Úterý 12. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

29.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD
/sněmovní dokument 46/

Bod tímto otvírám. Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 94 poslanců a poslankyň, současně tato skupina připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který je součástí sněmovního dokumentu číslo 46. Prosím, aby se zástupce této skupiny poslanec Jakub Michálek ujal slova.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuju, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, milá veřejnosti, dovolte mi, abych uvedl návrh na zřízení vyšetřovací komise k OKD, který vám byl předložen jako sněmovní dokument číslo 46 a rozeslán dne 6. 12. 2017. My jsme tuto záležitost měli v našem volebním programu. Jde o věc, která si myslím, že má podporu i ve více politických klubech. Já jsem z důvodu korektnosti požádal o podporu všechny předsedy politických klubů v této Poslanecké sněmovně.

Já se v této rozpravě omezím opravdu na stručnou rekapitulaci základních fakt, které se týkají kauzy OKD, tak jak ji tady známe v podstatě od roku 1997. Jde o několik různých kroků, takže by bylo dobré si ujasnit, o čem se vlastně bavíme, jaká je působnost té komise, aby potom nevznikaly nějaké dohady. Myslím si, že opravdu zde bychom se měli soustředit na to, aby ta komise vznikla. Nechci tzv. zabrušovat do nějakých podrobných záležitostí, abychom se tady hádali, protože občané od nás očekávají, že opravdu zajistíme zřízení vyšetřovací komise a nikoliv že tady budeme dál diskutovat, jestli tu komisi zřídíme. (Někteří poslanci se baví v lavicích i u stolku ministrů a ruší projev.)

Společnost OKD je významnou společností na trhu těžby černého uhlí a má cca 11 tis. zaměstnanců. Je největším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji a na počátku 90. let byla akciovou společností vlastněnou státem, do které byl vyčleněn státní majetek v socialistickém vlastnictví. Tato společnost byla následně privatizována, a to částečně v kuponové privatizaci, částečně prodejem ze strany státního Restitučního investičního fondu a převodem do majetku obcí. Tito akcionáři následně prodávali svoje akcie dále a největší menšinový podíl soustředila společnost Prosper Trading, od které následně získala tento podíl společnost Karbon Invest podnikatelů Viktora Koláčka a Petra Otavy.

Poprosím, pane předsedající, jestli byste mohl trošku klidu...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím o klid v sále.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuju. Přece jenom jde o zřízení vyšetřovací komise k důležité věci. Bylo by dobré, aby jednání Poslanecké sněmovny mělo nějakou úroveň.

Nyní se dostáváme k zásadnímu roku 1997, kdy stát přišel o majoritu v OKD tím, že Fond národního majetku snížil základní kapitál společnosti v neprospěch státu, čímž umožnil společnosti Karbon Invest ovládnout OKD. Toto rozhodnutí se jeví jako nesmyslné a pro stát nevýhodné, protože stát bez adekvátní protihodnoty přenechal rozhodující vliv nad společností OKD soukromé společnosti.

To je tedy první část té kauzy. Ta první část, která se týká roku 1997, kdy došlo k prodeji, resp. k soustředění, přenechání majority v OKD z důvodu rozhodnutí na straně Fondu národního majetku. Nyní se dostáváme ke druhé části kauzy, čili roku 2004, kdy byl privatizován menšinový podíl ve společnosti OKD.

V roce 2004 vláda Stanislava Grosse na návrh tehdejšího ministra financí pana Bohuslava Sobotky prodala 46procentní menšinový podíl bez soutěže společnosti Karbon Invest, a. s., za 4,1 mld. korun. Kvůli tomuto prodeji je nyní vedeno trestní stíhání tří osob, a to soudního znalce Rudolfa Douchy a manažerů Fondu národního majetku Pavla Kuty a Jana Škurka, kteří se podíleli na zpracování podkladů na jednání vlády České republiky. Ti byli obžalováni u soudu kvůli tomu, že uzavřením smlouvy měla být státu způsobena škoda ve výši vyčíslené Ministerstvem financí přes 5,7 mld. korun. Privatizační smlouva také zahrnovala celou řadu ustanovení, která nebyla v praxi realizována, např. závazek nabyvatele akcií, aby v případě prodeje bytů OKD přednostně tyto byty nabídl jejich nájemcům za cenu, která odpovídá výši ocenění bytů při privatizaci, nebo závazek vytvářet dostatečné rezervy pro budoucí náklady na rekultivaci krajiny po těžbě. Ve skutečnosti, jak všichni dobře víme, toto předkupní právo nájemců bytů nebylo dodrženo, majetek firmy byl ze značné části vytunelován, a nyní dokonce hrozí, že náklady na rekultivaci po těžbě ponesou daňoví poplatníci.

V souvislosti s trestním stíháním soud vyslechl bývalé ministry Bohuslava Sobotku a Milana Urbana a vyžádal si nahrávku z jednání vlády z března 2004, ze které jsou mimo jiné patrné pochybnosti členů vlády ohledně privatizační smlouvy i budoucího nakládání s více než 40 tis. byty, které spadaly do majetku společnosti OKD. V trestním řízení vychází najevo, že posudky oceňující hodnotu společnosti OKD předložené ministrem Sobotkou na jednání vlády výrazně podhodnotily tyto byty a vůbec nezahrnuly do ocenění cca 20 dceřiných společností i další nemovitý majetek, což odůvodňuje závěr o vzniku škody.

Takže to je druhá část, ohledně které se předkládá návrh na zřízení vyšetřovací komise. A nyní k té třetí části.

Po privatizaci menšinového podílu došlo ke sjednocení vlastnictví OKD v rukách společnosti RPG Industries a následně NWR, přičemž obě tyto společnosti jsou spojovány se Zdeňkem Bakalou. Jeho společnost Charles Capital se již dříve podílela na krocích společnosti Karbon Invest. Společnost OKD po ovládnutí NWR vydala dluhopisy, čímž získala dostatečná finanční aktiva soukromých investorů. Následně však byla kritizována za nehospodárné finanční operace, kterými mělo dojít ke krácení věřitelů, čili tunelování, a to včetně výplaty dividendy svým majitelům ve výši, která výrazně přesahovala zisk společnosti. Tím se snižovala aktiva společnosti a zhoršila se dobytnost pohledávek věřitelů. V roce 2016 byl ohledně společnosti OKD vyhlášen na základě jejího návrhu úpadek a v roce 2017 soud schválil reorganizaci společnosti spočívající v nákupu akcií státním podnikem Prisko za částku 80 mil. korun.

Takže to je třetí část, která by měla být předmětem působnosti vyšetřovací komise k OKD.

Za skupinu poslanců navrhovatelé se domníváme, že také v souvislosti s probíhajícím trestním řízením a veřejnými prohlášeními osob je třeba jednoznačně určit odpovědnost za nevýhodné kroky učiněné jménem státu při privatizaci OKD a navazujících událostech. Činnost navrhované vyšetřovací komise z podstaty věci nenahrazuje činnost soudu v probíhajícím trestním řízení, připomínám, že ta se týká pouze druhé záležitosti, která má být předmětem zkoumání vyšetřovací komise, nýbrž zabývá se pochybeními zástupců státu a případnými jinými nelegálními kroky v širším kontextu, a to včetně možné odpovědnosti osob, která není předmětem probíhajícího trestního řízení. V tom trestním řízení, které vede soud, je zkoumána odpovědnost toliko tří úředníků. Řeší se v tom trestním řízení pouze vina těch tří obžalovaných, ale neřeší se tam vůbec politická odpovědnost nebo podíl dalších osob na vyšetřování kauzy OKD.

Čili pokud to má být vyřešeno jako celek, pokud nemá ta kauza skončit tím, že se svede odpovědnost na tři úředníky, je potřeba, aby se tím zabývala skutečně vyšetřovací komise. Poslanecká sněmovna je odpovědna vůči občanům a měla by učinit veškeré kroky, aby vyšetřila důvodná podezření z nelegální privatizace zisku a socializace nákladů, učinila odpovídající opatření v souladu se zákonem a také do budoucna snížila motivaci osob, které se neeticky obohacují na úkor státu. Vyšetření kauzy OKD k tomu může přispět.

A nyní k tomu, co by se mělo vyšetřit. Už je to částečně uvedeno ve sněmovním tisku 46, v textu usnesení a v důvodové zprávě je to i podrobně rozepsáno.

Za prvé by mělo být určeno, kdo zodpovídá za rozhodnutí Fondu národního majetku učiněné v roce 1996 o snížení základního kapitálu OKD v neprospěch státu, které ve svém důsledku znamenalo ztrátu rozhodujícího vlivu státu ve společnosti, na který v souvislosti s trestním řízením v kauze OKD upozornil jako svědek pan Bohuslav Sobotka. A proč pan Sobotka jako následný ministr nepodal za stát případně trestní oznámení, pokud o tom věděl.

Za druhé - kdo zodpovídá za škodu, která vznikla prodejem minoritního balíku akcií v roce 2004 schváleným vládou ČR, přičemž tato škoda byla vyčíslena Ministerstvem financí na nejméně 5,7 mld. korun, a přičemž - doplňuji, že může jít i o osoby, které nejsou obžalovány v kauze u trestního soudu.

Za třetí - jak zástupci státu zajistili vymahatelnost zájmu státu vyplývající z privatizační smlouvy, tedy aby OKD měla dostatečnou rezervu na rekultivaci životního prostředí po těžbě a splnila závazek předkupního práva nájemců bytů OKD, jak tyto podmínky byly vymáhány, zda smlouva byla platná, případně zda tam došlo k nějaké nečinnosti a kdo za ní odpovídá.

A za čtvrté - jakým způsobem probíhalo vyplácení dividend ve výši, která neodpovídala zisku společnosti OKD, případně jiné podobné finanční operace, u kterých je důvodný předpoklad, že způsobily úpadek OKD a podobně.

Takže to jsou ty základní čtyři úkoly, pro které navrhujeme usnesení, které má tři body.

I. Poslanecká sněmovna zřizuje podle čl. 30 Ústavy České republiky a podle § 48 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k OKD;

II. ukládá vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k OKD prověřit ty skutečnosti, které máte uvedeny ve sněmovním tisku 46 pod body I až III;

III. stanoví lhůtu 10 měsíců ode dne zřízení vyšetřovací komise, v níž je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně;

IV. určuje počet členů vyšetřovací komise na 9 a stanoví většinový způsob jejich volby, a to paritním zastoupením, tak aby tam měl svého zástupce každý poslanecký klub v Poslanecké sněmovně.

Samozřejmě, my jsme se setkali i s výhradami, že nezřizujeme vyšetřovací komisi ke každé kauze a že těch kauz je víc atd. Já si myslím, že někde je potřeba začít. Myslím si, že toto jakožto privatizační projekt, jeden z prvních a nejvýraznějších projektů, který je rozebírán u soudu, kde jsou zveřejňovány ty podklady, je dobrý způsob, jak začít. Nebo aspoň takový typický příklad, kde se vyšetřovací komise má zřídit. Dalo by se to glosovat tím, že když rybář jde na ryby, tak také nechytí všechny ryby. A také my si samozřejmě neklademe ambice, abychom vyšetřili úplně všechny věci v této republice pomocí vyšetřovací komise. Na druhou stranu v tom případě OKD, tam se mluví o škodě až 20 mld. korun k újmě státního rozpočtu ČR. A proto je to případ, ke kterému by vyšetřovací komise měla být zřízena.

Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem 93 poslancům, kteří se podepsali pod tento návrh a díky kterým je dostatečná podpora, aby tato vyšetřovací komise byla zřízena. Věřím, že se dostaneme nejenom k tomu, aby vyšetřovací komise byla zřízena, měla svého předsedu a své členy, ale aby především předložila této Poslanecké sněmovně za deset měsíců zjištění, která budou odpovídat tomu, co očekávají všichni občané.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím poslance Jakuba Michálka, aby se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. První se mi do všeobecné rozpravy přihlásil místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, především musím vyjádřit radost nad tím, že se případ OKD dostal v rámci bodu jednání na pořad Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Všichni poslanci SPD samozřejmě tento návrh podpořili. V minulém volebním období jsem na tuto věc opakovaně veřejně upozorňoval, ale bohužel, tehdy to byl hlas volající na poušti kvůli tehdejšímu složení Poslanecké sněmovny. Dokonce jsem podal už před třemi lety i trestní oznámení na premiéra Bohuslava Sobotku, které však podivně zapadlo. Dnes je díky voličům situace jiná. Můžeme dnes s plnou podporou našeho poslaneckého klubu hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, prosazovat a snad i prosadit, aby v tzv. kauze OKD se jednalo důsledně, spravedlivě a aby se nechytaly pouze malé ryby.

Je třeba beze zbytku v souladu s návrhem prošetřit celé okolnosti nakládání s tímto majetkem. Jsou zde vážné indicie, které ukazují, že šlo o vyvedení majetku státu hluboko pod cenou. Jsou zde vážné indicie, že byl český stát připraven o miliardy korun. A byly podvedeny a obelhány desetitisíce lidí. Případ může ukázat na mimořádné propojení podnikatelských a politických mafií, které zasahovaly až do vládních struktur. Skutečnosti naznačují, že nejvyšší političtí představitelé nebyli oklamáni, ale že sami dobře věděli, jakým způsobem tento podvod probíhá, a mohli mu napomáhat.

Nemůžeme se spokojit, že dnes stojí před soudem tzv. malé ryby. Tyto malé ryby neplánovaly ani nerozhodovaly. Tyto malé ryby ani neměly žádný miliardový prospěch z tohoto tunelování majetku státu. Lidé v této zemi nepotřebují obětní beránky. Potřebují znát pravdu a potřebují, aby v této věci došlo k důkladnému a spravedlivému prošetření. Mají na to právo, neboť miliardové škody, které tato kauza způsobila a ještě způsobí, budou platit ze svých daní.

Je třeba ustavit vyšetřovací komisi s jasným navrženým zadáním, která bude postupovat ve smyslu důvodové zprávy. Znovu je nutné připomenout, že tuto možnost nám dává až výsledek posledních voleb. Je třeba zdůraznit, jakou demokracii tady nyní máme. Není to demokracie pro okradené lidi a daňové poplatníky, občany České republiky, kteří tento tunel platili a platí. Je to demokracie pro pana Bakalu a jemu podobné tuneláře. Obyčejní lidé, kterými elity pohrdají, chtějí jinou demokracii. Demokracii, která by chránila práva a svobodu všech, bez ohledu na to, kolik mají v peněžence. Takovou demokracii a svobodu musíme prosadit. Bude znamenat konec tunelování majetku a bohatství této země a bude znamenat, že se lidé zodpovědní za podobné věci budou skutečně zodpovídat za své činy.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A mám tady s faktickou... a nemám tady s faktickou poznámkou... Tak, mám tady s faktickou pana poslance Lubomíra Volného.

 

Poslanec Lubomír Volný: Dobrý den, dámy a pánové. Jako poslanec za hnutí SPD - Tomio Okamura z Moravskoslezského kraje jednoznačně vítám a určitě podpořím snahu o utvoření vyšetřovací komise ke kauze OKD. Učiním tak ze tří důvodů. Ze všech jsou společné jmenovatele a těmi jmenovateli jsou ČSSD a pan Bakala. Tím prvním je ona zmiňovaná velká kauza podezřelé privatizace OKD, podle mne stamiliardového tunelu a loupeže za bílého dne. Její následná likvidace a zejména osud čtyřiceti tisíc hornických bytů, jejichž osudem měl být výhodný prodej jejich tehdejším nájemníkům, kteří si je zaplatili svou prací mnohdy až kilometr pod zemí a nikoliv budováním reakčního impéria soudně uznaného gaunera. Ano, toto bude naším hlavním zadáním v této komisi, na jejíž zřízení se určitě těší ty statisíce podvedených a okradených občanů našeho kraje. Ty statisíce občanů našeho kraje, kteří místo toho, aby si dnes žili podstatně spokojeněji ve svých vlastních bytech, které jim morálně i slibem vlády i pana Bakaly náležely, místo toho musí dnes stále platit tržní nájem a jejichž peníze tímto pochopitelně nepracují pro krajskou, ale pouze pro Bakalovu ekonomiku.

Minimálně zpackaná, ale podle mě kriminální privatizace OKD vedla k zániku tisíců pracovních míst jak v těžbě uhlí, tak ve službách a dramaticky snižuje o tisíce korun měsíčně kupní sílu těch statisíců lidí, kteří dnes musí sponzorovat majitele původních bytů OKD.

Je nutno ustanovit tuto komisi, protože tímto nejenže dostaneme konečně šanci zjistit pravdu o tom, co se stalo, ale snad i dokážeme vyslat jasný signál k jistým podnikatelsko-politickým mafiánským kruhům a tímto zabránit tomu, abychom nemuseli v budoucnu ustanovovat další dvě vyšetřovací komise, a to vyšetřovací komisi o tom, proč opět ČSSD, jmenovitě pan ministr vnitra Chovanec, ve spolupráci -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se omlouvám, ale uběhl vám čas. Faktické poznámky jsou určeny k reakci na promluvu, nikoli ke čtení připravených projevů. (Potlesk.)

Takže nyní bych poprosil pana předsedu Kalouska, který se mi hlásil do rozpravy.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nechci zdržovat. Je to jednak poslední bod dnešního dne, za druhé pan předseda Michálek nás napomenul, že občané si nepřejí diskusi o tom, zda máme, nebo nemáme mít vyšetřovací komisi, občané si přejí, abychom ji zřídili.

Nicméně přesto mi dovolte, abych zdvořile vyjádřil svůj názor, proč tento návrh nemohu podpořit. Nemohu ho podpořit proto, že jsem možná až přecitlivěle dbalý na zákonné ingerence, které má moc zákonodárná, to jsme my, vůči moci výkonné na straně jedné a vůči nezávislé moci soudní na straně druhé. Typickým příkladem takové zákonné ingerence, kterou máme vůči exekutivě, je třeba zákon o státním rozpočtu. To je svým charakterem de facto exekutivní norma a všechny demokratické sněmovny si to povýšily na zákon a schvalují to jako zákon. Proto také zákon o státním rozpočtu projednává pouze Sněmovna, nikoliv Senát, protože vláda se zodpovídá pouze Poslanecké sněmovně, nikoliv Parlamentu jako celku.

Úplně stejnou zákonnou ingerenci máme jako Poslanecká sněmovna vůči exekutivě v případě práva zřídit vyšetřovací komisi ve veřejném zájmu. A z logiky vyplývá, že je to tam - já s dovolením počkám, až paní poslankyně... (Poslankyně Válková hovoří k za ní sedící poslankyní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím klid v sále.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem chtěl dát paní profesorce přednost, ale nebyl jsem schopný ji přemluvit. Děkuji vám.

Stejnou zákonnou pravomoc ingerovat vůči moci výkonné máme jednacím řádem v případě našeho práva zřídit vyšetřovací komisi ve veřejném zájmu. Z logiky věci vyplývá, že to zřizujeme v okamžiku, nebo měli bychom to zřizovat v okamžiku, kdy orgány exekutivy nekonají, kdy policie nevyšetřuje, státnímu zastupitelství se do toho nechce, je mnoho indicií, že se stalo mnoho věcí, které se stát neměly, a exekutiva nekoná. V takovém případě ve veřejném zájmu Sněmovna zřizuje vyšetřovací komisi a ta se pokusí tu věc vyšetřit a uvést na pravou míru. Nemůže sama obvinit, protože není orgánem činným v trestním řízení. Ale setkává-li se s něčím, co by mohlo odpovídat nebo z čeho má podezření, že by se mohlo jednat o trestný čin, předává to příslušnému státnímu zástupci. Ale to není tenhle případ. Tady orgány exekutivy konaly. Tady policie vyšetřovala, státní zástupce vypracoval obžalobu a doručil ji soudu.

Pan předseda Okamura říkal, že veřejnost se nemůže spokojit s tím, že před soudem stojí malé ryby, proč tam nestojí více ryb a nejsou větší. Ale to je otázka, která je vyřešena. Tuhle otázku si státní zástupce položil - nikoliv Chovancova policie, ale státní zástupce se všemi kontrolními a dozorovými mechanismy, které státní zastupitelství má k dispozici - a dospěl k závěru, koho podezírá z trestného činu, a tu věc předložil soudu s obžalobou. A ta věc sama o sobě je v hlavním líčení u nezávislého soudu. Teď to hlavní líčení probíhá. A tak jako máme několik zákonných ingerencí vůči moci výkonné, například i tu ingerenci zřídit vyšetřovací komisi, nemáme vůbec žádnou ingerenci vůči nezávislému rozhodování moci soudní. Teď ta věc je u soudu, probíhá tam hlavní líčení. Soud, pokud zjistí, že některé důkazy nebyly došetřeny správně, může to dát k došetření. Soud, pokud dospěje k závěru, že někteří svědci lhali a nemluvili pravdu, vyvodí z toho důsledky, neboť svědčit před soudem křivě je trestný čin.

Ale my si na to zřídíme vyšetřovací komisi. A teď zase - pokud ta vyšetřovací komise zjistí, že si myslí, že by měl stát před soudem ještě někdo jiný, no tak nemá jinou šanci než to dát tomu státnímu zástupci, který si na tuhle otázku ale už odpověděl.

Jinými slovy - při vší úctě k předkladatelům, jsem si jist, že tohle nebyl jejich motiv - jinými slovy zřizovat vyšetřovací komisi na tuhle kauzu, kde proběhlo šetření orgány činnými v trestním řízení - které konaly, ne že nekonaly, a ta věc je v hlavním líčení u soudu - mi připadá za prvé jako naprosto zbytečná nedůvěra v orgány činné v trestním řízení, které konaly, zejména pak tedy orgány státního zastupitelství, a tam chci říct, že mám naprostou důvěru, a především to může vypadat jako snaha o už ne zákonnou ingerenci vůči nezávislé moci soudní. A to pokládám - jakkoliv, opakuji, jsem si jist, že to nebyl úmysl předkladatelů - to pokládám za velmi nebezpečné v těchto časech. Ale pokládal bych to za velmi nebezpečné v jakýchkoliv jiných časech.

Takže to, prosím pěkně, jsou moje důvody, proč nemohu podpořit zřízení této vyšetřovací komise. A já vám děkuji, že jste si to vyslechli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní se mi řádně do rozpravy přihlásil pan poslanec Volný. Takže prosím znovu.

 

Poslanec Lubomír Volný: Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové, na druhý pokus.

Nevím, proč zrovna teď mám pocit, že právě můj předřečník je takovým symbolem oné politicko-podnikatelské mafie, zřejmě tak nějak tuším, proč nepodpoří sestavení naší vyšetřovací komise. Nicméně začnu tam, kde jsem skončil.

Je nutné ustanovit tuto komisi, protože tímto nejenže dostaneme konečně šanci zjistit pravdu o tom, co se stalo, ale snad i dokážeme vyslat jasný signál k jistým politicko-podnikatelsko-mafiánským kruhům a tímto zabránit tomu, abychom nemuseli v budoucnu ustanovovat další dvě vyšetřovací komise, a to vyšetřovací komisi o tom, proč opět ČSSD, jmenovitě pan ministr vnitra Chovanec ve spolupráci s panem Bakalou, pronajala 21 havířských bytů imigrantům z rizikových zemí, jako je Irák, Sýrie a Afghánistán. Imigrantům, kteří se jaksi při dodržování evropských a našich zákonů zřejmě neměli jak legálně dostat ze svých zemí až do Havířova, aniž by se mezitím octli v některé jiné bezpečné zemi, snad pouze s výjimkou toho, že bychom je k nám do Moravskoslezského kraje sami importovali, importovali z jiných zemí třeba vojenským speciálem.

Snad nikdy nikdo z nich neprovede v Evropě nic, co by posléze vedlo ke vzniku podobné komise. A snad medializace i této komise o OKD povede k tomu, že už si nikdy jakýkoliv ministr jakékoliv vlády nedovolí takto drze za zády občanů konkrétního regionu ohrožovat jejich bezpečnost.

Také doufám, že ustavení této komise zabrání tomu, abychom museli v budoucnu zřizovat komisi na vyšetřování vytunelování zásob lithia či zdůvodňování, proč vyplácíme miliardy odškodnění nějaké nadnárodní společnosti, protože se nám opět rýsuje vazba mezi ČSSD a panem Bakalou a onou australskou firmou s globálním kapitálem, která si může kdykoliv otevřít pobočku v Kanadě nebo být kanadskou firmou koupena a posléze nás vydírat podle smlouvy CETA. Jsem si prakticky jist tím, že podobný scénář nedokáže spolehlivě vyvrátit žádný slovutný člen této Poslanecké sněmovny, ani člen vlády, ani současný či budoucí premiér. Podpisem CETA jsme otevřeli Pandořinu skříňku a dnes můžeme pouze čekat, kdy a jak budeme za tuto chybu platit.

Nezbývá mi než doufat, že naše BIS bedlivě sleduje, analyzuje, a zodpovědné osoby budou konat. Dnes jsme těmito zodpovědnými osobami my. A já nás všechny žádám o podporu zřízení vyšetřovací komise pro OKD. Je to správná věc sama o sobě a může nám ušetřit spoustu problémů do budoucna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím pan - faktická? Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Já bych měl faktickou poznámku k vystoupení pana kolegy. Rozumím tomu, že je potřeba rozkrýt všechny ty věci, které jste tady říkal a po kterých je poptávka ve společnosti i v politice. Tomu já naprosto rozumím. Jsem ze sociální demokracie a nemám sebemenší chuť kohokoli bránit. Jenom nerozumím jedné věci. Vy jste tady zmiňoval smlouvu CETA. Ta je podepsána mezi Českou republikou a Kanadou. A ta firma, co měla těžit to lithium, je z Austrálie. To je kousek vedle.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Další faktická? Ne, tak prosím s řádnou pan předseda Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi tady na mikrofon říci, že klub KSČM podpoří zřízení vyšetřovací komise k OKD z jednoho prostého důvodu, že OKD se dlouhodobě zabýváme a není to první vystoupení na tento mikrofon, které k OKD řešíme a o kterém tady mluvíme. Já bych si dovolil kolegům z pirátské strany připomenout části usnesení, které tato Sněmovna přijala v minulém volebním období, řekl bych že drtivou většinou hlasů napříč politickým spektrem. To usnesení, když ho silně zkrátím, v rámci těch trestněprávních výzev hovoří v článku 3:

Žádá vládu, aby úkolovala příslušné výkonné orgány k objasnění činností, které vedly k majetkovým ztrátám českého státu při privatizaci OKD, a dle zjištění podala trestní oznámení. K tomuto nutno objasnit:

a) kdo rozhodl a úkoloval zástupce státu v orgánech podniku, aby hlasovali o snížení základního jmění OKD v neprospěch Fondu národního majetku, který ve svém důsledku znamenal ztrátu vlivu státu ve společnosti,

b) kdo rozhodl a následně realizoval převod akciových podílů v podniku OKD na obce, aby se po čase opětovně tyto akcie snažil získat, a to prostřednictvím firmy v podezření, že jedná proti zájmům státu,

c) kdo zodpovídal za nevyšetřování podezření z nelegálních finančních operací při privatizaci OKD,

d) kdo zapříčinil časové prodlevy a nečinnost státu, když na nelegální finanční operace upozornily zahraniční vyšetřující a bankovní orgány,

e) kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD.

Bod 4. Požaduje po vládě zabezpečit zmapování finančních toků na účtech zainteresovaných osob, příbuzných těchto osob a firem spojených s těmito osobami, které se podílely přímo nebo nepřímo na privatizaci OKD.

5. Konstatuje, že privatizace OKD byla pro občany České republiky nevýhodná v oblasti ekonomické i v oblasti sociální.

6. V souvislosti s těmito zjištěními ukládá vládě, aby se Česká republika připojila k podanému trestnímu oznámení ve věci podezření na neoprávněnou výplatu dividend ve společnosti OKD a připojila se jako poškozená s návrhem na náhradu škody a s návrhem na zajištění majetku dle trestního řádu, protože státu vznikla škoda průběžně tím, že stát musí finančně sanovat ztráty OKD, zejména řešit výplaty horníků místo zadlužené firmy, kterou majitel přivedl do insolvence.

Tolik v krátkosti schválené usnesení, na které vláda Bohuslava Sobotky reagovala. Jednotliví ministři, kteří dostali úkoly, vypracovali elaboráty na základě tohoto usnesení Poslanecké sněmovny.

Zde ale také odpovídám vaším prostřednictvím, pane předsedající, na kolegu Kalouska, který reagoval, že vlastně bychom neměli zasahovat do té činnosti, která již je v běhu, pokud nemáme podezření, že orgány, které jsou pověřeny, nečiní tak, jak by činit měly. Z odpovědi, kterou zaslal poslancům předseda vlády prostřednictvím vypracované odpovědi jednotlivých ministerstev, kterou zaslal předseda vlády poslancům na základě tohoto platného usnesení, vyplývá, že například Ministerstvo spravedlnosti se přetahuje s Ministerstvem vnitra, kdo jakou zodpovědnost má vůči tomto šetření a těmto úkolům. Například Ministerstvo financí, které disponuje úřady typu FAÚ a dalšími, nečinilo vůbec a v té odpovědi se nepřihlásilo vůbec k nějakému řešení těchto problémů.

Čili je namístě se ptát, jak dalece na tyto konkrétní otázky, které Poslanecká sněmovna uložila vládě, aby reagovala, bylo reagováno. Proto se také přihlásíme k této vyšetřovací komisi a samozřejmě se budeme ptát, proč a jak vláda reagovala na platné usnesení této Sněmovny a jak naplnila text tohoto usnesení, které jsem vám přečetl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Volný, pak pan poslanec Birke.

 

Poslanec Lubomír Volný: My už jsme si to tady s panem kolegou vyjasnili. Ta moje poznámka byla o tom, že pokud onu australskou společnost s globálním nadnárodním kapitálem koupí jakákoli společnost, která má sídlo v Kanadě, nebo pokud si ta společnost v této Kanadě otevře své zastoupení, tak dnes v tomto okamžiku nikdo z nás tady ani netuší, jaké nároky ta firma, která buď koupí tu australskou společnost, nebo ta australská společnost sama o sobě, pokud si otevře pobočku v Kanadě, jaké nároky tato společnost bude moci uplatňovat vůči České republice, protože tady objektivně oprávněně očekává nějaký zisk. Takže já jsem věděl, že je to smlouva mezi Českou republikou a Kanadou, protože to je naše poměrně velké téma v SPD, a myslím si a jsem si naprosto jistý, že tady dnes v této Poslanecké sněmovně není nikdo, kdo by mohl zodpovědně tvrdit, že České republice tady při tomto potenciálním vývoji nehrozí riziko miliardových arbitráží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní prosím pan poslanec Birke dvě minuty.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající, já jsem byl teď svědkem toho, že - já bych se chtěl panu poslanci Volnému představit prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem starosta a jsem zvyklý na ledacos. Jinými slovy, to je ta nová politika, kterou teď pravděpodobně asi vy tady budete říkat, to znamená, vystoupíte, všechny pošpiníte. Protože ve vašem vystoupení nebylo ani slovo pravdy. Všechno byla spekulace, vyspekulováno, možná, jedna paní povídala. Pokud to tak není, ukažte jeden jediný důkaz. Pokud to tak není, tak se omluvte, protože to není pravda. Od toho tady vznikne vyšetřovací komise. My ji bezesporu také podpoříme, vaším prostřednictvím, ale tohle se přece nedá takhle dělat. Jinými slovy, je to vaše právo, bezesporu. Je to vaše právo, vaše odpovědnost - moment, já jsem ještě nedomluvil - vaše právo a odpovědnost, takto vystupovat.

Já vám nemluvím do svědomí. Jak chcete. Na druhou stranu, je to opravdu otázka svědomí. Já bych si nikdy nedovolil vystoupit a kohokoliv z vás tady takto osočit!

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Ještě prosím faktickou. Dvě minuty.

 

Poslanec Lubomír Volný: Drahý kolego, já vůbec nevím, koho jsem měl osočit. Já, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, nevím, koho jsem měl osočit. Já jsem ve svém vystoupení řekl, že považuji privatizaci OKD za zločineckou. To je jedna věc.

Potom jsem řekl, že pan ministr Chovanec za ČSSD podepsal se společností, která spravovala byty OKD, smlouvu o pronájmu 21 bytů této společnosti v Havířově. Máme tady dokonce pana náměstka z Havířova, pana Bělicu, který může potvrdit, že my jsme obdrželi oficiální odpověď města Havířova, obdrželi jsme dokonce informace z Ministerstva vnitra České republiky. Dokonce na zastupitelstvo přišel jednat (nesrozumitelné) společnosti RPG Residomo a všichni potvrdili, že opravdu Ministerstvo vnitra 21 těchto bytů pronajalo pro imigranty z Iráku, Afghánistánu a Sýrie. Takže já jsem tady nelhal. Já jsem tady říkal pravdu, která je ověřitelná u pana ministra Chovance.

V další části svého vystoupení jsem mluvil o potenciálním riziku vytunelování lithia, což bylo velké předvolební téma poměrně prakticky kromě ČSSD všech zde přítomných politických stran a hnutí.

Já bych vás chtěl poprosit prostřednictvím pana předsedajícího, abyste mi řekl, koho jsem urazil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Chtěl bych všechny poprosit, abychom jednali k věci.

Hlásí se ještě pan poslanec Birke? Už ne. V tom případě tady mám do obecné rozpravy pana poslance Onderku v tuto chvíli.

 

Poslanec Roman Onderka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Prostřednictvím pana předsedajícího pane Volný, vy jste urazil třeba mě, protože jste si vzal do úst celou sociální demokracii. A já vás chci upozornit, že já si nepamatuji na moment, a je mi 52 let, kdy bych se potkal s panem Bakalou. To je za prvé.

Za druhé. Já bych plně souhlasil prostřednictvím pana předsedajícího s výroky pana Mirka Kalouska. Musím říct, že mě ani ve snu nenapadlo, že půjdu do Sněmovny a moje první vystoupení bude o tom, že řeknu, že kolega Kalousek má pravdu. To je politika. Ano. Každopádně musím říct, že to jeho pojetí, jak vysvětlil, proč jsme tady jako poslanci a jakým způsobem se má Sněmovna chovat, bylo namístě, a kdyby ho dal na papír, tak ho s chutí podepíšu. Je tam jediný problém a ten problém zní: veřejný zájem.

Veřejný zájem totiž není definován pouze v té právní rovině. Veřejný zájem je definován i v morální rovině. Je definován v tom, jakým způsobem se chovají elity společnosti, počínaje, až po toho člověka, který je úplně na druhém konci. A z tohoto pohledu i my jako poslanci musíme k daným problémům přistupovat. A ten přístup je poměrně jasný. OKD se stalo nějakou zbraní. Zbraní stran typu SPD, které ho používají v předvolebním boji a ovlivňují voliče této společnosti nějakými báchorkami a možná z jejich strany skoro pravdivými příběhy. Ale skoropravda neexistuje. Neexistuje ani částečná pravda, stejně tak jako neexistuje třeba částečně těhotná žena, protože v ten moment si nikdo z nás nedokáže představit, jestli je, nebo není. A tak to je i s pravdou. A z tohoto pohledu je potřeba k tomuto přistoupit.

Proto celý klub sociální demokracie, to znamená všichni sociální demokraté, podpoří zřízení této komise, a to i přesto, že souhlasíme s výkladem kolegy Kalouska. Jsem toho názoru, že komise, tak jak bude zřízena, bude účelová, ale přesto jsme připraveni ji podpořit proto, aby se našla... i ten druhý veřejný zájem, to znamená to morální hledisko a odpovědnost politika v České republice. Sociální demokracie totiž má na svém štítu vyryto svoboda, solidarita, spravedlnost.

A prostřednictvím pana předsedajícího pane Volný, klidně se tomu můžete smát. Z vaší strany, která vznikla nějak, nějakým způsobem, nejsou oběti v minulosti, protože jste neexistovali. Ze strany, která existuje 140 let, byli oběti v období první světové války, druhé světové války a i v období totalitního režimu komunistického v této zemi. A byl bych rád, kdybyste si to aspoň trošku uvědomil.

To znamená, padni komu padni, sociální demokraté dnes budou hlasovat pro zřízení této komise. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní mám opět s faktickou poznámkou pana poslance Volného. Dvě minuty.

 

Poslanec Lubomír Volný: Prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi. Pokud máte pocit, že si nevážím ČSSD, tak máte naprostou pravdu, protože podle mě strana, která dluží přes 300 milionů korun a posléze okamžitě zneužívá - (Bouchání do lavic.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím k věci!

 

Poslanec Lubomír Volný: Ano. Pan poslanec řekl, pane předsedo, že jsem ho urazil, protože jsem urazil celou ČSSD. Já si myslím, že to je k věci, takže odpovídám na jeho poznámku.

A okamžitě využije smrti svého hlavního věřitele pro to, aby se pokusila ponížit svůj dluh o sto milionů korun, tak to je opravdu nechutné. A jak jsem řekl (nesrozumitelné) vyzyvateli panu Zaorálkovi, pro mě osobně přímo hyenistické.

Druhá věc. Váš štít sociální demokracie je hrozně, hrozně špinavý. Nevím, co na něm máte vyryto, protože to nemůžete vědět ani vy, protože přes tu špínu to nemůže být ani vidět. Odpovídá tomu víceméně i váš výsledek ve volbách.

A další. Řekl bych, že oběti z řad ČSSD, které položily své životy při boji za dobrou věc, se musí dnes v hrobě obracet, když vidí, kdo vede ČSSD. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Hlásil se mi - tady mám od pana poslance Staňka? Pan poslanec Staněk s faktickou poznámkou? Dvě minuty. A prosím k věci.

 

Poslanec Antonín Staněk: K věci. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím k věci panu Volnému. Urážíte nás! Urážíte nás a já vám říkám naprosto otevřeně, že sociální demokracie od začátku je připravena hrát čistou hru. Ale to, co vy tady předvádíte, je lež, lež a ještě jednou lež!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní pan poslanec Kalousek s faktickou. Dvě minuty prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za své dvě minuty. Dámy a pánové, my tady nějak budeme muset celé volební období spolužít, potkávat se, mluvit spolu, občas se pokusit něco i dojednat. Začít tím, že odsoudím celou politickou stranu a urazím jako někoho, kdo není úctyhodný, je podle mého názoru velmi špatný začátek takovéhle komunikace. K tomu chci dodat, že já osobně jsem vedl se sociální demokracií po celou dobu své politické kariéry řadu velmi ostrých půtek a nepochybně v každé straně, tedy i v sociální, budou nějací lidé, kterých si nevážím. Ale říct, že si nevážím nejstarší politické státotvorné strany v této zemi, která je tady déle než sto let, která stála u zrodu první republiky, která musela odejít do exilu po nuceném sloučení s komunistickou stranou v roce 1948, která je státotvornou stranou od listopadové revoluce až do dnešních dnů, tohle říct, to je naprosto nehorázné v tomhle parlamentu! A já se proti tomu ohrazuji a prosím, nedělejte to! Komu se to nelíbí...

Ještě bych dodal, že ta strana kromě 150 let své státotvorné existence nám vychovala třeba i takové velikány pro naši dnešní politickou praxi, jako je pan předseda Faltýnek. Ona si nezaslouží urážky. (Smích v sále. Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se mi hlásí s faktickou pan poslanec Bělobrádek. Dvě minuty prosím.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Já bych se chtěl také zastat sociální demokracie, se kterou jsme určitě ideovými soupeři již přes 90 let, na druhou stranu tak si říkám, jestli bychom neměli také tady, a vážně o tom uvažuji, ustavit vyšetřovací komisi pro vytunelování Úsvitu a založení SPD, jak to bylo s těmi finančními prostředky a jak to je s křišťálově čistými účty -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: (Vstupuje do řeči.) Já bych chtěl poprosit k věci, abychom jednali!

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: - a tokem peněz, které byly z Úsvitu, jak se tam fakturovalo apod. Takže jestli takhle chcete pokračovat u tohoto bodu, já myslím, že to je celkem zbytečné a že bychom si to mohli odpustit a jít jednat dál. Urážky skutečně nejsou úplně tady namístě. Takže prosím pojďme dál, ať ještě odhlasujeme to, co je potřeba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: A nyní mám s přednostním právem pana předsedu Michálka.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já si jenom dovolím reagovat věcně na to jedno věcné vyjádření od pana kolegy Kalouska, který vlastně tady vyjádřil svůj nesouhlas s ustavením vyšetřovací komise, který zdůvodnil tím, že část podezření, která má vyšetřovací komise vyšetřovat, je předmětem trestního řízení v jiné věci. Já se omezím jenom na velmi krátké konstatování, že v roce 2001 pan Ing. Miroslav Kalousek byl členem vyšetřovací komise pro objasnění rozhodování státu v IPB a zároveň v této kauze bylo vedeno trestní řízení. Pan Kalousek byl dokonce předsedou této komise. Takže já bych poprosil, abychom drželi nějakou konzistenci a nepoužívali nepravdivé argumenty. Já spíš bych očekával, že pan Kalousek tady vystoupí s oznámením střetu zájmů, protože v roce 2010 dostala TOP 09 od pana Zdeňka Bakaly 8 milionů korun, kdy on byl prvním místopředsedou. Děkuji za pozornost. (Pobavení a potlesk zejména Pirátů, ANO a SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím pan Miroslav Kalousek s faktickou. Dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, už to přestává být plodné, ale pokud jsem posunut do zjevné nepravdy, tak se přece jenom musím zdvořile ohradit. Kauza IPB tenkrát byla ve fázi prošetřování a Poslanecká sněmovna měla intenzivní pocit, že orgány exekutivy, tedy policie a státní zastupitelství, nekonají. Proto zřídila vyšetřovací komisi. Já jsem tady neargumentoval, jak mně mylně vložil do úst pan předseda Michálek, tím, že je vedeno trestní řízení. Já jsem argumentoval tím, že ta kauza je u soudu, že je vedeno hlavní líčení a že jsem si vědom našich limitů zákonné ingerence vůči moci výkonné na straně jedné a vůči moci soudní na straně druhé. Promiňte, že vás tím zdržuji, ale musel jsem tenhle rozdíl zdůraznit. Ta kauza je u soudu, ne že orgány činné v trestním řízení nekonaly. Ony to k tomu soudu předložily.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, chcete reagovat? Tak prosím, reakci rychlou.

 

Poslanec Jakub Michálek: Jenom krátká faktická poznámka, že soud samozřejmě se nemůže zničehonic rozhodnout, že si přibere nějakého dalšího pachatele. Soud je vázán obsahem obžaloby, kterou mu předkládá státní zástupce. To znamená, opět je to příklad, kdy o tom, kdo bude trestně stíhán, rozhoduje státní zástupce tím, že předloží obžalobu, a o té soud rozhoduje. Takže ten argument, který jste tady uvedl, bohužel není platný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a chtěl bych pogratulovat panu poslanci Hájkovi, že se dostal na řadu.

 

Poslanec Josef Hájek: Dobrý podvečer, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já jsem trošku podjatý. Ti, co jsou tady už druhé volební období, tak vědí, že jsem člověk, který v OKD pracoval asi 36 let, takže mám k této společnosti skutečně srdcový vztah. A 6. prosince byla Barborka, byl jsem na Českém báňském úřadu, kde jsme měli takové setkání zástupců cechu hornického, a byl to i den, kdy jsem se zúčastnil tiskové konference k tomu, abychom oznámili, že je tady záměr zřídit tuto vyšetřovací komisi. Na druhé straně se ptám tady těch vpravo - je rok 2017. Ta privatizace začala v roce 1990. 1996 byl takový ten zásadní zlom, a proč tedy třeba Marek Benda, jsi tady už 27 let, proč jste nereagovali už v tom roce 1997?

A já zase když si slova pana Kalouska přeložím do češtiny normálním lidem, to znamená, já nechci zřídit komisi, protože jsem nedostal 8 mil., ale 7,5 mil. od Bakaly. Já kdybych dostal 7,5 mil. od Bakaly, tak také mu chráním triko! Takže to je naprosto logická férová odpověď: Ano, Bakala mi dal v roce 2010 7,5 mil., přestože jsem v roce 2009 tady u tohoto mikrofonu sděloval, že místopřísežně prohlašuji, že si nikdy v životě moje strana od Bakaly nevezme ani korunu. Ani korunu! A za rok všechno jinak.

Já jsem ve volební kampani - samozřejmě na severní Moravě je to téma. Je to téma a já jsem organizoval i petici, protože jednal jsem s organizací, sdružením Byty OKD. Oni jsou za těch 13 let unavení. Oni jsou unavení, lidé jsou znechucení, oni už nám nevěří. Oni už nám nevěří, že jsme schopni tu kauzu nějakým způsobem dotáhnout. Oni říkají, my už nechceme ani nikoho do tepláků, ale my chceme, aby tady řekli ano, tohle se stalo, nás jste okradli, nás jste - nechci použít slovo pana bývalého premiéra, který má ten hornický výraz, začíná to na "o", ale nesmí se to tady, abych nebyl vypnut, ale víte, my to v Ostravě strašně často používáme, to slovíčko vypinkaný. Ono to je trošku jinak.

Ale prostě opravdu ti lidé jsou skeptičtí a já si myslím, že my jsme tady devět měsíců v minulém volebním období diskutovali nad bodem, který se jmenoval Informace vlády ve věci nevýhodné privatizace OKD. Po devíti měsících jsme přijali usnesení, které tady četl kolega z KSČM, a zase to vyšumělo. Takže já nechci, aby to vyšumělo. Nechci nikoho dávat do tepláků, ale každopádně v té komisi, a dneska jsem dostal nominaci z našeho klubu ANO, že bych měl být členem této komise, tedy pokud samozřejmě Sněmovna schválí její zřízení, a budu se snažit dosáhnout toho, abychom třeba ještě využili mezer, které jsou ještě v privatizační smlouvě z roku 2004, které říkají, že v případě, že se u Evropské komise prokáže, že došlo k nevýhodné privatizaci OKD, může ČR od této smlouvy odstoupit, což dává naději 44 tisícům nájemníků bytů plus je tam ještě nějakých 5 700 hektarů pozemků. Ano, šachty jsou vytunelované. Mě to samozřejmě strašně mrzí, protože je to společnost, která má 200letou tradici, přežila feudalismus, kapitalismus, Hitlera, socialismus, raný kapitalismus - a nepřežila Bakalu. Ten dneska stojí na břehu Ženevského jezera, kouří tam ten svůj doutníček a směje se nám, co my tady předvádíme. Tak to mě tedy osobně strašně vadí a já se s tím nikdy nesmířím.

Takže uvidíme, koho budou ostatní strany nominovat. Vím, že z KSČM je tam kolega Luzar z Ostravy, který také se touto problematikou zabývá. Já jsem připraven v té komisi opravdu aktivně pracovat. Na druhé straně zase vím, že v jednacím řádu máme, že svědek nemusí vypovídat, pokud bude cítit, že může být za to trestně stíhán. Nejsem právník, na druhé straně už třeba od roku 1996 je to 21 let, takže řada těchto věcí už bude promlčena. Ale na druhé straně, ještě jednou to zrekapituluji, ti lidé u nás na severní Moravě z okresu Karviná, Frýdek-Místek, Opava, Ostrava, kteří jsou dotčeni touto privatizací, nevýhodnou, pokud použiji tady ten výraz, který jsme tady ve Sněmovně schválili, tak chtějí mít nějakou tlustou čáru, abychom řekli: tohle je ten viník, tihle mají máslo na hlavě a tihle by se měli aspoň morálně zodpovídat občanům ČR. Děkuji (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní se mi s faktickou hlásil pan poslanec Blažek. Dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý večer. Děkuji za slovo. Ono slovo parlament mělo v různých jazycích původně různý význam, takže za posledních Bourbonů ve Francii parlament byl soudní orgán, nebyl to žádný parlament v našem pojetí. A my tady děláme vlastně přesně to samé, kdy v zásadě na co zřizovat tu komisi, když z proslovů vy ty viníky přece znáte! Tak navrhuji usnesení: za všechno může ČSSD a Sobotka, to přece nemusíme vyšetřovat, protože už dopředu máte jasno, za všechno z let devadesátých a potom může ODS, ČSSD, KDU a koho chcete, si tam klidně dejte, zase to nemusíme vyšetřovat, protože je to pravda. Za nic nemohou Piráti a SPD, protože v té době neexistovali, a nemusíme nic vyšetřovat! A já mám obavu, že tohle přesně je účelem té komise, aby se tohle tady hrálo, a začínala mít důvod, že to opravdu má sloužit jenom pro to, aby se někteří předvedli, jak za nic nemohou. No nemohou. Tenkrát prostě neexistovali, možná ani na světě nebyli. Takže si to odhlasujme! Za všechno může ČSSD, ODS, KDU, koho chcete, a pojďme dál. A vy nemůžete za nic, navrhovatelé. Ani nemůžete! Vždyť je to pravda!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nyní mám s faktickou poznámkou pana poslance Onderku. Dvě minuty.

 

Poslanec Roman Onderka: Já bych ještě prostřednictvím pana předsedajícího pana Blažka doplnil. Ještě kačer Donald a potom imperialisté v určitém období.

Každopádně já jenom odpověď svému kolegovi z ANO, koho bude nominovat sociální demokracie. Sociální demokracie bude nominovat do komise Luboše Zaorálka, protože je z toho regionu a tu problematiku tam zná bezesporu, od lidí počínaje po byznys konče, asi ze sociálních demokratů nejlépe.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a nyní mám řádně přihlášeného pana poslance Bartoška.

 

Poslanec Jan Bartošek: Pane předsedající, já děkuji za slovo. Volně navážu na předřečníka. Je skutečně důležité, abychom si nepletli Poslaneckou sněmovnu za lidový soud. Já jsem pro a jako lidovci podpoříme zřízení této vyšetřovací komise. Za nás budeme nominovat Pavlu Golasowskou, protože je z Moravskoslezského kraje a jsme rádi, že tam budeme mít takového reprezentanta.

To, o čem ovšem chci mluvit - a já vás podporuji ve vaší touze po pravdě, zjistit, jak věci jsou, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost, že stejně tak jako teď horlivě vystupujete, tak budete chtít znát pravdu o Čapím hnízdě. To znamená, až přijde žádost o vydání na pana poslance Faltýnka a na pana poslance Babiše, budoucího premiéra, tak stejným způsobem zde budete vystupovat a budete říkat ano, my tu pravdu chceme znát, my nebudeme bránit orgánům činným v trestním řízení a my to umožníme, ať tu pravdu známe! Protože jinak bych se musel domnívat, že trpíte selektivní touhou po pravdě. Jinak bych se mohl domnívat, že trpíte raněni jednou z osmi pohrom Egypta, slepotou. A vlastně jak to s tou pravdou myslíte? Pravda je jenom pro někoho? Mají se ji dozvědět jenom někteří? Sedm ran, ano. (Reakce na poznámku z pléna.) Mají se ji dozvědět jenom někteří? Má být umožněna pouze někomu? Na někoho se naše touha po pravdě vztahuje a na někoho už ne? Já nevím. Já osobně si myslím, že budoucnost ukáže nejenom OKD, ale celkově, jaký máte vztah k pravdě.

A jinak ještě směrem k předřečníkovi z SPD. Nejsem členem sociální demokracie. Je to náš konkurent. Ale je to skutečně strana s dlouhou historií, jejíž členové museli položit životy za svobodu a za pravdu. Stejně tak jako členové KDU-ČSL. Vaše strana má za sebou pouze historii pochybných facebookových profilů. Až vaši členové budou muset položit život za to, čemu věří, až budete mít ve své historii lidi, kteří byli mučeni v koncentrácích, byli zabíjeni totalitním režimem, tak potom suďte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nyní se mi hlásí s faktickou poznámkou pan předseda klubu Michálek. Dvě minuty.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já bych opravdu poprosil, abychom se vrátili k věcné diskusi, která se má týkat návrhu na zřízení vyšetřovací komise k OKD. Já pana předřečníka ujišťuji, že stejně tak, jako se věnuji podrobně kauze OKD, může se zeptat třeba pana kolegy Gazdíka, tak v mandátovém a imunitním výboru se velmi podrobně věnuji i kauze Čapí hnízdo. Takže všechno řešíme tak, jak se to má řešit, a může se ujistit u svých kolegů, kteří mu to určitě zaručí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní pan předseda Radim Fiala. Ne? Už ne? Stahuje svou přihlášku. V tom případě já v tuhle chvíli nemám nikoho přihlášeného do všeobecné rozpravy, tedy všeobecnou rozpravu končím. Zeptám se pana zpravodaje, jestli má závěrečné slovo. Nemá. Takže se posuneme k rozpravě podrobné.

Otevírám podrobnou rozpravu a ptám se, jestli se někdo hlásí, případně znovu načteme návrh usnesení. Já prosím pana zpravodaje, aby znovu načetl návrh usnesení nebo se na něj aspoň odkázal.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedající, navrhuji, aby se Poslanecká sněmovna usnesla tak, jak je uvedeno ve sněmovním dokumentu č. 46, který byl poslancům doručen 6. prosince 2017 v 16.04, to znamená Poslanecká sněmovna

I. zřizuje podle čl. 30 Ústavy České republiky a podle § 48 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyšetřovací komisi k OKD;

II. ukládá vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k OKD prověřit

1) převod akcií společnosti OKD, a. s., z vlastnictví České republiky do vlastnictví jiných osob, snížení základního jmění společnosti OKD, a. s., následný postup ovládnutí společnosti OKD, a. s., a prodej minoritního podílu státu v OKD, a. s.,

2) plnění závazků nabyvatelem akcií, který se k nim zavázal smlouvou o koupi akcií ze dne 16. 9. 2004, a další skutečnosti potřebné pro prověření celého postupu při privatizaci společnosti OKD, a. s., včetně prověření příčin a okolností, které vedly k úpadku OKD, a. s.,

3) činnost orgánů státu a jiných osob, které odpovídaly za majetkové operace při privatizaci OKD, a. s., a v době před vznikem úpadku OKD, a. s., či nad nimi měly vykonávat kontrolu či dohled;

III. stanoví lhůtu desíti měsíců ode dne zřízení vyšetřovací komise, v níž je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně;

IV. určuje počet členů vyšetřovací komise na 9 a stanoví většinový způsob jejich volby, a to po jednom zástupci z každého poslaneckého klubu: ANO 2011 - 1 člen, ODS - 1 člen, Piráti - 1 člen, SPD - 1 člen, KSČM - 1 člen, ČSSD - 1 člen, STAN - 1 člen, TOP 09 - 1 člen, KDU-ČSL - 1 člen.

Tolik návrh usnesení. Předpokládám, že po skončení této schůze Poslanecké sněmovny by byla velmi rychlá volební komise, která by vyhlásila lhůtu pro obsazení volební komise, a následně totéž v pátek, kdy by to bylo pro předsedu vyšetřovací komise, abychom konali tak, že vyšetřovací komise bude zřízena ještě před Vánoci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já to jenom upřesním. Poté, co případně schválíme zřízení komise, si pan předseda Kolovratník vyžádal pauzu na poradu volební komise a vyhlásili bychom případně termíny.

Děkuji za načtení návrhu a končím podrobnou rozpravu, protože do ní nemám další přihlášky. Zeptám se, jestli chceme ještě nějaké závěrečné slovo. Nechceme. V tom případě se přesuneme k hlasování. Prosím všechny, aby se přihlásili, pokud tu nejsou.

 

Zahajuji hlasování číslo 33. Kdo je pro, ať zvedne ruku a přihlásí se. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 33 bylo přihlášeno 169, pro bylo 153, proti 1. Usnesení bylo přijato. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Děkuji všem. Tím tedy je tenhle bod ukončen.

 

Dáme dvě minuty? Dáme dvě minuty pauzu do 19 hodin. (Smích a šum v sále.) Pardon. Do 18.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.08 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 18.11 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím klid v sále, budeme pokračovat. Pane předsedo (k poslanci Kolovratníkovi), stačí vám to? (V sále je velký ruch.)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Mně to stačí. Haló, haló, prosím o pozornost. Ještě poslední krátká věta od volební komise: lhůta pro naplnění nově ustavené komise pro vyšetřování OKD je stanovena do zítřka, tedy do středy 13. prosince, do 18 hodin.

A teď důležité vysvětlení - to je i pro pana kolegu Michálka, když projektoval ten další čas. U téhle komise jsme teď jakoby o fázi posunuti, to znamená, já to zrekapituluji: Zítra na volební komisi obdržíme návrhy na naplnění, na volební komisi to bude projednáno ve čtvrtek ráno a v pátek tuto komisi naplníme a hlasováním Sněmovny obsadíme. Teprve poté mohu vyhlásit návrh na předsedu té komise a tam musí zase mezi naší komisí a samotnou volbou uběhnout 24 hodin. Pokud bychom tu lhůtu nechali až na příští týden na pondělí nebo úterý, už bychom předsedu té komise nestihli zvolit v příštím týdnu, nepracovala by, bylo by to až od ledna.

Takže si tady dovolím i vyzvat nebo poprosit členy vedení jednotlivých klubů k nějaké dohodě, zítra máte grémium, tak možná tam abyste prodiskutovali... Teoreticky pokud by byla dohoda, je možné vyhlásit lhůtu na předsedu té komise ještě v pátek, my bychom to projednali a pak by v úterý příští týden při třetím čtení mohlo být hlasováno o předsedovi této volební komise. Ale opakuji, na tom se musí dohodnout předsedové politických frakcí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Ještě se mi tady hlásil pan předseda Berkovec s nějakou organizační poznámkou.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Dámy a pánové, přeji vám příjemný podvečer. Jenom členům volebního výboru připomínám, že za deset minut v čísle 23 rychlá schůze. Děkuji. Hezký večer.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Tím jsme vyčerpali vše, co jsme měli naplánováno na dnešní den, takže přerušíme jednání 4. schůze Poslanecké sněmovny do pátku 15. 12., a to do 9 hodin. (Ještě přihláška z pléna.) Ještě nějaká organizační? (Ano.)

 

Poslanec David Pražák: Omlouvám se, dámy a pánové a vážený předsedající, nevím, jaká je tady praxe, ale myslím si, že za mnou končí dnes tady naposled s námi minulá vláda, a myslím si, že by se nic nestalo, kdybychom jim poděkovali aspoň za tu práci, kterou tady odvedli. Chtěl bych jim za to poděkovat a přeju jim hodně úspěchů dál. Děkuju. (Potlesk všech poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Doufám, že už to byla poslední organizační poznámka v tuhle chvíli, a přerušuji jednání 4. schůze Poslanecké sněmovny do pátku 15. 12. do 9 hodin. Dobrou noc všem.

 

(Jednání skončilo v 18.14 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP