Středa 28. února 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

51.
Návrh na volbu člena a náhradníka Dozorčí rady
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Pane předsedo volební komise, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Já připomenu, že tady došlo k politické dohodě, kde kolegové z poslaneckého klubu SPD požádali o změnu, a tedy podržení toho jednoho místa v dozorčí radě, jak tedy místa člena, tak náhradníka. Je to v souladu s poměrným zastoupením, na které má tento poslanecký klub právo a nárok. Volební komise pracovala tak, že 14. února přijala svoje usnesení číslo 49 per rollam, kde přijala nominaci poslaneckého klubu SPD na jednoho člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, je to nominace pana poslance Zdeňka Podala, a zároveň jsme od klubu SPD obdrželi nominaci na volbu jednoho náhradníka Dozorčí rady VZP a je to pan poslanec Marian Bojko. Toto usnesení bylo také na poslanecké kluby doručeno. Jak jsem řekl, je to usnesení číslo 49.

Volební komise navrhuje tak jako u předchozí volby provést volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení s tím, že funkční období člena je čtyřleté a započne dnem volby.

Nyní prosím, pane předsedo, abyste otevřel k tomuto bodu rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, mohu tedy rozpravu ukončit. Je navržena veřejná volba pomocí hlasovacího zařízení. Protože nejde o nekompatibilní věc, můžeme rozhodnout jedním hlasováním, pokud nikdo nic nenamítá. Nikdo nic nenamítá proti postupu předsedajícího.

 

hlasování číslo 21 tedy rozhodneme o obou nominacích, o volbě člena a náhradníka Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 21 z přítomných 171 poslance pro 145, proti 1. Návrh byl schválen a zvolili jsme tedy jednoho člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Podala a jednoho náhradníka Dozorčí rady pana poslance Mariana Bojka.

 

Končím bod číslo 51. Pokračovat budeme bodem číslo 52 a to je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP