Úterý 12. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

3.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu
předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy
v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017
/sněmovní tisk 11/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, v tom předcházejícím bodu jste se mnohé dozvěděli o změnách v cestovním ruchu občanů a teď vám řeknu něco o změnách v cestovním ruchu nebezpečných chemických látek, protože těmi se zabývá Rotterdamská úmluva.

Změny přílohy III se provádějí za účelem zařazení nových nebezpečných chemických látek do této přílohy. Minulé, osmé zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, které se konalo na přelomu dubna a května 2017 v Ženevě, přijalo rozhodnutí o zařazení čtyř následujících nebezpečných chemických látek do přílohy III Rotterdamské úmluvy. Jedná se o za prvé průmyslové chemické látky, což jsou tzv. chlorované parafíny s krátkým řetězcem a veškeré sloučeniny tributylcínu, a dále pak pesticidy, karbofuran a trichlorfon. Zařazením těchto látek do přílohy III se na ně bude vztahovat postup předchozího souhlasu, což v praxi znamená, že pověřený orgán dovážejícího státu, v tomto případě Ministerstvo životního prostředí v případě České republiky, rozhoduje, zda povolí dovoz takové látky nebo jej zakáže či pro takový dovoz stanoví určité podmínky. Česká republika jakožto smluvní strana úmluvy už od roku 2004 se zavázala plnit závazky, které pro ni vyplývají, a zařazení nových chemických látek je tak důležitým opatřením pro naplňování cíle úmluvy.

Nakládání s látkami karbofuran, trichlorfon a se sloučeninami tributylcínu je již řešeno nařízením Evropského parlamentu a Rady o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek a nakládání s chlorovanými parafíny s krátkým řetězcem je pak ošetřeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách, takže změny přílohy III nebudou mít dopad na právo České republiky ani na státní rozpočet, veřejnou správu ani na podnikatelský sektor.

Závěrem jenom řeknu, že v podmínkách České republiky jde relativně už o formální rozšíření, protože žádná z těchto látek se na našem území už několik let nepoužívá a ani se sem nedováží. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, děkuji, a poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já jen krátce, protože pan ministr všechno důležité zde pregnantně popsal, tak už jenom takové krátké shrnutí.

Příloha III Rotterdamské úmluvy umožňuje kontrolovat pohyb vybraných nebezpečných látek a omezovat jejich nežádoucí dovoz. Obsahuje v příloze III seznam nebezpečných látek, na které se vztahuje postup předchozího souhlasu. Pověřený orgán, v České republice je to Ministerstvo životního prostředí dovážejícího státu, uděluje souhlas s dovozem nebezpečné látky ještě před jeho uskutečněním. Bylo přijato zařazení čtyř chemických látek do přílohy III Rotterdamské úmluvy, chlorované parafíny s krátkým řetězcem, veškeré sloučeniny tributylcínu, karbofuran a trichlorfon. Provádění úmluvy pro Evropskou unii zajišťuje nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie číslo 649/2012, na národní úrovni je tato problematika řešena podle zákona číslo 350/2011, o chemických látkách a chemických směsích, neboli chemický zákon.

Doporučuji návrh k projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu zpravodaji, posaďte se na místo zpravodaje. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Koukám se do pléna. Nemám tady ani žádnou elektronickou přihlášku, takže končím obecnou rozpravu.

Chci se zeptat, jestli má pan ministr nebo pan navrhovatel závěrečné slovo. Nemáte. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor přikázal předložit návrh k projednání zahraničnímu výboru, jak ostatně padlo i z úst pana zpravodaje. Má někdo jiný návrh? Nezaznamenávám. Máte? Vy se hlásíte? Ne, paní poslankyně se nehlásí, jenom se převlékala. Takže nemám jiný návrh. Půjdeme na hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahajuji hlasování teď. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 32, přihlášeno 158 poslankyň a poslanců, pro 138, proti nula, zdržuje se 20. A výsledek je přijato. Konstatuji tímto, že vládní návrh zákona byl přikázán k projednání... pardon, není to vládní návrh zákona, je to vládní návrh, byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Tímto ukončuji tento tisk a předávám řízení schůze kolegovi Pikalovi. Přeji hezký podvečer.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pěkný večer všem. Jsme poměrně rychlí, takže nás čeká poslední bod dnešního dne.

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP