmovny měl dát hlasovat jednotlivě o navržených kandidátech, tedy po jednotlivých jménech.

My v tuto chvíli do této komise - a to je druhá doplňující informace - máme navrženo na volební komisi 18 jmen, do usnesení jsme vám ale připravili pouze 17 jmen. Osmnácté je z toho důvodu, že tou poslední nominací byl návrh KDU-ČSL na pana poslance Pavla Bělobrádka, který v tuto chvíli je ale ještě členem vlády, tudíž se nemůže stát členem komise. My ten návrh KDU-ČSL máme připraven a jsme s ním schopni v souladu s jednacím řádem se vypořádat tak, že dnes bude vyhlášena nová lhůta na změny v orgánech Sněmovny, ta bude platit do zítřejšího večera a v pátek, až tento bud budeme hlasovat na sněmovně, by v tuto chvíli ještě místopředseda vlády Bělobrádek byl doplněn, takže je to v souladu a je to i s tím časovým plánem tohoto týdne.

Každopádně jak jsem řekl, podle volebního řádu bychom měli hlasovat o jednotlivých jménech, ale já při pohledu do stenozáznamu z předchozích obdobích na zvyklost, která tady byla, vám chci sdělit, že pokud by byla shoda a ta komise byla naplněna, opakuji, je to po dvou zástupcích z každého politického subjektu ve Sněmovně, tak se můžeme dohodnout na tom, že hlasování by proběhlo jedno, že by to bylo jedním hlasováním en bloc.

Takže i tady prosím o otevření rozpravy a dovolím si z pozice předsedy volební komise dát návrh na hlasování en bloc, tedy jedno.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já tady mám stejnou poznámku. Má někdo námitku vůči takovému postupu, že bychom hlasovali všech 17 jmen tak, jak jsou v písemném podkladu? Není tomu tak.

V tom případě mohu zahájit hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno je 181 poslanců, pro 176, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pane předsedo, ještě možná něco...

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano. Já chci moc poděkovat za tu vstřícnost, tenhle případ se potom bude ještě opakovat u delegací Parlamentu. Znovu to pečlivě vysvětlím a okomentuji. Tím jsme si poměrně dost času ušetřili pro další body. A znovu zopakuji pro jistotu a pro stenozáznam, ten osmnáctý chybějící člen v této komisi je Pavel Bělobrádek a budeme počítat s tím, že by byl donominován v pátek v rámci bodu změny v orgánech Poslanecké sněmovny.

A nyní, pane předsedající, prosím, abyste tento bod ukončil a otevřel další volební body.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Přesně tak. Myslím, že vše, co bylo obsahem tohoto bodu, jsme projednali. Já jej končím a otevírám bod, který se jmenuje

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP