Pátek 19. ledna 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

40.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání
poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka

Na 2. schůzi Poslanecké sněmovny dne 30. listopadu 2017 jsme usnesením číslo 33 přerušili projednávání tohoto bodu a odročili jej do doby projednání mandátovým a imunitním výborem. Mandátový a imunitní výbor žádost o vyslovení souhlasu projednal a v úterý 16. 1. vám bylo doručeno na lavice jeho usnesení číslo 38 a 39 ze dne 16. ledna 2018.

Poprosím pana předsedu mandátového a imunitního výboru, pana poslance Stanislava Grospiče, aby nám podal zprávu o projednání žádosti Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy, Služby kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, první žádost pražského ředitelství Policie hlavního města Prahy, Služby kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, třetího oddělení, o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka byla Poslanecké sněmovně předložena již v sedmém volebním období a Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas k trestnímu stíhání obou poslanců dne 6. září 2017. Vzhledem k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017, ve kterých Ing. Andrej Babiš a Ing. Jaroslav Faltýnek nabyli mandát poslance, je pro pokračování trestního stíhání obou poslanců vyžádáno vyslovení souhlasu nově zvolené komory.

Dne 22. listopadu 2017 byla předsedovi Poslanecké sněmovny doručena žádost uvedeného policejního orgánu o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců a dne následujícího byla předána mandátovému a imunitnímu výboru k projednání a podání zprávy s návrhem Sněmovně. Oběma poslancům byla žádost policejního orgánu doručena společně s pozvánkou na jednání mandátového a imunitního výboru na den 9. ledna 2018 a doručení bylo vykázáno.

Členové výboru měli možnost se seznámit se žádostí policejního orgánu, jejíž přílohou je usnesení o zahájení trestního stíhání obou poslanců, v prostorách sekretariátu výboru. Trestní spis vedený ve věci obou poslanců nebyl mandátovému a imunitnímu výboru poskytnut, policejní orgán však umožnil po opakované žádosti všem členům výboru, kteří o to projevili zájem, aby mohli do trestního spisu nahlédnout, a to v prostorách Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy. Součástí trestního spisu byla od 4. ledna tohoto roku i závěrečná zpráva Úřadu pro boj proti podvodům, OLAF, v anglickém jazyce.

Žádost policejního orgánu o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců obsahuje v souladu s příslušným ustanovením jednacího řádu Poslanecké sněmovny vymezení skutků, o které jde, a jejich předpokládanou právní kvalifikaci.

Mandátový a imunitní výbor projednávání žádosti policejního orgánu zahájil na své 3. schůzi, která se konala dne 28. listopadu 2017. Za zpravodajku výboru byla určena poslankyně Kateřina Valachová a projednávání výbor přerušil za účelem vyžádání si podkladů potřebných pro posouzení věci. Projednání žádosti policejního orgánu bylo pak v souladu s jednacím řádem Sněmovny zařazeno na 2. schůzi Poslanecké sněmovny jako bod 31. Projednávání tohoto bodu bylo následně usnesením Sněmovny číslo 33 ze dne 30. listopadu 2017 přerušeno a odročeno do doby projednání tohoto bodu mandátovým a imunitním výborem.

Další jednání výboru o žádosti policejního orgánu se uskutečnilo na 4. schůzi mandátového a imunitního výboru dne 12. prosince 2017 a bylo přerušeno usnesením číslo 23, kterým jsem byl pověřen opětovně požádat vrchního komisaře o doručení trestního spisu. Žádost byla policejním orgánem opětovně zamítnuta. Na 6. schůzi výboru dne 9. ledna 2018 výbor vyslechl vyjádření vrchního komisaře kapitána Pavla Nevtípila a dozorového státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze dr. Jaroslava Šarocha, kteří zodpověděli otázky položené členy výboru. Jako podklad pro jednání výboru byl vrchní státní zástupkyní v Praze poskytnut výstup z dohledové prověrky provedené ve věci na základě podnětu podaného společností Imobia (Imoba?), a. s.

Oba poslanci pozvaní na toto jednání výboru požádali prostřednictvím svých právních zástupců o přeložení termínu své osobní účasti na další jednání výboru, a to z důvodu možnosti seznámení se jejich právních zástupců se zněním závěrečné zprávy OLAF, založené do trestního spisu vedeného proti oběma poslancům. Této žádosti bylo výborem vyhověno a poslanec Andrej Babiš a poslanec Jaroslav Faltýnek byli k osobní účasti na jednání výboru za přítomnosti svých právních zástupců pozváni na den 16. ledna 2018. Projednávání žádosti policejního orgánu bylo pak výborem do data 16. ledna 2018 přerušeno.

Na mimořádné schůzi výboru, která se uskutečnila 10. ledna tohoto roku, výbor usnesením číslo 37 rozšířil seznam osob pozvaných na jednání výboru dne 16. ledna 2018 o pana Mgr. Jiřího Komárka. Usnesení číslo 37 bylo potom následovně přijato počtem deseti hlasů z počtu devatenácti přítomných členů výboru. Na dalším jednání výboru bylo potom rozhodnuto o upuštění od vyslechnutí osobního vyjádření pana Mgr. Jiřího Komárka, a to z důvodu rozhodnutí ministra vnitra o nezproštění povinnosti pana Komárka zachovávat mlčenlivost. Toto rozhodnutí bylo výboru doručeno potom před jednáním mandátového a imunitního výboru 15. ledna.

Členové výboru následně na jednání mandátového a imunitního výboru 16. ledna vyslechli vyjádření poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka a jejich právních zástupců. Všichni pozvaní zodpověděli dotazy položené jim členy výboru. Oba poslanci ve svých vystoupeních před výborem uvedli, že požádají Poslaneckou sněmovnu o své vydání. Následně po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslankyně Kateřiny Valachové a po rozpravě mandátový a imunitní výbor přijal dva návrhy předložené Sněmovně, které vám byly rozdány na lavice 16. ledna. O každém z obou poslanců hlasoval výbor odděleně, návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vydání poslance Andreje Babiše i poslance Jaroslava Faltýnka potom byl podpořen většinou členů výboru.

Se stanovisky mandátového a imunitního výboru k žádosti policejního orgánu k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka vás potom následně seznámí zpravodajka výboru poslankyně Kateřina Valachová. Já vám pro tuto chvíli děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. A nyní poprosím zpravodajku výboru paní poslankyni Kateřinu Valachovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych Poslaneckou sněmovnu seznámila se zpravodajskou zprávou ve věci vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka a v jejím závěru s usneseními, která mandátový a imunitní výbor přijal.

Mandátový a imunitní výbor zahájil projednání žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k trestnímu stíhání dne 28. listopadu 2017. Jedná se o opakovanou žádost, která v předchozím funkčním období Sněmovny skončila vyslovením souhlasu s trestním stíháním obou poslanců.

Mandátový a imunitní výbor rozhodl o způsobu projednávání žádosti i o tom, že obdobným způsobem bude z hlediska rovnosti a předvídatelnosti postupovat ve všech případech žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslanců v tomto funkčním období Sněmovny.

Výbor stanovil způsob projednávání: seznámení se s žádostí, seznámení se s vyšetřovacím spisem, slyšení vyšetřovatele a státního zástupce, slyšení poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. V průběhu šetření výboru došlo k rozšíření o seznámení se se zprávou OLAF, slyšení pana magistra Jiřího Komárka. Výbor nenalezl shodu s Policií České republiky ve věci umožnění nahlížení do vyšetřovacího spisu v sídle Sněmovny nebo postoupení kopie spisu k nahlížení. Z důvodu rychlosti svého šetření se poslanci a poslankyně nakonec seznámili s vyšetřovacím spisem v sídle policie.

Poté co Česká republika obdržela zprávu OLAF ve věci dotace z evropských fondů na farmu Čapí hnízdo a poté co příslušný státní zástupce rozhodl a jejím zařazení do vyšetřovacího spisu, se poslanci a poslankyně měli možnost seznámit se zprávou OLAF v anglickém jazyce, opět formou nahlédnutí do vyšetřovacího spisu u policejního orgánu. Při nahlížení do vyšetřovacího spisu včetně zprávy OLAF byli všichni poslanci policií poučeni o mlčenlivosti.

Blíže ke zprávě OLAF. Zpráva OLAF z důvodu předchozí výměny informací s policií obsahuje informace z vyšetřovacího spisu z řízení trestního přípravného neveřejného. Zjištění ve zprávě OLAF jsou tedy obdobná zjištěním policie do té doby shromážděným ve vyšetřovacím spise. Dozorový státní zástupce ani nejvyšší státní zástupce nedoporučili zveřejnění zprávy OLAF z důvodu možného maření vyšetřování. Ministerstvo financí odmítlo z podstatné části zveřejnit zprávu podle zákona o svobodném přístupu k informacím právě s odkazem na neveřejné trestní přípravné řízení a zařazení zprávy do vyšetřovacího spisu.

Vyšetřovatel i státní zástupce byli zproštěni v souladu s příslušnými předpisy svými nadřízenými orgány mlčenlivosti. Na výboru dne 9. ledna 2018 odpověděli na všechny otázky poslanců a poslankyň výboru. Ze slyšení vyplynuly tyto závěry:

Vyšetřovatel i státní zástupce označili míru shromážděných zjištění popsanou ve vznesených obviněních, míru důkazů a doložení zavinění v této fázi trestního řízení za obvyklou dle jejich profesní praxe.

Vyšetřovatel i státní zástupce upozornili na ranou fázi trestního řízení přípravného neveřejného.

Vyšetřovatel i státní zástupce pokládají úkony činěné v trestním řízení za plynulé. Státní zástupce doplnil, že tato plynulost mohla být narušena pouze jednou při zajišťování znaleckých posudků.

Vyšetřovatel a státní zástupce nekomentovali zprávu OLAF s odkazem, že není hotov jejich úřední překlad do českého jazyka. Vyšetřovatel odhadl pořízení překladu na několik týdnů.

Vyšetřovatel se vyjádřil ke spekulacím o jeho (o své?) důvěryhodnosti v některých sdělovacích prostředcích a odmítl je.

Státní zástupce uvedl, že průběžně vykonával v trestním řízení kontrolu i dozorové prověrky, zabýval se také prověřením spekulací dle předchozího bodu.

Státní zástupce informoval o fázi svého rozhodování o podaných stížnostech v trestním řízení.

Vyšetřovatel i státní zástupce vyloučili, že by na ně byl činěn kdykoliv v průběhu trestního řízení politický tlak.

Poslanci Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek požádali o odklad slyšení, na které byli pozváni, s odkazem na to, že policie jim neumožní seznámení se se zprávou OLAF do 9. ledna 2018, to je do dne, na který byla schůze svolána. Výbor o jejich žádosti o odklad slyšení rozhodl na schůzi 9. ledna tak, že jí vyhověl a pozval oba poslance na schůzi 16. ledna od 8 hodin ráno. Vyšetřovatel potvrdil na opakovaný dotaz poslanců výboru, že do 9. ledna 2018 nebyl poslancům, kteří mají být vydáni, umožněn vstup do vyšetřovacího spisu a seznámení se se zprávou OLAF.

Na mimořádné schůzi výboru dne 10. ledna svolané k žádosti skupiny poslanců na základě návrhu poslance Rozvorala výbor rozhodl o pozvání pana Komárka na slyšení dne 16. ledna 2018. Ministr vnitra nevyhověl žádosti výboru o zproštění mlčenlivosti pozvaného pana Mgr. Jiřího Komárka v plném rozsahu.

Ze slyšení poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka vyplynuly tyto závěry:

Poslanec Andrej Babiš uvedl, že požádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se svým trestním stíháním.

Poslanec Andrej Babiš pokládá kauzu za zpolitizovanou. Řeší se podle jeho soudu jenom díky tomu, že je v politice. Zejména odmítl základní hypotézu policie, že by akcie neexistovaly a nebylo je možné převádět. Odmítl organizování či udělování pokynů k trestné činnosti. Upozornil na vyšetřování policie na základě anonymu i to, že podobných případů bez zájmu policie existují desítky. Podle něho také OLAF odlišně zachází s podněty, které dostává. Podle jeho soudu došlo k načasování směrem k volbám do Poslanecké sněmovny do Parlamentu České republiky. Odmítl útoky vůči své rodině ve sdělovacích prostředcích. Celou věc pokládá za zásah výkonné moci do moci zákonodárné.

Právní zástupce poslance Andreje Babiše seznámil mandátní a imunitní výbor s podstatnými okolnostmi, které uplatnil také ve stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání. O této nebylo doposud rozhodnuto. Podle právního zástupce je doba šetření stížnosti státním zástupcem obvyklá, a tedy přiměřená. Policie podle právního zástupce, ať z nevědomosti, či záměru, předčasně zahájila trestní stíhání, opomněla důkazy, které jsou ve prospěch obviněného. Nevidí také žádné poškození finančních zájmů Evropské unie.

Poslanec Jaroslav Faltýnek uvedl, že požádá Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu se svým trestním stíháním.

Poslanec Jaroslav Faltýnek nerozumí trestněprávní konstrukci policie, neboť jeho kroky, které pokládá za běžné v rámci obchodních vztahů, ve věci skončily dávno předtím, než byla vůbec dotační výzva vyhlášena. Odmítl fiktivnost a účelovost převodu akcií a neexistenci akcií. Zdůraznil v případě jejich ceny postup na základě znaleckého posudku. Uvedl také, že zpráva OLAF o něm nehovoří jako o podezřelém.

Právní zástupce poslance Jaroslava Faltýnka seznámil mandátní a imunitní výbor s podstatnými okolnostmi, které uplatnil také ve stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání. O této nebylo doposud rozhodnuto. Podle právního zástupce je doba šetření stížnosti státním zástupcem obvyklá, a tedy přiměřená. Podle právního zástupce došlo ve vyšetřování k dvěma nepřiměřeným prodlevám, a to v roce 2016 i v roce 2017.

Závěry zpravodaje:

Skutky, kterých se týkají vznesená obvinění obou poslanců, se staly před získáním poslaneckých mandátů poslanců v minulém funkčním období. Tyto skutky nesouvisí s výkonem mandátu poslanců. Poslanecká sněmovna o žádosti o vyslovení souhlasu k zahájení k trestnímu stíhání poslanců rozhodla v předchozím funkčním období. Důvodem pro přerušení trestního řízení je imunita obou poslanců, kterou získali ve volbách do Poslanecké sněmovny na podzim 2017. Procesní imunita chrání poslance při výkonu mandátu především před účelově či mocensky motivovanými zásahy moci výkonné. Smyslem je ochrana svobodného výkonu mandátu v souladu s Ústavou.

Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance musí obsahovat vymezení skutku, o který jde, a jeho předpokladům k právní kvalifikaci. Tyto náležitosti žádosti v případě obou poslanců obsahují.

Šetření mandátního a imunitního výboru.

Nyní se jedná o velmi ranou fázi neveřejného trestního řízení. Tomu odpovídá míra shromážděných zjištění, důkazů i doložení zavinění. Nejde o konstatování viny a trestu. To je věc soudu. Jde o to, zda má, či nemá ve vyšetřování Policie České republiky pokračovat, či má být přerušeno do zániků mandátu obou poslanců.

Policie České republiky neumožnila seznámení se s vyšetřovacím spisem v prostorách Poslanecké sněmovny. Zpráva OLAF nebyla k dispozici v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Z důvodu rychlosti šetření výboru se poslanci seznámili s vyšetřovacím spisem v sídle policie. V případě zprávy OLAF využili buď seznámení se se zprávou v anglickém jazyce u policie, nebo informace zpravodajky sdělené v rámci schůze výboru. Tyto procesní okolnosti nemohou mít vliv na výsledky šetření výboru a přijatá usnesení, ačkoliv vybočily z dosavadní praxe jak v umožňování nahlížení do spisu poslanci výboru, kdy odepření zaslání kopie spisu bylo v minulých funkčních obdobích Sněmovny spíš výjimkou, tak seznámení se s podklady pouze v českém jazyce.

Některé poznatky, které výbor získal při slyšení vyšetřovatele a státního zástupce a obou poslanců, nejsou rozhodné pro uplatnění imunity poslanců, avšak legitimně spadají do práva obviněných na obhajobu. To je však věc dalšího trestního řízení, nikoliv výboru. Výbor nemůže také předvídat zahájení dalších šetření, například ve správním nebo kárném řízení vůči jiným osobám, ani se s konečnou platností vyjadřovat k tomu, zda jsou dány důvody pro zahájení takových řízení.

Tolik zpravodajská zpráva, a nyní mi dovolte, abych vás seznámila s usneseními, která výbor 16. ledna 2018 přijal.

Usnesení č. 40 ze dne 16. ledna 2018. Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově předsedy výboru poslance Stanislava Grospiče, po vyslechnutí vyjádření poslance Andreje Babiše, poslance Jaroslava Faltýnka, po zpravodajské zprávě poslankyně Kateřiny Valachové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas k trestnímu stíhání poslance Ing. Andreje Babiše, narozeného 2. září 1954.

A za druhé usnesení, č. 41 ze dne 16. ledna 2018. Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově předsedy výboru poslance Stanislava Grospiče, po vyslechnutí vyjádření poslance Andreje Babiše, poslance Jaroslava Faltýnka, po zpravodajské zprávě poslankyně Kateřiny Valachové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas k trestnímu stíhání poslance Ing. Jaroslava Faltýnka, narozeného 28. dubna 1962.

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní zpravodajko. Děkuji, že jste zaujala své místo u stolku zpravodajů, kde se mnou budete sledovat všeobecnou rozpravu, kterou tímto zahajuji.

Ještě mi dovolte přečíst několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Josef Kott od 13.00 hodin z osobních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Jan Volný z celého dnešního jednacího dne ze zdravotních důvodů.

Ještě před zahájením rozpravy jsem obdržel dvě písemné přihlášky s přednostním právem. Jako první tedy vystoupí pan poslanec Andrej Babiš. Máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Dobrý den všem.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, můj projev nemá za cíl změnit váš názor. Dobře vím, budete hlasovat podle... politicky. Protože když si vyslechnete všechny argumenty a použijete zdravý rozum, tak určitě byste nehlasovali pro. Ale já jsem jasně řekl, že budu hlasovat pro vydání. Hlasoval jsem tak i poprvé a nechápu vůbec ty spekulace, že jsme se snažili něco dělat naopak.

Problém celé této vylhané politické kauzy je v tom, že jsem vstoupil do politiky. A možná právě i díky této kauze jsem toho litoval. Nicméně to nevzdám. To by se líbilo strašně moc lidem a našim vybraným politickým soupeřům. Já jsem vstoupil do politiky proto, protože jsem chtěl nějakým způsobem vrátit naší zemi to, že jsem tady uspěl, že jsem tady vybudoval firmu, a šel jsem do politiky proto, protože si myslím, že v politice by měli být lidi, kteří se politikou neživí a kteří naopak chtějí zásadním způsobem změnit naši zemi a dostat ji tam, kam patří. Vrátit ji do období první republiky. Období Masaryka, kdy jsme patřili mezi nejvyspělejší země Evropy a světa. Tomuto projektu jsem věnoval maximální energii celý čas, nasazení. A to, že jsme - naše hnutí, kterému se na začátku všichni smáli, uspěli, několikrát, tak právě proto tady máme Čapí hnízdo. Právě proto je to politické stíhání. A já chci jenom říct všem, že my v tomhle boji budeme pokračovat. My jsme byli ve vládě a části toho klientelismu a té korupce jsme zabránili. Ale samozřejmě stále máme tady na stole korupci, zneužívání státních firem, klientelismus atd.

Naši političtí konkurenti, hlavně z řad stran, díky kterým vlastně máme stav naší země, jaký je, de facto neměli žádná politická témata, žádný vlastní smysluplný program, s kterým by mohli soutěžit s námi, politicky soutěžit. Oni měli vlastně společně koordinovaný jednoduchý program a to bylo házení špíny na naše hnutí a hlavně na moji osobu. Ono to začalo už v roce 2012. A samozřejmě součástí této taktiky je zcela vylhaná a mediálně živená a politicky zneužívaná pseudokauza Čapí hnízdo, kvůli které tady vlastně na půdě Sněmovny znovu stojím.

Já jsem měl pocit, že od voleb jsme tady snad neměli nic jiného. Vždyť si vzpomeňte, jak to začalo. Co jsme řešili po volbách? No, mandátní a imunitní výbor. A proč? No kvůli Čapímu hnízdu. Tam se přihlásili lidi, kteří tam nikdy neseděli. Nejdřív tady byla nějaká informace, že chceme předsedu. Nikdo to nechtěl. Potom že to ovládáme. Potom dokonce jsme měli jednat s některými stranami a hnutími, aby nás nevydaly. Všechno samozřejmě nesmysly. Ale o tom to je, tahle Sněmovna. To je hlavní téma. To je snad největší téma možná v historii politických stran.

A proč je to politicky motivováno? Zkuste teď přemýšlet.

My už jsme jednou vlastně - já a kolega Faltýnek - hlasovali pro vydání a otázka teď zní: Proč policie požádala o naše vydání v nejzazší možný termín, těsně před volbami, v srpnu 2017? Proč požádala, když to není politické zadání a objednávka? A to je hlavně objednávka mafie. Mafie, která tady kradla miliardy ve spolupráci s vybranými politiky. Přece policie dobře věděla, že hnutí ANO pravděpodobně získá 5 % ve volbách. Získali jsme téměř 30. Takže dobře věděli, že Babiš a Faltýnek budou poslanci a že bude potřeba znovu požádat o vydání. A to je jednoznačný argument. Jednoznačný argument, že je to zpolitizované, že to mělo za cíl ovlivnit parlamentní volby. A ovlivnilo to. Podle našich odhadů a díky této vylhané kauze jsme přišli o 10 % našich preferencí Ano. Masáž mediální, hlavně Česká televize, od rána do večera Čapí hnízdo.

To je zajímavé, že v roce 2016 hlavní kmotr, známý právník bývalého premiéra, chodil po Praze, ten, který tady dělal miliardové kšefty, který dělal privatizaci OKD a připravil horníky o byty, vykládá, že Babiš půjde do vězení. Někteří poslanci to tady v podstatě vykládali našim - to bylo 2016, my jsme nechápali, o čem mluví. Takže to vlastně ještě šlo tak dál, že tahle mafie si nechala udělat průzkum. Za námi přišli lidi v roce 2017 a říkali: Víte co, oni si dělají průzkum, co se stane, když Babiš bude obviněn. Jak bude reagovat veřejnost.

Samozřejmě je, a jsem o tom přesvědčen a k tomu se samozřejmě dostanu, i k OLAFu, že je to politika. Je to politika. My žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a objednat pravděpodobně, dostat někoho do vězení.

Za minulý rok bylo stíháno a osvobozeno díky bohu nezávislým soudům 1 150 lidí, kterým jsme zaplatili odškodné jako stát 80 milionů. A teď byla zproštěna u soudu paní Vitásková, která byla obviněna v roce 2013, a ta solární mafie, která si objednala to stíhání paní Vitáskové, a je tam to propojení s tou mafií, která si objednala moje stíhání, Faltýnka, mojí rodiny, no tak pět let totální likvidace této osoby a rodiny. Pět let. Byla dokonce odsouzena na 8,5 roku a teď ji soud zprostil.

Takže zkusme se jenom zamyslet, jak je to vůbec možné, že to u nás takhle funguje. A tahle kauza, ta nejenom že měla ovlivnit naše preference, to se úplně nepovedlo, ale samozřejmě má hlavně ovlivnit vznik nové vlády. Vždyť to je proto, aby všichni mohli říkat: Vždyť Babiš je stíhán, on nemůže být premiér. Nemůže. Žádná presumpce neviny. Ovlivňuje i prezidentskou volbu, protože jeden z kandidátů říká, že Babiše nepověří, pokud bude prezident. Takže tahle kauza je zásadní kauza, která ovlivňovala parlamentní volby, ovlivňuje stávající politickou situaci, a dokonce i prezidentské volby.

Takže já bych se vrátil k té podstatě. Jsem si zcela jist, že v souvislosti s dotací na farmu Čapí hnízdo nikdo z obviněných osob nespáchal žádný trestný čin. A proč? No já vám teď řeknu ty hlavní argumenty. Já jsem podle policie měl vlastnit dvacet kusů akcií farmy. To je úplný nesmysl. A podle stejného usnesení policie policie říká, že ty akcie neexistovaly. Tak rozumíte tomu? Měl jsem vlastnit akcie a zároveň policie říká, že neexistovaly. A policie říká, že prodej akcií byl fiktivní. Ale policie má originál smlouvy, originál předávacího protokolu, kopii akcií od notáře a doklad o bezhotovostní platbě kupní ceny. To samozřejmě při první žádosti. Oni si vlastně neopatřili ty důkazy v náš prospěch. A žádné důkazy v náš neprospěch nemají.

Jaroslav Faltýnek je stíhaný za to, že prodal akcie. To je neuvěřitelné. Prodal akcie a kupní cena akcií byla stanovena znaleckým posudkem, takže to je OK, ne? A dle znaleckého posudku policie to byla cena obvyklá. Takže já tomu vůbec nerozumím, o čem to je.

Absolutně absurdní sprosťárna je obvinění mojí ženy! Monika Babišová vlastnila akcie farmy Čapí hnízdo šest týdnů - a teď se soustřeďte. Ona prodala akcie bratrovi, protože rodina řekla, že nebudou čtyři díly, ale pět dílů. A ona je prodala v době, kdy ta farma nežádala o dotaci, ani nikdy nebyla akcionářem, kdy farma dostala dotaci, ani nebyla na výslechu, policie ji nepozvala. Nebyla na výslechu, prodala akcie bratrovi v době, kdy farma neměla dotaci, ani nežádala o dotaci. Tak to je zase další absurdita, ano. Takže to jsou věci, které člověk nepochopí.

A mou vinu vlastně policejní orgán dovozuje z toho, že další obvinění jsou buď mí rodinní příslušníci, nebo jejich příbuzní, nebo v minulosti měli profesní vztah ke skupině Agrofert.

Absolutně neuvěřitelné je, že já jsem v roce 2006 začal organizovat dotační podvod týkající se dotace, kdy o příslušném operačním programu ještě nebylo nic známo. Ten operační program byl vyhlášen 20. 12. 2007 a policie tvrdí, že já jsem organizoval něco už v roce 2006, protože jsem asi věděl, že bude nějaký program. Neuvěřitelný nesmysl. Takže ve spise není jediný přímý ani nepřímý důkaz o tom, že bych páchal nějakou trestnou činnost.

A samozřejmě, ta první žádost byl totální blábol. Tak jsme čekali, že když se dostaneme do spisu, že tam něco bude. No není tam nic. Místo toho vlastně slyšíme bývalého elitního policistu protimafiánského útvaru Jiřího Komárka, který na soudu říká, že vyšetřovatel této účelové pseudokauzy Pavel Nevtípil byl napojen i na mafii. No tak to je zajímavé. Takže chci jenom říct... A další věc ještě, co říká policie, že jsem prý poprosil kolegu Faltýnka, když prodával ty akcie mé rodiny, abych svou identitu, dobře poslouchejte, skryl za mé vlastní děti a manželku. To znamená, že můj prvorozený syn se jmenuje Andrej Babiš. A já jsem požádal Faltýnka, abych se skryl za svého syna Andreje Babiše. Chápete to? Rozumíte tomu? No já tomu nerozumím. Takže toto jsou ty absurdity, nesmysly, neuvěřitelné věci.

Zkusme si vlastně zopakovat fakta. Tady se někteří vyjadřují, že Čapí hnízdo byla korupce. Nevím, asi ani nevědí, co to je korupce.

Tak ještě jednou. Padesát milionů je v té farmě zainvestováno. A občané, kteří jste tam ještě nebyli, přijďte se tam podívat. Chodí tam ročně asi čtyřicet padesát tisíc lidí, tisíce dětí, zájezdy ze škol. Slouží to veřejnosti. Dnes stokrát opakovaná lež, že je to nějaké rodinné sídlo. Ne, slouží to veřejnosti.

Ta farma zaměstnává 68 lidí, odvedla - soustřeďte se - 72 milionů do veřejných rozpočtů. Kdyby ji Agrofert nebyl převzal, protože tam ručil za ten úvěr, tak by byla zbankrotovala. Takže 72 milionů do rozpočtů. Pomohlo to regionu.

Když v České televizi vyčítal známý moderátor, a už nevím komu, že vlastně ten ROP Střední Čechy dal těch 17 miliard, tak ten ROP Střední Čechy potom řekl: No farma Čapí hnízdo. To je vlastně asi ten náš nejlepší projekt. Dali si to na web, v roce 2010 se chlubili farmou Čapí hnízdo, kterou kontrolovali všichni. Přece tu žádost, to bylo za hejtmana Bendla, byla u toho i paní Langšádlová, jak to schvalovali, a potom přišel pan Rath a všechno chtěl zrušit, ty projekty. No a tohle nezrušil, protože to bylo v pořádku. A potom byla další kontrola z Ministerstva financí a Evropská komise, devětkrát to bylo kontrolováno a nikdo nikdy neřekl, že je tam problém. Nikdy!

Takže ještě jednou. Padesát miliard je tam, je tam 960... Padesát milionů, pardon. Je tam 960 milionů. Nikdo na tom nezbohatl. Ta farma samozřejmě ekonomicky ještě nevydělala, ale odvádí samozřejmě za zaměstnance daně. A na druhé straně si vzpomeňte na dotační programy, kde byly rozkradeny desítky miliard. A ty šetří kdo? Ty nevysílají v televizi.

Takže já jenom chci říct, když někdo mluví o korupci - jaké korupci? Jaká korupce? Žádná korupce nebyla! A žádný podvod nebyl. Ano, někteří mi říkají, abych vrátil 50 milionů, aby ta firma vrátila 50 milionů. Pokud si pamatujete, tak já jsem tehdy řekl ano. Abych ukázal, že skutečně nešlo o peníze. Ano, moje rodina chtěla podnikat. A proč by nemohla? Proč? To je zakázané, nebo v čem je problém? Že bych měl vrátit 50 milionů, aby byl pokoj. A proč bychom to měli dělat? Abychom potvrdili nějakou vinu? Nic nebylo! Nic nebylo.

Takže pokud tady paní poslankyně Valachová mluvila, že vyšetřovatel říká o obvyklé praxi, i státní zástupce - no tak potěš pánbůh, když toto je tedy obvyklá praxe.

Takže já si myslím, že pokud jste dobře vnímali, co jsem říkal, tak každý musí potvrdit, že je to nesmysl. A já osobně to považuji za hrubou urážku nejen mé osoby, ale i mé rodiny a mých bývalých spolupracovníků zahrnutých do této trestní kauzy. Je to výsměch. Výsměch nejen vám, vážené poslankyně a poslanci, ale všem občanům této země. Výsměch. Z této kauzy se stala megakauza, vylhaná.

Solární mafie, která si objednala stíhání paní Vitáskové - jen připomenu, že každý rok platíme za soláry 30 miliard a celkově nás to bude stát tisíc miliard. Jenom abychom si připomněli trošku čísla.

Ještě bych se vrátil ke stanovisku policie. Dle policie byly v žádosti o dotaci tyto nepravdivé údaje: údajně nepravdivá délka úvěru. Toto tvrzení policie je nepravdivé, protože nejpozději v době podpisu smlouvy o poskytnutí dotace poskytovatel ROP Střední Čechy - který samozřejmě teď rozhoduje politicky, protože je tam složení politické takové, jaké je - obdržel kopii úvěrové smlouvy s výslovně uvedenou délkou úvěru. Takže ROP dobře věděl, že Agrofert je strategický partner a že Agrofert ručí za ten úvěr. Věděli to dobře.

Potom policie vyčítá žádosti údajně nepravdivé ekonomické výsledky na deset let dopředu. Takže určitě je tady plno podnikatelů, tak z ekonomického hlediska přece je to absurdní tvrzení, protože žádný podnikatelský subjekt v tržním prostředí není schopen své ekonomické výsledky detailně odhadnout, natož v horizontu deset let. Absolutní nesmysl.

Potom je tam údajně nepravdivé prohlášení o malém a středním podniku. Nepravdivost prohlášení dovozuje vyšetřovatel právě z výše popsaných tzv. údajně fiktivních převodů akcií. Jelikož fiktivnost obchodních transakcí je zhola vyloučena veškerými k tomu dostupnými důkazy, je tím také vyvráceno tvrzení policie ohledně nepravdivosti prohlášení o malém a středním podniku.

Teď bych se rád vyjádřil k OLAFu. Ten OLAF, to je zaklínadlo, OLAF, to byla senzace, Bakalovy noviny, stále jedeme OLAF. Nezávislý OLAF. Takže já bych rád řekl něco k tomu OLAFu.

Například tady si vezmeme: OLAF vyšetřuje společnost Volkswagen. To začalo přibližně v roce 2015. Ve stejném období jako Čapí hnízdo. A Volkswagen požádal Evropskou investiční banku o 400 mil. eur, úvěr. A v podstatě OLAF ukončil vyšetřování koncem července, nechce se vyjádřit, co je vlastně v té zprávě, to odmítá. A 31. července zveřejnila Politico, že OLAF dospěl k závěru, že společnost Volkswagen získala úvěr u Evropské investiční banky prostřednictvím podvodu. A proč se tak domnívá? No proto, že OLAF tvrdí, že Evropská investiční banka byla uvedena v omyl Volkswagenem. A víte proč? Protože ty žádosti o úvěr neřekly, že podváděli s emisemi. Chápete to? Takže někdo žádá o úvěr a do žádosti OLAF říká, že měl napsat, že podváděl s emisemi. No tak já nevím, mně to tedy hlava nebere.

A co říká šéf Evropské investiční banky Werner Hoyer? A mimochodem plno poslanců Evropského parlamentu kritizuje. Pan předseda Evropské investiční banky říká: Jsme velmi zklamaní tím, co tvrdí OLAF. Že EIB byla Volkswagenem uvedena v omyl ohledně používání půjčky, říká pan Hoyer. Takže já se musím smát, když tady Bakalovy noviny říkaly, jaká je to super organizace a jak vlastně to všechno je nezávislé. Jak to všechno funguje.

Já bych jenom připomněl, že ten OLAF kritizovala dokonce i Ingeborg Grässle. To je zástupkyně CDU, to jsou vlastně lidovci, spolupracuje samozřejmě s naším největším udavačem Evropské unie, s panem Zdechovským za KDU-ČSL. A samozřejmě že ta kauza byla zpolitizovaná i v té Evropě. A co říkala ta Ingeborg Grässle, která volá po reformě OLAFu, která mně v Berlíně říkala: Pane Babiš, Česká republika vás potřebuje! Musíte zůstat v politice! Paní Grässle za CDU! (Hovoří důrazně. Oživení, potlesk v pravé části sálu.) Říkala - přinesl jsem jí kytku! Ona si dala čaj, já kafe. Říkala: Musíte zůstat! Máte sice střet zájmů, ale to nevadí, Česká republika potřebuje. Takže paní Ingeborg Grässle, to je výsadek CDU KDU-ČSL v Bruselu, volá po reformě OLAFu. Upozorňuje na nedostatky, amatérství tohoto úřadu. Police OLAF není pevná struktura.

Potom tady asi potěším pana kolegu Okamuru. Žalobu podala Marine Le Pen na šéfa OLAFu. Obvinila ho, že za vyšetřováním její strany stojí levičák Martin Schulz s cílem diskreditovat euroskeptiky. No, takže ta paní Grässle, která na mě útočí a která tady vděčně dává ty rozhovory různým serverům, které nevíme vlastně, kdo financuje, tak říká, že ten OLAF - a teď jí to vyhovuje, no když je tam ten Babiš, tak OLAF, to je dobře, ne?

José Bové, francouzský europoslanec, říká: Všechno, co víme o vyšetřovacích metodách OLAFu, ukazuje, že pan Kessler - to je bývalý šéf OLAFu, který vlastně je teď sám vyšetřován, protože vyšetřoval nějaký údajný úplatek pro maltského komisaře z tabákové firmy za 1,5 mld., takže ten korupční skandál vyšetřoval ne příliš úspěšně šéf OLAFu Giovanni Kessler. Takže zpráva OLAFu nepřinesla žádné přesvědčivé důkazy o přímé účasti pana (nesrozumitelné). A teďka vlastně on tam zneužil to postavení...

Takže to bych jenom chtěl připomenout novinářům Bakalových médií, že jsou i jiné zprávy o OLAFu.

A teď bych vás chtěl informovat, že 15. ledna 2018 moje bývalá firma IMOBA poslala dopis, samozřejmě už předtím šla stížnost k ombudsmanovi a žaloba jedné z dotčených vyšetřovaných OLAFem, žaloba na Evropský soudní dvůr. A moje bývalá firma tady píše: K rukám evropské ochránkyně práv paní Emily O'Reilly, k rukám předsedy Evropské komise pana Jeana-Claudea Junckera a k rukám úřadujícího, toho nového ředitele OLAFu dopis. Ten dopis byl zveřejněn a já ho nebudu číst celý, ale přečtu vám jen některé části.

První taková část je: Mohla být společnost IMOBA úřadem OLAF vyšetřována? Společnost IMOBA se předně podivuje nad tím a žádá o vysvětlení pana šéfa OLAFu v kopii na Komisi, jak mohla být v rámci vyšetřování vůbec vyšetřována ze spáchání podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, když v době údajného spáchání těchto trestných činů nebyla v České republice ještě zavedena trestní odpovědnost právnických osob - například. A tak dále.

Byl úřad OLAF k vyšetřování kompetentní? - Druhá část. - Další zcela klíčovou otázkou je, z čeho OLAF dovodil svou pravomoc (kompetenci) k zahájení vyšetřování. Podle tzv. principu subsidiarity zakotveného v primárním právu EU mohou evropské instituce konat pouze tehdy, pokud zamýšleného výsledku nemůže být lépe dosaženo na úrovni členského státu. Je však všeobecně známo, že totožnou věc aktivně vyšetřuje i Policie ČR. Úřad OLAF nedisponuje žádnými pravomocemi, které by překračovaly ve vztahu k dané věci možnosti Policie ČR. Nevěděli snad vyšetřovatelé OLAFu, že se tato pseudokauza týká pouze území České republiky a nezahrnuje jurisdikci žádného jiného členského státu? Nebyl si úřad OLAF vědom toho, že Policie ČR disponuje mnohem širšími pravomocemi na území České republiky než on sám a že je to pouze Policie ČR, která může výsledky svého vyšetřování zhmotnit v trestním stíhání jednotlivých pachatelů?

Další část. Proč se úřad OLAF nechal - teď dobře poslouchejte - při vyšetřování ovlivňovat třetími osobami? Mimořádné pochybnosti vyvolává i skutečnost, že se úřad OLAF ve své právní kvalifikaci zřejmě nechal ovlivnit auditní zprávou vypracovanou na objednávku časopisu Reportér společností Good Governance založené (založenou) Ing. Lukášem Wagenknechtem - to je taky součást mafie s jednou bývalou zhrzenou novinářkou, teď tam nastoupil -, který se v českém veřejném prostoru dlouhodobě a neoprávněně snaží očerňovat projekt, a to pravděpodobně na politickou objednávku. Podle našeho názoru jde s největší pravděpodobností o stejnou osobu, která podala na úřad OLAF anonymní oznámení, na základě kterého bylo zahájeno vyšetřování.

Společnosti IMOBA je známo, že úřad OLAF z této auditní zprávy - a teď dobře poslouchejte - ještě před jejím uveřejněním časopisem Reportér čerpal a téměř půl roku před uzavřením vyšetřování slovo od slova zkopíroval část jejího obsahu do dokumentu pro Policii ČR, ve kterém uvedl, a to ještě před dokončením dokazování, své předčasné závěry z vyšetřování!

Proč úřad OLAF v rámci vyšetřování spolupracoval s osobami, které s vyšetřováním neměly nic společného, snad s výjimkou úmyslu poškodit v českém mediálním prostoru projekt a pana Andreje Babiše? Jak mohl úřad OLAF vést vyšetřování objektivně, nestranně a v souladu s ústavním principem presumpce neviny, pokud si svůj názor na věc utvořil ještě před skončením dokazování?

No ta vyšetřovatelka, která tady byla, ta v tom měla jasno. Tu zajímal akorát koncert Stinga, pospíchala - teď už nemám čas, jdu na Stinga. Jo? Jak to mohl vědět?

Je zjevné, že pokud úřad OLAF vyvodil konečné závěry z vyšetřování zanedlouho po jeho zahájení, jakékoliv další tvrzení či důkazy předkládané společností IMOBA či jinými dotčenými osobami mohly mít jen stěží jakýkoliv vliv na závěry úřadu OLAF, neboť s nimi bylo nutně zacházeno tak, aby zapadly do předčasně učiněných závěrů vyšetřovatelů OLAF. - Takže stručně řečeno, pan bývalý náměstek Wagenknecht, který chodil udávat Českou republiku do Bruselu, když byl ještě na ministerstvu, a potom udával mě, tak to napsal a asi ta policie i ten OLAF to hezky opsaly. Ale hlavně že vystupuje jako expert tady ve veřejném prostoru.

Další část. Proč bylo soustavně porušováno právo na obhajobu společnosti IMOBA? Znepokojující je i to, jakým způsobem úřad OLAF v průběhu celého vyšetřování flagrantně porušoval ústavně zakotvené právo společnosti IMOBA na obhajobu. Lze se ptát, proč společnosti IMOBA nikdy nebylo sděleno, ani jaký delikt (trestný čin) úřad OLAF vyšetřuje, ani jakým skutkem (jednáním) se ho měla společnost dopustit. Navíc, v příkrém rozporu s evropským právem se společnost IMOBA nikdy nemohla řádně vyjádřit ke všem skutečnostem, které se jí v rámci vyšetřování týkaly, neboť z některých dokumentů, např. znalecké posudky, jí byly poskytnuty pouze útržky či účelově vybrané fragmenty, které bez znalosti otázek, použitých podkladů a příslušného kontextu nebylo možno pochopit ani přezkoumat.

Další část. Proč si úřad OLAF ex post domýšlí pravidla o definici malého a středního podniku? I pokud odhlédneme od výše uvedených procesních pochybení úřadu OLAF, zcela nesprávné je i jeho hmotněprávní posouzení, a to především ohledně ústřední otázky celého vyšetřování, a to, zda byla Farma Čapí hnízdo, právní předchůdce společnosti IMOBA, v době podání žádosti o dotaci na projekt malým a středním podnikem, či nikoliv. Relevantním pramenem pro analýzu této věci mohou být pouze a jedině dotační podmínky a dotační smlouva, na jejichž základě byla dotace na projekt přiznána.

Oba dva tyto dokumenty svorně odkazují na doporučení Komise o definici mikropodniků a malých a středních podniků, podle jejíhož znění je absolutně vyloučeno, aby byla Farma Čapí hnízdo považována za velký podnik propojený se skupinou Agrofert. Úřad OLAF si však tato jasná a zřejmá pravidla svévolně dotvořil, a to za pomocí pozdější judikatury Soudního dvora EU a příručky Evropské komise z let 2014 až 2016, tedy dokumentů, které vznikly až několik let po přiznání dotace. Položil si úřad OLAF otázku, zda je retroaktivní aplikace těchto změn přípustná, vede-li ve svém důsledku k rozšiřování podmínek trestní odpovědnosti osob, které o dotaci žádaly a v dobré víře spoléhaly na tehdy platná pravidla? Jak měly tyto osoby předvídat, že později dojde k faktickému popření znění doporučení Komise, z něhož vycházela nejen žádost Farmy Čapí hnízdo, ale i řady jiných žadatelů o dotaci v tehdejší době? - Ano, vážení. V Čechách jsme měli 126 dotací s anonymními vlastníky za 3,6 mld. a v Evropě máme tisíce čapích hnízd - v Německu, ve Francii, všude!

Takže závěr. S ohledem na to, že závěrečná zpráva se s výše uvedenými otázkami zásadního významu věcně nijak nevypořádala, nezbývá společnosti IMOBA, než se obrátit s žádostí o jejich vysvětlení přímo na vás jako nejvyššího představitele úřadu OLAF. Pokud tyto otázky nebudou bez zbytečného odkladu vysvětleny, hrozí dle společnosti IMOBA paralyzování celého dotačního systému EU, neboť pokud se žadatelé o dotaci nemohou spolehnout na znění pravidel platných a účinných v době podání žádosti o dotaci, musí neustále počítat s jejich pozdějšími a nepředvídatelnými změnami a v návaznosti na jejichž nerespektování lze dovodit jejich trestní odpovědnost, nelze očekávat, že by tato enormní a ničím neodůvodněná rizika někdo nadále dobrovolně přejímal.

Takže to je k OLAF. Ještě k OLAF bych připomněl, že v roce 2009 se paní senátorka Dernerová obrátila na OLAF. Normálně to podepsala. Čapí hnízdo byl samozřejmě anonym. Proto když někdo poslal anonym do Bruselu, anonym, a mluví o podvodu, tak samozřejmě OLAF argumentoval, že prověřuje podvod. A samozřejmě to je ta sprosťárna, že někteří říkali, že zpráva OLAFu říká, že to byl podvod. No samozřejmě není! Když tam mají kolonku nahlášení systému fraud a irregularities, tak jasně že zase se to jenom zneužívá mediálně a stále lidem se říká: no ten Babiš udělal podvod. Samozřejmě je to lež.

A paní Dernerová napsala roku 2009 OLAFu, normálně to podepsala jako senátorka, že v Krajské zdravotní byly prodražené přístroje. Tam byly přístroje za 500 mil., prodražené o 200 mil., tak asi někdo ukradl 200 mil.. A koncem roku 2012, tři a půl roku později, zase píše tentokrát šéfovi OLAFu Kesslerovi, který byl v té aféře, co tedy s tím bude. A OLAF vůbec nereagoval. A OLAF tuhle kauzu nechal na řešení českými orgány. A proč Čapí hnízdo, které bylo na anonym, se tak zpolitizovalo?

Takže proto i v Evropské unii Čapí hnízdo bylo předmětem politického boje. Politického boje! Protože vyvoláváme dojem, že ten OLAF je takový objektivní. To je svatá pravda. To tady jelo, kampaň v Bakalových médiích, dlouho. První strana stále dokola. Ano. A samozřejmě ta paní Grössle do toho, která kritizovala, ale teď říká, to je strašný, ten Babiš, tam vůbec už nepatří, do té politiky.

Takže chci jenom říct, že je jednoznačné, že je to politická kauza. Že je to kauza, která má zásadním způsobem ovlivňovat naši politiku, poškozovat hnutí, poškozovat moje jméno, útočit na moji rodinu. Neuvěřitelná prasárna! Pokud chtějí likvidovat mě, tomu rozumím. Ale že mi sahají na rodinu, na děti, na manželku - neuvěřitelné! Vymyšlené sprosťárny!

Takže já chci jenom říct, že - a znovu to opakuji... Já vám jenom přeju všem, aby se vám to nestalo, aby si někdo neobjednal vaše stíhání, stíhání vaší rodiny a vašich dětí, protože je to neuvěřitelné. Neuvěřitelné. A proto znovu opakuji, že budu hlasovat pro vydání, a pevně věřím, že lidi slyšeli můj projev, vnímali ty argumenty. A my se určitě nevzdáme. Budeme bojovat za tu pravdu, protože to je vylhaná věc. A budeme bojovat.

A proto ten dopis šel i na předsedu Komise a na šéfa OLAFu. Jsem tedy zvědav, jak se k tomu vyjádří. A pevně věřím, že pravda zvítězí. Samozřejmě jde o to, abych byl poškozen. No tak Vitásková pět let chodila po těch soudech. Zničili jí život. Ano. A to je ten cíl. To je ten cíl - mě zlikvidovat, naše hnutí, zabránit mi, abych mohl vyjednávat jako premiér. Ano, to některé strany říkají, to nemůžeme s ním.

Takže vás chci jenom požádat, zkuste o tom přemýšlet, co jsem tady řekl. A to všechno, co jsem řekl, se dá dokázat. To jsou ta fakta. Ne ty věci, které jste četli v novinách a slyšeli v televizi. Děkuji. (Velký potlesk v lavicích poslanců hnutí ANO a ve vládní lavici.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji panu předsedovi a nyní, než se dostaneme k další písemné přihlášce s přednostním právem, tak tady mám dvě faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Veselý. Máte dvě minuty.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo. Stihnu dvě minuty. Vážení kolegové, vážená vládo, vážený pane premiére, musím se přiznat, že budu hlasovat pro vydání. Ale pane premiére, neberte to nijak osobně. Já vás neznám, nemám k vám žádný emoční vztah. Vy mě asi skoro taky neznáte. A opravdu v tom není nic osobního. Já jsem profesí advokát. Běžně ve své profesi zastupuji osoby, které jsou podezřelé ze spáchání trestného činu. V drtivé většině se oni cítí nevinní, stejně jako vy. A dobrá zpráva pro vás je, že ve velké většině případů skutečně orgány činné v trestním řízení vinu neprokážou a skončí to pro ně dobře. Ale pokud bych vás dneska nevydal, resp. já ne, mí kolegové, pokud bychom vás nevydali, tak budete stále po celou dobu nevydání podezřelý ze spáchání trestného činu. A já věřím, že to není nic, co si přejete. Vy určitě znáte ty věci od svých advokátů. Ale pokud budete vydán, může to skončit už u policie. Může to zastavit státní zástupce. Může to samozřejmě zastavit soud, což je nejčastější případ. A já věřím, že je i vaším zájmem, aby vaše jméno bylo očištěno, a proto v souladu s tím, co budete dělat vy, i já budu hlasovat pro vydání. A opravdu to není nic osobního a není to nic politického. Věřte mi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji panu poslanci a nyní pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, milý předsedo hnutí ANO, váš projev byl, jako byste byl úplně nový v politice. Ale jestliže tady říkáte, že v této zemi je možné objednat si trestní stíhání - vy už čtyři roky máte odpovědnost za policii a státní zastupitelství a za soudnictví. Co jste tedy udělali pro to, aby toto nebylo možné? Nic. Dokonce ty resorty ovládáte pořád dál a máte opravdu tu odvahu tady říkat, že je u nás možné objednávat trestní stíhání. Ale čtyři roky jste tady neudělali nic pro to, přestože jste byli mnou často upozorňováni, že se dějí občas věci, které by se díti neměly.

Vy tady dnes říkáte jméno paní Vitáskové. No kdo vás upozorňoval opakovaně, že není normální, aby šlo dvacet policistů pro jeden papír na úřad? Že to celé trestní stíhání je prapodivné? No já. A kdo to zase tohle to celé dělal? No Vrchní státní zastupitelství v Olomouci si může udělat další čárku za to, že zničilo další život. Kdo je chránil celou tu dobu? Vaše hnutí! Protože Olomoučáci kromě jiného stíhali samozřejmě Nečasovou, Nečase i Nagyovou a mnohé další, a tak jste je nechávali řádit. Když necháte řádit jedny, tak ti ostatní se od nich budou pouze učit a tu hranici mohou čím dál tím víc dále překračovat.

K panu Komárkovi a citacím k tomu, co říkal. Pan Komárek, pokud se nepletu, to, co říkal u soudu, říkal jako obžalovaný, to znamená jinými slovy, mohl legálně nemluvit pravdu. To znamená, že citovat tady některé jeho výroky - nemají tu vypovídací hodnotu, jakou byste chtěli, aby to mělo. A s panem Komárkem jsem měl osobní zkušenost. Pan Komárek má až do morku kostí policejní myšlení javertovského typu. To znamená, že když on vidí dva lidi, jak se o něčem baví, tak určitě konají spiknutí. Kdyby mě pan Komárek viděl s panem Faltýnkem, tak naprosto klidně z toho usoudí, že jsme právě prodávali ČEZ nějakému našemu kámošovi. To je myšlení pana Komárka. Bohužel. (Upozornění na čas.) A musíme rozlišit mezi panem Šlachtou, který se opírá často o důkazy, a panem Komárkem, který důkazy nikdy k žádným mediálním tvrzením neměl. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní chtěla reagovat paní zpravodajka.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já protestuji proti útokům na státní zástupce a doufám, že nehodláte v tomto pokračovat, prostřednictvím předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Marek Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, pan premiér Babiš tady zmínil jméno europoslance Tomáše Zdechovského. Rád bych zde uvedl ty pomluvy, které tady zazněly, na pravou míru, tak jak to je. Tomáš Zdechovský je členem kontrolního výboru Evropského parlamentu, a proto avizoval a vznesl dotaz na pana komisaře Günthera Oettingera právě v rámci jednání tohoto výboru. Tento výbor se sešel na svém jednání, které bylo naplánováno více než půl roku dopředu. Cituji: "Skutečně se nejedná o žádné zvláštní prosazení této kauzy na bod jednání výboru." A teď to podstatné - citoval jsem europoslankyni Martinu Dlabajovou za hnutí ANO. Děkuji. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. V souladu s jednacím řádem chci zareagovat na vystoupení paní zpravodajky.

Buďte konkrétní. Kdo útočil na státní zástupce a státní zastupitelství? Nebyl to premiér této země, který říkal, že v této zemi se dá objednat stíhání? Kolikrát jsme tady slyšeli a i jinde od právníků: pánem přípravného řízení je státní zástupce. Tak když si vezmete konkrétní případ, který zmínil pan předseda vlády, bývalé předsedkyně ERÚ, kdo byl pánem přípravného řízení? Kdo může za těch pět let, o kterých mluvil pan předseda vlády? A můj kolega pan poslanec Blažek jenom připomenul, že už to říkal dávno, že je to celé divné. A kdo byl ministrem spravedlnosti, který s tím neudělal vůbec nic? Nebyl to stávající ministr spravedlnosti? Nebyl z hnutí ANO?

Jak je možné, že šéf hnutí ANO řekne, že se tady dá objednat trestní stíhání, a už čtyři roky má stejného ministra spravedlnosti ze svého hnutí? Čekal bych, že proti tomu budete protestovat, ne proti tomu, když Pavel Blažek konstatuje, jak to vlastně bylo. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dám přednostní reakci panu ministrovi. Prosím, abychom se drželi věci, kdy je projednáván případ, nikoliv stav policie v této zemi.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Musím ovšem reagovat na to, co řekl pan kolega Stanjura. Nevím, jestli on chce žít v zemi, kde ministr spravedlnosti zastavuje trestní stíhání. Ale vy říkáte, že celou tu dobu byl ministr spravedlnosti z této strany a nic s tím neudělal. (Zvýšeným hlasem.) Tak co s tím, pane, kolego, měl ministr spravedlnosti dělat? (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní paní zpravodajka s krátkou reakcí.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Prostřednictvím předsedajícího k panu předsedovi klubu ODS. Já jsem reagovala na oba příspěvky, samozřejmě. (Důrazně.) Protože se držím práva a jsem nestranná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Myslím, že za státní zastupitelství odpovídá vláda. Vláda odpovídá Poslanecké sněmovně. Jestli se v této Sněmovně nesmí ani použít málem slovo státní zástupce, neboť je to útok na státní zastupitelství, je to absolutně absurdní. A pokud slovo státní zástupce nemůže říct ani premiér, tak možná, pane Babiši, jsme aspoň chviličku na jedné lodi, protože my to samozřejmě říkat můžeme a právo vyjadřovat se k činnosti státního zastupitelství samozřejmě máme, protože je to represivní složka státu a není možné se k činnosti nevyjadřovat. A jestli zde můžu, jak řekla kolegyně Valachová, útočit na ministra spravedlnosti a nemohl bych, kdybych použil tento termín, útočit na v uvozovkách jemu podřízenou, byť to slovo je nepřesné, soustavu, tak to tady za chvilku nebudeme říkat vůbec nic.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Znovu bych nás chtěl volat k věci. A nyní pan poslanec Stanjura. (Poslankyně Černochová z místa opravuje na předseda Stanjura.) Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo Sněmovny, nevolejte nás k věci, když mluvíme k věci. Podle jednacího řádu ve faktické připomínce můžete reagovat na vystoupení předřečníků. Myslím si, že já i pan kolega Blažek, ostatní poslance ať si chrání jejich předsedové klubů, mluvíme k věci, protože reagujeme na vystoupení, které zaznělo v rozpravě jako první. To za prvé.

Za druhé. Pan ministr spravedlnosti mi vložil do úst něco, co jsem neřekl. Já jsem neříkal, že jste vy měl něco zastavit v konkrétním případě. Ale vy tu sedíte tak spokojeně a váš premiér říká: u nás v České republice se dá objednat trestní stíhání. Pokud budete věřit svému předsedovi, vždycky slyším, že hnutí stojí za svým předsedou, tak musíte věřit, že to tak je. Kdo má politickou odpovědnost za celou soustavu státního zastupitelství? Mohl byste nám to na mikrofon zopakovat? A je to ten člověk, který je tedy zodpovědný za to, že se u nás dá objednat trestní stíhání, nebo kdo za to může? Anebo se předseda vašeho hnutí mýlí. Myslím, že platí jedno, nebo druhé. Tak si vyberte. Pokud má předseda hnutí ANO pravdu, já si to nemyslím, tak politickou odpovědnost za tento stav nesete už čtyři roky vy. A neudělal jste nic. Tam mi tady řekněte, co pro to uděláte, aby pan předseda Babiš za rok nemusel přijít a říkat: po roce od svého zásadního projevu v lednu 2018 musím konstatovat, že i nadále v České republice lze objednat trestní stíhání. Co s tím uděláte? Já jsem po vás nechtěl, abyste zastavoval vy osobně nějaké trestní řízení. Já se ptám, jak ty věty vnímáte, jestli cítíte odpovědnost, anebo zda vyvrátíte panu předsedovi Babišovi, že nemá pravdu. Kdo má pravdu? Má pravdu?

Tak mi odpovězte. Dá se v České republice objednat trestní stíhání? A pokud ano, kdo za to nese politickou odpovědnost? (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Než budeme pokračovat dál, mám tady dvě omluvy. Z dnešního dne je omluven pan poslanec Staněk bez udání důvodu a paní poslankyně Levová z pracovních důvodů od 9 do 10 hodin. Děkuji.

A nyní se mi hlásil ze sálu s přednostním právem pan předseda Bartošek. (Poslanec Birke z lavice upozorňuje, že se přihlásil s faktickou poznámkou.) S přednostním právem? S faktickou, tak tady mám nejdřív pana poslance Birkeho.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mockrát, pane předsedající. Já bych poprosil o čas, aby mi nikdo neřekl, že mluvím dlouho. (Předsedající: Dvě minuty.) Děkuji.

Nejsem v žebříčku oblíbenosti u pana premiéra v TOP 10, možná ani v TOP 100, takže asi určitě pochopíte, že můj výstup, který tady bude (reakce poslance Faltýnka z lavice), nebude až tak...

Pane kolego Faltýnku, nepokřikujte na mě, prostřednictvím pana předsedajícího, nechte mě dokončit zásadní myšlenku, kterou budu mít.

Chci jenom říci, že to, co jsme tady slyšeli od pana premiéra, já mu rozumím. Já jsem zažil Královéhradecký kraj, kdy měsíc před volbami si pro dva papíry přijelo 300 policistů. Zapečetili kanceláře a večer odjeli a řekli: my se vám ozveme. Dodneška se nikdo neozval, nikdo není obžalovaný, obviněný a tak dále. Já sám jako starosta jsem strávil osmihodinové výslechy, že jsem otrávil půlku republiky arzénem. Dneska je prostě národním sportem, kdokoliv večer sedne k počítači, napíše trestní oznámení a na nás to takhle spadne, na všechny, co tady sedíme, a na všechny komunální politiky, kteří sedí a jsou v této zemi. Čemu se divíte?

Já dneska vystupuji možná i proto, že rozumím panu premiérovi, co zažívá. Že je to mnohdy do rodin, do jejich osobních rodin, že se to týká všech. A pak je to likvidace. A kdo si pak všimne toho, jestli za půl roku, za rok, za tři roky vyjde nějaký malinký článeček, kde napíšou: my se vám omlouváme, nebo to není pravda! Nikdo si toho nevšimne. (Důrazně.) Ten člověk je zlikvidovaný, nikdo si od něj nevezme ani kůrku, dokonce ho ani nepozdraví a nedej bože, když ještě bydlí na malé vesnici! Mě najednou z ničeho nic museli dokonce ne snad ani hlídat, ale zásadně mi házeli pytle s olejem na fasádu. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Už budu končit. Jenom vám chci říci, že je devastující a šílené, v čem žijeme. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní tedy s faktickou pan poslanec Bartošek. Dvě minuty.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Popravdě řečeno, pane premiére, já jsem byl taky zaskočen a částečně šokován tím, že zde veřejně vystoupíte a řeknete, že je možné si objednat obvinění, stíhání, možná odsouzení.

Moje otázka zní, a je to otázka férová. Byl jste členem Bezpečnostní rady státu předchozí čtyři roky. Jestliže jste měl toto povědomí, co jste pro to udělal? Jaké jste udělal konkrétní kroky? Kdy jste konkrétně toto téma řešil? Komu jste zadal nějaký úkol, aby se tato situace v České republice změnila? S kým jste o tom mluvil? Protože buď je to o tom, že dlouhodobě o této situaci víte a aktivně ze své pozice vicepremiéra jste ji před čtyřmi roky řešil, anebo to dneska používáte pouze jako argument, který se vám hodí. Tak to prostě je.

A také jste zaútočil na Tomáše Zdechovského, nazval jste ho, že je největší udavač. A já vám říkám, pane premiére, abyste se omluvil. Protože jestliže se neomluvíte Tomáši Zdechovskému, tak pro mě budete zbabělec!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Ondráčka. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, zejména kolegové z takzvaného Demokratického bloku, ono není zas takový problém, aby policie nebo jiné orgány činné v trestném řízení někoho trestně obvinily, respektive zahájily trestní stíhání konkrétní osoby. Pokud budete někdy chtít, takové případy existují, můžete se zeptat řady policistů. Ale vy se bojíte, demokraticky se bojíte, protože pokud bych mohl vykonávat činnost v kontrolní komisi na kontrolu GIBS, tak bych vám takové případy dokázal. Takže takové případy v České republice bohužel opravdu existují.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Koníček s faktickou. Dvě minuty.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já bych si jen chtěl ujasnit, v jaké fázi projednávání teď jste, protože vy jste dal přednostní právo panu Babišovi ještě před otevřením rozpravy, a už následovala smršť faktických poznámek a ty mohou být jako reakcí jenom na projev v rozpravě. Takže rozprava ještě nebyla otevřena, aspoň vy jste dal přednostní právo panu Babišovi. Takže my ještě nejsme v rozpravě a celá tato rozprava je mimo jednací řád. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já mám tedy za to, že jsme na začátku rozpravy, a mám tu ještě jednu přednostní přihlášku do rozpravy. Ano, jsou to přihlášky do rozpravy. Já se poradím. (Konzultace s organizačním oborem.) V tom případě čistě pro formu otevírám rozpravu. Měl jsem za to, že byla otevřena již v době, kdy jsem přebral předsedání.

Nyní prosím s faktickou pana poslance Koníčka. (Z pléna: Už byl!) Pardon. V tom případě zde mám přednostní přihlášku do obecné rozpravy od pana poslance Faltýnka, nebo předsedy Faltýnka.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mám na začátek jednu prosbu. Vypadalo to, že budeme jednat celkem konstruktivně, tak se prosím nehádejme, je to moje osobní prosba, ať jsme schopni stihnout hlasování dneska, protože já mám o půldruhé jít do nemocnice a rád bych to stihl.

Takže já vám všem děkuji za to, že jste mi umožnili se vyjádřit v projednávané věci, tedy otázce mého vydání k trestnímu stíhání v tzv. kauze Čapí hnízdo. Vystupuji zde na půdě Poslanecké sněmovny v této věci již podruhé a mám určitou výhodu, neboť jsem se mohl prostřednictvím svého obhájce seznámit s obsahem trestního spisu. Mohu se tedy vyjádřit se znalostí věci a zejména se znalostí důkazů, které by měly proti mé osobě existovat.

Cílem mého vystoupení není ambice docílit vašeho právního hodnocení mé trestněprávní odpovědnosti, chápu, že to musí provést orgány činné v trestním řízení. Chci ale této příležitosti využít k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jak obrovské riziko možného zneužití policejního orgánu v takových obdobných případech existuje. Ničím nepoložené obvinění mé osoby jedním konkrétním člověkem zastávajícím funkci policejního orgánu ohrožuje můj osobní a profesní a i politický život zásadním způsobem. V takové situaci se může dříve nebo později nacházet každý z vás, z nás.

Současně mně však dovolte, abych na začátku svého vystoupení sdělil, že já zvednu ruku pro své vydání, a to ze dvou důvodů. Už jsem to koneckonců avizoval a tak jako pan předseda Babiš jsem to udělal i při minulém vydávání v minulém volebním období.

Tím prvním důvodem je to, že jsem nic nezákonného neudělal, a proto se nechci skrývat za poslaneckou imunitu. Použiji citát jednoho z kolegů z dnešní ranní tiskovky. Už nevím, kdo to byl. Myslím, že to byl kolega Farský. Nejsem prostě nadčlověk. To jsem říkal i minule.

A tím druhým důvodem, který souvisí s tím, je moje loajalita k mým bývalým kolegům z představenstva ZZN Pelhřimov Zdeňkovi Kubiskovi a panu Platilovi. Jsou to totiž lidé, kterých si já osobně vážím, kteří celý život poctivě pracovali, a je za nimi něco vidět, něco konkrétního, a tito slušní chlapi jsou také nesmyslně obviněni a imunitu nemají. Takže to jsou moje dva důvody, proč já sám budu aktivně hlasovat pro své vydání, přestože nazývám celou tuto kauzu, a na půdě Poslanecké sněmovny si to snad můžu dovolit, a slíbil jsem, že v České televizi to slovo říkat nebudu, nazývám to prostě sračkou. A velkou sračkou! (Oživení v sále, potlesk poslanců ANO.) Omlouvám se za některé expresivní výrazy, ale už žádný nebude. Možná v citátech vás kolegů z minulých volebních období, ale k tomu se dostanu.

Má trestná činnost spočívá dle usnesení o zahájení trestního stíhání, které je součástí projednávané žádosti o mé vydání, v tom, že jsem jako pomocník měl odstranit překážku pro spáchání trestného činu tím, že jsem skryl skutečnou identitu Andreje Babiše za jeho děti - Andreje Babiše, Adrianu Bobekovou, rozenou Babišovou, a tehdejší partnerku Moniku Babišovou.

Vážené kolegyně, kolegové, domníváte se, že jsem já nebo pan Babiš takový hlupák, že vymyslíme společně takový dokonalý podvod? (Směje se a pobavení poslanců ANO.) Kolegyně a kolegové, jediné, co jsem spáchal, je - a to jsem spáchal, já se k tomu hlásím, protože jsem takových věcí spáchal za dobu své profesní kariéry stovky, možná tisíce - je naprosto legální a transparentní prodej akcií obchodní společnosti za cenu dokonce vyšší, než jakou stanovil ne námi objednaný posudek, ale policií objednaný posudek, znaleckým ústavem provedený na základě žádosti policie. A to je mimo jiné jedna z věcí, kterou se v žádosti nedočtete, kterou před vámi policie tají.

Současně mě policie obviňuje z toho, že jsem neudělal výběrové řízení na prodej těchto akcií, na prodej akcií soukromé firmy. Když jsem byl jednou na podání vysvětlení jako svědek v této kauze, tak jsem se panu policistovi snažil marně vysvětlit, že v soukromé firmě se prostě výběrové řízení dělat nemusí, že to má popleteno se státní firmou. A tohle jsem tady říkal i minule. A je zajímavé, že pan policista v obvinění, v oficiálním obvinění konstatuje následující - v reakci na to, co jsem tady řekl minule: Policejní orgán dále v souvislosti s veřejným prohlášením - tím je myšleno zde ve Sněmovně - obviněného Jaroslava Faltýnka konstatuje, že pod dojmem veřejné nabídky neměl na mysli realizaci výběrového řízení, ovšem domnívá se, že pokud statutární orgán společnosti jedná s péčí řádného hospodáře, měl by alespoň učinit průzkum trhu, například veřejnou nabídkou k odkoupení akcií společnosti. Nikdy totiž nemůže vyloučit eventualitu, že by v případě veřejné nabídky neobdržel vyšší cenovou nabídku od jiné právnické nebo fyzické osoby. Takto byly akcie prodány přímo určeným nabyvatelům a i to nasvědčuje účelovosti všech kroků, které byly provedeny. (Směje se, rovněž tak poslanci ANO.) Přátelé, já se nechci dotknout nikoho, ale tohle je opravdu k smíchu. K smíchu!

Takže jediné, co jsem spáchal, je tato záležitost. Ale kolega vyšetřovatel zatajil další věci. Policie má k dispozici originál smlouvy o převodu akcií, originál předávacího protokolu, který jsem já podepsal, a doklad o bezhotovostní úhradě kupní ceny za akcie. Vše prokazatelně z let 2007-2008. To vám též tají, protože to prokazuje, že nic nebylo fiktivní, jak tvrdí v obvinění a v žádosti.

Policie tvrdí, že prodej akcií byl fiktivní a ryze účelový, pokud umím dobře česky - já mluvím spíš hanácky, takže mě omluvte. Ale tady jde o protimluv. Buď bylo moje jednání fiktivní, jinými slovy nebylo, nebo bylo, ovšem účelové. Policie nám dává najevo, že ani neví, co jsem vlastně skutečně dělal. Nejlépe to lze popsat tím výrazem v pohádkách bylo - nebylo. To tedy já považuji za výsměch nejenom mně, ale i vám a v podstatě celému právnímu státu.

Policie tvrdí, už to tady několikrát zaznělo, že akcie neexistovaly. Ve spise je prohlášení notáře, v policejním spise, podotýkám, kterému akcie byly předloženy a který je okopíroval v roce 2008. Takže opět bylo - nebylo. A opět to v žádosti policie akcentuje. Ostatně policie ve svém usnesení tvrdí, že skutečným vlastníkem 20 kusů byl sám Andrej Babiš starší. A ve stejném dokumentu tvrdí, že akcie neexistovaly. Zase je to bylo - nebylo. Zase pohádka, nikoliv úřední dokument.

A víte, z čeho policie dovozuje, že jsem musel vědět v roce 2007, že se v roce 2008 má stát úvěrový podvod? V podstatě skoro za rok? No proto... (Připomínka z pléna.) Dotační. Dotační, omlouvám se. No proto, že jsem pracoval v Agrofertu a znal pana Babiše. Takto se policie vypořádává s úmyslem, tedy se subjektivní stránkou trestného činu.

No a teď znovu zacituji přímo z obvinění, kdy citace ze strany 60 zní: Policejní orgán dospěl k závěru, že obviněný Faltýnek jako dlouholetý vrcholový manažer holdingu Agrofert a blízký spolupracovník obviněného Babiše jednoznačně věděl o pravém účelu vyvedení společnosti ze ZZN Agro Pelhřimov ze struktury koncernu Agrofert, a věděl, k jakému účelu bude tato společnost následně použita. - Policejní komisař má věštecké schopnosti, ale nemá pro to žádné důkazy.

Víte, všechno, co vám bylo předloženo ze strany policie, je ve vztahu k mé osobě absolutní nesmysl. Můžete mi namítnout samozřejmě, že v tom případě mi dáte prostor, abych se řádně očistil a pak se vrátil do politiky. Už to tady několikrát dneska zaznělo a ta debata asi bude v tomto duchu pokračovat, protože ta debata je vždycky, když je někdo vydávaný.

Zkusme se zamyslet nad délkou trestního řízení v některých kauzách. Ony už tady obě dvě padly, nebo padnou určitě. Já uvedu pro příklad další dvě a to je kauza paní Vlasty Parkanové a kauza zde přítomného našeho kolegy pana docenta Svobody. Já jsem mu ráno, a to jsem považoval za fér, řekl, že o něm budu mluvit ve svém vystoupení. Co jsem mu neřekl, a nemá to nic společného s mým vydáváním. A já znovu říkám, já budu aktivně hlasovat pro své vydání - protože to je sračka, pane docente! Neřekl jsem vám to, že já za sebe, jako Jaroslav Faltýnek, nebudu hlasovat pro vaše vydání.

Takže v podstatě je nemožné, aby při standardní délce trestního řízení dosáhl člověk ve funkčním období Sněmovny za ty čtyři roky svého očištění, pokud to nezastaví samozřejmě státní zástupce nebo policie sama.

V závěru si dovolím ještě jednu větu mediálně přetřásané neveřejné zprávy OLAFu, se kterou jsem měl možnost se oficiálně seznámit. Bohužel to bylo až po termínu - a ten termín jsme dostali od policie - toho prvního zasedání, kam jsme byli pozváni. Proto jsme se omluvili. Nebyla to žádná obstrukce, jak bylo neustále novináři sdělováno. Nikde v této zprávě není uvedeno, že bych se já podílel na jakémkoliv podvodu. Nejsem označen jako osoba dotčená, tedy podezřelá. Takže co jsem vlastně podle zprávy OLAFu já měl spáchat? Je pravda, že jsem byl pozván úředníky OLAFu v České republice, když tady byli, jako svědek. Proto se ve zprávě objevuje moje jméno jako spousta dalších jmen. Dalších osob, které tam byly. Já to vidím tak, že jediný důvod - ale to je můj pocit, já vás o tom nepřesvědčuji, jenom ho chci tady sdělit. Že jediný důvod, pro který bylo proti mně naprosto účelově zahájeno trestní stíhání, je fakt, že jsem byl a zatím ještě jsem první místopředseda hnutí, které mělo nějaký volební potenciál a vyhrálo volby. Jediným důvodem pro opakovanou žádost o mé vydání je samozřejmě poškodit vítěze voleb, naše hnutí, relativizovat výsledky voleb prostřednictvím přímého ataku na nás. Jde téměř o učebnicový příklad stavu, který má eliminovat institut poslanecké imunity. A já na vás apeluji, abyste si tento fakt uvědomili, protože jinak svěřujeme všechny poslance do područí moci výkonné, a to (nesrozumitelné) nejnižších složek.

Dámy a pánové, já od začátku tvrdím, že neexistuje nic, žádný konkrétní důkaz, který by v mém jednání souvisejícím s kauzou Čapí hnízdo mohl zakládat trestněprávní odpovědnost mé osoby. Někteří z vás měli možnost se seznámit s obsahem trestního spisu a já bych rád poprosil, aby nám tady na fóru řekli, jestli ve vyšetřovacím spise zjistili jakoukoliv skutečnost, která by zakládala závadnost nebo trestnost mého jednání. Myslím si, že v demokratickém státě, kde platí základní ústavní principy, nemůže být občan stíhán pouze za to, že je blízkým spolupracovníkem jiného občana a že ve svém profesním životě zastával určité manažerské pozice. Jsem toho názoru, a já vám ho samozřejmě nevnucuji, nicméně jsem toho názoru, že jsem bezprecedentně vystaven libovůli policejního komisaře, který chce trestně stíhat moji osobu, aniž by k tomu měl jakékoliv - jakékoli - relevantní důkazy.

V této souvislosti, už to tady jednou zaznělo, si dovolím zmínit statistiku osob, které jsou každoročně odškodňovány za zrušené trestní stíhání. Jedná se o více než tisíc osob ročně a průšvih je, že to má rostoucí tendenci. Jenom pro vaši informaci, v roce 2011 to bylo 718 případů, v roce 2014 826 a za 2017 1 263 plateb lidem, kteří byli nespravedlivě stíháni nebo odsouzeni. A ta roční částka, která se vyplácí těmto lidem jako přímá náhrada za ušlý výdělek nebo náklady obhajoby, se pohybuje, a jako nějaké zadostiučinění, se pohybuje někde kolem 80 milionů korun.

Mám tady několik konkrétních příkladů, ale nemá smysl zdržovat. Řeknu jenom jedno. To číslo si pamatuji z hlavy. Věra Jourová, ale k té se ještě dostanu na závěr svého vystoupení. Ta, pokud se nepletu, dostala za nespravedlivě trestní stíhání a vazbu za podezření z přijetí úplatku mám pocit 2,8 milionu korun - z našich daní! Z našich daní. To neplatil žádný policista, který pochybil, nebo někdo jiný, kdo ho měl hlídat, ale my jsme to zaplatili, přátelé! My všichni, občané České republiky, z našich daní.

Když pominu vynaložené náklady na tato trestní stíhání jak na straně státu, tak na straně osob, které byly stíhány, tak se musím ptát, zda skutečně stát udělal všechno pro to, aby bylo zabráněno dehonestaci jejich osobností v osobním a profesním životě. Což se děje tedy i v mém případě, ale já to celkem zatím dobře snáším. Já to celkem zvládám, ale moji blízcí o mě mají strach, přestože jim každý den říkám, že je to celé vymyšlená kauza - a tady se zase hodí to jméno, nebo ten expresivní výraz, který nepoužiji, vymyšlená kauza jednoho policisty s cílem mě zdiskreditovat, poškodit, dehonestovat a udělat ze mě zločince. A celkem se mu to daří, jak to vidím i na ulici z reakcí lidí a v obchodě, ale je to tak padesát na padesát, 50 % říká, že jsem zločinec a 50 % říká, abych vydržel a bojovali jsme dál.

Je otázka, zda by neměla být vyvozována v takových případech osobní odpovědnost osob, které zapříčinily tento stav, v rámci např. dodatečného přezkoumání jejich postupů a pro případ zjištění porušení povinností při výkonu jejich funkcí uplatněním náhrady škody způsobené státu. Příklad paní Vitáskové už tady zmiňoval pan předseda a taková situace může samozřejmě potkat každého z nás. Domnívám se, že v demokratické společnosti se nesmí kriminalizace vybraných osob stát regulérním a akceptovatelným prostředkem politického boje, a dovolím si vyslovit víru, možná naivní, v obnovení všech demokratických mechanismů a prosazení práva a spravedlnosti.

A nyní mi dovolte, kolegové, v reakci - já jsem to původně neměl v plánu a neberte to jako zdržování, já doufám, že hlasování stihneme - jako reakci na tiskové konference jednotlivých klubů dneska ráno, kdy myslím, že to byl klub TOP 09, vyzýval, abychom dlouho nezdržovali, nediskutovali, že všechno je jasné. Já nám to ulehčím a zajdu, zabrousím trošku do historie, protože jsou tady dvě třetiny nových poslanců, zejména Piráti. Zejména Piráti. Ano, a ze stenozáznamu zacituji pár reakcí a vystoupení, když se vydávali naši bývalí kolegové, konkrétně Vlasta Parkanová, pan docent Svoboda a paní Kailová. Nicméně já začnu samozřejmě, a vzal jsem si dneska - on tady pan předseda Kalousek není bohužel, ale to vůbec nevadí - já jsem si vzal tu modrou knihu, ale nebudu z ní dneska citovat, protože je obecně známá a je to kniha, kterou vydal Nadační fond proti korupci, která hodnotí dvacet let působení v politice Mirka Kalouska. Oba dva tu knihu velmi dobře známe. A já se dneska pouze soustředím na jeho vystoupení, a nejenom samozřejmě na jeho vystoupení v rámci Sněmovny. Ale předesílám, a moc se za to omlouvám, ta vystoupení, vážený klube TOP 09 prostřednictvím pana předsedajícího, jsou strašně dlouhá. Jsou hodinová, jsou mnohahodinová. A já je zkrátím. Odpusťte mi to.

Takže 41. schůze Poslanecké sněmovny 11. 7. 2012. Vynechám asi patnáct odstavců, jde o stanovisko ministra financí České republiky Miroslava Kalouska: "A teď mi dovolte, abych se vyjádřil velmi krátce ve dvou oblastech projednávaného bodu. Je to bod vydávání Vlasty Parkanové. Dovolíte-li, a budu chápat, když se mnou někteří z vás nebudou souhlasit, dovolím si rozdělit ty, kteří budou hlasovat pro vydání paní Parkanové, do dvou skupin. Na ty, kteří se domnívají, že poslanecká imunita už nepatří do 21. století, že více než dvacet let po převratu by neměla existovat, že bychom měli tak věřit justičnímu systému a systému orgánů činných v trestním řízení, že bychom se neměli obávat toho, že ten či onen zákonodárce bude účelově šikanován tím, že orgány činné v trestním řízení požádají o jeho vydání.

Já nerozumím panu místopředsedovi Zaorálkovi, když on tady v roli intelektuála říká, že imunita má zabránit tomu, aby výkonná moc spoutala moc zákonodárnou. Já totiž nevím, jak se to dá udělat jinak než tím, že orgány činné v trestním řízení požádají o vydání toho či onoho poslance. V tom je smysl trestní imunity, to se jinak udělat nedá. To teď projednáváme. Jaké jiné spoutávání ve svých snech spřádáte, pane místopředsedo, to snad ani si nedovolím uvažovat. Ale toto je jediný institut. Orgány činné v trestním řízení požádají o vydání poslance. V té žádosti jsou buď pravdy, nebo jsou tam objektivní nepravdy. Podle toho, jestli jsou tam pravdy nebo alespoň pochybnosti, Sněmovna vydává. Pokud jsou tam objektivní nepravdy, zcela neobjektivní a doložitelné nepravdy, tak by se Sněmovna alespoň měla zamyslet, jestli to náhodou není účelová šikana.

Nicméně ti, kteří nevěří vůbec v institut poslanecké imunity a říkají, že pokud se policie až do této míry bude mýlit anebo bude účelová, tak nějaký ten následný krok bude dostatečně účinný a opravný, tak zrušme imunitu, a proto vydejme Parkanovou, těm rozumím. Ale pak je druhá skupina, která se domnívá - a přiznám se, že až do dnešního dne já jsem se to domníval také -, že byť by imunita měla být omezena pouze na výkon mandátu, tak by přece jenom měla existovat nikoli jako privilegium, ale jako nezbytný nástroj pro výkon povolání, který má zajistit nezávislost. Říká-li Ústavní soud, a já si dovolím o tom polemizovat, že stálost soudcovských platů je nezbytný nástroj pro zajištění soudcovské nezávislosti, potom imunitu, byť po dobu výkonu mandátu, nelze podle názoru, který jsem měl až do dneška, vnímat jako privilegium, něco, co proti normálním občanům zákonodárci nemají, ale jako nezbytný nástroj nezávislosti, aby si kterýkoli policista nemohl vymyslet kterýkoli nesmysl a účelově šikanovat a profesně diskvalifikovat politika. Protože na rozdíl od jiného zaměstnání, a všichni to dobře víme, už sama žádost o vydání, už samo sdělení obvinění profesně diskvalifikuje a vyřazuje tohoto politika z provozu a svazuje mu ruce, na rozdíl od jiných povolání, kde i po sdělení obvinění dál to povolání můžete dělat." Vsuvka - já vyřazený nejsem. Zatím.

"Upřímně řečeno ti, kteří si tohle myslí, to, co já jsem si myslel až do dneška, a přesto budou hlasovat pro vydání Vlasty Parkanové, tak se musí srovnat se svým svědomím - každý máme svoje svědomí - že podpoří objektivní nepravdy, a není jich tam málo, já je nechci opakovat. Paní místopředsedkyně mnohokrát řekla (nesrozumitelné) - podpoří objektivní nepravdy, které jsou v této žádosti." A tak dále, a tak dále. Přeskakuji čtyři strany.

Pokračuje Kalousek: "Za 13 let své poslanecké praxe si nepamatuji žádosti o vydání, které by byly více nesmyslné, více hloupé, kde by bylo více nepravd. Dokonce to všichni víte. Jestli to někdo ví úplně stoprocentně, tak to ví předseda sociální demokracie Sobotka, který pod odbornými stanovisky Ministerstva financí je podepsán častěji než já, a která říkají totéž, co tady mnohokrát citovala paní místopředsedkyně Parkanová. Všichni víme, že ta žádost je nesmyslná, větší hloupost už nám na stole nepřistane do konce tohoto volebního období. A vydáme-li paní místopředsedkyni Parkanovou k trestnímu stíhání, pak musíme vydat všechny. Zítra sem přineseme žádost o vydání Milana Šťovíčka, protože nesplnil svoji zákonnou povinnost přijít v motýlku, přišel v kravatě. A řekneme no jo, co když tu zákonnou povinnost měl, do toho nesmíme vyšetřovatelům mluvit. Šťovíčka vydáme, ať o tom rozhodne nezávislý soud. A samozřejmě, že ho při této příležitosti vyzveme, aby složil funkci předsedy výboru životního prostředí, protože jako stíhaný poslanec, který přišel v kravatě místo v motýlku, ji nemůže zastávat. A v takovéhle situaci jsme."

Já pořád cituji kolegu Kalouska. Omlouvám se, je to velmi, velmi dlouhé. Zkracuji to, jak to jde. Opět přeskakuji osm odstavců. "Víte, já jsem zvolen do Poslanecké sněmovny jako jeden z vás. Za program, za hodnotové desatero, které jsem pomáhal spoluformulovat, a pokládám za svojí povinnost se ozvat, kdykoliv se někomu děje křivda a bezpráví. Nejen místopředsedkyni Poslanecké sněmovny, ale komukoliv, kde jsme o tom naprosto pevně přesvědčeni a kde umím ukázat na větu, která je lež, a říct: to je lež. To je moje povinnost. A jsem přesvědčen, že moje povinnost křičet je tím hlasitější, čím je křivda větší a bezpráví absurdnější. Pokud přijmeme tuto přímou úměru, tak to jsem prosím pěkně ještě docela potichu. Měl bych křičet mnohem více, a nejenom proto, že se to týká úctyhodné dámy, kterou znám dvacet let a za kterou dám ruku do ohně, obě ruce do ohně, že se nikdy v životě nedopustila něčeho kriminálního, ale dokonce ani nečestného. Je to prostě moje povinnost, jsem povinen tímto způsobem pracovat. Nenechat se umlčet ani špinavými pomluvami, které třeba pan předseda John říká v ČT24 nebo na které upozorňovala paní místopředsedkyně Klasnová nebo pan místopředseda Zaorálek." A tak dále a tak dále a tak dále.

"V minulém týdnu jsem byl dvakrát terčem dvou nehorázných provokací estébáckého charakteru. Obě dvě byly zveřejněny v týdeníku Respekt. V úterý, dnes je středa, tak v úterý večer, nebo v pondělí večer, redaktor tohoto týdeníku pan Kundra exhiboval hodinu na obrazovce veřejnoprávního média, aby tam dramaticky líčil tajnou schůzku na protikorupční policii Kalouskových emisarů, kteří se sešli s protikorupčními důstojníky za účelem ovlivnění vyšetřování. Nikdo nevěděl, kdo se sešel, kde, kdy a s kým, ale všichni věděli, že ten čert je Kalousek. A ten člověk to tam hodinu na té obrazovce líčil s vážnou tváří. Kdyby přitom alespoň udělat vtip. Bylo to tak hloupé a tak neudržitelné, že to druhý den odpískal sám šéf protikorupčního úřadu Martinec a popřel, že by taková schůzka byla, a vyvrátil to, že to prošetřili, že se nic takového nestane. Takže estébácká pomluva měla jepičí život necelých 24 hodin. Ta druhá estébácká pomluva je zhruba o týden starší, a sice že jsem měl vyšetřovateli telefonicky vyhrožovat. Sotva se to v Respektu objevilo, tak se rozpoutala umlčovací vichřice, vystoupila nejsilnější opoziční strana, a tak dále a tak dále a tak dále. Tolik k poznámkám, které tady jenom padly ve veřejném prostoru.

Znovu opakuji, jsem člen této Sněmovny. Vydávání místopředsedkyně Sněmovny je řádným bodem, tedy řádnou parlamentní veřejnou diskuzí, a já si vyhrazuji právo se v této diskuzi vyjadřovat zcela svobodně, nazývat lež lží, zvůli zvůlí a nenechat se ani umlčet, ani zastrašit.

Na závěr, protože ta diskuze je veřejná, mi dovolte dvě poznámky k médiím a k občanským aktivitám - ne všem, ale k některým jejich účastníkům, k těm vypravěčům pohádek, kteří píší příběhy o těch rovných, statečných, poctivých policistech a těch zbabělých, zákeřných a podplacených politicích. Tak těm bych chtěl říct svoje přesvědčení, že rovní a křiví, poctiví a nepoctiví, stateční a zbabělí - že těch je zhruba stejný poměr mezi politiky, mezi policisty, mezi duchovními, mezi novináři, státními zástupci i mezi občanskými aktivitami, protože bez ohledu na to, co děláme, jsme stejný živočišný druh. Jediné, čemu nerozumím, je, že bez ohledu na tyto rozdílné rozlišovací povahové znaky nás Bůh miluje všechny stejně. A tomu fakt nerozumím. Ale to je asi tím, že on na rozdíl od nás je dokonalý."

Ještě je tady asi šest stran vystoupení Miroslava Kalouska. Já se mu omlouvám, že to nebudu číst celé, úplně poslední věta: "Pan poslanec Tejc tady vznesl vůči mně řečnickou otázku, zda se máme bát policie. No vůbec ne. Veškeré mé výhrady, které jsem vždy vznášel, nebyly proti policii jako celku. Řekl jsem tady ve svém vystoupení, že si myslím, že slušných a neslušných lidí je ve všech profesních kategoriích stejně. Ale bojím se policajta, který píše zjevné nepravdy. Toho se bojím. A bojím se ho o to víc, že nevím, co ho motivuje k těmto zjevným nepravdám. Někdo mu zaplatil? Špatně. Poradil mu místopředseda Zaorálek? Ještě hůř. Je nekompetentní? No, žádná sláva. Prostě ten motiv je mimořádně znepokojující. Protože ty zjevné nepravdy tam jsou a je možné je doložit. Toho se skutečně bojím. Ten motiv neznám. A protože neznám motiv, já se normálně nebojím. Bojím se jenom toho, co nedokážu rozeznat. Vím, že je tam lež, a nevím, co je motivem té lži. Toho se bojím, pane poslanče Tejci, vážně. A myslím si, že vy byste se měl bát taky, protože to je něco, co ohrožuje společnost jako celek, nikoliv jenom teď Vlastu Parkanovou."

Takže to byl krátký výcuc z debaty, kde tedy hlavní slovo měl Miroslav Kalousek. Na 41. schůzi Sněmovny 11. 7. 2012. To je poměrně dávno předtím, než hnutí ANO bylo v politice. Takže jenom abychom si připomněli.

A já bych teď volně přešel k vydávání pana docenta Svobody. V úterý 4. února 2014, to už si někteří z nás pamatujeme. A opět nejaktivnější poslanec Miroslav Kalousek: "Já se hlásím do diskuze, takže pokud někdo z kolegů, kteří mají přednostní právo, chce ihned promluvit, tak mu to rád pustím. Nikdo se nehlásí. Já, dámy a pánové, jsem se přihlásil proto - ne snad abych přesvědčoval někoho o tom, jak má hlasovat. Já si myslím, že jsme každý nějakým způsobem rozhodnut. Já pokládám za svou povinnost říct, že z důvodu, který přednesl kolega pan poslanec Polčák, budu hlasovat proti vydání pana poslance Svobody."

Pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, příště budeme společně hlasovat proti vydání poslance Svobody. Kdybyste tady seděl, tak to budete vědět. Tak vám to sděluji prostřednictvím pana předsedajícího.

"Samozřejmě respektuji argumenty těch, kteří budou rozhodovat pro vydání. Ale prosím povšimněte si, že bez ohledu na to, zda budeme hlasovat proti vydání, nebo pro vydání, tak všichni naši kolegové, kteří v mandátovém a imunitním výboru záležitost projednávali, mají stejný pocit, jaký máme my, kteří to známe jenom z otevřených zdrojů, že to je velmi podivné. Že je tam celá řada nestandardních kroků od policie, od orgánů činných v trestním řízení a v podstatě všichni, kteří tady vystupujeme, nepochybujeme o tom, že pan docent Svoboda a jeho kolegové z rady jsou nevinní a že zcela jistě před nezávislým soudem svojí nevinu prokáže." (Listuje v materiálech.)

Přeskakuji kus řeči kolegy Kalouska a tady pouze jedna rozvitá věta: "A já bych tady chtěl upozornit, aniž bych chtěl podsouvat orgánům činným v trestním řízení jakýkoliv motiv nebo zájem, chtěl bych tady říct, že to má naprosto devastující dopad na demokracii. Kdo ze ctihodných žen či mužů v Praze by teď chtěl zastávat místo pana docenta Svobody? Člověka, který je hluboce přesvědčen o své nevině. Člověka, o jehož nevině jsme hluboce přesvědčeni my všichni, i já. Ale ono to může trvat ještě tři nebo čtyři roky, než bude moci býti řečeno no, ono se mu to neprokázalo, ale možná to byl stejně darebák, protože ho čtyři roky stíhali. Kdo tenhle osud bude chtít ve prospěch svých občanů přijmout?"

Přeskakuji další čtyři strany. Přecházím k poslanci Zbyňku Stanjurovi: "Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, hodně toho řekli mí předřečníci. Přesto bych chtěl ještě sdělit svůj osobní pohled. Nebudu vystupovat jménem celého klubu. Chci polemizovat s názorem, který zazněl od paní ministryně nebo od pana kolegy s tím, ať se každý hájí u soudu - však se jeho nevina prokáže, je to podivné, já mu držím palce, myslím, že to vyhraje. My přece máme posuzovat, zda svého kolegu či kolegyni vydáme, či nevydáme. Jsem tady druhé volební období, takže mám za sebou bohužel osm, možná deset takových jednání a osobně jsem zhruba v polovině případů byl pro a v polovině proti.

Myslím, že klíčové je i časové hledisko. Je to rok a půl, kdy jsme hlasovali o vydání naší bývalé kolegyně paní Vlasty Parkanové. Osmnáct měsíců! A co udělala naše spravedlnost? Jak jsme se posunuli v tomto případu od této doby? Bohužel nijak. Nemá to v rukou Poslanecká sněmovna. Já konstatuji, že jsem slyšel podobné projevy tehdy. Jenom ji vydejme, je to pro ni dobře, aby se mohla očistit. Bohužel musíme říct, že každý politik, který je takto obviněn, je velmi zraněn ve své profesní kariéře, což je politika. Nejenom jeho oponenti z jiných politických stran, ale i v rámci vnitrostranického souboje se často poukazuje, pokud chce takového člověka porazit: pozor, pozor, on je obviněn, bůhví jak to dopadne, raději nominujte někoho jiného.

Teď položím možná řečnickou otázku. Pokud by na ni znal někdo faktickou odpověď, rád bych ji slyšel. Pamatujete si případ z politiky v České republice, kdy byl někdo obviněn a následně vyhrál soud a byl shledán nevinným a poté pokračoval v politické kariéře? Že voliči i média ho vzali skutečně očištěného? Nebo převažovalo mínění: nějak to zametli pod koberec, sice ho neodsoudili, ale bůhví jak to bylo. A budu rád, když se to dozvím. Dobře. Máte jeden případ. Dobře, já nic proti tomu - reaguje do sálu."

A poslední bych ocitoval vystoupení Věry Jourové. Už jsem tady o ní hovořil. Věra, naše stávající eurokomisařka, byla ve vazbě, nevím, mám pocit, kolem 30 dnů. Zadrželi ji na letišti, když vystupovala z letadla, a hned ji ťafli do vazby. Tak. A paní ministryně tehdy pro místní rozvoj říká: "Já jsem velmi poslouchala pana docenta Svobodu, když mluvil o těch kořenech, co se mu stalo a jak on to vnímá. Kdybych sama neměla ten autentický zážitek, tak bych to možná brala s rezervou. Ale já si pamatuji velmi dobře slova, kdy za mnou přišel někdo, kdo mi říkal: Dejte si pozor s tímto rozhodnutím, vy ještě nevíte, co se vám může stát. A za deset minut jsem seděla na Ruzyni a hodně mi tato slova zněla v uších a pak mi zněla ještě několik let a dodneška se při tom otřásám. V mém případě to nebylo očištění u soudu. Moje věc nikdy k soudu nešla, protože tam prostě nebyl sebemenší důkaz. To bylo absolutně vycucané z prstu. A když byla obviněna paní Parkanová, tak jsem slyšela pana Kalouska, jak z tohoto místa hřímal, že si to někdo vypije, že bude někdo volán k zodpovědnosti. A já z tohoto místa dnes říkám: Nikdo si to nevypije, protože státní zástupce, který dá právní názor do obžaloby, že je někdo členem gangu, zločinného spolčení, což mimochodem byl i můj případ, a že jednal s úmyslem, že je to zločin, tak nebude nikdy volán k odpovědnosti, aby byl potrestán za to, že někomu zničil život, kariéru, rodinu, zdraví a tak dále.

Já jsem čekala trpělivě na skončení svého trestního stíhání, abych mohla tu věc otočit a volat k odpovědnosti někoho, kdo byl buďto s prominutím profesionální patlák, že to špatně posoudil, navíc tam nebyly žádné důkazy, anebo to prostě udělal z úmyslu, anebo že byl podplacen. Já jsem se tohle nikdy nedozvěděla, protože na to v našem právním řádu není institut, který by to zajistil.

Takže je to v našich rukách. Vždycky teprve, když se něco stane někomu z nás a je tady debata o imunitě, tak se tady bavíme o tom, jak funguje naše justice."

No a tím jsme dneska začali, kolegové. (Se smíchem:) Že jste se začali hádat, právníci. Já jsem vás prosil, ať se nehádáte.

"Tato věc se přitom týká desítek dalších lidí. Já už jsem překročila čas. Velmi se třesu, mám morální dilema. Atd., atd."

Tak to byla kauza pana docenta Svobody, která je stále živá.

A poslední mám paní kolegyni Kailovou, bývalou. Tady hojně vystupovala kolegyně Černochová, která byla proti atd., argumenty, že jako tohle - a paní Kailovou jsme nevydali. Ale mám tady jenom dvě vystoupení, která mě zaujala. Jedno paní poslankyně Marie Benešové, bývalé ministryně spravedlnosti a státní zástupkyně. To je moc hezké.

"Dobré odpoledne přeji, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Původně jsem nechtěla vystupovat, protože cítím stále se státním zastupitelstvím, neboť jsem tam téměř celý život pracovala. Ale kladu si otázku, kam státní zastupitelství dneska směřuje. Stejně tak... a musím dát za pravdu i opozičním poslancům. Já jsem to usnesení četla a viděla jsem za svůj profesní život hodně usnesení podle § 160, ale toto jsem jednoznačně nazvala 'literárním průjmem'. Promiňte mi tento expresivní výraz, ale jinak to pojmenovat neumím a věřím, že jestli bude mít nadřízený státní zástupce, který bude přezkoumávat stížnost obviněných, rozum, tak to usnesení musí zrušit. Naši předchozí učitelé nás vždy učili: Jestliže se zahajuje trestní stíhání, musí být minimálně 80 % pravděpodobnosti, že trestný čin se stal, spáchala ho určitá osoba a jakým způsobem. Tady z toho usnesení nic takového, žádná konkréta tohoto typu vůbec nevyplývají a čouhá mu účelovost z bot. Takže se mi to rovněž vůbec nelíbí a já to nazývám selektivní justicí a tento výraz už se bohužel bude šířit nejenom tady v Praze, ale slyšela jsem ho už v různých krajích.

Nepřeju si, aby u nás fungovala selektivní justice. Vždycky jsem zastávala zásadu 'padni komu padni' a věřím, že zase se dostaneme do fáze, kdy bude padat tak, jak padat má. Nejsem si jistá - vždycky jsem si říkala, kdo má nějakou vinu, ať se zodpovídá, ať té policii řekne k tomu, co ví, a ať se obhájí. Ale toto už je několikátý případ, kdy skutečně účelovost tady je přímo cítit. Za této situace nebudu hlasovat pro vydání paní Kailové, protože si myslím, že se tomu musí udělat přítrž. Děkuji. (Potlesk z lavic ČSSD.)"

A jako úplně poslední jsem si nechal na závěr opět kolegu Miroslava Kalouska. Ale je to dáno jenom tím, že kolega Kalousek vystupuje při všech vydáváních nejvíc a ta vystoupení jsou všechna stejná, tak jsem velmi zvědav, co bude říkat dneska. Doufám, že nebude v jiném duchu. Anebo jiná vystoupení kolegů, kteří budou říkat: Ale Sněmovna není soud přece! Ne jak to bylo na tiskovkách ráno. Tak proč to neříkáte pořád, kolegyně a kolegové? (Důrazně opakuje:) Proč to neříkáte pořád! Tato svá stanoviska! Jak se to hodí. Jak se to hodí.

"Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, milá sprostá podezřelá a velkou částí veřejnosti v podstatě již odsouzená paní poslankyně Kailová, já jsem v minulém volebním období neúspěšně navrhoval zrušení trestní imunity a něco podobného hodlám navrhnout se svými kolegy i této Sněmovně. I této Sněmovně, předpokládám, že také neúspěšně. A to jsem neudělal a neudělám to proto, že bych pokládal imunitu za historický přežitek nebo privilegium. Já jsem přesvědčen, že to není privilegium. Jsem přesvědčen, že to je pro zákonodárce v podstatě pracovní prostředek pro to, aby mohl svoji práci dělat skutečně nezávisle. Jako jsem kdysi v národním podniku Mitas musel mít azbestovou zástěru u horkých polymerů, tak prostě zákonodárce musí mít jako ochrannou pomůcku onu imunitu za předpokladu, že by s ní ta komora uměla nakládat. Já jsem to tak zdůvodňoval v minulém volebním období a budu to tak zdůvodňovat i teď. My s ní prostě neumíme nakládat. My ji někdy používáme jako politický boj proti svým ideovým soupeřům, nebo dokonce i proti vnitrostranickým nepřátelům, my ji používáme někdy proto, abychom se zalíbili aktuálnímu mediálnímu mainstreamu, my ji někdy používáme také tak, že jí vůbec nerozumíme, protože říkáme: já si nemyslím, že by měla platit, tak svoji ústavní povinnost to zvažovat budu ignorovat.

Já znovu opakuji, budu navrhovat zrušení imunity, ale dokud ten zákon platí, tak platí moje ústavní povinnost zákonodárce tu povinnost vykonat a zvážit v každém tom okamžiku, zda se jedná o obvinění, které musí dál být procesně zpracováváno bez jakéhokoli odkladu, anebo zda je to tak viditelně účelová hloupá šikana, že to klidně do konce toho mandátu počká, protože tady neexistuje žádný důvod se domnívat, že motiv je něco jiného než účelová šikana.

A to je moje povinnost. Já můžu tisíckrát nesouhlasit s tím, že je imunita, já tisíckrát mohu chtít její zrušení, ale dokud existuje, tak prostě mám povinnost to zvážit podle svého poslaneckého slibu, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A protože jsem to zvážil a jsem hluboce přesvědčen, že obvinění paní poslankyně Kailové je pouze hloupá šikana, nebudu rezignovat na svoje ústavní právo ani se nebudu alibisticky schovávat před svou ústavní povinností a budu hlasovat proti jejímu vydání. - Potlesk z řad poslanců ČSSD."

Tak, přátelé, tolik z mé strany, moje vystoupení. Já se strašně omlouvám, že jsem to nestihl přečíst všechno, ale už je 11.20 hodin a projevy pana kolegy Kalouska byly opravdu velmi dlouhé, hodinové a několikahodinové, takže to možná někdy příště. Všem vám děkuji za pozornost a znovu opakuji, budu hlasovat aktivně pro své vydání, protože je to celé špatné. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji panu Jaroslavu Faltýnkovi za jeho vystoupení, budeme pokračovat. Nejdříve budu konstatovat došlou omluvu pana ministra Ilji Šmída od 12.00 hodin z dnešního jednání, která byla doručena předsedovi Poslanecké sněmovny.

Máme před sebou čtyři faktické poznámky a potom tedy řádné přihlášky do rozpravy. První faktická poznámka je poznámka pana poslance Marka Výborného, připraví se paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vládo, kolegyně a kolegové. Chtěl jsem vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, požádat pana kolegu Faltýnka, aby pokud si dal nějaké novoroční předsevzetí, a opakoval to v médiích v minulých dnech, dnes tady, kdyby ho opravdu dodržoval, protože jinak bude platit to české přísloví, že dobrými předsevzetími je dlážděna cesta kamsi. A já si myslím, že to opravdu nepřispívá k politické kultuře ani tady na té půdě Sněmovny. Jsem tady krátce, jestli tady bylo zvykem, možná ano, ale kdybychom se posunuli třeba k té politické kultuře, která je standardní v Senátu, v horní komoře, tak myslím, že by to prospělo nejenom nám všem, ale prospělo by to i celkovému stavu politiky tady u nás. Děkuji a prosím, řiďme se tím všichni, nejenom někteří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jdu jen v krátkosti reagovat ve své faktické poznámce na to, co zde zaznělo z úst pana poslance Faltýnka, když se dotýkal toho příběhu našeho kolegy pana docenta Bohuslava Svobody a jeho vydávání v minulém volebním období. Tak při všem tom obšírném líčení, které tady předestřel se závěrem, že tedy až teď znovu budeme stát před tím rozhodováním, zda vydáme nebo nevydáme pana docenta Svobodu, že on tedy bude hrdinně hlasovat pro jeho nevydání. Ale mohl jste tomu, prostřednictvím pana předsedajícího, dodat, pane kolego, že na té schůzi, kterou jste také citoval toho 4. nebo 5. února - teď nevím přesně, kdy to bylo - roku 2014 jste hlasoval pro vydání, stejně jako celý klub tehdy hnutí ANO, a myslím, že dva lidé se zdrželi. A v tu chvíli by bylo dobré říct, že asi tehdy, když nešlo o vás, tak jste byl ten hrdina. Když jde najednou o vás, tak hodíte všechno do jednoho pytle a snažíte se to tak zašmodrchat, aby zcela odlišné případy vyzněly, že příběh jeden rovná se příběh druhý, protože to vyhovuje té vaší verzi. Myslím, že tohle to je velmi zavádějící, a já se proti tomu i jménem poslaneckého klubu ODS ohrazuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Miroslavě Němcové. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek, připraví se pan předseda Stanjura. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Promiňte, že zdržuji, ale byl jsem tolikrát citován, že cítím povinnost vysvětlit svůj postoj.

Takzvaná velká protikorupční revoluce, která mimochodem otevřela hnutí ANO cestu k moci, zahájila něco, co jsme předtím neznali: kriminalizaci politických rozhodnutí, a to politických rozhodnutí, která byla učiněna ve sboru. Všichni víme, že politická rozhodnutí jsou často rozhodnutí, kdy nevybíráme to ideální, ale kdy rozhodujeme mezi špatným a ještě horším. Pak vždycky někdo přijde: Vy jste nevybrali to nejhorší, vy jste vybrali to špatné, ale protože je to pořád špatné, tak my vás budeme stíhat. A to byl případ jak pana docenta Svobody, tak paní ministryně Parkanové, tak paní kolegyně Kailové, a proto jsem se jich tady tolik zastával a vždycky budu zastávat. A dopředu chci říct, že až bude za něco podobného stíhán pan poslanec Růžička z ANO, že budu stejně vášnivě proti, protože on učinil ve sboru politické rozhodnutí, za které je teď kriminalizován.

To není případ Čapího hnízda. To nebylo politické rozhodnutí. Tam si prostě někdo přivlastnil 50 milionů, o kterých se policie domnívá, že bylo z peněz, které si přivlastňovat neměl. I v případě kolegů, kteří byli citováni, státní zástupce sám říká, že není pochyb o tom, že se ty osoby neobohatily. Tady prostě je podezření, že někdo ukradl 50 milionů, ty si jednoznačně vzal a ty použil pro své soukromé účely. Jestli to byl, nebo nebyl trestný čin, to může rozhodnout jenom nezávislý soud, ale my bychom tomu vyšetření bránit neměli.

Tak mezi tou kriminalizací kolektivních politických rozhodnutí a soukromým obohacováním je ta hranice v mém svědomí, kterou budu držet dál, a jsem přesvědčen (předsedající upozorňuje na čas), že postoj je stále stejný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, nebyl překročen tak výrazně čas k faktické poznámce. Pokračujeme s faktickou poznámkou pana předsedy Stanjury. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chtěl bych panu poslanci Faltýnkovi poděkovat za tu citaci. Když jsem ji poslouchal, tak jsem rád, že na tom svém názoru tehdy nemusím dnes vůbec nic měnit. Budu postupovat stejně možná na rozdíl od mnoha jiných. A už to říkali poslední dva předřečníci a já to zopakuji. Já když se rozhoduji, a my máme dobré demokratické pravidlo v klubu Občanské demokratické strany, které jsme my, kteří jsme přišli později, zdědili a které určitě předáme svým nástupcům v naší straně, našim poslancům, že v otázce vydávání nehledáme společné stanovisko klubu, nemáme závazné hlasování, každý se rozhoduje individuálně. A já jsem skutečně hlasoval zhruba v těch deseti případech, jak jste citoval v tom svém vystoupení, a pro mě to vodítko je velmi jednoduché, pro mě osobně. Pokud se ta žádost týká politického rozhodování, tak jsem proti. Mluvil o tom pan poslanec Birke ve svém vystoupení, mluvila o tom i paní poslankyně Němcová. Říkal jsem to, když jsme tady hlasovali o vydání pana docenta Svobody, budeme o tom hlasovat znovu, a já nemusím na rozdíl od jiných měnit své stanovisko a budu hlasovat stejně. A to je ten základní rozdíl.

A chci říct, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana místopředsedy, kdyby policie požadovala vydání osoby či osoby vašeho stranického kolegy a bylo to za vaše hlasování ve Sněmovně, v zastupitelstvu, na vládě, byl bych proti. Pro mě je to (nesrozumitelné) takové, a nechci se vůbec k té kauze vyjadřovat. Podle mého názoru to nesouvisí s vaší politickou činností, pak mohu hlasovat pro vydání, což dneska udělám. Kdyby to souviselo s vaší politickou činností, s vaším hlasováním, ještě k tomu ve sboru, tak bych hlasoval proti vydání, protože to posuzuji tímhle tím pohledem a neposuzuji to podle toho, zda to je člen mé politické strany, nebo člen jiného politického hnutí či jiné politické strany. A tak jsem postupoval i u paní poslankyně Kailové a paní poslankyně Parkanové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a máme vystoupení ještě jedno. S faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Mně nevadí, že se na tom neshodneme, že to je, nebo není politická kauza. Protože kdybychom nebyli v politice, a já jsem tady řekl tu svoji trestní kvalifikaci, že moje trestní kvalifikace je taková, že jsem první místopředseda hnutí, protože kdyby se někdo podíval nebo měl zájem se podívat na ty konkrétní důkazy, které tam nejsou, tak v podstatě jasně řekne, že je to politická kvalifikace tady tohoto trestného činu. Ale na tom se neshodneme, to nevadí. Nechci zdržovat.

Ale k paní kolegyni Němcové prostřednictvím pana předsedajícího. Vy to, paní kolegyně, máte úplně popletené, nezlobte se. Já jsem řekl svůj osobní názor a samozřejmě vím, že jsem hlasoval minule pro jako celý náš poslanecký klub. Ale taky si vzpomeňte na vyjádření stávajícího předsedy Poslanecké sněmovny, který se k tomu už taky v minulosti vyjádřil. Že prostě po pečlivém prostudování těch věcí můžeme změnit názor a jenom blbec zůstává v názoru pořád stejný. Takže já jsem prostě změnil názor a nemá to nic společného s touto mou kauzou, protože já budu hlasovat pro svoje vydání. To jsem tady řekl stokrát. Tak to nemějme prosím popletené. Děkuju. (Potlesk některých poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka pana předsedy Stanjury, pak se vrátíme do rozpravy řádně přihlášenými. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak za prvé, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana místopředsedy, paní poslankyně Němcová to nemá popletené. Možná s tím nesouhlasíte, co říká, ale prosil bych, abyste vážil slova.

Jenom aby to bylo přesné, tak možná jste to úplně přesně nepochopil. Já jsem říkal, že nebudu hlasovat a nehlasuji (nesrozumitelné), pokud je to žádost policie o vydání poslance či poslankyně v souvislosti s jeho politickým rozhodováním. Já patřím k těm, kteří tvrdí, že každé hlasování v Poslanecké sněmovně je politické. Děláme politiku, zastupujeme politické strany, takže neznám hlasování v Poslanecké sněmovně, které by nebylo politické. V tomhle ohledu s tím mohu souhlasit, s tím, že říkáte, že ta kauza se týká politiky. To je pravda, protože se to dotýká aktivních politiků. Ale nesouvisí to s politickým rozhodnutím. Takže já chci jenom upřesnit, aby bylo úplně jasné - ano, máte pravdu, v tomto smyslu je každé hlasování o vydání, ale i o všech ostatních bodech v Poslanecké sněmovně politickým hlasováním a politickým rozhodováním. A my to tvrdíme jako tradiční politická demokratická strana a my se za to nestydíme. Ale nesouvisí tento případ, který nechci nějak hodnotit, s vaším politickým rozhodováním. To je ten rozdíl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a pokračujeme v rozpravě. Slovo dostane paní poslankyně Procházková, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji, pane předsedající. Netušila jsem, že bude moje první slovo zrovna dneska. Myslela jsem si, že budu vystupovat k něčemu odbornému, protože mí voliči mě sem poslali právě proto, že něco znám a umím. Ale nedá mi, abych se dneska nevyjádřila. Takže promiňte, že to budu číst, protože jsem si něco připravila.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové - i když nevím, zda si vůbec mohu dovolit oslovit pana knížete jako svého kolegu, jak nám bylo ve středu řečeno. Jestli náhodou nepatřím po tomhle vystoupení do řady těch, kteří to nesmějí. Přesto bych ale ráda zkráceně sdělila tuto svoji tristní zkušenost s trestním stíháním osoby mé jako ředitelky nemocnice a mého kolegy primáře, které trvalo více než čtyři a půl roku. Bylo vyslechnuto více než 1 600 svědků, kteří vesměs vypovídali v náš prospěch. Novináři o nás psali jako o zločincích. A to jsem nebyla politik! Naštěstí naše reprezentace kraje - tehdy pravicová reprezentace - se za nás postavila, ctila presumpci neviny a ponechala nás ve funkcích. Byli jsme obviněni, obžalováni, prvoinstančním soudem plně zproštěni viny, ale státní zástupkyně se odvolala. Krajský soud nás opět zprostil viny v plném rozsahu, a dokonce se nám soudce omluvil za to, že jsme byli zbytečně kriminalizováni. V médiích však ani slovo, pes po nás neštěkl.

Následovala výměna politické reprezentace kraje. Z funkce jsem byla odvolána a policajt, který nás vyšetřoval, byl bez výběrového řízení - podotýkám ve státní instituci - dosazen do funkce generálního ředitele nemocnice. Jaký paradox! Jistě to byl odborník. Satisfakcí mi mohlo být, že byl do roka těmi samými lidmi odvolán a oni jsou dnes sami obžalováni v kauze ROP Severozápad.

Mám tu před sebou zákon číslo 1, nejvyšší, a zákon číslo 2, Ústavu České republiky a Listinu základních práv a svobod. Zákon číslo 2 hlava pátá čl. 40 odst. 2 - cituji: "Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena." Bohužel, v mém případě tomu tak nebylo. To směrem k médiím. Ctili to naštěstí naši nadřízení, zážitek to však byl děsivý.

Pánové, o kterých je dnes řeč, poslanci Babiš a Faltýnek, jsou kriminalizováni a vláčeni médii již před vlastním obviněním několik měsíců, natož po něm. Neobstojí u mne, že na politika se musí pohlížet jinak. Ne. Podle Listiny - a opět budu citovat - hlava první čl. 1: "Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné." Politik nepolitik. A proto budu hlasovat proti vydání, protože jsem přesvědčena, že se jedná o politickou zakázku, jak zdiskreditovat vedení úspěšného politického subjektu, tedy ANO. Neobstojí ani námitka, že se mají vydat, aby se mohli obhájit. To už jsou politik a jeho hnutí paralyzováni a o to tu ve skutečnosti jde. No přeci s obviněným premiérem nebudeme jednat! zní výmluva ze všech stran. A to aniž ctí Listinu základních práv a svobod a Ústavu.

A na závěr. Ani já nebudu pro vydání poslance Růžičky a Svobody, kdyby si to sami přáli. Zde cítím pachuť politické kauzy tak, jako to cítím v kauzách starosty Oloví, na něhož si vymyslela jeho opozice smyšlenou kauzu a který byl po čtyřech a půl letech osvobozen. Poslankyně Jourové či paní Vitáskové. Stejné případy. Byli účelově kriminalizováni, vláčeni médii a nakonec osvobozeni, aniž by byla respektována jejich práva.

Vážení kolegové, zítra se může stát, že se někdo vyspí a podá 200 trestních oznámení na nás na všechny. A všichni odstoupíte? Na co nám ta imunita tedy je? Děkuji. (Dlouhý potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Procházkové za její vystoupení. Pokračujeme vystoupením pana poslance Ferjenčíka. Připraví se paní poslankyně Taťána Malá. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Vážení kolegové - doufám, že si smím dovolit toto oslovení... A kolegyně. (Reaguje na poslankyni Válkovou, která mu napovídá.) Děkuji za slovo. (Oživení v sále a smích části přítomných.)

Já bych se chtěl zabývat tou větou, kterou často opakují pan inženýr Babiš a pan Faltýnek, že kdyby nešli do politiky, tak by nikdo Čapí hnízdo nevytáhl. Já si myslím, že je to pravda, ale právě to je ten problém. To je ten problém, že v České republice jsou tisíce podobných dotačních podnikatelů, kteří zneužívají ten systém, kteří účelově vyvádějí firmy z holdingu, aby mohli dostávat dotace pro malé a střední podnikatele, a účelově obcházejí pravidla. A bez toho, aby aspoň čas od času nebyl nějaký případ těchto dotačních podnikatelů dohnán alespoň k soudu, se tahle praxe nikdy nezmění.

Já si myslím, že tento případ by mělo být memento pro lidi, jako je Andrej Babiš a pan Faltýnek, kteří vydělávají peníze na tom, že neoprávněně získávají evropské dotace (bouchání do lavic a šum v lavicích ANO), že když potom půjdou do politiky, tak že tahle jejich temná minulost je může dohnat. A to je strašně důležitý signál i pro veřejnost.

A ještě jedna poznámka. Tady si politici často stěžují na to, že soudní řízení trvá strašně dlouho, že vyšetřování trvá strašně dlouho. Ale to je přece naše práce, abychom upravili legislativu. Práce třeba Ministerstva spravedlnosti, aby zapracovalo na tom, aby se to řízení zkrátilo. A dokud politici nebudou vydáváni k trestnímu stíhání, tak se to samozřejmě nikdy nestane, protože když to na nás tady nebude dopadat, tak samozřejmě ta pravidla nikdy neopravíme.

Já jsem byl u soudu dvakrát kvůli své politické činnosti, oba soudy jsem vyhrál a jsem za to rád. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo vystoupení poslance Ferjenčíka. Pokračujeme vystoupením paní poslankyně Malé, ale požádám ji o strpení, protože mám dvě faktické poznámky, pana poslance Stanjury a pana poslance Plzáka. Takže faktická poznámka pana poslance Stanjury. Máte slovo k faktické poznámce, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že je cesta, jak snižovat množství podvodů v dotačních programech - rušit dotační programy. (Ozývá se potlesk zprava.) Ať už to jsou národní, nebo evropské. My to opakovaně navrhujeme - a protože jsme i hejtmani, tak já říkám i krajské, aby bylo jasné, že nemyslím pouze státní. Pokud zmenšíme míru přerozdělování, pokud výrazným způsobem zmenšíme počet a objem dotačních programů, tím samozřejmě snížíme objem pro možné podvody. A to je ta správná cesta a tu mají v rukou politici.

Nicméně praxe aspoň za minulé vlády byla často opačná. Vznikl nějaký problém a navržené řešení - vymyslím dotační titul. Dnes je to skutečně průmysl, moře lidí píše žádosti o dotace, ať už úředníci, nebo specializované firmy, pak to někdo vyhodnocuje, pak to někdo kontroluje, nejlépe pětkrát, a není to vůbec produktivní. Ty peníze můžeme dát do rozpočtového určení daní, krajům, městům, ti hejtmani a jejich krajská zastupitelstva, starostové a jejich městská a obecní zastupitelstva si s tím poradí mnohem lépe než soubor nějakých chytrých, který posuzuje de facto stejné dotační žádosti a někoho vybere a někoho nevybere. Pokud ten prostor výrazně zúžíme, tak i těch případů možných dotačních podvodů bude v budoucnosti mnohem méně, než je dnes a než bylo v minulosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Změnil se mezitím počet přihlášených k faktické poznámce, zbývá pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bláha: Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na to, co tady zaznělo. Kdo byl u vlády, když se dotace zaváděly? Kdo tady vládl předcházejících deset let a dovolil, aby se rozvinul tenhle dotační systém do této podoby, kdy se v tom nevyzná nikdo ani na úřadech, natož podnikatelé? Podnikám 28 let. A 28 let říkám, co jste to vymysleli. Kdo nás ovládá díky dotacím? Řekněme si to rovnou. Je to Evropská unie, která k nám přišla a řekla nám: tady vám dáme na stůl tyhle peníze a vy nás za to budete poslouchat. A všichni jste jim skočili na špek. Měli jste možnost všichni to zrušit. Všichni jste byli u vlád, včetně - prostřednictvím pana předsedajícího řeknu konkrétní jména, pana ministra financí pana Kalouska. Ale byla tam i ODS. Byli jste tam všichni. Tak co jste udělali pro to, aby tato nepřehledná situace tady nebyla?

A jinak bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího vzkázat Pirátům. Kdo nepodnikal, neví, co to je. Sedět za stolem, chodit do kanceláře, to umí každý. Zkuste si podnikat. Podnikateli je přisouzeno to, aby využil každé situace, která mu je nabídnuta, která je dle zákonů a právních norem přesně daná. A využít ji pro to, aby pomohl firmě, aby obstála v konkurenčním boji, aby přežila tu dobu, která je, tu nerovnost, která tady je, kdy se k nám dovážejí dotované suroviny a výrobky. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce panu poslanci Bláhovi. Ale rozmnožil počet přihlášených s faktickými poznámkami - pan poslanec Ferjenčík a pan poslanec Stanjura, pan poslanec Hájek. Kolegyně Malá ještě posečká. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího, Piráti tu nevládli, takže Piráti nejsou zodpovědní za tento marast. A my považujeme za stejně špatný ten dotační systém, který tady vybudovaly ty staré struktury, co tu sedí, stejně jako zneužívání dotací, co předvádějí ty nové struktury, co tady taky sedí. Budou to muset rozhodnout voliči. Zatím máte převahu vy, ale časem se to třeba změní. (Šum v sále, potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanec Stanjura nyní s faktickou poznámkou a pan poslanec Hájek. Máte slovo, pane předsedo, k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak k panu poslanci Bláhovi vaším prostřednictvím. V mnohém máte pravdu. Taky přijímáme odpovědnost za naše vlády, ať už jsme tady my byli osobně, nebo ne. Ale pár faktů.

Programové období 2017 až 2013 připravila vláda sociální demokracie. Nešlo s tím dělat už vůbec nic. Ale pak vaše vláda čtyři roky tady chodila a neustále nám říkala: naší hlavní zásluhou je, že budeme čerpat evropské peníze, hrozilo nevyčerpání, my jsme zachránili... Používali to i v politickém boji. Já jsem měl dlouhodobý, nebo mám dlouhodobý střet s ministrem životního prostředí, který podlehl tlaku Evropské unie. Začněte u něj. Špatný zákon o EIA. A on nám říkal: vy jste ho měli přijmout. A já jsem říkal: ne, ne, ne, my jsme ho nepřijali v tom špatném znění jako vy. Každý den bez této nové EIA byl dobrý pro Českou republiku.

Takže zkuste začít ve svých řadách. A zkuste říct svým ministrům, bývalým nebo současným, aby sem nechodili a neříkali: pokud to nepřijmeme, někdo nám zastaví dotace. To jsme slyšeli u služebního zákona, u EIA, u mnoha jiných zákonů a mnoha jiných regulací, kdy my jsme říkali: a dost, pojďme to udělat jinak. A byli to právě vaši ministři, kteří říkali: ne, abychom ty peníze dostali, tak to v tomhle znění musíme schválit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A mám ještě dvě faktické poznámky, resp. tři. Ale předtím, snad pro uklidnění situace, ještě přečtu došlé omluvy - pan poslanec Staněk se omlouvá mezi 11.30 a 19. hodinou a pan poslanec Jaroslav Faltýnek od 13.30 až do konce jednacího dne z důvodu návštěvy lékaře.

Nyní pan poslanec Hájek s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Bláha a potom pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem dlouho přemýšlel, ke komu naše kolegy z Pirátů přirovnat, a po vystoupení Ferjenčíka, pana Ferjenčíka, kolegy, už mám jasno. Já je přirovnám ke svazákům z padesátých let, kteří v modrých košilích přímo ze škol (potlesk poslanců ANO a poslance Bartoše) naběhli do továren (mluví hlasitě a rázně), naběhli na venkov, kde začali kázat o tom, že je to špatně! Že to, co jste tady staletí dělali, je špatně! Musíme kolektivizovat! Musíme znárodnit! To znamená, ta nová krev přímo ze škol tentokrát ne do továren a na venkov, ale do poslaneckých lavic!

Samozřejmě i já jsem byl mladý. Já mládí uznávám. Tu vervu, tu energii. Ale na druhé straně tady chybí pokora. A já tady u některých z vás tu pokoru nevidím. Děkuji. (Výrazný potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Nyní pan poslanec Jiří Bláha také s faktickou poznámkou, poté pan předseda Bartoš. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já bych opravdu nechtěl rozšiřovat řady, abychom tady diskutovali. Možná bude lepší, když se sejdeme a vyříkáme si to z očí do očí, z úst do úst. Ale jedna zásadní věc. Já jsem mluvil o době, kdy jsme vstoupili do Evropské unie a měli jsme neuvěřitelné množství času, abychom to všechno zarazili. Dneska se s tím nedá dělat nic. Pokud byste podnikali a podnikali byste v zemědělství, tak byste zjistili, že vlastně nemůžete bez dotací přežít v konkurenčním tlaku zvenčí. Nemáte šanci přežít v jiných průmyslech bez dotací pro to, abyste mohli konkurovat tomu, co se děje. K nám jsou záměrně pod cenou distribuovány výrobky, kdy dodavatel nebo výrobce nakoupí u nás mléko a sem doveze ty jogurty a mléčné výrobky levněji, než je vyrobíme tady s nižší cenou pracovní síly.

Co se týče, prostřednictvím pana předsedajícího, ještě k Pirátům. Je to o tom, že pokud nezískám životní zkušenosti, pokud jsem v životě nepodnikal, tak nemůžu vědět o tom, co vlastně podnikání přináší. To znamená, že ten denní boj o to, abych přežil, že musím v mém případě dvou set zaměstnanců, dvou set kolegů, za které mám zodpovědnost, opravdu musím využít každé příležitosti.

A to že ta firma je teď velká... Co jsou startupové projekty? Uvědomte si, co jsou startupové projekty. To jsou projekty, které v tuto chvíli my podporujeme. A kde končí ty startupové projekty? Ve velkých firmách. Takže my je budeme za deset let soudit za to, že je někdo koupil? Takhle bychom mohli soudit každého. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil čas k faktické poznámce. Já jsem trpělivost sama. Ale projednáváme žádost o vydání dvou poslanců této Sněmovny na návrh mandátového a imunitního výboru. Mám tady před sebou pět faktických poznámek a podotýkám, nezneužívejte toho, že reagujete na své kolegy. Vyjadřujte se pouze k předmětu jednání!

Pan předseda Bartoš. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážené kolegyně, vážení kolegové, teď si dovolím pana předsedajícího trošku naštvat, protože já musím reagovat. Já nevím, jestli to jsou nějaké rady PR týmu nebo nějaká uražená ega - přilepovat Pirátům různá přízviska. Tak já třeba podnikám od osmnácti let. Jsem plátcem DPH. My jsme lidé, kteří pocházejí... jsou tady zástupci ze všech regionů. Takže Piráti rozhodně nejsou nějaké městské děti, které ze školy teď přišly do Poslanecké sněmovny. A já, prostřednictvím pana předsedajícího, my spolu například tamhle s kolegou (Hájkem) řešíme kauzu OKD, která je přesně kauzou těch struktur, které my kritizujeme. Takže prosím vás, a tady to zaznělo i od našich kolegů z ODS, my tady hlasujeme o oblastech zdravotnictví, a rozhodně není podmínkou, aby každý, kdo v této věci hlasuje, byl lékař nebo měl vzdělání v oblasti medicíny. Takže mezi námi jsou podnikatelé, lidé, kteří mají 20 let praxe i jako zaměstnanci, i jako ve firmách, plátci DPH. Tak tady prosím vás neškatulkujte nebo nedávejte nám nějakou nálepku, která nemá vůbec žádný relevantní základ. V pirátské straně jsou lidé nad 80 let, důchodci, sociologové, pedagogové. To, že máme mladší elektorát, je naše výhoda. My neneseme stigmata té minulosti, která bohužel v této Sněmovně vidíme nejen od stran, které tady historicky byly již dříve. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců pirátské strany.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Bartošovi za dodržení času. Nyní pan poslanec Třešňák ve faktické poznámce. Připraví se pan kolega Blažek. Prosím, máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Vážený pane předsedající, já si nechci prostřednictvím faktické poznámky hrát na toho uraženého, ale vadí mi, jak pan poslanec Hájek tímto paušalizuje takhle celý ten sektor tam. A chtěl bych tímto požádat prostřednictvím pana předsedajícího i o omluvu, protože mezi piráty, jak tu bylo řečeno naším panem předsedou, je plno podnikatelů, plno lidí, kteří jako já mají i ten svůj odborný background, byť třeba jenom sedm let, v korporátu. A považuji to za nedůstojné. A když už z toho pan poslanec Hájek udělal takovéto místní Ein Kessel Buntes, tak mi omluvte i tuto faktickou. Díky. (Potlesk z řad poslanců pirátské strany.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Blažek také s faktickou poznámkou. Připraví se pan předseda Bartošek také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já budu také reagovat na pana kolegu Hájka. Protože jdu ve všem souhlasit s panem kolegou Ferjenčíkem, tak úvodem říkám, že není pravda, že když je někdo mladý, že je taky blbý. Znám spoustu starých lidí, kteří jsou mnohem blbější než ti mladí. (Odezvy ze sálu.)

Ale v čem souhlasím s panem Ferjenčíkem? Souhlasím s ním v tom, a to je docela důležitá věc, že já si také myslím, že bychom tuto věc neprobírali, kdyby pan Andrej Babiš a pan Faltýnek nešli do politiky. A doplním to odůvodnění.

Nemyslím si, že za tím stojí nějaká mafie. Pan Andrej Babiš jako předseda nového hnutí začal kolektivně rozdělovat, že existuje zkorumpovaná pravice, existují podnikatelé, kteří neplatí daně, po nich je nutné jít. A mohl bych jmenovat spoustu a spoustu dalších skupin, které postupně organizoval za buďto špatné, ne-li zločinecké. Pravděpodobně si někdo sedl z těchto skupin a řekl si: Jsi to právě ty, Andreji a Jardo, co nám máte kázat morálku? A tak hledali, protože si říkali: Jsme ze stejného prostředí, jsme ze stejných časů. Jardo, Andreji, opravdu jste to vy, kdo nám můžete kázat? A pravděpodobně našli nějakou slabinu zvanou Čapí hnízdo, napsali trestní oznámení - já si nemyslím, že je k tomu potřeba nějaká mafie - a v tu chvilku si tohoto trestního oznámení někdo všiml.

A já si opravdu nemyslím, že celá ta kauza je jenom o tom trestním stíhání. Ta je opravdu o tom, kdo kázat může a kdo nemůže. A já patřím k těm, kdo naprosto uznávají manažerské a politické schopnosti pana Babiše. On se pořád dělá, že politikem není, ale politické schopnosti má veliké. Ale ta otázka morálního práva kázat podnikatelům a dalším skupinám - tam už s tím tak úplně nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A poslední faktická poznámka - pan poslanec Bartošek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Protože se zde bavíme o dotacích, tak volně navážu na pana poslance Bláhu. Jsem rád, že jeden poslanec za hnutí ANO zde prezentuje, že dotace jsou špatné. Předpokládám, že tím myslí i dotace do zemědělství. Doufám, že tento svůj názor budete prezentovat i zemědělcům v České republice, že v rámci konkurenceschopnosti naši zemědělci přijdou o dotace.

A druhá věc, budu volně pokračovat, je to, že... (Poslanec Brázdil vede hlasitý komentář k řečníkovi.) Budu volně pokračovat. Jedná se o to, že to, co zde projednáváme, není otázka imunity. Nebo je? Myslím si, že když je to tak čistoskvoucí, tak pojďme od toho, řekněme si kluci, nic jste neudělali, zkraťme diskuse, odmávneme to, řekneme, jak jsme na tom, jdeme domů, soud jednoho i druhého osvobodí a je to vyřešené. Ne?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bláha: Bude to opravdu rychlé. Já jsem tady řekl, že v dnešní době nelze bez dotací v zemědělství obstát, protože to, co se na nás valí z celé Evropské unie, kdy se sem doveze maso, třeba z Belgie, levněji než to, co vypěstujeme my tady, tak to prostě nemá obdoby. A to není jenom o mase. Je to o těch mléčných výrobcích. Takže dneska kdyby ti zemědělci neměli ty dotace - o což té Evropské unii jde, nám to zemědělství tady zrušit, a pak sem dovážet ty jejich výrobky. Vy jste to ještě nikdo nepochopil? Proč nám ta Evropská unie vlastně dala peníze? Proto, aby nás normálně ovládla! Nic jiného. O nic jiného jim nejde. Takže to je hlavní záměr - ovládnout českou ekonomiku. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě pan místopředseda Pikal s faktickou poznámkou. Máte slovo k faktické poznámce, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já bych jenom chtěl zkusit vrátit tu debatu k tématu, protože jsme utekli k zemědělským dotacím. Ale Čapí hnízdo přece není zemědělský podnik, který by prováděl nějaké pěstování něčeho. To je rekreační zařízení. (Smích poslanců hnutí ANO.) Pokud vím. Takže se prosím vás vraťme aspoň trochu k tématu. A je možné, že v zemědělství není možné podnikat bez dotací. Ale v oblasti rekreačních zařízení to snad možné je. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců pirátské strany.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. A vracíme se k řádně přihlášeným do rozpravy - paní poslankyně Taťána Malá a potom paní poslankyně Oborná. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Taťána Malá: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jako členka mandátového a imunitního výboru řekla také pár slov k tomu, co tady dnes projednáváme.

Poslední dny a týdny byly opravdu náročné. Neuvěřitelný tlak médií, útoky opozice, což je teď reálně kolik - osm stran, čekání na chybu v jakékoliv reakci do médií, její překrucování, interpretace těch, kterým se to vlastně hodí, těm, co mají dopředu jasno: Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek prostě musí být vydáni, protože o jejich vině není pochyb.

Já jsem ve Sněmovně fakt chvíli, ale nečekala jsem to tak osobní, vyhrocené a tak na nože. Ale fakt mi nezbylo než si na to zvyknout. Nakonec popravdě řečeno jsem ráda, že jsem měla možnost být členkou mandátového a imunitního výboru, už proto, že jsem nebyla odkázána jen na média a demagogická vyjádření ostatních opozičních stran vytržená z kontextu, ale mohla jsem si obrázek udělat sama. Silně jsem přitom vnímala, že politikům, kteří už jsou ve Sněmovně dlouho, nešlo pod nos to, jakým způsobem jsme se my, členové mandátového a imunitního výboru za ANO, postavili k práci v mandátovém a imunitním výboru. Dokonce nám bylo podsouváno, že dříve nebylo zvykem, aby mandátový a imunitní výbor podobné případy projednával. Nebylo to zvykem! To je zjevně univerzální argument pro to, když se někomu nechce něco řešit nebo se tím prostě nechce zabývat. A já se tedy ptám, proč tady mandátový a imunitní výbor vůbec je. Proč existuje? Aby nic nedělal?

Velmi ráda bych všechny ubezpečila, že jsme v žádném případě nikdy nechtěli suplovat práci policie a ani to nedělali, ale především chceme dělat svoji práci odpovědně, proto nás voliči zvolili. A mimo jiné budeme takovým způsobem zkoumat všechny případy, které mandátovému a imunitnímu výboru připadnou, opravdu všechny a poctivě. Už v minulém týdnu jsem médiím několikrát řekla, že tak jako mám pochybnosti v trestním stíhání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, mám úplně stejné pochybnosti v případě trestního stíhání Bohuslava Svobody, a jak jste si všichni tady všimli, ten fakt není z ANO, ale z ODS.

Vraťme se ale k vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Když jsem vyrazila na policii, chtěla jsem mít čas si spis pořádně nastudovat, a proto jsem si vybrala dny v závěru minulého roku. Chtěla jsem mít na studium spisu opravdu čas a klid a tak nějak jsem očekávala, že všechny pochybnosti, které jsem za tu dobu, kterou jsem se mohla věnovat této kauze, měla, budou vyvráceny. To, co se odehrálo na policii, vám můžu říct, že bych už opravdu nikdy nechtěla zažít. Protože jsem se nemohla dlouho ničeho dopátrat, tak mi studium spisu zabralo téměř celých pět hodin. To pan policista, který mi umožnil nastudovat spis, pravděpodobně nevydržel. Začal se do mě a mé poslanecké kolegyně poměrně dost jedovatě navážet, že v každé jiné civilizované zemi by Andrej Babiš byl za své skutky už dávno vydán, že máme být rádi, že vůbec můžeme nahlédnout do policejního spisu, protože to není jeho povinnost nám jej ukázat. Opravdu bych vám tohle nepřála zažít. A dorazil to třešničkou na dortu, kdy řekl, že se tomu vlastně u nás dvou ani nediví, protože jsme z ANO. Hrozný pocit. Že mají jasno politici, dobře. Je to politikum, to všichni víme. Že mají jasno média, to se dá nějak omluvit. Ale že má jasno policie? Já chápu, že si teď řeknete, že jde o neslušně vychovaného policajta, je to jeho osobní selhání, i tak se to dá všechno vysvětlit. Ale že by mě to tedy uklidnilo, to vůbec.

Ve spisu jsem našla víc otázek než odpovědí, a tak jsem si logicky řekla, že je položím státnímu zástupci a vyšetřovateli na jednání mandátového a imunitního výboru. Ten mě šokoval ještě víc, měla jsem pocit, že se ve svém spisu neorientuje. Na otázky, které jsme mu kladli, nám často neuměl odpovědět a dorazil nás, když pak evidentně nemluvil pravdu. K jeho smůle jsme si to mohli velmi lehce ověřit. Co tvrdil? Tvrdil nám, že Andrej Babiš, ani Jaroslav Faltýnek, ani jejich právní zástupci neměli zájem nahlédnout do spisu. A dokonce toto tvrzení po mém opakovaném dotazu potvrdil: neměli zájem nahlédnout do spisu. Přitom všichni v mandátovém a imunitním výboru v ten moment věděli, že nám lhal. Právní zástupci měli zájem nahlédnout do spisu, žádali o to přímo vyšetřovatele písemně i mailem. Vyšetřovatel jim ale nabídl mnohem pozdější termín. Všichni členové mandátového a imunitního výboru si to mohli přečíst, protože tu komunikaci mezi vyšetřovatelem a právními zástupci měli položenou na stole. Nevím, proč lhal. Ale já jsem v něj rozhodně důvěru ztratila.

I to je důvod, proč jsme ještě chtěli dále jednat a kromě pánů Babiše a Faltýnka jsme přivítali návrh SPD, když se rozhodli přizvat expolicistu Komárka. Opět jsme za to byli napadáni politicky i mediálně. Že prý nemáme zvát expolicistu, který je nepravomocně odsouzený. K tomu mám možná zdánlivě drobnou poznámku. Z veřejných zdrojů jsem si našla, že expolicista Komárek byl nepravomocně odsouzen za to, že řekl něco, co říct neměl, nikoliv za to, že lhal nebo že řekl nějakou pomluvu, jak se nám snažili vnutit kolegové od Pirátů, z ODS nebo TOP 09. Byl odsouzen za to, že něco prostě říct neměl. A teď: Komárek je nepravomocně odsouzený expolicista, vyšetřovatel prokazatelně lhal na půdě Poslanecké sněmovně před 18 členy mandátového a imunitního výboru - pan kolega Kalousek si v tu chvíli odskočil, ten tam chyběl. Ale dobře, pan Komárek nebyl zbaven mlčenlivosti a my jsme to plně respektovali.

Ještě před posledním jednáním výboru oba pánové poslanci Babiš a Faltýnek jasně řekli, že budou hlasovat o svém vydání. Za mě chlapské gesto. Nebylo to totiž ve Sněmovně dřív zvykem, a už o tom tady dneska byla řeč, od roku 1993 jste nevydali 15 poslanců k trestnímu stíhání. Někteří z vás, kteří se tady tak bijete za spravedlnost, jste v roce 2014 odmítli vydat už tady zmiňovanou poslankyni Kailovou, která byla stíhána kvůli předražené zakázce. I tady bylo podezření, že někdo peníze ukradl. Dělala tehdy náměstkyni primátora v Ústí nad Labem.

Tak proč tady děláte z lidí hlupáky? Proč manipulujete veřejným míněním podle toho, jak se vám to hodí? Proč osobně útočíte, a zle, když si jenom dovolím se nahlas zeptat, co by se stalo, kdyby se celá kauza vyšetřila za čtyři roky? Vždyť vy sami jste deklarovali naprosto stejnou myšlenku. Ano, vy, co tady teď sedíte. Podle mě to ukazuje jenom na neuvěřitelné pokrytectví a faleš! No nic.

Zastrašit se nenechám, a to ani sprostými a agresivními útoky lidí na sociálních sítích, kteří se pod skrytou identitou snaží nahlodat naši odvahu. Své názory a pohledy na věc si nechám, stejně tak jako přesvědčení, že za sebe jsem kolegům nedoporučila hlasovat pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, protože si opravdu nejsem jistá tím, že policejní šetření je dlážděno čistými úmysly a že by tady někdo opravdu hledal spravedlnost. To, že většina této ctěné Sněmovny měla jasno už předtím, než měli vůbec možnost nahlédnout do policejního spisu, to je také pravda, že kolegové?

Jak jsem řekla, kolegům jsem proto doporučila, aby nehlasovali pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. My jsme měli možnost do spisu nahlédnout a blíže se s celým případem seznámit. A to, jak budete hlasovat vy ostatní, dámy a pánové, to už je věcí vašeho svědomí a budete se s tím muset vyrovnat vy sami. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: K vystoupení paní poslankyně je zde pět faktických poznámek. První je pan poslanec Výborný. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, moje faktická poznámka bude mít několik částí.

Za prvé. To, co tady říkala kolegyně Malá, bohužel překračuje to, že jednání mandátového a imunitního výboru je neveřejné. Já jsem skutečně šokován, že tady na plénu zaznívají věci, které zazněly na interním uzavřeném jednání, a tady skutečně, a možná ať se k tomu vyjádří pan předseda výboru Grospič, nemají co zaznít. Potvrdila to i paní profesorka Válková, vaše autorita v rámci hnutí ANO. Tak já bych opravdu poprosil, abychom se jako členové mandátového a imunitního výboru drželi toho, co nám přísluší, a věci, které zazněly v rámci výboru, v rámci projednávání této kauzy, tady prostě nemají zaznít. My máme dát své stanovisko, můžeme ho zdůvodnit, ale nikoliv zde tlumočit informace z výboru.

Další věc. Vy jste říkala, že z našich úst zaznělo, že o jejich vině není pochyb. Tak to prostě není pravda. Pokud jste poslouchali dobře moje vyjádření tady na plénu stejně tak jako na výboru, tak od začátku tvrdím a tvrdíme, že o vině a trestu rozhodne nezávislý soud. Naším úkolem je posuzovat něco úplně jiného, a to zda ta kauza je v kolizi, či není v kolizi s výkonem mandátu.

A hovořit o tom, že výbor je zbytečný nebo že nebylo něco zvykem projednávat, to přece také nepravda. My jsme upozorňovali na to, že v případě, že bude přizván někdo další, je potřeba požádat o to, aby byl zbaven mlčenlivosti, a ministr vnitra dotyčného té mlčenlivosti nezbavil. Tak tady nehovořme o tom, že ten výbor je zbytečný, protože tento výbor má právě tu jedinečnou možnost a příležitost, abychom právě my jako členové posoudili tu kauzu i tím, že máme přístup do spisu (upozornění na čas), a pak mohli říci, zda je zde ona kolize, či není, a zda Sněmovna má, či nemá vydat, a doporučili toto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Seznámím vás s pořadím přihlášených k faktickým poznámkám: páni poslanci Gazdík, Zaorálek, Blažek, Onderka, Hájek se přihlásili elektronicky, z místa se přihlásil pan předseda Grospič. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, vlastně poledne, paní poslankyně, páni poslanci. My na mandátovém a imunitním výboru jsme zvyklí na leccos. Jsme zvyklí na nabubřelost, hloupost, nekompetentnost. A snad jsem tím neprozradil nic z neveřejného jednání mandátového a imunitního výboru.

Já bych ale reagoval na komediální vystoupení své předchůdkyně paní poslankyně Malé prostřednictvím pana předsedajícího. Hluboce se ohrazuji proti urážkám mandátového a imunitního výboru typu: k čemu tady je, předem bylo rozhodnuto atd. Mě to uráží, protože mandátový a imunitní výbor skutečně konal práci i přes zdržování některých poslanců. To je jedna věc.

A druhá věc. Mě to uráží, protože já jsem se skutečně velmi poctivě seznámil se spisem, zprávou OLAF a snažil jsem se být důsledně členem mandátového a imunitního výboru nezávislým na své politické straně a rozhodnout o tom, zda toto stíhání je, nebo není politicky motivováno. Za sebe vás ujišťuji, že politicky motivováno není. Každý jiný starosta nebo kdokoliv jiný kdyby spáchal to, co ti dotyční, tak už dávno někde bručí! Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09 a ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Další faktická poznámka - pan poslanec Zaorálek. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Dobrý den, dámy a pánové. Stručně. Pokud skutečně tady naši kolegové, předseda vlády i pan Faltýnek, řeknou, že v této zemi je možné si objednat na někoho trestní stíhání, tak je to samozřejmě vážná věc. Otázka je, co si s tím má počít tato Sněmovna. My jsme byli ti, kdo byli ve vládě, včetně mne. Hnutí ANO mělo ministra spravedlnosti. Občané této země by po nás chtěli, pokud to tak je, abychom s tím něco dělali. To byla naše povinnost. Chápete, co s tím, když my to teď tady vyvalíme na ty občany? Kdo jiný s tím může něco dělat než my? A ozveme se až ve chvíli, kdy se to týká nás. Takže využijeme toho privilegia, které máme, že když se trestní stíhání týká mě, tak to zvednu a řeknu to všem: podívejte se, taková nehoráznost! Ale to jsme my, vláda, ministři, kteří s tím měli něco dělat! Tady ta Sněmovna s tím, chudák, nic neudělá. A co ta veřejnost? Tam je také spousta občanů, kteří jsou také trestně stíháni, a ti nejsou schopni to zvednout před lidmi, ti nejsou schopni vystoupit tady. Co ti mají dělat? My máme naštěstí imunitu.

Takže to je, chápete, úplně špatně, celé to jednání! Protože se něco dotklo nás, tak se tomu takto důkladně věnujeme, rozebíráme to, ale to jsou ta privilegia. Já když tohle poslouchám, tak si říkám, z toho je jediná cesta. Měl-li bych se před veřejností ospravedlnit, tak řeknu: v tom případě imunitu nechci, protože to je prostě skandál! Všichni chudáci občané musí trestní stíhání dělat, dokonce jim hrozí, že si ho na ně někdo objedná, a my, pouze když nám se to stane, tak se tady ve Sněmovně můžeme bránit. Já si myslím, že je špatně, že my takto vstupujeme do trestního stíhání! Fakticky do něj vším, všemi těmi vystoupeními, přátelé, vstupujeme. To všechno ovlivňuje, dokonce ti, kteří to dělají. Je to prostě zlé.

Můj návrh je toto co nejrychleji skončit a když tak se politicky dohodnout na zrušení imunity, možná s jedinou výjimkou, když se jedná o projevy ve Sněmovně. To by bylo z hlediska veřejnosti nejkorektnější. Jinak se tohle lidem prostě líbit nemůže. Je to špatně! Vy všichni jste sem přišli v dobré víře, že budete zastupovat lidi. Takhle nezastupujeme je, mluvíme a hájíme pouze sebe! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Na řadě je pan poslanec Blažek se svou faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já budu reagovat na paní kolegyni Malou s povzdechem, že se toho Komárka snad nezbavím, protože ten mě nějak pronásleduje.

Jenom zpřesním. Pan Komárek nebyl a není trestně stíhán za to, že by řekl něco, co říkat neměl. Pan Komárek je stíhán za to, že řekl do médií něco, co nebyl vůbec schopen doložit žádnými důkazy, a ještě to měl ze spisu, na kterém nepracoval a který pravděpodobně vůbec neměl mít k dispozici. A soud řekl: Milý pane Komárku, vy jste byl policista a vy jste měl využít přesně předepsané postupy pro to, abyste případně tu věc řešil. Ale to hlavní, co řekl: Jdete do médií s něčím, co nejste schopen vůbec doložit. A to něco byl útok na policejního prezidenta, což se snad shodneme všichni, v žádném ozbrojeném sboru takto není možné konat. Za to byl a je pan Komárek trestně stíhán.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní pořadí faktických poznámek: pan poslanec Onderka, pan poslanec Hájek, pan poslanec Bartošek. (Upozornění, že se hlásil posl. Grospič.) Z místa! Přednost mají elektronické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo - elektronické přihlášky.

 

Poslanec Roman Onderka: Vážený pane předsedající, zbytku sedící vlády, kolegyně, kolegové, pár reakcí na kolegyni Malou.

Vy říkáte, prostřednictvím pana předsedajícího, že zde existuje osm stran, které jsou v opozici. Vy jste si to tak vybrali! Vy jste udělali menšinovou vládu. Váš předseda udělal menšinovou vládu, a tím pádem označil všech osm stran do opozice.

Druhá věc, která je pro mě šokující, je už asi třetí čtvrté vystoupení dneska v Poslanecké sněmovně, kdy se bavíme o pochybení Policie ČR či o pochybení státních zástupců. My tím dáváme veřejnosti najevo, že sami nevěříme v právní stát ČR. To je ale katastrofa, když jako zákonodárci tímhle způsobem vystupujeme. Proto prostřednictvím pana předsedajícího vyzývám paní poslankyni Malou, aby dala stížnost na GIBS, protože Generální inspekce bezpečnostních sborů by měla šetřit takovéto případy, pokud se opravdu tak staly, a vyzývám ministra spravedlnosti a ministra vnitra, aby se těmito záležitostmi zabývali. Protože není možné z Poslanecké sněmovny, z těchto lavic zpochybňovat právní stát, jehož jsme součástí, protože jsme zákonodárci. A je potřeba, abychom si to všichni uvědomili.

Když se vrátím ještě k té osmistranné opozici, tak jak tady padlo, já si myslím, že dnes, aspoň tak doufám, při hlasování dojde k velké shodě: Osm opozičních stran bude hlasovat stejně jako premiér České republiky a stejně tak jako předseda vašeho klubu. Takže já nám všem držím palce.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Hájek. Stahuje svoji faktickou poznámku. Na řadě je pan předseda Bartošek, opět s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Jenom krátce. Probíhá jednání o vydání pana poslance Faltýnka a pana premiéra Babiše. Ani jeden z nich nebyl teď dlouhou dobu přítomen v sále - teď přichází pan poslanec Faltýnek. Myslím si, že by bylo správné v případě, že se to týká těchto dvou lidí, aby v Poslanecké sněmovně byli přítomni. (Poslanec Faltýnek: Omlouvám se.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Na řadě je nyní faktická poznámka pana předsedy Grospiče. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, já jsem samozřejmě neměl ambici do té diskuze příliš vstupovat, protože si myslím, že své rozhodnutí a pocit, který jsem nabyl, a přesvědčení z jednání mandátového a imunitního výboru i z toho, jak jsem se měl možnost seznámit se spisovým materiálem, vyjádřím samozřejmě hlasováním. A projevuje se to i v usnesení mandátového a imunitního výboru. Ale chtěl bych využít tuto možnost k tomu, abych apeloval na členy mandátového a imunitního výboru, že jednání mandátového a imunitního výboru je neveřejné a platí pro to stejná pravidla jako pro jednání a jejich projevy na veřejnosti, to znamená věci, se kterými měli možnost se seznámit při studiu třeba spisového materiálu v dané věci, nebo věci, které zazněly při výpovědích a slyšeních účastníků přizvaných na jednání mandátového a imunitního výboru, i vlastní průběh mandátového a imunitního výboru by měl sloužit především k jejich orientaci, jak se rozhodnout pro hlasování, jak se zhostit celé této věci, ale měli by si je nechat pro sebe, nikoliv samozřejmě je tlumočit navenek. Byť třeba mají pocit, že na plénu Poslanecké sněmovny tak mohou činit, tak se obávám, že nikoliv.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další faktická poznámka zde není, takže do všeobecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Oborná, po ní vystoupí paní poslankyně Válková. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jako členka mandátového a imunitního výboru se musím vyjádřit k celé záležitosti vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, protože jsem v poslední době byla svědkem událostí, které považuji za šokující. A věřte mi, že bych nikomu z vás nepřála na vlastní kůži prožít podobnou zkušenost. Už o tom hovořila Táňa Malá, takže bych jen doplnila pár drobných, ale velmi zarážejících postřehů.

Snažila jsem se podrobně s kauzou Čapí hnízdo seznámit studováním spisu. Na Krajském ředitelství policie v Praze jsem strávila bezmála pět hodin. Posléze jsem velmi pečlivě vyslechla na mandátovém a imunitním výboru jak státního zástupce, tak vyšetřovatele Nevtípila, jehož vystoupení bylo mírně řečeno nepřesvědčivé. Kolegyně a kolegové, já opravdu nemusím být právník, abych na základě těchto skutečností došla k závěru, že v kauze Čapí hnízdo panuje nejen spousta nesrovnalostí a nejasností, ale hlavně chybí nezpochybnitelné důkazy. Nemohu proto vyloučit, že celá kauza Čapí hnízdo je politicky motivována. Celý případ je navíc průběžně přiživován médii, mediální prostory v sociální síti jsou plné spekulací bez jediného důkazu a to vše vede, dámy a pánové, až tak daleko, že některým kolegům je vyhrožováno likvidací.

Na závěr mi dovolte, abych vám připomněla jeden důležitý fakt. V minulém volebním období byli Andrej Babiš i Jaroslav Faltýnek Sněmovnou vydáni. Voliči ve volbách rozhodli o tom, že Andrej Babiš má jejich důvěru, a chtějí, aby byl dál v politice. Andrej Babiš od voličů získal nejsilnější mandát ze všech politiků. Můj názor, který se opírá o všechna tato fakta, a skutečnosti, které jsem zde vyjmenovala, zejména pak chybějící důkazy a celková nepřesvědčivost předložených materiálů je takový, že Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek mají mít možnost vykonávat mandát, který získali právě od občanů této země.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další přihlášenou do všeobecné rozpravy je paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Výborný. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, samozřejmě ten relativně pečlivě připravený a doufám i systematický projev musím zkrátit ze dvou důvodů. Řada argumentů a skutečností, faktů i domněnek zde již odezněla a navíc jsem byla vyzvána, abych v zájmu toho, abychom konečně uzavřeli tuto kauzu, svůj projev maximálně zkrátila. Proto kdyby měl někdo potom zájem se seznámit více s rozborem, kterému jsem věnovala více hodin, právě smyslu, funkci a ústavněprávním souvislostem, institutu imunity i v historickém vývoji, ráda alespoň jemu nebo jí, té zájemkyni, ty informace předám. Takže mi odpusťte, že skočím in medias res, rovnou k věci, kvůli které jsem se stala i vystupující na této schůzi.

Jsem rovněž členkou mandátového a imunitního výboru. Na rozdíl od paní kolegyně Táni Malé, které je naprosto nepřípustným způsobem vyhrožováno na sociálních sítích a je osočována v médiích, jak všichni dobře víme, mně se takovýto zájem médií zatím vyhnul. Proto zůstanu v té věcné rovině snadněji klidná a doufejme, že i pro vás všechny srozumitelná.

Nemyslím si, že by jednání mandátového a imunitního výboru probíhalo v atmosféře, která by byla pro nás všechny příjemná. Nicméně jsme se, myslím, s tím úkolem, který nám ukládá ustanovení § 45 odst. 1 písm. a), abychom jako nástroj orgánu Poslanecké sněmovny zjistili, zda jsou v imunitních věcech dány podmínky pro trestní stíhání, a v této souvislosti se zde i konkretizují a i ty zvyklosti sněmovní nám nastiňují postupy, které máme provést, abychom se dobrali takového výsledku, s kterým můžeme předstoupit před Sněmovnu. To zde bylo, myslím, velmi zevrubně a pečlivě popsáno ve zpravodajské zprávě. Tu už jste slyšeli. Usnesení ještě uslyšíte. Jistě nebudete překvapeni. Všichni víme, jak to dopadne, již nyní a navíc dva hlavní aktéři sami žádají o vydání.

Protože jsem však předtím, než jsme hlasovali na mandátovém a imunitním výboru, provedla jisté zhodnocení z hlediska oboru, na který se specializuji, trestního práva, tak dovolte, abych s některými závěry vás seznámila i zde, a možná že pochopíte, proč jsme se na mandátovém a imunitním výboru, nebo lépe pochopíte, hlasování nakonec zdrželi.

Stejně jako ostatní členové mandátového a imunitního výboru jsem i já měla možnost se seznámit s trestním spisem a dospěla jsem po jeho prostudování k následujícím závěrům. Záměrně se budu vyjadřovat někdy příliš obecně právě proto, že nemohu a nechci prolomit důvěrnost těch informací, kterých jsem se jako členka mandátového a imunitního výboru... ke kterým jsem měla na rozdíl od vás přístup.

Řada ve spise uvedených skutečností údajně prokazujících trestnost jednání - to je naplňující skutkovou podstatu dotačního podvodu podle § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku spáchaného formou účastenství a skutkovou podstatu poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 1, odst. 5 trestního zákoníku, také spáchaného formou účastenství, čili podle § 24 odst. 1 písm. a) - není vůbec, nebo jen velmi nedostatečně důkazně doložena.

Dalším zjištěním, ke kterému jsem dospěla studiem předmětného spisu, je konstatování nesprávné trestněprávní kvalifikace údajné trestné činnosti obviněného Andreje Babiše, která vede nejen k chybným právním závěrům, ale současně pro mne i zpochybňuje odbornou erudici příslušných policejních orgánů a otevírá pak logicky prostor pro úvahy ohledně vysvětlení takových zásadních pochybení. Konkrétně jde o minimálně diskutabilní jednočinný souběh trestného činu dotačního podvodu s trestným činem poškození finančních zájmů Evropské unie, a to jak co se týká jejích základních skutkových podstat, tak kvalifikovaných.

Neméně překvapující je konstrukce účastenství, ať již pokud jde o organizátora tohoto trestného činu, kterým měl být Andrej Babiš, tak jeho tzv. pomocníky, kde se dopustil podle mého názoru policejní orgán elementárních chyb při aplikaci trestněprávního institutu účastenství na konkrétní příklad, kdy účastníkem na dokonaném trestném činu, ale i jeho pokusu, to nebyl tento případ, může být jen ten, kdo sám není pachatelem ani spolupachatelem téhož trestného činu. Z principu akcesority účastenství pak vyplývá, že trestní odpovědnost účastníka je závislá na trestní odpovědnosti hlavního pachatele, nikoliv naopak, jak se nesprávně dovozuje v usnesení o zahájení trestního stíhání Andreje Babiše.

V dané trestní věci považuji za klíčové posouzení subjektivní stránky zavinění hlavních pachatelů, ke kterému mělo dojít tím, že vědomým a úmyslným jednáním realizovali a dokončili záměr organizátora, obviněného Andreje Babiše. Obdobný popis najdeme ohledně subjektivní stránky pomocníků, kterým se klade na vinu, že svým vědomým a úmyslným protiprávním jednáním napomohli realizovat záměr obviněného Andreje Babiše. Přestože - a to je prosím důležité - u údajného organizátora Andreje Babiše není nikde ve spisu - já jsem ho nenašla - důkaz dokládající organizování a zosnování jemu za vinu kladených trestných činů, přesto dochází policejní orgán k závěru, že lze vůči němu zahájit trestní stíhání, ač mu musí být zřejmé, že ty důkazy, prokázání jeho zavinění ve spise, alespoň zatím - nevylučuji, že nebudou dodány - alespoň zatím absentují. Namísto nich pracuje s hypotézami a konstrukcemi, které nevycházejí z konkrétních faktů a zjištění. Pokud tím tedy policejní orgán vytváří verzi, která se neopírá o konkrétní důkazy, pak tím flagrantně porušuje principy zakotvené v § 2 odst. 5 a odst. 6 trestního řádu, které upravují postup, jakým má policejní orgán - závazně upravují - shromažďovat důkazy.

Nechci a nemohu zde suplovat ani roli státního zástupce, který nepochybně ve svém rozhodnutí o stížnosti do usnesení o zahájení trestního stíhání mnou jen namátkou uvedená pochybení policejního orgánu zohlední, ani obhájce upozorňujícího na nepřezkoumatelnost takového rozhodnutí i z jiných než dosud uvedených důvodů. Například mě tam zarazila absence specifikace doložení údajné škody způsobené finančním zájmům Evropské unie. Opět nepůjdu do detailů. Mým úkolem zde není rozebírat jednotlivé chyby, mezery a vady procesního postupu policejního orgánu. Mým úkolem je vyjádřit své překvapení nad jejich početností, zásadní povahou, vypovídající mimo jiné i o ignorování některých uznávaných závěrů trestněprávní doktríny, částečně i judikatury.

A teď dovolte s určitou nadsázkou - pokud jde o obviněného Jaroslava Faltýnka, je jeho trestní věc výrazně jednodušší a důkazní nouze o to flagrantnější. Zde si dokonce s vysokou pravděpodobností troufnu již dnes odhadnout postup státního zástupce, který bude zřejmě nucen ve svém rozhodnutí o stížnosti tohoto obviněného do zahájení trestního stíhání věc buď vrátit, nebo zastavit.

Dovolte mi konečně závěry k tomu, co jsem zde řekla. Nemůžu i s ohledem na čas i na povinnost mlčenlivosti zevrubně vylíčit všechno, co jsem se ve spisech dočetla a co jsem si potom dotvořila, ten svůj obrázek, tím, jakých informací se mi dostalo návštěvou pana státního zástupce a policisty na mandátovém a imunitním výboru. Přesto obě trestní kauzy, jak trestní stíhání pana poslance Babiše, tak pana poslance Faltýnka, podle mého přesvědčení lze již nyní zhodnotit asi takto. Trpí jednou podstatnou vadou, totiž nedostatkem důkazů zejména ohledně subjektivní stránky stíhaných trestných činů, vadnou trestněprávní kvalifikací a z hlediska politického načasováním celé akce do velmi vypjatého období před volbami do Poslanecké sněmovny a nyní do období, kdy se jedná o budoucí vládě, a samozřejmě také jsme na prahu prezidentských voleb. Nelze se proto ubránit důvodnému podezření ze zneužití prostředků trestního práva k oslabení politického soupeře. Podtrhuji jako právník - silného podezření, nikoli jistoty. Proto jsem se spolu se svými kolegyněmi a kolegy v mandátovém a imunitním výboru při hlasování o návrhu usnesení o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka nakonec zdržela.

Protože klub hnutí ANO po přednesení informací od nás, členů mandátového a imunitního výboru, zaujal jednotný postoj, hlasovat při projednávání tohoto bodu ve Sněmovně proti vydání obou poslanců, byť oni sami o své vydání žádají - a já jsem se na to výslovně tam ptala -, a vyjádřit jim tak svou podporu, připojím se i já k tomuto postoji, neboť informace a fakta, která jsem nalezla ve spisech a v podstatě v těch výpovědích státního zástupce a policejního orgánu, mi tento můj postoj odborně plně opodstatňují.

Kromě toho jsem v posledních letech byla stejně jako vy přímým svědkem řady podobných zpolitizovaných kauz, kdy partikulární zájmy převládly nad zájmem veřejným, kterým by mělo být vždy nikoli oslabení politického protivníka na komunální, krajské či celostátní úrovni prostředky trestního práva, ale dostatečně rychlé a efektivní prošetření věci a rozptýlení podezření nebo zahájení trestního stíhání až v okamžiku - podtrhuji -, kdy je již k dispozici dostatek důkazů. Kauzy, jako byl v poslední době např. Michal Hala, Petr Laušman, Alena Vitásková a všechny další, které zde byly jmenovány, mne zneklidňují o to více, že ti, kteří je trestně stíhali a odvolávali se v jejich neprospěch k vyšším soudům, státní zástupci, nebudou nikterak a nikdy za své jednání postiženi, byť si obvinění, obžalovaní a nyní zproštění nepochybně vysoudí na státu nemalé odškodnění za nesprávný úřední postup nebo rozhodnutí.

Mohla bych jmenovat ještě dosud živé kauzy, které jsem jmenovat chtěla, jejichž aktéři se na mě, resp. ti obvinění a obžalovaní se na mě obracejí a ukazují mi nebo předkládají mi důkazy o své nevině jako poslankyni. S ohledem na své současné postavení - mám přerušenou advokátní činnost - nemůžu dělat nic než na tyto kauzy upozornit, ale protože nemám v těchto případech důvěru ve státní zástupce a policii, že by to šlo potom na vrub, v neprospěch těchto živých kauz, tato jména zde uvádět nebudu, byť souhlasy k tomu mám.

I proto kromě jiného jsem jako ministryně spravedlnosti nepodepsala a nepředložila návrh nového zákona o státním zastupitelství, který právě v trestních věcech hospodářské povahy neúměrně posiloval nezávislost, ale i neodpovědnost státních zástupců bez toho, že by výrazně zpřísňoval jejich kárnou odpovědnost pro případ závažného profesního pochybení. Nyní jsem tomu velmi ráda a myslím, že by to mělo být pro nás všechny dostatečným poučením, až opět někdo přijde s návrhem na posílení nezávislosti - chce se mi říci stejně s Marií Benešovou až absolutní nezávislosti - státních zástupců, aniž by současně zpřísnil jejich kárnou odpovědnost.

A abych dostála tomu, co si myslím, že by každý z nás měl ve své práci vždy respektovat, jistou míru nezávislosti, spravedlivosti, objektivity. Tak nemusela bych to dělat, ale včera dorazila do Sněmovny petice, která vyzývá poslance k vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Splňuje požadavky petičního zákona č. 85/1990, a byť jsme ji ještě nepředjednali, tak o ní chci jenom informovat. Ti občané - těch podpisů pod ní je pouze šest a dvacet tři elektronických - žádají o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. A já mám zaplavený e-mail peticemi nebo žádostmi, které nesplňují tyto požadavky, a v této souvislosti chci jenom uvést, že ty opačně - každý den chodí - nás zase žádají o nevydání, protože v tom vidí politizaci. Čili tato petice splňuje požadavky, správně bychom ji projednali za měsíc, za dva, ale když mám tu možnost, tak vás o ní chci informovat. Ti, kteří podepsali, žádají o umožnění trestního stíhání obou poslanců a jejich vydání.

Úplně na závěr bych chtěla jenom říci, že to pro mě bylo dvojnásob obtížné, protože jsem se nechtěla zpronevěřit svým, řekněme, znalostem v oblasti trestního práva, které jsem doplnila i ještě prohloubila znalostmi z oblasti ústavního práva, a s dobrým vědomím a svědomím budu hlasovat proti vydání. Protože stejně jako ve zde již citovaných případech poslankyně Kailové, poslance Růžičky, poslance Svobody jsem přesvědčena, že zatím bohužel ten institut imunity je jediný, který nás může ochránit před tím, čemu bychom měli vždycky zabránit. A to je před zneužitím prostředků trestního práva k oslabení politického soupeře.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: K faktické poznámce je přihlášen pan předseda Farský. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nezlobte se, ale ztrácím se v tom. Čekal bych alespoň minimální integritu. Ale pokud si čtu ze stenozáznamu ze 4. února 2014 vyjádření pana Vondráčka, kdy říká, že "my tu nejsme od toho, abychom nahrazovali činnosti orgánů činných v trestním řízení tím, že tady budeme rozhodovat, jestli vydáme, nebo nevydáme. Jestliže zde máme důvěru v nezávislou justici, jestliže zde máme důvěru v policii, fungující nezkorumpovanou policii, pak nechť se kolega očistí v rámci trestního řízení." A teď pokračuji vyjádřením paní poslankyně Válkové také za hnutí ANO, která říká: "Takže chtěla bych se připojit k předřečníkovi panu poslanci Vondráčkovi s tím, že bychom neměli nahrazovat trestní soud tím, že ctíme princip presumpce neviny. A stejně jako on věřím, že pan poslanec Svoboda" - ale můžete si dosadit pan poslanec Babiš, Faltýnek - "se před našimi nezávislými trestními soudy, pokud bude před trestní soud vůbec postaven, pokud státní zástupce nezastaví trestní stíhání, očistí. A myslím si, že to bude pro něj větší satisfakce, než kdybychom teď rozhodli tak, že jenom posuneme tu dobu o čtyři roky."

Co se změnilo? Kde je vaše integrita? Takhle vám zachutnala moc? Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka paní poslankyně Válkové. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Já také děkuji za tu otázku. Odpovím velmi stručně slovy Winstona Churchilla. Parafrázuji, ale obsah je stejný a můžete si ho zkontrolovat. V politice je moudré někdy své názory měnit. Já jsem právě zkušenostmi, které jsem nabyla v tom posledním volebním období, svůj názor v této věci bohužel, bohužel změnila. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka pana poslance Blažka. Prosím.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já zkusím být také stručný. Tak to zkusme trošku zobecnit. No tak hnutí ANO nastoupilo - jako každé revoluční hnutí řekněme - s tím, že spousta věcí je strašně moc špatně a musí se zrušit. Takže já bych chtěl jenom poprosit hnutí ANO a pana Babiše osobně, aby příště při těch různých institucích, které tady ministerští předkové zpátky třeba 150 let, se trošku zamysleli nad tím, jestli oni byli tak blbí, že ty instituce, jako je imunita, zřizovali, anebo jestli jsme někdy blbí my, kteří podléháme momentálním náladám médií a ostatních, když tyto instituce chceme zrušovat nebo omezovat.

To neplatí jenom o tomto, takže já zobecním to, co říkala kolegyně Válková. Tady nejde možná o změnu názoru, ale když už ze strany hnutí ANO bude méně revoluce a více trošku přemýšlení o určitých věcech, které třeba mohou zůstat i ze starých časů, tak to bude jenom dobře.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou je přihlášen pan místopředseda Filip. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, já nemyslím, že musí jít vždycky o změnu názoru. Já si názor na zachování imunity zachovávám po celou dobu, protože jsem přesvědčen, že je potřeba si rozmyslet, jestli chceme ctít dělbu moci, anebo jestli ji nechceme. A pokud bude trvat dělba moci mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní, tak ta imunita není žádná výhoda. To je obrana jedné moci před druhou. Musím říct, že jako advokát mám z devadesátých let ve své skříni několik politických kauz, které se týkají právě například sporů mezi mocí výkonnou a soudní. A nebudu je tady citovat.

Tak prosím ty, kteří říkají, že imunitu zrušíme, a vyzývají k tomu a mají k tomu palcové titulky v některých novinách, jak oni jsou ti, kteří prostě něco takového vymění, ať zváží, za čím jdou. Jestli chtějí nějakou diktaturu, kde bude jenom jeden rozhodovat o všech třech mocích, tak prosím. Ale ve chvíli, kdy uznáte, že je potřeba dělba moci, tak už to neopakujte, vážení kolegové, vážené kolegyně. Nebo řekněte, že chcete něco jiného než parlamentní demokracii, která je základem naší české ústavnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Do všeobecné rozpravy se s přednostním právem přihlásil pan předseda Chvojka. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Tak debata se opět rozmělnila a je delší, než jsem čekal. Od toho merita věci jsme se dostali k tomu, jestli jsou evropské fondy škodlivé, nebo nejsou škodlivé. Myslím si, že to sem nepatří. Já bych se chtěl trošku vrátit k tomu, o čem se zde opravdu jedná, a chtěl bych se zmínit o dvou věcech.

První věc. Já jako právník, jako poslanec, jako bývalý ministr pro legislativu jsem šokován tím, co dneska řekl pan premiér, a to je to, že žijeme v zemi, kde se může objednat trestní stíhání. Já samozřejmě bych v takovém státě nechtěl žít, v tom žít nemůžu a věřím, že to snad bylo řečeno jenom v nějakém rozrušení, protože tohle to prostě není možné. Určitě je právem každého podezřelého se bránit, jak může, směskou různých pravd, polopravd, lží, pololží. Ale pokud to řekne premiér této země, tak je to samozřejmě pro tuto společnost ničivé a devastující.

Ostatně je potřeba zmínit, jak vůbec toto - a už to zmínil kolega Zaorálek - může premiér této země říci, když - i my tedy, to přiznávám, poslední čtyři roky jsme v té vládě seděli, měsíc už v ní nejsme -, ale ty poslední čtyři například Ministerstvo spravedlnosti řídila ctěná kolegyně Válková a teď pan kolega Pelikán. Jak je tedy toto možné, že máme společnost, kde si můžete zaplatit nebo objednat trestní stíhání? To je minimálně pochybení, pokud by k tomuto - a tomu opravdu nevěřím, protože to bych se musel z této republiky odstěhovat. Pokud opravdu toto je možné, tak kde je odpovědnost například ministra spravedlnosti? Protože přece nad tím vyšetřovatelem, kterého já vůbec neznám, tak přece ho prověřuje, nebo ho prověřovalo městské státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, tyto dvě důležité instituce. Jak to, jak to tedy, že někdo může říkat, že tady můžeme stíhat na objednávku? To je tedy, jak jsem četl v pondělí v jednom svém oblíbeném týdeníku, kompromitace, nebo kompromitování spravedlnosti a to je přece v demokratické společnosti nevhodné, nemožné, nechtěné. A opakuji, je to zničující! Tohle přece nemůže takhle fungovat. Premiér této země nemůže říct, že v České republice si lze objednat trestní stíhání.

Já v takové zemi žít nechci a věřím, že tomu tak není. Kde je ale nějaká zodpovědnost? Kde je zodpovědnost ministra spravedlnosti například, pokud by tomu tak bylo? A já mám tedy na pana ministra Pelikána - on už tady nesedí bohužel, nevidím ho. Tak snad to poslouchá.

Za prvé bych se ho chtěl zeptat, nebo vyzvat, aby předložil zprávu o vývoji odškodnění za nesprávný úřední postup. Tedy za ta nezákonná trestní stíhání či obvinění, ke kterým bezesporu dochází v každém státě. V každém státě. V Americe, v Německu, všude se stane to, že jste nespravedlivě stíhán. Ale pochybuji, že jde u nás o systémovou chybu.

Rád bych se pana ministra spravedlnosti zeptal, zda může potvrdit, že Ministerstvo spravedlnosti nestíhá včas žádosti vyřizovat, to znamená ty žádosti, o kterých jsem mluvil, nesprávný úřední postup, nezákonná trestní stíhání, a zda o této věci jednal či zda o této věci bude jednat s nejvyšším státním zástupcem. Neboť je to právě vláda, která odpovídá za trestní politiku. Právě vláda, v jejímž čele stojí premiér Babiš, který říká, že tady máme systém, kdy si můžete objednat trestní stíhání na objednávku.

Takže já tomu absolutně nerozumím. Pro mě to je zničující, když si to přečte občan, teď je jedno, na jakém serveru, palcové titulky Lze si objednat trestní stíhání na zakázku. To je přece pro naši společnost devastující. Když si to přečte normální člověk, tak co si o tom bude myslet? Že prostě žije ve státě, ve kterém by žít neměl. Ale pokud by samozřejmě něco takového bylo možné, pokud něco takového v tomto státě je možné, tak je zodpovědnost právě toho premiéra, který to říká. A minimálně je to zodpovědnost ministra spravedlnosti, který má dohled nad řízením státního zastupitelství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Já využiji svůj čas a využiji ho k faktické poznámce. Bude to reakce na kolegy Blažka a Farského, kdy se obrátili na Helenu Válkovou, na kolegu Vondráčka, byl zmíněn Josef Hájek.

I já jsem se mýlil. Přiznám se tady z toho veřejně i svým voličům v Pardubickém kraji, kteří napjatě sledují mě, nás a naše postoje. Ano, i já jsem v srpnu, když ta zpráva, ta žádost přišla poprvé, byl novináři dotazován, tak jsem jasně žil v přesvědčení, že se nemáme za imunitu schovávat. Bohužel došlo k tomu procesu, k jakému došlo, už ho nebudu zbytečně opakovat a zdržovat s ním. Ale to, co jsem dneska ještě neslyšel, a je to jeden z těch momentů - vzpomeňte si na druhý den ustavující schůze Sněmovny, když Sněmovna nebyla ustavena a od policie už tady ležela někde na recepci ta žádost.

Velmi na mě zapůsobilo to, co jsem slyšel od kolegyně Táni Malé. Takže kolegyně a kolegové, ano, přiznávám se, já jsem se mýlil. Byla to chyba, nemám problém ji uznat. A mrzí mě jediné, že bohužel k té chybě, k tomu, co je lidské, k tomu zmýlení, mě přivedlo dění posledních dnů a týdnů. I proto můj postoj v tuto chvíli bude dnes proti vydání a bude tedy bohužel v rozporu s tím, co jsem říkal ještě před půl rokem. Ale tak to lidsky cítím a takto se vám z toho chci tady i ve faktické poznámce na kolegy Farského a Blažka vyzpovídat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Než se vrátíme k písemně přihlášeným do všeobecné rozpravy, tak vás seznámím s dalšími omluvami z dnešního jednání. Mezi 12.45 a 19.00 se z důvodu jednání ve volebním kraji omlouvá pan poslanec Pávek. Pan poslanec Jan Řehounek se omlouvá z dnešního jednání od 13.15 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů.

Dalším řečníkem je pan poslanec Výborný. Připraví se pan poslanec Rozvoral. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Pane místopředsedo, děkuji. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, je mou povinností zde tlumočit stanovisko člena mandátového a imunitního výboru a také stanovisko klubu KDU-ČSL.

Jenom mi dovolte krátkou poznámku k tomu, co tady říkal kolega Chvojka. Ano, i pro mě, i pro nás je naprosto skandální to, co tady zaznělo z úst pana premiéra. A já bych si dovolil citovat nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana: "Nepodložená politická prohlášení o vyšetřování podrývají důvěryhodnost justice a ta se nemůže bránit." Já myslím, že je potřeba, aby to tady jasně zaznělo, protože potom skutečně jsme za hranou právního státu, a myslím, že to je něco, co budeme velice těžko vysvětlovat veřejnosti.

Protože ale čas kvapí a já bych rád, abychom mohli o této věci hlasovat, tak zkrátím své připravené vystoupení. Pokud by se někdo chtěl zabývat otázkou rozsahu imunity, tak jenom odkážu na nález Ústavního soudu z 16. června 2015, tam se třeba od bodu 32 tomu poměrně důkladně Ústavní soud věnuje. Dovolím si jenom několik bodů, několik poznámek.

Opakovaně i z úst pana poslance Faltýnka i pana premiéra Babiše zde zaznívaly detaily z celého spisu, otázky dostatku či nedostatku důkazního materiálu. Paní poslankyně Válková zde hovořila o procesních chybách vyšetřovatelů, o vadách, které tam jsou. Já chci říci, že to je to, co vůbec nepřísluší k posuzování mandátového a imunitního výboru. My jsme zde skutečně pouze od toho, abychom posoudili, zda celá věc je v nějaké přímé souvislosti na nějakou politickou objednávku, či není. Chci upozornit, že předmětná skutková podstata, která je ve spisu uvedena, se váže k roku 2007, 2008. V té době pan současný premiér Babiš nebyl politikem, dokonce veřejně tvrdil, že nikdy nebude politikem. Věnoval se svému podnikání, tak jako jeho rodina, nikdo mu v tom nebránil a nebrání. Je ovšem potřeba také říct, že na všechny je potřeba mít stejný metr, a že tedy zákony tehdy jako dnes měly platit pro všechny.

Čili když si dovolím parafrázovat slova pana premiéra, použil jsem zdravý rozum, zhlédl jsem argumenty. Pečlivě jsem i já osobně prostudoval celý spis jako člen mandátového výboru a na základě prostudování tohoto spisu i zprávy, která tam byla poté přiložena, mohu s plným vědomím a čistým svědomím říci, že ta věc není v kolizi s výkonem mandátu, a jako člen výboru jsem hlasoval pro vydání obou dvou pánů poslanců. Opravdu, nepleťme si ty věci, nejsme tady v pozici vyšetřovatelů. A znovu opakuji - o tom, zda tam je, či není dostatek důkazních materiálů, musí rozhodnout nezávislý soud a ten rozhodne o tom, zda ano, či ne, a poté rozhodne o vině a případně o trestu.

A jenom malá noticka na závěr. Když tady pan poslanec Faltýnek tak košatě citoval pana kolegu Kalouska, tak já vás chci všechny ubezpečit, že já se skutečně nerozhoduji podle výroků pana kolegy Kalouska ani nikoho dalšího z vás, ale rozhoduji se podle svého vědomí a svědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Na řadě je nyní pan poslanec Rozvoral. Po něm bude mít slovo pan poslanec Rozner. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi vyjádřit se k žádosti Policie České republiky k vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání a k naší práci v mandátovém a imunitním výboru zabývajícím se touto problematikou.

Na úvod je třeba říct, že hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura - SPD od začátku propuknutí kauzy Čapí hnízdo prosazuje její řádné a objektivní prošetření. Důkazem toho bylo i hlasování o vydání v minulém volebním období, na podzim minulého roku, všech tří našich poslanců, při kterém hlasovali na doporučení tehdejšího mandátového a imunitního výboru, tedy ze zprostředkovaných informací, pro vydání. Jsem moc rád, že se zprostředkované informace díky voličům SPD změnily v tomto volebním období v informace přímé, a to prostřednictvím dvou zástupců SPD v mandátovém a imunitním výboru současné Sněmovny. Díky tomuto zastoupení jsme se mohli seznámit s žádostí o vydání a prostudovat si podrobně celý spis. Bylo pro nás také velice důležité to, že jsme si mohli poslechnout policejního vyšetřovatele, státního zástupce a oba poslance.

Vím, že mandátový a imunitní výbor není v pozici vyšetřovatelského orgánu a že je v jeho gesci prozkoumat pouze to, zda se při jakémkoliv vydávání nejedná o zpolitizovanou kauzu. V případě kauzy Čapí hnízdo však existuje velké podezření o jejím zpolitizování, a to hlavně její načasování na dobu přesně před volbami a vyjádřeními některých osob nejen v mediálním prostoru. Na základě těchto vyjádření jsem také minulý týden ve středu inicioval pozvání bývalého protimafiánského policisty Jiřího Komárka na poslední schůzi mandátového a imunitního výboru, a to i přes obrovský odpor některých jeho členů. Pan Komárek mluvil v médiích a u soudu, který projednával jinou kauzu, o spoustě zajímavých informacích, které naznačují, že je podezření o zpolitizované kauze namístě a že načasování žádosti o vydání obou poslanců těsně před volbami mohlo být na politickou objednávku. Pan Komárek však nebyl zbaven ministrem vnitra mlčenlivosti, takže jsme si ho poslechnout nemohli, což je velká škoda.

Co mě na projednávání této žádosti o vydání překvapilo a co považuji za skandální, je to, že nám do současné doby nebyla poskytnuta zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům, OLAF, v úředním překladu do českého jazyka. Je součástí spisu a nechápu, proč to policii trvá tak dlouhou dobu.

Chtěl bych tady také dementovat vyjádření některých kolegů na půdě Sněmovny a v médiích, kteří prohlašovali nepravdu, když komentovali hlasování ve výboru ohledně termínu poslední schůze mandátového a imunitního výboru, o kterém jsme hlasovali minulý týden v úterý. Pan Michálek a paní Němcová několikrát řekli, že termín poslední schůze výboru prohlasovali poslanci ANO společně s poslanci SPD. Není to pravda, jelikož já osobně jsem hlasoval pro návrh jednoho z kolegů, který minulý týden navrhoval termín schůze mandátového a imunitního výboru do šesti dnů od úředního překladu zprávy OLAF do českého jazyka. K ostatním termínům jsem se zdržel. Takže to jen na upřesněnou ke lžím již zmiňovaných kolegů směrem k SPD.

Závěrem mi dovolte sdělit stanovisko poslaneckého klubu SPD k žádosti Policie České republiky k vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Z důvodu velkých nesrovnalostí v žádosti o dotaci a její částečné netransparentnosti je potřeba, aby se celá kauza řádně a objektivně prošetřila, což mohou provést pouze orgány činné v trestním řízení a popřípadě nezávislý soud. Proto jsme s kolegou Roznerem doporučili poslaneckému klubu SPD hlasovat pro vydání obou poslanců a stejně jsme oba hlasovali i na mandátovém a imunitním výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Rozvoralovi a poprosím o další vystoupení ve všeobecné rozpravě. Přihlášeného mám pana poslance Roznera. Jinak přeji hezké odpoledne.

 

Poslanec Miloslav Rozner: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jednání Sněmovny, které se týká vydání nebo nevydání kolegů Babiše a Faltýnka, ukončí, jak věřím, dlouhé spekulace, které tento případ v posledních týdnech provázejí. Spekuluje se o různých dohodách mezi SPD, KSČM a ANO. Spekuluje se o obstrukcích a dalších nesmyslech. Nechci zde sám spekulovat, ale přesto je nutné zmínit dvě zásadní okolnosti, které jako člen mandátového a imunitního výboru vnímám.

Za prvé je třeba prošetřit, jak se stalo, že peníze určené malému a střednímu podnikání nakonec skončily v rukou firmy, která rozhodně malým či středním podnikatelem není. V této souvislosti je třeba prošetřit dle mého soudu i odpovědnost těch, kteří dotaci přidělovali a její realizaci kontrolovali.

Za druhé bohužel musím říci, že politický tanec a některé okolnosti kolem procesu vydávání nebo nevydávání obou kolegů bohužel zpolitizovaly celou věc a vytváří atmosféru, která je na škodu k úplnému došetření této kauzy. To, jak je do kauzy zabroušen pan kolega Kalousek (smích a potlesk z levé části sálu a částečně z pravé), politizaci... Tak ještě jednou. To, jak je do kauzy zabroušen pan kolega Kalousek, politizaci kauzy pouze nahrává.

Stejně jako celý klub SPD budu hlasovat pro vydání obou kolegů. Pevně věřím, že další šetření orgánů činných v trestním řízení přinese výsledky, které budou objektivní a přispějí k ukončení kauzy. Ukončení bez zbytečného politického cirkusu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Roznerovi a dalšího v pořadí mám přihlášeného pana poslance Jakuba Michálka, připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dnes projednáváme žádost Policie České republiky, ve které jsou poslanci Babiš a Faltýnek obviněni z toho, že se měli dopustit dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie, zjednodušeně řečeno tím, že zorganizovali nebo pomohli tomu, že z Evropské unie byla vylákána dotace pro malé a střední podniky a následně - ačkoliv tedy ta společnost, kterou vlastnil Andrej Babiš, byla velkým podnikem, Agrofertem, která vlastní spoustu a spoustu miliard - a následně Andrej Babiš měl převést tuto společnosti na svoje děti, tyto děti ji měly spravovat, ačkoliv se Andrej Babiš nadále choval jako vlastník, a po uplynutí doby udržitelnosti projektu, která je stanovena nařízením Evropské unie na pět let, byla převedena společnost zpátky do Agrofertu. Takže to je podstatou té žádosti, kterou dnes projednáváme.

Klub Pirátů vždycky vycházel z toho, že všichni občané jsou si rovni před zákonem, že tady máme právní stát. A imunita je výjimka z tohoto pravidla, která má své zvláštní předpoklady. Proto taky jednací řád Poslanecké sněmovny mluví o tom, že se mají posuzovat podmínky v imunitních věcech při tomto našem jednání. Čili nemá smysl tady spekulovat o tom, kdo je vinen či nevinen, má smysl se podívat na to, jestli jsou tady určitá podezření pro to, že byla např. zneužita policie proti poslancům tak, aby byli zbaveni mandátu nebo nějakým způsobem poškozeni.

Nyní bych se vrátil k tomu skutku, ke kterému mělo dojít, abychom si připomněli, co je to jednání, které je předmětem, jednání, dejme tomu, podezřelých z trestného činu, o kterém dnes jednáme na plénu Poslanecké sněmovny.

V roce 2006 bylo vydáno nařízení o strukturálních fondech. V roce 2007 - a teď čerpám z veřejně dostupného článku Mladé fronty Dnes, kterou vlastní Andrej Babiš prostřednictvím svěřeneckého fondu, takže určitě není namístě zpochybňovat ty informace tam uvedené. V roce 2007 společnost ZZN AGRO Pelhřimov spadající pod holding Agrofert Andreje Babiše rozhoduje o vydání tzv. anonymních akcií. Tímto krokem skrývá svou dosud průhlednou vlastnickou strukturu. Někdy v roce 2008 se pak firma přejmenovává na Čapí hnízdo a všude tam vystupují ve statutárních orgánech buď právníci Agrofertu, dodavatelé Agrofertu, nebo příbuzní Andreje Babiše. Následně tedy získává dotaci a v roce 2014, jakmile uplyne pětiletá lhůta, po kterou se kontroluje dodržení podmínek udělení dotace, se ta společnost vrací zpátky do Imoby, takže pod křídla Andreje Babiše.

Chtěl jsem se věnovat několika nepravdivým nebo zavádějícím informacím, které podle mého názoru zazněly ve vystoupení pana premiéra.

Pan premiér říká, že ve zprávě OLAFu není ani slovo o podvodu. Já jsem si vytiskl ze serveru Aktuálně cz, který tedy vlastní pan Bakala, nicméně jsem si to ověřil i v té původní zprávě, kterou jsem měl možnost si přečíst, takže je to jedno, že ji vlastní pan Bakala, protože to je zkrátka tam napsáno, tak tam se ve zprávě OLAFu uvádí: Vyšetřování OLAFu dospělo k závěru, že rodinné vazby mezi osobami zapojenými do vlastnictví farmy Čapí hnízdo, a. s., a Agrofert holding, a. s., se zdají být takové, že poskytly těmto osobám příležitost působit společně za účelem ovlivnění obchodních rozhodnutí dotčených podniků, což znemožňuje, aby na tyto podniky bylo nahlíženo jako na ekonomicky nezávislé subjekty. Tyto dva podniky lze považovat za propojené v rámci příslušných právních předpisů. Teď je výpustka. Tato porušení legislativy mohou zakládat podstatu pro soudní řízení na základě příslušných opatření českého trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. - Takže tolik zpráva, citace ze zprávy OLAFu. Není pravda, jak říkal pan premiér, že by se nemluvilo v té zprávě o podvodu.

Za druhé. Pan premiér se odvolával na to, že teprve v důsledku judikatury bylo to jednání, které je mu policejním orgánem vytýkáno, hodnoceno jako dotační podvod. Tady bych se chtěl odkázat na článek tři doporučení Evropské komise k definici malých a středních podniků. Tam se vysvětluje, že pro účely výpočtu je potřeba se podívat, co je tzv. nezávislým podnikem. Jestli bylo Čapí hnízdo nezávislým podnikem. V doporučení se výslovně říká, že nezávislým podnikem nebyl podnik, který byl tzv. partnerský nebo který byl propojený. Andrej Babiš zde sám uvedl, že existovalo partnerství, dokonce strategické partnerství mezi Čapím hnízdem a Agrofertem.

A také zde máme propojení skrze skupinu osob, jak už uvedl OLAF, a to skrze příbuzenské vztahy.

Takže tímto jsem chtěl ukázat, že není pravda ani to, co říkal, aspoň podle těch dokumentů, které máme k dispozici, pan premiér ohledně toho, že vycházely z nějaké pozdější judikatury. Nikoliv, je to obsaženo už v doporučení k definici malých a středních podniků z roku 2003.

Další věc, kterou říkal pan premiér, je, že to bylo upraveno pouze smlouvou, a tudíž, že neporušili žádné evropské dokumenty. Zde bych chtěl říct, že bylo vydáno nařízení Evropské unie o strukturálních fondech v roce 2006, které upravuje pomoc malým a středním podnikům. A nařízení je samozřejmě přímo použitelným i na úrovni členského státu Evropské unie. Dokonce se samozřejmě v těch příslušných dotačních smlouvách na toto nařízení a na doporučení podmínky dotace odkazují.

Takže tolik k těm informacím resp. spíše dezinformacím, které zde uvedl pan premiér ve své obhajobě.

A nyní bych se dostal k té poslední, asi nejdůležitější části, a to jestli jsou zde dány důvody jakéhosi podezření, že tuto kauzu zorganizovala mafie k tomu, aby Andreje Babiše zlikvidovala. Já jsem se na tuto konkrétní otázku ptal mandátového a imunitního výboru. A teď předesílám - opravdu, ale opravdu zde můžu říct to, na co jsem se zeptal na mandátovém a imunitním výboru. Jestli si někdo vymýšlí, že nemůžeme říkat, co jsme řekli na nějakém výboru, byť byl neveřejný, tak bych ho rád odkázal na stanovisko odboru legislativy, kde je tento omyl vyvrácen naprosto jednoznačně. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje pouze na případy, kde je zákonem upravena, jako je třeba vyšetřovací komise, neveřejná jednání vyšetřovací komise, jako je třeba identita pachatelů, která není známa v trestním řízení, apod. Ale není to všechno, co se stane na mandátovém a imunitním výboru.

Takže na tomto mandátovém a imunitním výboru jsem se zeptal, jaká jsou ta podezření. A myslím si, že to je věc obecného zájmu, abychom si to tady identifikovali. A pan premiér uvedl dvě věci. Za prvé se odkázal - protože já jsem chtěl slyšet konkrétní důvody, nejenom že nějaká mafie tady něco zorganizovala. Takže za prvé uvedl, že pan Jiří Komárek ve své obhajobě před soudem mluvil o nějaké mafii apod. Nicméně pan Komárek byl nepravomocně odsouzen za zneužití pravomoci úřední osoby a vrchní státní zastupitelství uvedlo, že pan Komárek se nikdy nemohl legálně dostat k informacím o odposleších z této kauzy. Takže jestli vůbec někdy nějaké takové informace existují, tak to určitě není z legálního trestního řízení.

Tou druhou skutečností bylo, že se pan vyšetřovatel Nevtípil měl podílet na kauze Neograph. Opět jsme se ptali státního zástupce, aby se k tomu vyjádřil, a neshledali jsme, že by pan Nevtípil cokoliv porušil v rámci vyšetřování této kauzy. Samozřejmě mohlo tam dojít k nějakému pochybení, mohlo se tam něco pokazit atd. Vystupovala tam i nepříliš dobře známá paní státní zástupkyně Máchová, ale nemáme zde žádné konkrétní indicie o tom, že by vyšetřovatel Pavel Nevtípil nějakým způsobem v této kauze pochybil.

Jestliže zde poslanci hnutí ANO horují za to, že Andrej Babiš je pod velkým tlakem, tak jsem chtěl připomenout, že by se měli zamyslet i nad tím, jakým způsobem je terorizován vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo. Protože vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo je policista, který má tu smůlu, že nevlastní největší média v zemi, že nemá pod sebou Ministerstvo spravedlnosti, že nemá pod sebou Ministerstvo vnitra a ani nevlastní holding s právníky za desítky miliard korun. Takže ten člověk je v daleko horší situaci a pod daleko větším tlakem. A my nechceme, aby politici zasahovali tímto obrovským způsobem a s takovouto obrovskou mašinérií do nezávislého vyšetřování policie a státního zastupitelství.

Myslím si, že naopak, když tady zazněl odkaz na to, že se na tom podílela Bakalova média, tak jediná dezinformace a politická manipulace, která tady byla naprosto prokazatelně - a každý si to může ověřit v médiích - zveřejněna, tak se na ní podílely Lidové noviny, které jsou ve vlastnictví trustu pana Babiše, a Ministerstvo financí České republiky, které na svých webových stránkách zveřejnilo naprosto zavádějící informace o tom, co bylo obsahem zprávy OLAF, protože tam zveřejnilo závěry doporučení, které bylo přiloženo k této zprávě, ale nikoliv závěry té zprávy samotné. Já si myslím, že tímto způsobem by Ministerstvo financí fungovat nemohlo. Stejně tak Lidové noviny vycházely z nějakých informací, které jim byly podstrčeny. Takže když vydávaly svoje fantastické závěry, že zpráva OLAFu nehovoří o podvodu, a další podobné lži, tak vycházely z dokumentu, který rozhodně nebyl zprávou OLAFu, tak jak ji obdržela Česká republika.

Myslím si, že to, že se podílely státní instituce a obrovská média na dezinformacích v souvislosti s touto kauzou a na jejím politickém ovlivňování, je daleko horší. Protože nikdo z nás, aspoň tady, jak jsme my opoziční poslanci za Piráty, nevlastní média. My nemáme takové zdroje, jako má hnutí ANO, my ani nemáme ministerstva, abychom takovýmto způsobem ovlivňovali vyšetřování kauzy.

Závěrem bych se chtěl ohradit proti tomu, co tady zaznělo proti politikům, že se tady někdo živí politikou. Já si myslím, že dělat poctivou politiku pro lidi je daleko lepší, než když se jenom někdo živí dotacemi.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Michálkovi a mám tady jednu technickou, takže paní ministryně financí Alena Schillerová.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo. Rychle využiji čas. Pane poslanče Michálku prostřednictvím pana předsedajícího, já si dovolím tady přede všemi narovnat informaci, kterou jsem už zjistila z médií. To, že jsme vydali nějaký průvodní dopis. Já jsem podrobně vysvětlovala, a je to ve všech tiskových zprávách Ministerstva financí, proč jsme vlastně vydali informaci v rozsahu, jakém jsme vydali. Ministerstvo financí dostává ročně několik zpráv OLAFu. Nikdy žádnou nezveřejňuje. Tady jsme v návaznosti na asi 80 žádostí podle zákona 106 vydali informaci na základě dotazu městského státního zastupitelství o závěrech orgánů OLAFu s tím, že tyto závěry jsou nedílnou - to není žádný průvodní dopis - jsou nedílnou součástí závěrečné zprávy a jsou to doporučení, která OLAF dává Evropské komisi.

Jinak na webu si můžete najít, my jsme všechny žádosti vlastně zčásti zamítli a každé to odůvodnění má čtyři strany, kde podrobně zjistíte proč. Nicméně ještě nad rámec uvádím, že konkrétně vy, pokud se nemýlím, prostřednictvím pana předsedajícího, jste obdržel celou zprávu OLAF v originále na základě příslušného ustanovení jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní ministryni a s další faktickou poznámkou mám tady přihlášeného pana předsedu Pavla Bělobrádka. Připraví se, na další faktickou tady mám pana poslance Jakuba Michálka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych se rád vyjádřil k presumpci neviny. Ono to tady zaznívalo. Já mohu za KDU-ČSL říct, že my ji ctíme, protože jsme nikdy neřekli, že pánové jsou vinni. My jsme nikdy neřekli, že něco ukradl, ani jeden z nich, nebo udělal podvod. My jsme to nikdy neřekli, protože to přísluší orgánům činným v trestním řízení.

Poslanecká sněmovna nyní nebude rozhodovat o vině či nevině, natož o trestu. My pouze vydáváme eventuálně oba pány k tomu, aby probíhalo trestní řízení a orgány činné v trestním řízení mohly konat. Ani volby nemohou nahradit činnost orgánů činných v trestním řízení. Volby nebyla otázka rozhodování o vině a trestu.

A za třetí, byl bych rád, kdyby poslanci hnutí ANO, až jejich šéf tady bude označovat lidi za zloděje, a označil jich tady několik, přičemž dokonce i konkretizoval osoby příjmením, kdo tady kdy něco ukradl a že je zloděj, tak jsem zvědav na to, že plamenně vystoupíte a řeknete, že platí něco jako presumpce neviny. Protože pro vás velmi často platí jiné kategorie než pro ostatní a vy velmi často se chováte jako pokrytci a to, co požadujete po ostatních, sami neplníte. A vzpomeňte si, že jste ve vlastních předpisech měli něco o tom, co se stane, když bude někdo trestně stíhán, a pak jste to potichu vyndali. Takže nebuďte pokrytci. A až váš šéf tady bude označovat lidi za zloděje, ať už konkrétní, nebo další poslance, s tím, že tady sedí zloději, tak jsem zvědav, jestli vystoupíte a řeknete: Existuje něco jako presumpce neviny. (Potlesk poslanců KDU.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A na další faktickou požádám pana poslance Jakuba Michálka. Pak tady mám v pořadí dvě přednostní práva do rozpravy a bude to pan poslanec Farský a pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já mám faktickou poznámku, kterou reaguji na paní ministryni financí Schillerovou. Tohle to je webová stránka Ministerstva financí (ukazuje na svém notebooku), kde je napsáno: Ministerstvo financí zveřejňuje závěry ze zprávy OLAF k Čapímu hnízdu. Titulek. Pod tím je napsáno: Ministerstvo financí posoudilo došlé žádosti a na základě provedené analýzy zveřejňuje podstatné závěry, ke kterým dospěl OLAF v rámci svého vyšetřování.

Takže Ministerstvo financí na svých stránkách uvádí, že zveřejnilo závěry zprávy OLAF, ale ve skutečnosti nezveřejnilo závěry zprávy OLAF, ale část dopisu, který k tomu byl jako doprovodný dopis. Proto vás prosím, až budete příště zveřejňovat informace, tak zveřejňujte pravdivé informace. Děkuji. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. A nyní s přednostním právem pan předseda Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem klubu Starostové a nezávislí k vydání.

Jsme přesvědčeni o tom, že spravedlnost se nemá hledat ve Sněmovně ani se tady před ní nemá skrývat. Že imunita - a to odcituji - se má vztahovat jenom na výroky pronesené ve Sněmovně a na nic jiného by se vztahovat neměla, protože poslanci nejsou žádní nadlidi. Je to citát pana Andreje Babiše z 13. dubna 2017 a souhlasím s ním. A doufám, že vy, kteří jste byli svědky tady toho 4,5hodinového maratonu kydání špíny na všechny, kteří si dovolili vyjádřit nějakou pochybnost, nebudete reagovat tak, že budete tady vytvářet z pana poslance Faltýnka a pana Babiše nějaké nadlidi, jak se sami titulovali, ale prostě jim dáte šanci očistit se v klasickém soudním řízení.

A doufám, že taková situace už se příliš tady ve Sněmovně nebude opakovat. Takové situace, že tady 59 dní je Sněmovna blokovaná tím, že se tady kličkuje před spravedlností, že se schovává za různé kauzy, různá napadání státních zástupců, napadání policie, napadání soudů, jejich znevěrohodňování, a když přijde zpráva z OLAFu, tak i znevěrohodňování OLAFu. Tyhle škody, které se působí tím, jak se tady napadají demokratické instituce a ty, na kterých stojí právní stát, jsou daleko větší než nějakých 50 milionů Čapího hnízda. Je to ztracených 59 dní. Proč? Protože nejspíš se stalo to, že jednání o vydání nebo nevydání se stalo součástí vyjednávání o podpoře vlády. Mně to přijde nechutné. Doufám, že to skončí, a doufám, že se taky brzo podaří to, že se odšpuntuje i snaha té menšinové vlády, která je schopná vládnout bez důvěry ve Sněmovně, jenom s důvěrou prezidenta Zemana na Hradě. Děkuji.

Stanovisko klubu Starostové a nezávislí zaznělo a naše hlasy budou připojeny k tomu, aby byli vydáni k trestnímu stíhání poslanec Faltýnek a poslanec Babiš, protože to nejsou nadlidi. Doufám, že se k nám přidáte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. A požádám o další vystoupení s přednostním právem, pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi mé subjektivní hodnocení. Já se domnívám, že debata, kterou jsme absolvovali celé dopoledne, nepřinesla příliš mnoho nového, a nedomnívám se, že kohokoli z nás přiměla, aby změnil svůj názor. Takže teoreticky kdyby byla o hodně kratší, nic se nestalo.

Přesto tady zazněla jedna naprosto zásadní věta. Pronesl ji předseda vlády a řekl, že žijeme v zemi, kde je možné si objednat trestní stíhání a dostat někoho do vězení. To neřekl nikdo ve čtvrté cenové skupině u piva. To řekl předseda vlády v Poslanecké sněmovně a pronesl toto prohlášení do veřejného prostoru. Já chci věřit, že tomu tak není. Ale ten jediný, kdo nás o tom může ujistit, je ministr spravedlnosti. Ministr spravedlnosti čtyři roky zastával svůj úřad a prováděl politickou kontrolu nad státním zastupitelstvím, které je pánem při trestním řízení.

Pane ministře spravedlnosti, tohle je skutečně vážná chvíle. Prosím pěkně, buď teď potvrďte slova svého předsedy vlády, že žijeme v zemi, kde je možné objednat si trestní stíhání a dostat někoho do vězení, pak se domnívám, že byste okamžitě měl opustit svůj úřad, protože to je jediné objektivní hodnocení, které jsem o vaší práci kdy slyšel, kdyby bylo pravdivé, anebo to dementujte a ujistěte veřejnost, že nežijeme v zemi, kde je možné objednat si trestní stíhání a dostání někoho do vězení! Buď žijeme v právním státě, nebo nežijeme v právním státě. Váš předseda vlády, pane ministře spravedlnosti, pronesl veřejně toto hodnocení vaší čtyřleté práce a já se domnívám, že veřejnost si zaslouží slyšet vaši reakci. Prosím vás o to.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nemám žádné žádosti ani o faktické poznámky, takže řádně přihlášenou do rozpravy mám paní poslankyni Kateřinu Valachovou. Takže paní poslankyně, prosím, máte slovo.

Ale ještě předtím, omlouvám se, mám tady dvě omluvy. Paní poslankyně Monika Oborná se omlouvá od 14 hodin do konce jednání a pan předseda Vojtěch Filip se omlouvá od 13.30 hodin z důvodu pracovního jednání také do konce jednání. Paní poslankyně Oborná z osobních důvodů.

Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, vážená vládo, Poslanecká sněmovna nemůže lidem vyslat signál, že nevěří v právní stát, nevěří v kontrolu státního zastupitelství, a dokonce že nevěří ani v soudy. Není to policie, nejsou to státní zástupci, nejsou to soudy, kdo zneužívají trestní právo v politickém boji, mezi politickými stranami, k oslabení politických soupeřů nebo uvnitř politických stran.

Obdivuji se těm poslancům a poslankyním, kteří mají takovou odvahu, nebo možná pýchu, se tvářit, že jsou vyšetřovateli, že jsou státními zástupci, že jsou soudci a někteří že vykonávají všechny ty tři funkce současně! Neuvěřitelné. (Potlesk zprava.)

Ať si každý politik sáhne do svědomí, zda tak činil či činí, zda vynáší rozsudky o vině bez soudu, nebo dokonce bez obvinění, nebo dokonce bez pouhého podezření, protože účel světí prostředky. Díky tomu - a udělali jsme si to sami - nebudeme za chvíli hlasovat pouze o zbavení imunity dvou poslanců, protože poslanecká imunita je mrtvá. Je dávno mrtvá. Budeme hlasovat o tom, zda Česká republika je, či není právní stát a zda v něj věříme.

Já budu hlasovat pro vydání obou poslanců, ale ne proto - a teď mně je úplně jedno, co mně přijde za reakci na sociální sítě -, že bych byla přesvědčena o jejich vině. Nejsem přesvědčena o jejich vině. Ale věřím v právní stát! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně, děkuji za vaše slova. Podívám se, jestli máme ještě někoho přihlášeného do všeobecné rozpravy... Pan poslanec Fiala s přednostním právem, předseda klubu SPD, a následně pan předseda Kalousek, také s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Dámy a pánové, vážená vládo, dovolte mi ještě krátce stanovisko za hnutí SPD, aby to bylo oficiální. My jsme jako SPD hlasovali pro vydání už v minulém volebním období. A říkám to proto, že nás neustále někteří novináři, političtí komentátoři i kolegové politici podezírali z nějakého handlu nad vydáním či nevydáním obou dvou poslanců. Takže žádné pikle jsme nekuli. Chtěl bych, aby naše politika pro vás všechny byla jasná a srozumitelná. A samozřejmě celý klub SPD bude hlasovat pro vydání pana poslance Babiše a pana poslance Faltýnka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. A s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom velmi stručně. Já to zkusím ještě jednou. Mé předchozí vystoupení nebylo žádné řečnické šťouchnutí. Mé předchozí vystoupení upozorňovalo na vážnost chvíle. Předseda vlády řekl, že žijeme v zemi - a řekl to deseti milionům lidí, kteří jsou ujišťováni, že máme rovnost před zákonem. Předseda vlády řekl, že žijeme v zemi, kde je možné objednat si trestní stíhání a dostat někoho do vězení.

Pane ministře Pelikáne, opravdu na to nebudete reagovat? Opravdu tady budete sedět jako zbabělec, nebo abych byl slušný, jako oportunista? A budete mlčet? A opravdu si myslíte, že touhle větou svého předsedy vlády se promlčíte, když hodnotila vaše čtyřleté působení ve funkci ministra spravedlnosti? Pane ministře Pelikáne, zkuste být aspoň na chvilku muž a něco nám k tomu řekněte!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi za jeho slovo. Podívám se, jestli máme ještě někoho přihlášeného. Nevidím nikoho. Tímto končím obecnou rozpravu a ptám se, jestli má někdo chuť na závěrečné slovo. Navrhovatel? Pardon. Zpravodaj? Předkladatel? Ne.

Takže zahajuji podrobnou rozpravu a mám tady přihlášenou paní zpravodajku Kateřinu Valachovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Takže budu mluvit jenom já jako žena. (Smích a ojedinělý potlesk zprava.)

Jak již ve svém úvodním vystoupení uvedl předseda mandátového a imunitního výboru, na závěr projednávání žádosti Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka přijal mandátový a imunitní výbor usnesení č. 38 a č. 39, která vám byla rozdána na lavice.

Hlasováním budeme rozhodovat o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka. Mandátový a imunitní výbor navrhuje oddělené hlasování. Dovolte, abych přednesla oba návrhy.

První návrh usnesení č. 38: "Poslanecká sněmovna podle článku 27 odst. 4 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslance Ing. Andreje Babiše, narozeného 2. září 1954." Celý návrh usnesení Poslanecké sněmovny je obsažen v usnesení mandátového a imunitního výboru č. 38, které vám bylo rozdán ona lavice. Domnívám se, že celý text ohraničený uvozovkami není potřeba číst.

Druhý návrh usnesení č. 39: "Poslanecká sněmovna podle článku 27 odst. 4 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslance Ing. Jaroslava Faltýnka, narozeného 28. dubna 1962." Celý návrh usnesení Poslanecké sněmovny je obsažen v usnesení mandátového a imunitního výboru č. 39, které vám byl rozdáno na lavice. Domnívám se, že celý text ohraničený uvozovkami není potřeba číst.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní zpravodajce, že nás seznámila tedy s návrhy usnesení. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy, takže končím podrobnou rozpravu. Chci se zeptat, jestli máte zájem, někdo z vás dvou, o závěrečné slovo. Nemáte zájem.

Vážené dámy a pánové, přistoupíme tedy k hlasování o přednesených návrzích. Všechny vás odhlásím. Odhlášení proběhlo. Všichni jsme přihlášeni? Ještě naskakují karty poslanců, tak počkáme, až se ustálí. Je ustáleno? Ještě naskakuje.

Ta usnesení už nebudu opakovat. Zjednodušil bych to tím, že nejprve bych řekl, že budeme hlasovat ohledně usnesení týkajícího se Andreje Babiše a následně bych tedy řekl, že budeme hlasovat ohledně usnesení týkajícího se Jaroslava Faltýnka. Myslím, že je to každému zcela jasné.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení týkající se Andreje Babiše? Kdo je proti usnesení týkajícímu se Andreje Babiše, zvedněte ruku, stiskněte tlačítko.

Bod 40, hlasování číslo 29, přihlášeno 180 poslanců, pro bylo 111 poslanců, proti je 69 poslanců. Usnesení bylo přijato.

 

Teď přistoupíme k hlasování o druhém usnesení, je to usnesení týkající se Jaroslava Faltýnka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení, ať prosím stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti usnesení, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Bod 40, hlasování číslo 30, přihlášeno 180 poslanců, pro 111 poslanců, proti 69 poslanců. Usnesení bylo přijato.

 

Na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů končím dnešní jednání schůze Poslanecké sněmovny a příště začínáme v úterý ve 14 hodin. Přeji krásný víkend. Mějte se hezky.

 

(Jednání skončilo ve 13.37 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP