Úterý 12. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

25.
Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky
za období od října 2016 do září 2017
/sněmovní tisk 6/ - prvé čtení

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 6/1. K tomuto bodu vám byl zároveň doručen sněmovní dokument 53, který obsahuje usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 11 z jeho 2. schůze ze dne 6. prosince tohoto roku. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru poslanec Miroslav Grebeníček a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrhy usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kontrolní rada Grantové agentury ČR podle zákona č. 130/202 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kontroluje rozdělování finančních prostředků Grantové agentury ČR. Kontrolní rada v období, za které podává zprávu, tedy od října 2016 do září 2017, pracovala téměř v plném personálním obsazení, v závěru období v počtu devíti členů ze zákonem předpokládaných deseti. Vykonávala v souladu se zákonem kontrolu legitimity a regulérnosti rozdělování finančních prostředků Grantové agentury a hospodaření s majetkem státu, projednávala stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu grantových projektů a stanoviska předkládala předsednictvu Grantové agentury.

Rozhodující činností Grantové agentury bylo ve sledovaném období poskytování účelové podpory na řešení grantových projektů. Kontrolní rada ve zprávě konstatuje, že celý proces výběru grantů a jejich hodnocení probíhalo standardním způsobem a že v uplynulém období byla vždy respektována doporučení odborných panelů a oborových komisí. Členové kontrolní rady fyzicky provedli 68 kontrol na zasedání odborných panelů a oborových komisí. Za sledované období, znovu připomínám říjen 2017 až září 2017, bylo zkontrolováno celkem 106 grantových projektů u 15 institucí. Všechny žádosti doporučené v hodnoceném období byly ze strany kontrolní rady vyřízeny, což se promítlo i do návrhu odměn za činnost členů kontrolní rady Grantové agentury, přičemž stanovený limit 540 tisíc korun nebyl překročen.

Dámy a pánové, v obecné rozpravě vše, to ostatní až v podrobné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, nicméně tady vidím dvě faktické poznámky. Pan poslanec Grebeníček? (Diví se.) Ano, já vás tady mám na displeji. (Omyl.) Takže to odmažu. A ještě paní poslankyni Pekarovou mám u bodu číslo 25 s faktickou poznámkou. (Omyl.) Ne. Takže opět vás tady odmažu. Takže do všeobecné rozpravy nikoho přihlášeného nemáme, končíme všeobecnou rozpravu. Máme nějaké závěrečné slovo? (Ne.) Přednesené návrhy také nemáme, takže přistoupíme k rozpravě podrobné. Takže poprosím pana poslance Grebeníčka, zdali by nám přednesl návrhy.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Pokud jde o usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze 2. schůze ze dne 6. prosince letošního roku, tak si dovolím konstatovat, že výbor po odůvodnění předsedkyně kontrolní rady Grantové agentury ČR Jany Geršlové, zpravodajské zprávě poslance Miroslava Grebeníčka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se zprávou o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období od října 2016 do září 2017;

II. pověřuje předsedu výboru poslance Václava Klause, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

a konečně III. pověřuje zpravodaje poslance Miroslava Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny, což jsem právě v tuto chvíli učinil.

Za tímto usnesením je pochopitelně podepsán předseda příslušného výboru Václav Klaus, ale také ověřovatel Ivo Pojezný. Pane předsedající, z mé strany vše.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Grebeníčkovi, takže končím podrobnou rozpravu. Závěrečné slovo, hlasování o přednesených návrzích. Takže budeme hlasovat v pořadí, jak jste to přečetl. Takže za prvé, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Pane předsedající, naznačil jsem, že součástí tohoto programu je i otázka odměn členů kontrolní rady. Nelze vyloučit, kdybyste ukončil podrobnou rozpravu, že bych už nedostal slovo k této problematice. Čili jestli budete souhlasit, já bych ještě připomněl, o jaké odměny jde.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Naznačil jsem, že limit pro odměny je 540 tis. korun. Mluvil jsem i o tom, že rozhodně se členové kontrolní rady Grantové agentury neulívali. A my jsme tedy na základě toho dospěli potom k závěru, tedy přesněji k usnesení, ve kterém se říká:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala toto usnesení: "Poslanecká sněmovna stanoví dle § 36 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění, výši odměn členům kontrolní rady Grantové agentury ČR takto - ve zkrácené podobě: profesorka Jana Geršlová 75 tisíc, profesor Rostislav Drochytka 60 tisíc, profesor Ladislav Jakl 26 tisíc, profesor Libor Jan 32 tisíc, profesorka Věra Kalvodová 32 tisíc, profesor Petr Konvalinka 60 tisíc, profesorka Mária Režňáková 125 tisíc, profesor Jan Roda 56 tisíc, doc. Omar Šerý 18 tisíc, Ing. Mirka Wildmannová 56 tisíc.

To je všechno, pokud se týká bodu I. A přichází bod druhý:

II. pověřuje předsedu výboru poslance Václava Klause, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

III. pověřuje zpravodaje výboru poslance Miroslava Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny.

Hlavní aktéři, kteří podepisovali tento protokol, opět jsou v té sestavě, kterou jsem tady před chvílí prezentoval. Všechno.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže pane zpravodaji, je to vše. Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. A můžeme přistoupit k hlasování... Pardon. Ano, omlouvám se, přehlédl jsem vás. Faktickou poznámku má pan poslanec Ivan Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já možná... je to má neznalost, nebo slyším to tady poprvé, že tady na mikrofon čteme konkrétní výši odměn jednotlivým členům, funkcionářům. Mně to připadá trochu nedůstojné. Samozřejmě pokud nám zákon neumožní chovat se jinak, tak přesto bych dal ke zvážení, jestli příště by takovýto návrh nemohl být rozdán poslancům ke zhlédnutí s tím, že se to tady na mikrofon nebude číst. Připadá mi to opravdu velmi nedůstojné, že ti pracovníci, členové té komise, jsou prostě tady jmenováni s konkrétními částkami. Je to jenom z mé strany nabídka k tomu, abychom se nad tím zamysleli, jestli by to takhle mělo být i do budoucnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Pan zpravodaj Miroslav Grebeníček s faktickou. Ještě můžeme.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Třeba je to zajímavý námět, který určitě posoudíme v příslušném výboru, ale týká se to asi i jiných výborů za jiných okolností. Já pro tuto chvíli mám jenom pocit, že lidé, kteří takto za svoji práci budou odměněni, je netrápí, jestli to tu bylo prezentováno, nebo ne. Oni budou rádi, že to dostanou ještě před Vánocemi, protože v loňském roce se to protáhlo o šest dalších měsíců a to jsem považoval za větší trapas než to, že se tady uvedlo, kolik kdo dostane. Všechno.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu zpravodaji a táži se - nemáme nikoho do rozpravy. Takže pojďme hlasovat o návrzích usnesení v pořadí, tak jak bylo navrženo zpravodajem panem poslancem Miroslavem Grebeníčkem.

 

Takže navrhuji hlasovat o návrhu usnesení obsaženém ve sněmovním tisku 6/1.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 23. Přihlášeno 180 poslanců, pro 134, proti nula, zdržuje se 46. Usnesení ve sněmovním tisku 6/1 bylo přijato.

 

Máme tady druhé hlasování - návrhu usnesení obsaženém ve sněmovním tisku 53.

Zahajuji hlasování. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 24. Přihlášeno 178 poslanců, pro 133, proti nula, zdrželo se 45. Usnesení bylo přijato.

 

Návrhy usnesení byly schváleny. Končím tedy projednávání tohoto tisku.

 

Dalším bodem našeho programu je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP