Středa 28. února 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)


Sloučená rozprava k bodům 8 a 9
/sněmovní tisky 33 a 34/

Jenom prosím paní poslankyně a pány poslance, aby v případě, že budou navrhovat něco, co bude vyžadovat hlasování, ať už je to vrácení, zamítnutí nebo zkrácení či prodloužení lhůty, aby vždy specifikovali, ke kterému sněmovnímu tisku se jejich návrh vztahuje, protože po skončení sloučené debaty se budeme muset opět vyrovnat s každým sněmovním tiskem zvlášť. Tolik úvodní poznámka.

Do sloučené rozpravy je přihlášen pan poslanec Výborný. Dávám mu slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Já bych rád uvedl sněmovní tisk č. 34, který se vztahuje ke stejné předmětné věci, a to je novela zákona o střetu zájmů. Ta věc je skutečně velmi akutní a přiznám se, že diskuse v rámci celé Poslanecké sněmovny napříč poslaneckými kluby byla zahájena v zásadě ihned po ustavení Sněmovny, protože to, co nás skutečně tlačí a proč ty věci možná na jeden pohled se zdají býti hektické, je to, že se v říjnu budou konat komunální volby a všichni, jak tady sedíme, dobře víme, že ty kandidátky se sestavují právě v těchto dnech, v těchto týdnech, a mnozí kandidáti, zvláště na těch malých obcích, ti, kteří působí ve svých funkcích jako neuvolnění, velmi zvažují, anebo přímo odmítají to, že by v komunálních volbách kandidovali. Tady skutečně hrozí - a to není nějaký výmysl nebo nějaká dojmologie, je to skutečně opřené o tvrdá fakta z regionů - destabilizace komunální sféry. Já myslím, že si to nikdo z nás tady nepřeje. Protože na těch právě malých obcích je ta disproporce skutečně velmi závažná.

Když vezmeme dnešní zákon o střetu zájmů - a všichni víme, jak ten zákon vznikal, v jaké atmosféře minulého volebního období -, tak ten zákon vlastně staví na stejnou roveň nás poslance, ministry vlády, senátory, ale také starostu obce, která má 150 obyvatel, nebo člena rady v případě malé obce nebo městyse, 1 800, 1 300 obyvatel. Myslím, že ta disproporce tady skutečně je zjevná. Naším návrhem nejde o popření nějaké transparentnosti, zcela jistě ne. Jde nám spíše o to, abychom tuto disproporci, která tady vznikla a která vede k tomu, že by veřejná správa, samospráva na obcích byla ohrožena v tom smyslu, že by ti kvalitní, zkušení, kteří ve svých funkcích jsou už léta, mají zkušenost ze svých profesí, prostě odmítli kandidovat. Možná že někde by ty kandidátky vznikly a zcela jistě by se to negativně promítlo na kvalitě správy obcí a měst a to si nikdo z nás nepřeje.

Já jsem velmi rád - a tady musím ocenit opravdu vstřícný přístup napříč politickými kluby, že na tomto zákonu je myslím vidět, že se dokážeme shodnout a podpořit to, co je potřebné a rozumné pro naše občany a pro naše města a obce. Došlo tady k nějakému konsenzu, který, jak věřím, potom následně ve druhém a třetím čtení bude schválen a bude to ten signál pro starosty, místostarosty, členy rad na obcích, že to myslíme vážně a že nechceme tady dospět k situaci, kdy potom ve finále by celá ta věc mohla mít dopad i na státní rozpočet, protože nucená správa, kterou by bylo nuceno zavádět Ministerstvo vnitra na těch obcích, samozřejmě s sebou nese nějaké finanční náklady směrem ke státnímu rozpočtu a to myslím, že si nikdo z nás nepřeje.

Já si dovolím jenom říct tvrdá data. V České republice je v současné době 6 258 samospráv a z toho jich je 4 863, čili 77 %, do jednoho tisíce obyvatel a 89 % do dvou tisíc obyvatel. Na většině těchto obcí působí starostové a místostarostové ve svých funkcích neuvolněně, tzn. při svém zaměstnání na úkor často rodiny, koníčků apod., a to je meritum té věci, o které tady hovořím.

My jsme v rámci kulatého stolu, který tady proběhl - a já bych chtěl poděkovat všem starostům a členům sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí a dalším, kteří se toho kulatého stolu zúčastnili -, tu věc na začátku ledna diskutovali. Jsem rád, že tam byli i v osobách dvou náměstků zástupci Ministerstva spravedlnosti, kteří slyšeli ne slova poslanců, ale skutečně slova z terénu, z terénu od těch starostů, slyšeli, kde je ten problém. I na základě toho vlastně prvním bodem, kterému se věnovala pracovní skupina, kterou svolal předseda sněmovny Radek Vondráček, vzala toto téma a v rámci té pracovní skupiny jsme se snažili dospět k nějakému kompromisu i za účasti zástupců Ministerstva spravedlnosti, které je správcem onoho dotčeného registru, jak všichni víme, a dospět k takovému kompromisu, který jednak de facto částečně zasahuje do obou dvou, zde v obou tiscích navržených novel, a zároveň skutečně nepopírá žádným zásadním způsobem onu transparentnost.

Chtěl bych, dámy a pánové, na závěr říci, že dohoda z včerejšího jednání pracovní skupiny u pana předsedy je následující - a všichni jsme se tam s ní ztotožnili, a já bych za to všem účastníkům té pracovní skupiny chtěl poděkovat. Dohoda je taková, že ke sněmovnímu tisku číslo 34 bude ve druhém čtení načten pozměňovací návrh, který půjde směrem nikoliv k tomu, že by někteří, ani uvolnění, ani neuvolnění, nepodávali majetková a příjmová přiznání, ta povinnost zůstane, ale my budeme řešit neveřejnost některých údajů, které v tom registru jsou uvedeny, a budeme tu neveřejnost řešit právě u těch neuvolněných členů samospráv. Chceme z té věci, to mohu asi tady říci dopředu, vyjmout neuvolněné členy statutárních měst a jejich městských částí. Ano, uvědomujeme si, že například v hlavním městě na městských částech jsou někteří členové rad ve svých funkcích neuvolněně a mají na starosti velmi zásadní věci typu veřejných zakázek například, a tady by veřejná kontrola měla být zachována, stejně tak se to samozřejmě nebude týkat ani vyšších územně samosprávných celků, krajů, protože i na krajích jsou někde někteří radní neuvolnění, tak tam by to samozřejmě tu logiku postrádalo také. Ale bude se to týkat právě neuvolněných a nebude se to týkat ve všech parametrech, protože je tady správná připomínka, že některé údaje jsou dneska veřejně dohledatelné třeba v katastru nemovitostí, tak nemá smysl tyto údaje zneveřejňovat, když jsou dohledatelné v jiných veřejných registrech.

Domluva z pracovní skupiny je taková, že tento pozměňovací návrh, který mám připraven, bude načten ke sněmovním tisku číslo 34. Proto bych si vás dovolil požádat o jeho podporu. A zároveň s ohledem na blížící se termín komunálních voleb se pracovní skupina dohodla na výrazném, a to maximálním, zkrácení lhůt k projednání ve druhém čtení podle § 90 jednacího řádu. Já si dovolím požádat o zkrácení lhůty k projednání na 7 dnů. Děkuji pěkně za podporu.

A chtěl bych poděkovat všem kolegům, kolegyním, kteří velmi konstruktivně a rozumně přistoupili k této věci, která skutečně není banální, ale zcela zásadní, a že si to uvědomujeme i tady na půdě Poslanecké sněmovny, je samozřejmě dobře. Děkuji všem starostům, Sdružení místních samospráv i Svazu měst a obcí za spolupráci a věřím, že se nám podaří i po domluvě, která byla předjednána i s předsedou ústavněprávního výboru tak, aby jako garanční výbor tento tisk projednal právě v té zkrácené lhůtě sedmi dnů. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne. A další, koho máme přihlášeného do obecné rozpravy, je pan poslanec Martin Baxa. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Martin Baxa: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, projednáváme zde návrh, který se zásadním způsobem dotýká oblasti komunální politiky. Jako dlouholetý plzeňský komunální politik mám k této problematice velmi blízko. Na mě samotného se dnes projednávaná materie dokonce osobně vztahuje, protože působím aktuálně jako uvolněný náměstek primátora města Plzně.

Nechci tady ale v žádném případě lobbovat za úpravu pro ty, kteří jako já vykonávají obecní uvolněnou pozici uvolněně. Byť mám o funkčnosti novely své pochybnosti, respektuji princip zveřejňování informací dle zákona o střetu zájmů, i když se o majetek svého města z titulu městského politika a na základě rozhodnutí občanů starám. O to tady vůbec nejde. Naši reakci si naopak vyžaduje bezpochyby znepokojivý trend, který nastartovala zmiňovaná novela zákona o střetu zájmů. Ta zavedla povinnost zveřejňovat patřičné informace i pro komunální politiky, kteří svou funkci vykonávají neuvolněnou. Vybočím tady z politické hantýrky a přeložím pojem neuvolněná funkce do lidské řeči. Jsou to ti, kteří se komunální politice věnují ve volném čase a na radnice měst a obcí nechodí každodenně do práce, ale po práci, kdy se ostatní občané věnují rodinám, koníčkům a odpočinku. Jde především o starosty těch nejmenších obcí, místostarosty menších obcí a měst a drtivou většinu obecních radních. Jde velice často o ty, kteří pracují v obcích, kde navíc lidé mají komunální politiku doslova na dosah ruky a občanská kontrola tady příliš prostřednictvím zákonů pomáhat nepotřebuje. Těmto lidem byla zákonem přidána další povinnost a již letos se ukazuje, že pro mnohé z nich to už bylo jednoduše moc. Řada komunálních politiků v menších obcích již znovu kandidovat nechce, a reálně tak hrozí, že se po podzimních komunálních volbách ještě prohloubí problém spočívající v tom, že v mnoha obcích se velmi obtížně hledají občané, kteří by byli ochotni převzít odpovědnost za řízení svých obcí.

Můžeme naříkat nad tím, že se občané do komunální politiky nehrnou. Nic tím ale nezískáme. Naše role je jinde. Neházejme klacky pod nohy zbytečnou regulací těm, kteří zájem o správu věcí veřejných i v malých obcích mají. Tím reálně pomůžeme kvalitě správy našich měst a obcí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci a dalšího mám přihlášeného... Aha, faktická poznámka - pan poslanec Strýček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Strýček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem v minulém volebním období tady nebyl a dneska tedy s velkým zájmem sleduji tuto debatu. Možná tato moje technická bude nejkratší v historii. Já bych chtěl říct jenom jednu věc. To, že tady dneska projednáváme ten zákon, je důsledek toho, že tento zákon nebyl schválen v obecném zájmu, ale schvaloval se proti jednotlivci a pro jednotlivou záležitost. To je moje technická k tomuto. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji za dodržení času a s přihláškou do obecné rozpravy tady mám paní poslankyni Kateřinu Valachovou. Prosím. (Zprava: Technická!) Pardon. Má tady někdo faktickou poznámku? (Posl. Benda.) Teď jste mi naskočil displeji. Takže pan poslanec Benda - faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já jenom musím zareagovat na svého předřečníka při hluboké úctě k němu. To, co tam je, je vládní návrh tehdejší vlády, ve které seděla sociální demokracie, hnutí ANO a KDU-ČSL. To, že já to pokládám za úplnou blbost a že jsme naložili zejména na komunální a malé komunální politiky neuvěřitelné povinnosti pod tlakem různých rekonstrukcí státu a dalších lobbistických agentur, to bylo bohužel působení vašeho pana předsedy, který seděl v té vládě a masíroval tam ostatní, že se musí vyhovět Rekonstrukci státu. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. A mám tady další faktickou poznámku - paní poslankyně Langšádlová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, já si dovolím na některé věci, které zde zazněly, reagovat. Za prvé oceňuji, že je vůle najít shodu, oceňuji pana předsedu Poslanecké sněmovny, že inicioval diskuzi nad tímto tématem. Myslím si také, jako mnozí z vás mám víc jak dvanáctiletou zkušenost z komunální politiky, že nesmíme tolik nakládat na komunální politiky. Jsem velmi ráda za obě dvě skupiny předkladatelů, které nám vlastně umožnily o této naléhavé věci diskutovat, ale přesto zmíním dva body.

Já v mnohém s Rekonstrukcí státu nesouhlasím, ale tady v tom nesouhlasím ani s kolegou Markem Bendou, protože zástupci Rekonstrukce státu, kteří byli na pracovním setkání, dokonce sami tvrdili, že na půdě této Sněmovny byl přijat zákon přísnější, než si představovali oni. Takže my jdeme tak daleko - bývalá vláda - že dokonce přijala zákon ve vztahu ke komunálním politikům, který byl ještě dál, než je představa i Rekonstrukce státu.

A pak ještě, a to možná by byla prosba na pana ministra spravedlnosti, zaznělo, že ještě prováděcí vyhláška vyžaduje - on tady není - vyžaduje ještě více (ministr spravedlnost stojí opodál v rozhovoru s poslankyní Valachovou) - zdravím vás, pane ministře - že údajně vyhláška, nebo prováděcí předpis, který máte, je ještě přísnější, než je stanoveno v tom zákoně. A na vás, pane ministře, je veliká prosba, protože my jsme opravdu mnohé komunální politiky dostali do neřešitelné situace. Oni mají pracovní smlouvy, ve kterých mají uvedeno, že nesmí dávat informace o svých platech, a současně to po nich zákonem požadujeme. Já bych chtěla poprosit zástupce v té pracovní skupině, kteří budou se podílet na návrhu kompromisním, aby opravdu zvážili, zda není možné tam ještě dát přechodné ustanovení nesankcionování stávajících komunálních politiků, kteří nevěděli, do čeho jdou. A dostali jsme je opravdu do neřešitelné situace: buďto se musí vzdát svého mandátu a odejít, anebo nebudou dodržovat to, co mají v pracovních smlouvách. Myslím si, že bychom se v tomto případě po tu přechodnou dobu měli k těmto komunálním politikům chovat vstřícně. A jinak určitě je velmi důležité, že zejména proto, že jsme před komunálními volbami, budeme mít novelu, která nebude odrazovat od komunální politiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní poslankyni. Tak koukám, jestli mám ještě nějakou faktickou poznámku. Pardon. Chcete vystoupit s přednostním právem? (Poslanec Výborný od stolku zpravodajů naznačuje, že hovořit se chystá poslankyně Valachová). Ano, ano, to já tady mám na displeji, já se ptám, že se hlásíte. Tak paní poslankyně nebyla ovšem faktická poznámka, ale přihláška do obecné rozpravy. Takže paní poslankyně, prosím, máme od vás přihlášku do obecné rozpravy. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla sdělit stanovisko klubu sociální demokracie. My podpoříme propuštění do druhého čtení návrhu z dílny KDU-ČSL, podporujeme úpravy v tomto duchu. A jenom bych chtěla říct, že samozřejmě z hlediska debat, které vedeme napříč politickými stranami, podporujeme takové řešení, aby všichni tedy funkcionáři spravedlivě i nadále odevzdávali oznámení do registru. Nicméně s ohledem na to, že řada z těchto funkcionářů je neuvolněná a samozřejmě v tuto chvíli například zveřejňují své vlastní příjmy, nikoliv příjmy tedy pramenící z veřejných rozpočtů, tak máme za to, že ochrana práva na soukromí je dostatečným argumentem pro to, aby tyto údaje v registru napříště prostřednictvím pozměňovacích návrhů, ke kterým bezpochyby dospějeme, byly zneveřejněny. To znamená, abychom z hlediska přiměřenosti k tomu veřejnému zájmu a transparentnosti přihlédli i k ochraně práva na soukromí. Z mého pohledu mohu říct i tolik, že jako předsedkyně stálé komise pro Ústavu toto pokládám za zcela proporcionální a že ten směr je i z hlediska ústavnosti podle mého názoru správný.

Takže tolik stanovisko sociální demokracie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, paní poslankyně. Tak tady mám žádost o faktickou poznámku - paní poslankyně Jana Černochová - a předtím ještě tady přečtu jednu omluvu. První místopředseda Poslanecké sněmovny pan Jan Hamáček se omlouvá z dnešního jednání schůze Poslanecké sněmovny od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím, paní poslankyně, faktickou poznámku.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já mám možná to štěstí, že já jsem na rozdíl od kolegyně Langšádlové, vaším prostřednictvím, Rekonstrukci státu nikdy nic nepodepsala, protože se já žádnými lobbisty vydírat nikdy nenechám. Ale k tomu, co tady zaznělo na jejich obhajobu, které já nerozumím. Možná o tom nevíte, kolegyně, kolegové, možná o tom třeba ví část výboru pro obranu, kde jsem na to několikrát upozorňovala, ale Rekonstrukce státu, a kolega z Pirátů tomu říkal sprostěji, než tomu budu říkat já, dávali takzvané držústné některé resorty Rekonstrukci státu, konkrétně Ministerstvo obrany v jednom roce tuším, že to bylo kolem půl milionu korun, v dalším roce to bylo něco kolem čtvrt milionu korun. Takže jenom abychom věděli, s kým jsme tady celé ty roky měli tu čest a s kým možná někteří z vás, kteří jste jim i podlehli, tu čest budete mít dál. Jak říkám, já jsem Rekonstrukci státu nikdy nepodlehla, nic jsme jim nepodepsala a moc dobře jsem věděla, proč tak činím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A ještě předtím mám tady přihlášky do obecné rozpravy, dvě, ale s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte prosím, jenom zareaguji na paní poslankyni Černochovou. Já jsem se tady dopoledne ohradil proti termínu držhubné v souvislosti s restitucí církevního majetku. Teď se chci rovněž ohradit proti termínu držhubné ze strany rozpočtových organizací státu vůči Rekonstrukci státu. To nebylo žádné držhubné, to byla obyčejná korupce. (Ojedinělý smích poslanců v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji panu poslanci Kalouskovi, tak teď tady mám další faktickou poznámku. Tak moment. Paní poslankyně Černochová tedy ruší a s přednostním právem... Takže mám tady do obecné rozpravy - paní Věra Kovářová, potom mám pana poslance Výborného a pan poslanec Bartoš se hlásil taky. Prosím. Takže v tomto pořadí vás požádám.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Dovolte, abych v rámci obecné rozpravy navrhla, aby pro sněmovní tisk 33 došlo ke zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na sedm dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji, paní poslankyně. A teď poprosím pana poslance Výborného. Já tady mám ještě, co se týče Pirátů, přihlášku do obecné rozpravy od pana Jakuba Michálka, který má také přednostní právo, takže můžu tedy prvního pana Bartoše. Ne vy se nějak dohodnete, kdo by šel první. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo, já jenom procedurálně, aby to všechno bylo správně. Mám dva návrhy. K sněmovnímu tisku číslo 34 navrhuji podle § 91 odst. 2 jednacího řádu zkrátit lhůtu na projednání zákona na sedm dní. A druhý návrh - navrhuji, aby garančním výborem pro projednání tohoto návrhu byl výbor ústavněprávní a aby návrh dále projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Je to plně v kontextu dohody ze včerejší pracovní skupiny pana předsedy Vondráčka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. A nyní tedy s přednostním právem pan předseda Ivan Bartoš. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěl vyjádřit k tomuto zákonu. Možná trošku nám ta debata utekla směrem, že se tady řeší nějaká Rekonstrukce státu nebo ne. Tady je legislativa, která měla v první řadě za úkol ztransparentnit zvolené zastupitele na všech úrovních. Vy jste jistě také vyplňovali do toho registru výše svých příjmů, svůj majetek, svoje nemovitosti, svoje půjčky, svoje finanční závazky, svoje firmy. Ta debata, která vznikla, a je zcela validní, jsou obce a jsou zastupitelé, funkcionáři - nebavíme se o všech zastupitelích - kteří jsou v režimu neuvolnění, a skutečně jim zveřejňování některých údajů může činit problémy v rámci vůbec existence v té komunitě, v které třeba starostují nebo dělají místostarostu, a v některých případech se můžou dostávat do střetu třeba v rámci svých smluvních závazků vůči zaměstnavateli, kde je podmínkou, že nebude tento zveřejňovat svoje příjmy.

Teď ta otázka, která zazněla. Je toto diskriminační? Ano, na malých obcích toto může být problém, skutečně ti lidé jsou ve své podstatě dobrovolníci. V návrzích, které se objevily - byly dva, byl to návrh STAN a byl to návrh KDU-ČSL. V návrhu KDU-ČSL se šlo takovým jednoduchým způsobem - oba dva návrhy jsou teď načteny. Tam se vypustil ten paragraf, nebo respektive odkázalo se na tu definici neuvolněných, a v tu chvíli by toto platilo, tento zákon, tato povinnost, vlastně pouze pro uvolněné a pro všechny neuvolněné by tato povinnost již nebyla. To není správné řešení. V druhém návrhu, který... (Skupinka poslanců spolu hovoří zády k řečništi)

Pardon, můžu poprosit jenom - oni se mi tady baví, pane předsedající, jestli můžu poprosit. No zkusím pokračovat i přesto.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, prosím o klid v sále.

 

Poslanec Ivan Bartoš: A v druhém návrhu se šlo zase cestou jinou, a to byl návrh STAN - celé to znetransparentníme. Tady vystupoval i, myslím, ministr v té úvodní debatě na předchozím jednání Sněmovny a hovořil o tom, že to dotazování se do jiných částí registru, to adresné, kdy vy dáte e-mail a vyplníte formulář, chci vědět, je takovým způsobem využíváno, tak mohutně, že vlastně to, že to v tu danou chvíli není přístupné online bez nějakého požádání na internetu, a to, že to je zpřístupněno na základě nějaké žádosti, je prakticky jedno a to samé, protože ta bariéra je pouze virtuální. My jsme historicky řešili, jestli výroční zprávy politických stran v Poslanecké sněmovně k nahlédnutí veřejnosti a zveřejněné výroční zprávy na internetu jsou nějaké dvě úrovně veřejnosti. Není to tak.

Abych se vrátil tedy k tomuto návrhu zákona. Pro nás tedy, pro Piráty, není vhodný ani jeden z těchto dvou pozměňovacích návrhů. A skutečně po té debatě, která probíhala zhruba měsíc, je žádoucí jít cestou jakéhosi kompromisu, kde tedy - a to byl i výsledek jednání včerejší skupiny - kde se tedy bavíme o tom, že zadávat by se mělo skutečně všechno pro možnost kontroly a u obcí typu 1, které třeba nehospodaří s nějakým extrémním majetkem opakovaně, dlouho, není tam přihlášený nějaký miliardář nebo milionář, tak u těchto obcí skutečně potřeba té úplné transparentnosti být nemusí. Bohužel tento návrh teď není zobrazen ani v jednom z těchto dvou spisů, které probíráme, najednou. Měl by to být návrh kompromisní a možná to měl být právě ten pozměňovací návrh, o kterém jsme tady dnes měli hlasovat.

Takže asi je důležité tuto problematiku řešit. Ten problém existuje, ani jeden ze stávajících návrhů STAN ani KDU-ČSL to neadresuje správně. My ho jako Piráti nemůžeme podpořit a myslíme si, že pokud včera teprve vznikl z jednání nějaký kompromisní výsledek, tak není ani vhodné, aby se to probíralo ve zkráceném řízení teď na výborech. Pokud chceme, aby to probral ÚPV i výbor pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj, tak není důvod jít na nějaké zkrácení sedm dní už jen kvůli tomu, že výbor by musel být svolán někde ad hoc na příští týden a tuto věc urychleně řešit, a myslím si, že pokud ty výsledky byly doručeny včera, tak je bláhové a nezodpovědné tvrdit, že za sedm dní můžeme mít skutečně kvalitně vyřešeny všechny věci, odůvodněny a vykomunikovány.

Takže v závěru. Problém je třeba řešit. Ani jeden z těchto návrhů to neadresuje správným způsobem, nereflektuje to, co bylo domluvené, a rozhodně bychom se o tom neměli bavit v nějakém vynuceném zkráceném čase, měli bychom jít na standardní dobu projednávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu předsedovi a mám tady žádost o faktickou poznámku. Prosím pana poslance Radka Holomčíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si takovou možná řečnickou otázku: jestli tady padají otevřená obvinění z korupce, není náhodou občanská povinnost takovou skutečnost nahlásit orgánům činným v trestním řízení?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci a nyní mám přihlášku do obecné rozpravy, pan poslanec Jakub Michálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl věcně vyjádřit k těm návrhům, které zde byly předloženy. Předně pirátská strana samozřejmě byla zvolena s tím, že bude prosazovat ve všech případech transparenci, a to hodláme činit i v těchto případech. Pokud se podíváme na ty dva sněmovní tisky, tak sněmovní tisk 33 od Starostů obsahuje v § 13 odst. 3 to, že se tam doplňují slova na základě žádosti. To by znamenalo v praxi, že na základě žádosti by byla přístupná nejenom majetková přiznání komunálních zastupitelů na malých vesnicích, ale i majetková přiznání poslanců a senátorů. Tak to mi přijde opravdu, že se úplně nepovedlo, že s tím, že se tady údajně řeší problém malých obcí, tak se pod to zase nějakou zvláštní náhodou dostali i sami poslanci. Tak poprosil bych, abychom nešli touto cestou, protože pak samozřejmě jsou lidé velmi překvapeni, co se v té Poslanecké sněmovně rodí.

Pokud jde o návrh 34, návrh předložený lidovci, tak ten zavádí, že by se § 10 a § 11 nevztahoval na veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. q) čili i neuvolněné starosty. A to včetně městských částí. Opět, můžeme si představit, že v některé městské části hlavního města Prahy, třeba na Praze 4, se některý starosta rozhodne, že bude neuvolněný, ale bude hospodařit s majetkem, který je v řádu - rozpočet miliarda korun. Takže to jsou opravdu velké částky, a opět i tento zvolený způsob řešení není vhodný.

Proto mi přijde logické, že pokud vůbec se máme bavit o tom, že by vznikla nějaká nová výjimka z toho principu transparence, tak aby byla formulována pouze velmi omezeně pro neuvolněné zastupitele z těch nejmenších obcí, přičemž nejmenší obcí mám na mysli obec, která během posledních tří let hospodařila s nějakou částkou, která nepřesahuje určitou hranici a která ani nemá žádný velký majetek. Protože známe příklady obcí, které jsou velmi, velmi bohaté, mají vysoké příjmy, přestože jsou malinkaté, mají malý počet obyvatel, anebo naopak disponují značným majetkem. Podle našeho názoru by to mělo být vymezeno tak, aby ty výjimky dopadly opravdu pouze na neuvolněné zastupitele těch nejmenších obcí, což byl ten deklarovaný zájem obou dvou předložených návrhů.

Já bych se chtěl ještě vyjádřit k postupu při projednávání tohoto návrhu zákona. My jsme samozřejmě také nesouhlasili s tím, aby to bylo projednáno v režimu § 90, a nesouhlasíme ani s tím, aby byla zkrácena doba na projednání tohoto návrhu na sedm dnů, protože během sedmi dnů opravdu se obávám, že nebude tato Poslanecká sněmovna se vší obrovskou úctou, kterou k ní chovám, schopna vyplodit kvalitní legislativní návrh. My jsme ochotni navrhnout například patnáct dnů. To si myslím, že je doba, kdy se aspoň mohou sejít oba dva výbory, které jsou tomu příslušné, a můžeme si to nechat uležet v hlavě, můžeme opravit ty chyby, které tam budou, a v té době se to dá v zásadě zvládnout. Proto bych chtěl jménem poslaneckého klubu Pirátů a poslaneckého klubu TOP 09 vznést námitku k předloženým návrhům na zkrácení doby, a to u tisků č. 33 a 34 v těch případech, kdy doba zkrácení je menší než patnáct dnů, a předložit zároveň návrh na zkrácení doby projednání obou dvou návrhů na patnáct dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu předsedovi Jakubovi Michálkovi a mám tady žádost o faktickou poznámku od pana poslance Marka Výborného. (Nemá již zájem.) Pane poslanče, rušíte svoji faktickou poznámku, takže si vás odmažu a do řádné obecné rozpravy mám přihlášeného pana poslance Petra Třešňáka. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji. Pěkné odpoledne. Já skutečně pouze stručně a obecně, nikoliv konkrétně, k těm návrhům. Samozřejmě debata sklouzla k té nejnižší sféře komunální politiky a malým obcím, nicméně například ty malé obce zpravidla ani nemívají radu a já naprosto chápu nebo vnímám ten problém, když například neuvolnění členové rady musejí uvádět ty své příjmy z privátu, kde už jaksi dochází k jistému problému, a stejně tak vnímám to, když někdo vstupuje do politiky, je majetnější a například ať už jde o umělecká díla, cenné papíry, nicméně ten vstup do politiky i té komunální, by si měl jasně předem rozmyslet. A když to vezmu z té své roviny, tak co tam většina z nás uvádí, nebo alespoň podle sebe to soudím, tak uvedu tam dům, uvedu tam auto, ale slovy klasika: to přece skoro ani uvádět nemusím, to každý vidí. Takže já osobně i s tou současnou úpravou, tak jak běží, vůbec nemám problém. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a pan poslanec Benda, faktická poznámka. Pardon? Vy se hlásíte, ano, do obecné rozpravy. Tak prosím, máte slovo, protože už nemám další přihlášené.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, já přicházím ještě s jedním návrhem stran toho zkracování lhůt, aby podle mého názoru dávala aspoň trochu smysl. Ale jednu poznámku k tomu, co teď řekl pan poslanec Třešňák: mám dům, mám auto. Já nevím, kdo jste teď vyplňovali to přiznání a kdo jste si četli složitosti, které vycházejí, účty - když jich mám deset, tak nemusím uvést žádný, když mám 450 000 na důchodovém spoření a 450 000 na životním, neuvádím nic. Když se náhodou dostanu do situace, že na jednom účtu mám přes půl milionu, tak uvést musím. Jestli tohle pokládáme za logické, tak já to tedy za příliš logické nepokládám. Je to jenom způsob, jak jako roztříštit a navádět lidi k tomu, jak podvádět. Mně to je jedno. Já na jednom účtu mám přes půl milionu, uvedl jsem. Bylo to zrovna tím, že přišel plat a k rozhodnému datu jsem měl 519 000, týden předtím jsem měl pod 500, týden potom jsem měl pod 500. Záleží na tom, jak člověk vybírá. Připadá mi to, že jsou tam opravdu některé naprosto nedůstojnosti.

Měl bych ale návrh, který jsem konzultoval i s panem předsedou Michálkem, který s tím souhlasí, abychom zkrátili tu lhůtu na 20 dnů, aby byl opravdu prostor na to projednat to ve výborovém týdnu na výborech normálně, v klidu a míru. Stejně nejbližší sněmovna, která by to mohla projednávat, je ve variabilním týdnu od 20. března. Do té doby bychom to museli stíhat. A na to už bylo dáno veto dvou klubů. Pak se mi zdá logické, pokud budeme zasedat ve variabilním týdnu - a zatím podle toho, jak nám sněmovna jde, tak já si spíš myslím, že jestli ztratíme ještě příští čtvrtek slavnostním aktem na Pražském hradě, tak toho zase tak moc neuděláme, tak bychom se ve variabilním týdnu sejít mohli, a pak pokládám za smysluplné, abychom zkrátili na 20 dnů, ať výbory mají skutečně čas a mohou až do toho 20. 3. nad tím dumat. Já si myslím, že problémů je tam mnohem víc, než které byly zatím pojmenovány. Ne že bych věřil tomu, že se všechny podaří vyřešit, ale možná bychom se aspoň o kousek posunout mohli. Samozřejmě můj návrh na zkrácení na 20 dnů se týká obou návrhů zákona, abychom je mohli projednávat současně. My už z toho na ústavněprávním výboru nějaký kompilát vyrobíme, to umíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A pak tady mám ještě jednu žádost o faktickou poznámku, takže pan poslanec Jakub Michálek. Pane poslanče, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Jenom pro forma, opravdu jsem souhlasil s návrhy předřečníka pana kolegy Bendy a ty návrhy předchozí na zkrácení stahuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, takže si to poznamenáme. Takže nemám již žádost ani do obecné rozpravy, ani faktickou poznámku, takže se tedy zeptám - já bych tedy rád už ukončil obecnou rozpravu a zeptám se navrhovatelů a zpravodaje, zdali mají zájem o nějaké závěrečné slovo. Máte. Takže paní navrhovatelka, poslankyně Věra Kovářová. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vám děkuji, že jste vyslechli jak náš návrh, který je sněmovním tiskem 33, a zároveň i kolegy, který je sněmovním tiskem 34. Tímto vás prosím, abyste podpořili do druhého čtení. I vzhledem k tomu, co jste zde slyšeli, že jsou určitá rizika a zároveň je určitá dohoda na tom, že by šel komplexní pozměňovací návrh, takže vás prosím, abyste sněmovní tisk 33 propustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže děkuji za závěrečné slovo k tisku 33 bod 8. A nyní se zeptám, jestli je zájem o závěrečné slovo k tisku 34 bod 9. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o podporu a propuštění do druhého čtení. Jsme samozřejmě připraveni pak jednat ve lhůtách, které schválí Poslanecká sněmovna. Chtěl bych tady také jasně říci, že věřím tomu, že dohody, které jsou uzavřeny i ústně na jednání pracovní skupiny u předsedy Sněmovny Radka Vondráčka, platí. A za sebe říkám, že možná ústní dohody jsou někdy více než psané. Tak věřím, že tak tomu je i tady na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji za podporu tomuto tisku. S pozměňovacím návrhem jste byli seznámeni. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za závěrečná slova a nyní se tedy budeme věnovat bodu

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP