Úterý 12. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

26.
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016
/sněmovní tisk 7/ - prvé čtení

Zprávu uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a plánů nelegislativních úkolů vlády ČR na první pololetí roku 2017, kde je předkládána zpráva o stavu zemědělství za rok 2016, uvedl tady tuto zprávu vám, členům Poslanecké sněmovny.

Zpráva o stavu zemědělství České republiky, která je vydávána od roku 1994, je statisticko-informační materiál představující dění v rezortu v uplynulém roce. Je to takovýto materiál, poměrně podrobný.

Odvětví zemědělství se podílelo podle statistiky národních účtů v roce 2016 na celkové tvorbě hrubé přidané hodnoty v základních běžných cenách 1,78 %, což představuje meziroční pokles o 0,03 procentního bodu.

Podle ekonomických výsledků lze odvětví zemědělství za rok 2016 z údajů souhrnného zemědělského účtu hodnotit jako poměrně úspěšné. V meziročním srovnání jsou výsledky roku 2016 podle hlavních ukazatelů souhrnného zemědělského účtu téměř vždy lepší než v roce předchozím. Meziroční změny se týkají nárůstu produkce odvětví zemědělství o 2,1 %, z toho rostlinné produkce o 3,5 %; poklesu mezispotřeby o 3,2 %; zvýšení hrubé přidané hodnoty o 14,8 % a čisté přidané hodnoty o téměř 23 %. Ceny zemědělských výrobců v roce 2016 vykázaly meziroční pokles o 4,9 %, což je větší pokles, než jaký zaznamenaly ceny vstupů do zemědělství, které byly minus 3,2 %.

Podíl zemědělství na výdajích státního rozpočtu se v roce 2016 zvýšil o 0,68 procentního bodu na 4,27 %. Zatímco celkové výdaje státního rozpočtu se v roce 2016 meziročně snížily o 7,1 %, výdaje státu do odvětví zemědělství se zvýšily ve srovnání s rokem 2015 o 12,1 % a představovaly v souhrnu i s prostředky z EU 52,1 mld. korun.

Snižování zaměstnanosti v zemědělství pokračuje stále mírnějším tempem. Průměrný evidenční počet pracovníků v zemědělství meziročně poklesl o 0,7 % a v roce 2016 činil 100 tis. pracovníků. Průměrná mzda v zemědělství vzrostla o 4,2 %, což je stejný nárůst jako v národním hospodářství, celkem tedy 4,2 %, a obdobný jako v průmyslu - 4 %. Relativně tak růst mezd v zemědělství sice nezaostával, v obou porovnáních však došlo k dalšímu nárůstu absolutního schodku ve mzdách.

Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu se v roce 2016 meziročně mírně snížil a činil 5,09 %. Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu se naopak mírně zvýšil, a to na 6,45 %.

Agrární vývoz se přitom v roce 2016 mírně zvýšil oproti roku 2015 o 0,4 % a agrární dovoz vzrostl o 1,9 %. Následkem toho se bilanční schodek agrárního zahraničního obchodu v roce 2016 bohužel meziročně zvýšil o 3 363 mil. korun na celkovou úroveň 22,7 mld. korun. Stupeň krytí agrárních dovozů i vývozů se meziročně mírně snížil na úroveň 90 %.

Součástí souhrnu ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2016 je také přehled nezbytných opatření ze zprávy vyplývajících.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky projednal Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2016 dne 7. 12. 2017 a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk číslo 7/1.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Já bych tedy sdělil dále, že tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 7/1, jak už bylo řečeno. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka zemědělského výboru paní poslankyně Veronika Vrecionová a informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, než vám přečtu usnesení zemědělského výboru, tak bych vás ráda informovala o diskusi, která proběhla na zemědělském výboru k tomuto materiálu. Také pan ministr přečetl, myslím, vše podstatné, podobně tak jako na zemědělském výboru pan náměstek Šír. Já bych si jenom dovolila podobně jako na zemědělském výboru dvě doplnění, která tato zpráva říká a která považuji za problém našeho zemědělství.

Jde o to, že ve vývozu z České republiky se nadále stále více prosazují zemědělské suroviny na úkor výrobků s vyšší přidanou hodnotou. V českém zemědělství nadále přetrvává převaha velkých podniků právnických osob, které obhospodařují téměř 70 % zemědělské půdy. Zbylých 30 % obhospodařují podniky fyzických osob.

Ve zprávě je také zmíněný další problém, a to že přes pokračující agro-envi opatření a různé podpory přetrvávají dle této zprávy problémy ve vztahu zemědělství k životnímu prostředí, zejména pokud jde o kvalitu půdy a její vodní režim. Já to tady zmiňuji proto, že jsem přesvědčená, že těmto problémům bychom se měli do budoucna věnovat.

Nicméně na závěr si dovolím přečíst návrh usnesení zemědělského výboru ze dne 6. prosince ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2016, kdy zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně zprávu o stavu zemědělství vzít na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní zpravodajce Veronice Vrecionové a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Takže končím všeobecnou rozpravu.

Ptám se na závěrečné slovo - pan ministr? Ano. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já bych jen stručně chtěl říci, že samozřejmě ta zpráva je poměrně obsáhlá. K těm tématům, která tady nadnesla paní poslankyně Vrecionová, jenom chci říci, že oblast, která se týká právě ochrany životního prostředí, biodiverzity, ochrany půdy a vody, tak jsou to určitým způsobem sdílené kompetence mezi resorty Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Nicméně troufnu si říci, že za poslední tři roky se v této oblasti udělalo docela dost konkrétních kroků, kdy se snažíme zemědělce jak edukovat, tak také motivovat v rámci společné zemědělské politiky k tomu, aby v těchto opatřeních byli daleko zodpovědnější a chovali se podle tzv. zásad správné zemědělské praxe. Je k tomu mnoho nástrojů včetně tzv. demonstračních farem apod., kde se snažíme zemědělce učit v praxi. A samozřejmě jsme také udělali i úpravy, které se týkají restriktivních opatření legislativního charakteru, které už jsou schváleny, nebo budou schváleny, a je plánovaná jejich účinnost od 1 ledna 2018. Takže i v této věci dochází k určitému posunu. Ale samozřejmě ještě mnoho práce tam bude potřeba vykonat.

Protože je to můj poslední bod jako končícího ministra zemědělství v demisi, a byť je tady nová Sněmovna, tak mnoho z nás bylo členy té Sněmovny minulé, dovolte mi, abych za sebe a za své kolegy poděkoval, poděkoval panu předsedovi zemědělského výboru. Myslím si, že se podařilo české zemědělství po dlouhých letech zastabilizovat navzdory velkým krizím, kterými jsme si procházeli v posledních čtyřech letech - dvakrát sucho, dvakrát mrazy, obrovský propad tržních cen u prasat a u mléka. Přesto ty stavy zemědělské produkce se lepší. Takže děkuji a budu se těšit na věcnou konstruktivní spolupráci v budoucnu. Díky vám za to.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu ministrovi. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podobné. Nemám také žádnou přihlášku, končím podrobnou rozpravu.

 

Takže bychom hlasovali o návrhu usnesení, tak jak bylo předloženo. Přistoupíme k hlasování.

Vážené dámy a pánové, já zahajuji hlasování o předloženém usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má číslo 25. Přihlášeno 179 poslanců, pro 120, proti nula, zdržuje se 59. Usnesení, tak jak bylo předloženo, bylo schváleno. Končím tento bod.

 

Před zahájením dalšího bodu mi dovolte přečíst omluvu. Mám tady omluvu pana poslance Iva Vondráka z jednání schůze Poslanecké sněmovny, a to z důvodu jednání ve volebním kraji.

 

Přikročíme tedy k projednávání dalšího bodu. Dalším bodem jsou

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP