Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 47/ - třetí čtení

Paní ministryně je u stolku zpravodajů a požádám o totéž pana poslance Jana Volného, zpravodaje garančního rozpočtového výboru. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 47/4, který byl doručen 2. března letošního roku, a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 47/5.

Ptám se paní ministryně, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá zájem. Otevírám tedy rozpravu a vidím přihlášku pana poslance Miroslava Kalouska a poté pana poslance Marka Bendy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, snad si vzpomenete, že ve druhém čtení, když jsem předkládal svůj pozměňující návrh, doplnil jsem ho úvahou, že pokud je totožný včetně odůvodnění s návrhem pana poslance Bendy, že vás ve třetím čtení požádám o jeho stažení. Protože skutečně totožný je - byl to návrh C pana poslance Stanjury, který ho za pana poslance Bendu předkládal - tak si vás dovoluji požádat, abyste můj pozměňující návrh pod písmenem D stáhli, protože nemá smysl, a vlastně to ani není možné, abychom dvakrát hlasovali o témže.

Dovolte mi ještě stručné stanovisko TOP 09 k návrhu zákona i k pozměňujícím návrhům. Dovolte, abych začal povzdechem, že nás mrzí, že strana s jasně proevropskou orientací je tlačena k tomu, aby nepodpořila implementaci evropské směrnice, což není vinou té směrnice, je to vinou velmi častého jevu v našem zákonodárství, kdy k evropské směrnici je nad její rámec dodávána politická vůle českých politiků anebo přání českých úředníků. Tak je tomu i v tomto případě, v případě směrnice DAC 5. Ke cti Ministerstva financí budiž řečeno, že to nezastíralo, že otevřeně přiznalo, že některá ustanovení jsou nad rámec této směrnice, což bohužel není častý případ. V řadě případů dostáváme z jiných ministerstev návrhy, kde se nerozlišuje mezi rozsahem povinné implementace a rozsahem nad rámec, a pak je všechno házeno na tu zlou Evropskou unii, a ona je to velmi často naše vlastní tvořivost, které jsme se dopustili během povinné implementace.

Nemůžeme tu směrnici podpořit z důvodů, o kterých jsem tady již několikrát mluvil. Je to prolomení bankovního tajemství pro běžnou tuzemskou správu daní, nikoliv jenom pro mezinárodní spolupráci v boji s terorismem a organizovaným zločinem. Domníváme se, že prolomení tak závažného tajemství bez jakékoliv kontroly státního zástupce nebo soudce, kteří kontrolují orgány činné v trestním řízení, když tato tajemství prolamují, neodpovídá významu veřejného zájmu běžné tuzemské správy daní, to odpovídá maximálně veřejnému zájmu výrazně vyššímu, a to je boj s terorismem a praní se špinavými penězi.

Tuhle problematiku řeší dva pozměňující návrhy. Zcela ji řeší návrh pana poslance Stanjury, v závorce Bendy, který se snaží očistit předložený návrh na prostou implementaci směrnice. Pokud by tento pozměňující návrh byl přijat, samozřejmě rádi a nadšeně novelu daňového řádu v rámci povinné implementace podpoříme.

Částečně se na ty výtky snaží odpovědět pozměňující návrh ústavněprávního výboru, který tam předložila paní poslankyně Válková. Je to sice krok ne úplný, který by se nám líbil, ale je to kompromis a je to krok správným směrem a my bychom tento pozměňující návrh rádi podpořili. Obracím se na pana zpravodaje s prosbou, zda by nebylo možné nejprve hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Stanjury, který bychom chtěli podpořit, a když neprojde, tak bychom chtěli podpořit pozměňující návrh ústavněprávního výboru. V opačném případě bychom se mohli dostat do komplikované diskuse, zda jsou ty návrhy hlasovatelné, nebo ne. Pokud proceduru upravíme tímto způsobem, tak hlasování bude bez problémů.

Dovolte ještě velmi krátce se vyjádřit k pozměňujícímu návrhu tohoto pozměňujícího návrhu. Je to pozměňující návrh pana poslance Ferjenčíka, v závorce pana poslance Michálka. Bylo o něm napsáno mnoho, řečeno mnoho. Já tu situaci nechci extendovat, tu diskusi nechci extendovat, nicméně si dovolím krátkou poznámku. Prolomit advokátní tajemství, což není výsada advokátů, to je jejich povinnost, to je ochrana klientů, prolomit ho a zkonstruovat zásah do ústavních práv občana na základě úvahy, že možná někdy v budoucnu by nemusela být odvedena daň, to je ve vší úctě k předkladatelům něco, z čeho musí běhat mráz po zádech. Pokud by byl tento pozměňující návrh přijat, není pochyb o tom, že bychom iniciovali ústavní stížnost. Jsme přesvědčeni, že by byla úspěšná. I kdybychom to neudělali, jsme přesvědčeni, že první dotčené subjekty, které by byly požádány o prolomení bankovního, pardon, advokátního tajemství na základě té prosté úvahy, že někdy v budoucnu nebude odvedena daň, že by tu ústavní stížnost podaly také a že by uspěly.

Rád bych k tomu zdůraznil i to, že zatímco prolamování těchto tajemství orgány činnými v trestním řízení je pod poměrně přísnou kontrolou ať už státního zástupce, nebo soudce podle toho, v jaké fázi se trestní řízení odehrává, tak tady by žádná rozumná kontrola neexistovala. Ten paragraf je napsán do té míry široce, že hrozí neuvěřitelná zvůle, ke které by mohlo docházet bez jakékoliv kontroly, bez jakýchkoliv pojistek.

Pokládám tedy za nejjednodušší, když tento návrh Sněmovna zdvořile odmítne. Dopadne-li to oním dohodnutým kompromisem, že projde pouze pozměňující návrh ústavněprávního výboru, nebudeme s tím moci úplně souhlasit a pravděpodobně se v konečné fázi zdržíme hlasování, ale nebudeme to pokládat za absolutní tragédii a nebudeme si myslet, že to vyžaduje přezkum Ústavního soudu. V případě přijetí pozměňujícího návrhu pana poslance Michálka náš názor bude dramaticky opačný.

Děkuji vám za pozornost a prosím o úvahu nad některými mými větami.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Mám tady jednu faktickou poznámku pana poslance Ondřeje Veselého a písemné přihlášky pana poslance Václava Klause, Vojtěcha Munzara a Věry Kovářové s tím, že pana poslance Bendu musím poprosit o posečkání vzhledem k tomu, že písemná přihláška má přednost. Takže chápu, že se hlásil, byl první, ale jeho straničtí kolegové ho předběhli. (Hlásí se poslanec Michálek.) Pan poslanec Michálek se hlásí s přednostním právem? (Ano.) Dobře, v tom případě po faktické poznámce. Teď je faktická poznámka pana poslance Veselého. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v prvé řadě musím nahlásit podjatost v tomto bodě, protože jsem aktivní advokát. Zřejmě tady nejsem sám, ale hlásím to, aby to bylo jasné.

Ačkoliv si kolegů od Pirátů velmi vážím, musím říct, že pozměňovací návrh, který prolamuje mlčenlivost advokátů, je pro mě něco naprosto nepřijatelného, a já je žádám a prosím, aby zkusili zvážit tento návrh. Mlčenlivost advokátů je základní princip, na kterém stojí vztah advokáta a klienta. Je to princip, který tady platí celou řadu let, dokonce bych řekl, že století. A je to princip, který neprolomil ani jeden z režimů, který u nás byl z režimů totalitních. To znamená, ani režim, řekněme, fašistický, nebo nacistický, ani režim komunistický. Prosím zvažte tuto věc. Je to otevření Pandořiny skříňky. A jakmile ta Pandořina skříňka bude otevřena, tak potom už advokacie a vztah advokáta a klienta nebude už nikdy tím, čím byl. Prosím zvažte tu věc. Nemohu ten návrh podpořit. A pokud projde celý návrh zákona tak, jak je podán, včetně tohoto pozměňovacího návrhu, budu nucen se připojit k případné ústavní stížnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Teď s přednostním právem pan poslanec Michálek a potom řádně přihlášení kolegové. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych alespoň stručně odůvodnil svůj pozměňovací návrh, protože jsem neměl tu příležitost v předchozím čtení. Tak nyní k tomu sněmovnímu dokumentu 402. Česká pirátská strana kandidovala do voleb s tím, že chce omezit daňové úniky zejména u těch velkých korporací, které dneska používají velmi složitá daňová schémata, prostřednictvím kterých je možné odklonit peníze, které by měly být předmětem zdanění na území České republiky. Pomocí těchto daňových schémat se ty peníze dostávají prostřednictvím třeba tří jurisdikcí do Karibiku a tam jsou následně v některých případech zdaněny nulovou daní. Takže nepomůže ani to, co říká ODS, že když se ten systém zjednoduší, když se sníží daně - tak vždycky budou existovat společnosti, které to radši vyvedou, protože neexistuje nižší daň, než je nula procent.

Takže je potřeba mít efektivní úpravu pro to praní špinavých peněz a proti daňovým únikům velkých společností. Protože to se dneska odhaduje na 50 mld. korun. To jsou ty horní odhady toho, kolik uniká z rozpočtu České republiky. A v tomhle ohledu si myslím, že je naprosto spravedlivé, aby i velké korporace platily daně. Nemělo by to břemeno dopadat na daňové poplatníky. Pokud se rozhodneme, že tyto, řekněme, kamuflující advokátní struktury budou zcela legální, budou dovolené, budeme k tomu vyzývat ty společnosti, tak to samozřejmě znamená, že to bude muset doplatit někdo jiný. Budou to muset doplatit standardní daňoví poplatníci, zaměstnanci a bude se muset dít to, co se dělo za vlády ODS a za vlády ministra financí Kalouska, kdy se zvyšovaly daně občanům. A to je špatně.

Stát by se měl primárně podívat na to, kde může ušetřit. To znamená ve svém vlastním fungování a v tom, kde jsou ty daňové úniky, které dosud postihovány nebyly. A myslím si, že je to v oblasti daňových úniků daně z příjmu, kde dochází k těm optimalizacím, z nichž některé, podotýkám některé, ne všechny, jsou nelegální. Jsou to ty, které jsou zakázaným a agresivním daňovým plánováním. A také v oblasti DPH, kde jsou karuselové podvody, a tam jsou opět výpadky daně ve výši desítek miliard korun.

Náš návrh opravdu cílí na to, aby se vypořádal s těmito sofistikovanými schématy. A neřeší to pouze Česká republika, řeší to celý svět. Například ve Velké Británii mají právní úpravu, která vyžaduje po advokátech, aby všechny ty obchodní specializované transakce typu zakládání trustu, zakládání právnických osob a daňová schémata, která slouží k optimalizaci, proaktivně hlásili na finanční správu. Tak.

Já myslím, že se nám tady z toho... (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane předsedo. Opět požádám sněmovnu o klid. Pokud diskutujete něco jiného než daňový řád, tak prosím v předsálí. Myslím, že je potřeba, abychom si rozuměli. Je třetí čtení, nejde o nějakou marginální normu, a prosím tedy všechny, aby se buď věnovali tomuto tématu, nebo diskuze o jiných tématech přesunuli.

 

Poslanec Jakub Michálek: Takže pokračujme v diskuzi prostřednictvím tohoto řečnického pultíku spíš, než takhle v plénu.

Nyní k tomu, o čem je ten návrh. Ten návrh je polovina věty. A opravdu to není žádným prolomením advokátní mlčenlivosti tak, jak se to povídá ve všech médiích, kde otiskli zprávy TOP 09 a advokátní komory. Protože to prolomení mlčenlivosti advokátů - no k tomu došlo v roce 2008, kdy se zavedl zákon proti praní špinavých peněz, podle kterého musí advokáti hlásit podezřelé transakce Ministerstvu financí. Takže to už platí od roku 2008. Evropská unie teď řekla akorát to, že se to nebude týkat jenom praní špinavých peněz, ale bude se to týkat i spolupráce při mezinárodní správě daní. Takže to je vlastně to prolomení, co nám tady říká pan kolega Kalousek. To je podle něho v pořádku, pokud máme prolomit advokátní mlčenlivost, když budeme chránit německé, rakouské nebo francouzské daně, ale když máme chránit české daně, tak to je údajně zásah do ústavních práv.

Takže s tím já úplně nesouhlasím a v zásadě všechny státy, které implementovaly tu směrnici DAC 5, tak ji implementovaly tak, že se vztahuje jak na mezinárodní správu daní, tak na vnitrostátní správu daní. Takže v tomhle ohledu si myslím, že nejde o nic neobvyklého. A pokud chceme skutečně efektivně bojovat s daňovými úniky, tak je potřeba, aby se tato úprava, která už platí v zahraničí - například na Slovensku, když advokát nedá ty údaje, které se týkají výlučně obchodních transakcí, tak mu hrozí pokuta ve výši několik tisíc eur.

A chtěl jsem se tady ještě vyjádřit k podstatě té mlčenlivosti. Vyšly články na internetu od advokáta pana Tomáše Sokola, které tvrdí, že budou muset advokáti poskytovat informace občanů o rozvodu, informace, se kterými se lidi přijdou poradit za advokátem. K tomu je potřeba říct, že to není pravda, protože § 27 zákona proti praní špinavých peněz jednoznačně stanoví, že uchovávání údajů se nevztahuje na případy právního poradenství a nevztahuje se na případy zastupování před soudem a jiné předběžné porady. Opravdu se vztahuje výlučně na obchodní transakce, jako je zakládání právnických osob, jako jsou finanční převody a jako jsou tyhle operace, prostřednictvím kterých dochází ke kamuflování, zastírání původu a unikání daňové povinnosti a praní špinavých peněz. Takže ten základní argument, proč si myslím, že by tento pozměňovací návrh měl být přijat, je, že tady skutečně máme podezření na to, že jsou poměrně vysoké úniky, a doplácejí na to drobní zaměstnanci, podnikatelé, normální lidi - 99 % této populace, která nepoužívá advokátní služby k obchodním transakcím.

Ten návrh, tak jak je konstruován, je konstruován velmi opatrně, mnohem opatrněji, než ve všech ostatních evropských zemích, které implementovaly směrnici DAC 5, jak jsem o tom mluvil. Je tam limit 500 tis. korun daňového úniku, což znamená, že se vztahuje pouze na podezření z daňových zločinů. Na Slovensku? Tam to je neomezeně. Tam to můžou být i mnohem nižší částky. Takže v tomhle ohledu my jsme byli velmi opatrní a zabudovali jsme do toho návrhu kontrolní mechanismy tak, abychom omezili jakékoliv možnosti zneužití.

Když to ukážu na příkladu občana, tak občan, aby vůbec advokát tu informaci podle zákona o praní špinavých peněz uchovával a byl povinen ji poskytnout podle toho pozměňovacího návrhu, tak by muselo jít například o úschovu na nemovitost ve výši 12,5 mil. korun, nebo by ten člověk musel vydělávat 270 tis. korun měsíčně pravidelný příjem. Takže to jsou částky, že to nemůže dopadnout na běžného občana.

Myslím si, že vzhledem k tomu, že ten návrh doporučil jak rozpočtový výbor, tak Ministerstvo financí, tak tady v Poslanecké sněmovně je snaha bojovat s daňovými úniky zejména těch velkých ryb, nikoli pouze těch malých, chtěl jsem vás poprosit, abyste ten návrh podpořili a nenechali ostatní daňové poplatníky doplácet na tyhle velké ryby. Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michálkovi. Máme dvě faktické poznámky, jedna poslance Miroslava Kalouska, pak paní poslankyně Heleny Válkové. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Ve vší úctě, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Michálku, to přece není - to prolomení z roku 2008 se týká praní špinavých peněz a boje s terorismem a není koncipováno tak, že by mohl daňový úředník na základě úvahy, že možná někdy v budoucnu nebude odvedena daň, prostě tu mlčenlivost prolomit. Ta vaše konstrukce je úplně jiná a je bezprecedentní. Nemá smysl se odvolávat na to, co je v zákoně v roce 2008. To je prostě úplně jiná konstrukce.

A znovu opakuji onu větu, která je pravdivá, ne že není pravdivá. Tady je teď tímto pozměňovacím návrhem konstruován zásah do ústavních práv na základě úvahy, že někdy v budoucnu by nemusela být odvedena daň, a tento zásah do ústavních práv nebude mít žádnou smysluplnou kontrolu, zatímco v případě orgánů činných v trestním řízení tu smysluplnou kontrolu má. Argumentujete-li tím, že se jedná zejména o veliké korporace, tak si vám z vlastní zkušenosti ministra financí a předsedy rozpočtového výboru troufnu říct, že to míří vedle. Velké korporace se neschovávají za advokátní kanceláře, ty mají své Alexeje Bílky na full-time job a dělají to samy vlastními silami. Možná to myslíte dobře, ale prostě míří to jiným směrem. Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Paní ministryně se hlásí s přednostním právem, ale mám tady ještě dvě faktické poznámky, paní ministryně. Čili paní poslankyně Helena Válková s faktickou poznámkou, pan kolega Michálek také s faktickou poznámkou. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, jen velmi stručně. Tady bohužel celý zákon, novela daňového řádu, je v pořádku s výjimkou toho pozměňovacího návrhu právě z těch důvodů, o kterých tady bylo hovořeno. Já tedy rozhodně nejsem stoupencem bezbřehého extenzivního výkladu mlčenlivosti advokáta, daňového poradce, auditora, insolvenčního správce. Naopak. A když si přečtete to navrhované znění, tak už jenom ta jeho vágnost: "v případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje a dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti ve výši vyšší 500 000 Kč", to samo o sobě ve mně vzbuzuje hlubokou nedůvěru, jak se to bude ze strany správce daně vykládat a jak potom bude preparovat - a to vyvracím tedy to tvrzení, které tady před chvilkou můj předřečník, vaším prostřednictvím pan poslanec Michálek, řekl, že to všechny ostatní země implementovaly vlastně v tomto pojetí. To není vůbec pravda. Takže jsem zvědavá, jak potom to bude ten advokát nebo daňový poradce preparovat z toho spisu a oddělovat. To prostě nejde!

Vy jste, milý pane kolego, vaším prostřednictvím, nikdy advokátní praxi pořádně nedělal. Nejde to!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji také za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jakub Michálek také s faktickou poznámkou a poté přednostní právo paní ministryně financí. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji. Já jsem jenom chtěl věcně odpovědět na to, že v té současné úpravy jsou ty mechanismy v případě FAÚ daleko vágnější, tam nejsou žádné limity. Tam je prostě FAÚ, když provádí šetření a potřebuje informace, tak si je vyžádá a nejsou tam žádné limity. Takže není pravda, že bychom tady zaváděli něco, co je prostě vágnější nebo méně přísné. Naopak, my jsme tam ten limit dali tak, aby to nikdy nemohlo dopadnout na drobné normální lidi, kteří mají příjem, který odpovídá průměrnému příjmu. Takže FAÚ dneska, když potřebuje informace, tak podle § 24 si je vyžádá a pro ty účely praní špinavých peněz, financování terorismu - samozřejmě praní špinavých peněz taky může souviset s daňovými zločiny, protože tam se ty peníze získané daňovými zločiny legalizují, potřebuje se zajistit jakoby jejich ochrana, čistota.

Když se podíváme na to, jak to funguje třeba ve Velké Británii, tak tam ve Velké Británii mají jeden úřad, je to prostě Her Majesty's Revenue, a tahle služba má velmi široké pravomoci a vyžaduje si informace jak jako FAÚ v České republice, tak si je vyžaduje jako Generální finanční ředitelství, což je ta část, o které my se bavíme, a pro všechny účely. Takže ve Velké Británii to mají daleko širším způsobem implementováno, tam musí ti advokáti dokonce proaktivně hlásit ty skutečnosti, které se třeba týkají zakládání trustů.

Takže prosím nemluvme o tom, že to je protiústavní. Já jsem přesvědčen o tom, že Ústavní soud to smete, tuhle stížnost, jako smetl celou řadu dalších stížností. Ostatně když se podíváte na rozpravy, které se vedly v minulosti, tak v roce 2003 Tomáš Sokol prohlásil, že vlastně ten zákon, návrhy na novelizaci zákona proti praní špinavých peněz jsou protiústavní a že to tady nebylo od dob komunismu. A víte, kdo to tehdy předkládal, tu úpravu proti praní špinavých peněz v roce 2003 a koho obviňovali, že se vrací do... (Předsedající mu vstupuje do řeči s upozorněním na uplynutí času k faktické poznámce.) Byl to Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu. Takže jestli... (Předsedající mluví současně s řečníkem, řečníkovi není rozumět.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím dodržujte jednací řád, pane předsedo! Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Válkové, potom s přednostním právem paní ministryně. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Já asi nevyužiji ani ten čas. Doporučuji vaším prostřednictvím panu kolegovi Michálkovi, aby se ještě seznámil přesně, co bylo upraveno tím prolomením mlčenlivosti ve vztahu k FAÚ v souvislosti s legalizací, resp. bojem s legalizací výnosů z trestné činnosti. Tam je to sevřené zase určitými skutkovými podstatami, jednáním, které je popsané. Takže to nemůžeme srovnávat. A samozřejmě že to vyvolalo určité znepokojení, ale právě proto, že je to omezené na určité typy přesně konkrétně vymezeného trestného jednání, tak lze s tím žít. Tady, jak jsem četla citaci vašeho pozměňovacího návrhu, prostřednictvím pana předsedajícího, tak je to příliš vágní a směřuje to do budoucnosti. A už v teorii práva jsme se učili, že jednání, která by měla být trestná do budoucna, trpí právě v porovnání s tím testem proporcionality tím nedostatkem ústavnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě, paní ministryně, posečkejte. Tak kolega Benda ruší svou faktickou poznámku, je řádně přihlášen. Paní ministryně s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Dívám se, bohužel není tady pan předseda Kalousek. To je škoda, protože já jsem chtěla vyložit, že to tak není, jak on uvádí. Takže stručně, budu se snažit být naprosto věcná a jasná.

Jak je to teď. Máme zákon o praní špinavých peněz, který tady máme asi od roku 2008 nebo 2009, pokud se nemýlím, a v něm je uveden okruh povinných osob. Současně je tam uveden okruh údajů, které tyto povinné osoby musí sdělovat Finančnímu analytickému úřadu. Čili v tomto směru jsou karty dávno rozdány. Směrnice DAC pouze říká, že do budoucna tyto osoby a tyto informace - nic nového, žádné nové osoby, žádné nové informace - budou poskytovat správcům daně pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní. My jsme se rozhodli implementovat do daňového řádu proto, že jsme chtěli - a takto byl vlastně náš původní návrh z dílny Ministerstva financí předložen do legislativního procesu - že jsme chtěli rovné podmínky, a netajili jsme to. To je skutečně pravda, my jsme od začátku otevřeně říkali, že jdeme nad rámec implementace a že to má svoji logiku, protože když tu informaci má dostat německý, rakouský, italský správce daně, proč ji nemá dostat český správce daně. Takto jsme k tomu přistupovali.

Současně si dovolím ještě uvést, že ten zákon AML, zákon o praní špinavých peněz, který tu máme tak strašně dávno, a byl schválen za úplně jiných ministrů a jinou Poslaneckou sněmovnou a roky tu platí, tak ten striktně zakazuje požadovat informace nebo uvádět informace, které by se dotkly nedotknutelného advokátního tajemství, to znamená, které se týkají právního zastoupení, trestního řízení, a naopak tam říká, které informace se uvádět mohou, třeba o zprostředkování. To znamená, když advokát bude vědět o tom, že se zprostředkoval obchod kvůli praní špinavých peněz, tak by ty informace uvést měl.

Já jsem se rozhodla, udělám tak za chvíli, že podpořím návrh pana poslance Michálka, a to z prostého důvodu. Ministerstvo financí to takto vždycky chtělo. Já to vím, protože jsem se toho účastnila jako náměstkyně ministra. Byli jsme dvakrát na Legislativní radě vlády, nepochodili jsme a ustoupili jsme tedy, že jsme řekli, že pro profesní komory budeme tedy souhlasit s mezinárodní spoluprací při správě daní, protože bychom se prostě nepohnuli dál.

Ale jenom pro vaši informaci, než se rozhodnete. Zatím netransponovaly následující země, nestihly to, přestože transpoziční lhůta skončila v prosinci 2017: Belgie, Bulharsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Itálie, Kypr, Rumunsko, Polsko. Všechny ostatní, nebudu je vyjmenovávat, abych vás nezdržovala, všechny ostatní mají transponováno stejným způsobem. To znamená, že to umožňují nejen tomu evropskému správci daně, ale umožňují to i správci daně tuzemskému. A to prosím vás bez toho úzkého hrdla, které navrhuje pan poslanec Michálek ve výši 500 tisíc korun. A já s tím úzkým hrdlem souhlasím. Tyto země všechny, ty ostatní, mají transponováno bez úzkého hrdla, to znamená na jakékoliv transakce. Ale já říkám, nemám problém podpořit poslanecký návrh s částkou 500 tisíc korun, protože na jiné necílíme. Podpořím i návrh ústavněprávního výboru, aby si tyto informace mezi sebou vyměňovala centra. To znamená nikoliv běžný správce daně s běžným advokátem, ale vyloženě centra, Generální finanční ředitelství versus například advokátní komora. Toto všechno podpořím, ale na druhé straně vás žádám, podpořte prostě tuto úpravu a nevysílejme signál do Evropy, že nechceme bojovat s praním špinavých peněz a s daňovými úniky v tuzemsku. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí Aleně Schillerové a budeme pokračovat v rozpravě, kde je nyní přihlášen pan poslanec Václav Klaus. Připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobré ráno, dámy a pánové. Úvodem musím říci, že asi podruhé v životě budu muset souhlasit s poslancem Kalouskem, byť ne zcela. Odmítám tu novelu jako celek, nejenom část toho pozměňovacího návrhu, protože tato novela prolamuje mlčenlivost v profesi advokáti, notáři, daňoví poradci, soudní exekutoři a auditoři.

Primární povinností státu není jen vybírání daní, povinností státu je zajistit lidem svobodný život. To bychom měli mít na paměti. Povinnost mlčenlivosti advokáta je základním předpokladem pro poskytování právní pomoci. Bez toho to nemá sebemenší smysl. Řeknu něco nepopulistického vůči vám. Tady probíhají obrovské hysterie, když se jedná o nějakou komisi, která se zase za půl roku změní. Ale včera schválíme evropský zatykač a dneska tady schválíme prolomení mlčenlivosti advokátů? To je víceméně příprava diktatury, dá se říct. Já si nemyslím, na rozdíl od některých tady, že obhajoba je součástí obžaloby. Doufám, že nás takových bude více.

Pan poslanec Michálek prostřednictvím pana předsedajícího tady neustále hovoří o výběru daní a o těch únicích a podobně a zavede kvůli tomu prolomení mlčenlivosti advokáta? Tak vám poradím: třeba ještě zavedení znovu mučení také výrazně zvýší daňovou výtěžnost a můžete to obhajovat naprosto stejnými konstrukcemi. Tohle je prostě něco úplně neuvěřitelného!

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Klausovi. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já se ve svém vystoupení chci vyjádřit ke dvěma věcem. V druhé části se vyjádřím k návrhu pana poslance Michálka, ale v té první části bych si rád dovolil obhájit pozměňovací návrh, který máte ve svých materiálech a který bohužel pro mě nedostal podporu v rozpočtovém výboru. A ono to možná bude souviset i s tím, jak o tom budu mluvit k tomu pozměňovacímu návrhu pana Michálka.

Můj návrh se týká takzvané dělené nebo nedělené správy daně. V daňovém řádu je ustanovení, které hovoří o tom, že pokud správce daně konal neoprávněně nebo nezákonně, tak v případě dělené správy, respektive nedělené správy, daňový subjekt má právo na kompenzační úrok. V rámci nedělené správy, a to se tam dostalo novelou od 1. 7 2017, takže v rámci dělené správy, to je například, když vám dá pokutu Česká obchodní inspekce, ale vymáhá to jiný subjekt, například Celní správa, tak na tento úrok ten podnikatel právo nemá.

Proč se to tam v roce 2017 dostalo? Proto, že stát nechtěl dávat tuto kompenzaci, tento úrok i v rámci dělené správy daně. Nejvyšší soud se k tomu několikrát vyjadřoval a rozhodl, že takový podnikatel právo na tento úrok má. Nicméně díky novele 1. 7. se tam dostala věta, která říká, že na úrok nemá právo subjekt v rámci dělené správy daně. A mně se to nelíbí, protože tady máme na jedné straně podnikatele, který díky nezákonnosti postupu správce daně má právo na úrok, a pak tu máme podnikatele, který nemá nárok na tento úrok. A rozdíl je pouze v tom, jestli kompetenčně nebo procesně je dělená správa daně. Myslím si, že tady vznikla velká nerovnost před zákonem a měli bychom ji zhojit, a proto předkládám tento svůj pozměňovací návrh.

Tak to by bylo jenom stručně vyhodnocení, já už jsem k tomu vystupoval a podrobné zdůvodnění najdete ve svých materiálech.

Ale chci se vyjádřit ještě k tomu návrhu pana poslance Michálka prostřednictvím pana předsedajícího a dovolil bych si mu přečíst jednu větu, pokud mi bude naslouchat: "Česká pirátská strana chce všemi zákonnými prostředky bojovat proti a) zneužívání zákonů k omezování svobody." To je váš program do voleb.

My jsme tady byli svědky i toho, že se mnohdy zákony zneužívají v neprospěch daňových subjektů. Nejzářnějším příkladem je zneužívání zajišťovacích příkazů. A vy tady přicházíte s velmi vágní formulací. Vy říkáte, že je to velice přesné. Ale dovolte mi, abych vám zase ocitoval - ten váš návrh typu "skutečnosti nasvědčující tomu", to není přesně vymezená formulace, to je skutečně velmi vágní. Nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti. Není tam ani jeden kontrolní mechanismus v tom vašem návrhu. Není tam nic řečeno, jak ten úředník má postupovat. Je to na vůli, mnohdy na zlovůli toho úředníka. A my všichni víme, že se to nebude vykládat podle toho, jak chcete vy, aby se to vykládalo. Vždycky se ve státní správě najde někdo, kdo si to bude vykládat nejhůře pro ten daňový subjekt. A to se stane. A bude to vaše přímá odpovědnost, vás a vaší politické strany, a jdete tím proti svému vlastnímu programu. A to proto, že základní hodnoty - ústavně garantované právo na ochranu soukromí je jedno právo, které je nám všem ústavně garantované, a druhé právo je na právní pomoc.

Stává se to záminkou pro přijetí novely daňového řádu, která absolutně nekoresponduje s původními cíli předmětné směrnice. A podle mě to odporuje ústavnímu pořádku ČR. Když jsem mluvil o právu na právní pomoc, tak v hlavě páté Listiny základních práv a svobod je zakotveno právo na právní pomoc jakožto jedno ze základních práv spadajícího do širšího rámce takzvaného práva na spravedlivý proces. Ústavně garantované je i právo na ochranu soukromí, jež v sobě zahrnuje právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti, zákaz zveřejňování nebo jiné zneužívání údajů o osobě. K naplnění smyslu právní pomoci a ochrany soukromí je třeba zajistit, aby komunikace mezi advokátem a klientem probíhala bez zábran. Pokud existuje riziko, že to nebude důvěrné, nelze předpokládat, že takováto komunikace bude upřímná a otevřená, což zcela odporuje účelu ústavně zaručeného práva na právní pomoc.

Správně jste řekl, že už dneska advokáti musí hlásit to, pokud se jedná o praní špinavých peněz. Ale tento váš návrh se tohoto netýká. Tam je skutečně velice vágní formulace a může se vykládat jakkoliv. A proto jsme dostali dopisy nejenom od pana advokáta Sokola, my všichni jsme dostali dopisy od České advokátní komory, vyjadřovali se k tomu ústavní právníci. A já se obávám, že ten váš zájem je pouze to, že přání je otcem myšlenky. Vy se domníváte, že se to bude vykládat pouze podle vás. Ale tady je spousta právníků. Víme, že když se sejdou dva právníci, tak jsou z toho tři názory. Takže jakým způsobem vy můžete garantovat lidem, že se to nebude zneužívat? A jakým způsobem budete garantovat lidem, že se to bude vykládat pouze podle vás? No nebude, na to vám můžu tady dát ruku do ohně.

Takže já se domnívám, že sami tímto porušujete vlastní program. Nezavádíte žádné kontrolní mechanismy. Vy jste tady řekl, že jsou tam kontrolní mechanismy. To ustanovení, které navrhujete, ten váš pozměňovací návrh neobsahuje žádný kontrolní mechanismus. V té novele daňového řádu ani není zmínka, že by Česká advokátní komora, přes kterou by to mohlo jít, by toto mohla, takový požadavek, odmítnout. Není to tam. Takže tento návrh zcela jistě zasahuje do ochrany svobody, ochrany soukromí a práva na právní pomoc. A já jsem překvapen, že jste s tím přišli s porušením vlastního programu už na třetí schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Marek Benda, poté kolega Kupka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych stručně sdělila názor klubu Starostové a nezávislí na novelu zákona daňového řádu.

Původním cílem směrnice DAC 5 a její transpozice do daňového řádu byla snaha o zlepšení mezinárodní spolupráce proti daňovým zločinům. Ministerstvo financí však posouvá tuto novelu k výraznému posílení moci české Finanční správy. Domníváme se, že žádat banky o údaje, jedná se o prolomení bankovního tajemství v čistě vnitrostátních případech a to považujeme za nesprávné. Kromě jiného, jak zde již zaznělo, musí orgány, resp. instituce v případě, že zjistí nějaké pochybení, informovat Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí tedy postupuje nad rámec směrnice, když chce, aby Finanční správa měla údaje i od tuzemských bank, poskytovatelů platebních služeb či advokátů.

Kromě jiného bych se ráda vyjádřila k pozměňovacímu návrhu pana poslance Michálka. Domníváme se, že se jedná o bezprecedentní prolamování advokátní mlčenlivosti, čili jedná se o protiústavní zásah. Je také nepřijatelné, aby zastupování v obchodních transakcích mělo jinou právní ochranu než ostatní právní vztahy. Mimo jiné zde také zaznělo, že advokát, zjistí-li, že klient provádí podezřelé transakce, musí toto povinně sdělit Finančnímu analytickému útvaru. To znamená, že prolomení mlčenlivosti je upraveno zákonem proti praní špinavých peněz, čili je tento pozměňovací návrh zbytečný.

Ráda bych také konstatovala, že mlčenlivost chrání především klienty, nikoliv advokáty, a že většina advokátů vede své klienty a má povinnost vést své klienty k relevantnímu výkonu práv a povinností.

Pokud by neprošel pozměňovací návrh pana poslance Stanjury, resp. Bendy, pak tuto novelu nepodpoříme. Zároveň nepodpoříme také pozměňovací návrh klubu Pirátů.

Závěrem mi dovolte konstatovat, paní ministryně zde často uvádí příklady ze zahraničí, že některé země implementovaly stejným způsobem onu směrnici jako Česká republika. A já se tedy ptám, paní ministryně, pokud bychom navrhli novelu zákona o rozpočtovém určení daní, kdy obce by měly dostat jednu třetinu všech daňových příjmů, tak jak tomu je v řadě zemí Evropské unie, pak ji také podpoříte?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Martin Kupka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, zpravodaj zmizel, vážené dámy, vážení pánové. Za prvé jsem tedy od vás pokládal, pane místopředsedo, za trošku nefér, že jste mě odsunul až za písemné přihlášky, když jste mě zaregistroval, vzal na vědomí a pak jste... takže jsem počítal, že se už nemusím hlásit písemně, a pak jste mě odsunul. Ale to je asi jedno.

Já bych se spíš teď, protože mnoho už zaznělo, chtěl trochu vyjádřit k vystupování paní ministryně, které pokládám za v podstatě hluboce nefér a neloajální ne vůči této Sněmovně, ale vůči vládě. Paní ministryně zde zastupuje vládu. Ne sama sebe, ne svůj resort. Vláda se nějakým způsobem rozhodla - a musím říct, že mě v tuto chvíli mrzí, že tady není předseda vlády a že tady není ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády a že se nevyjádří, co si tedy vláda myslí. Jestli vláda předkládá to, co předkládá, s plným vědomím, anebo je to jenom tak, jako že jsme se takhle dohodli, ale jestli si to Ministerstvo financí chce upravit nějak jinak, tak ať si to Ministerstvo financí upraví nějak jinak. To pokládám za opravdu nefér, protože je tady pokus obejít vládu ze strany Ministerstva financí s nápomocí pana poslance Michálka, resp. Ferjenčíka, ale je to stále to samé. Pokus obejít vládu a říct: To, co nám neprošlo na vládě, to, co odmítla Legislativní rada vlády jako protiústavní - a to jenom upozorňuji, že to byla Legislativní rada vlády, to nejsou nějaké výmysly nějakých advokátů nebo nějakých tady uvažujících právníků. Legislativní rada vlády doporučila vládě, aby nešla cestou prolamování dalších tajemství advokátních, notářských, auditorských a dalších ve vztahu k finančním orgánům jiným, než ke kterým nás nezbytně váže směrnice. A Ministerstvo financí si to tady lobbisticky obíhá, využívá k tomu Piráty, od kterých jsem opravdu čekal, že budou spíše uskupením, které bude hájit lidskou svobodu, a nebudou nabíhat na to, co se pokouší prosadit Ministerstvo financí. A je mi opravdu líto a pokládám opravdu za nefér, aby ministryně financí jménem vlády - ona jménem nikoho jiného tady nemluví, nemluví tady za resort - jménem vlády říkala "máme kladné stanovisko k návrhu", které jí vláda z toho návrhu vyhodila, a to zcela vědomě a na základě stanoviska svého poradního orgánu, kterým Legislativní rada vlády je.

Takže bych moc prosil, abychom se zamysleli i nad tímto: Máme vládní návrh a ministryně financí se v tuto chvíli pokouší obejít vládu. Nejen nás poslance, ale vládu, která se nějakým způsobem rozhodla a která někam směřovala. To je poznámka obecného charakteru.

Pak bych poprosil, aby se - tak jak už říkal pan poslanec Kalousek, ale já bych chtěl, aby to bylo navrženo jako změna procedury, a je mi líto, že tady není pan zpravodaj, ale s tím se asi nedá nic dělat - aby se o pozměňovacím návrhu, aby se hlasovalo o mém návrhu na změnu procedury. Že se nejprve bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C, což je návrh pana poslance Stanjury, resp. můj vložený do systému, kterého se posléze ujal pan poslanec Stanjura. Ten je ten úplně nejčistší, který říká: pouze implementujeme směrnici.

Myslím, že je férové, aby Sněmovna o něm rozhodla hlasováním. Pokud se Sněmovna rozhodne, že ne, že jde cestou vládního návrhu, je to samozřejmě právo Sněmovny, ale pokládám za trochu nefér, aby se o mém návrhu nehlasovalo jenom na základě toho, že je seřazen někam jinam a že se řekne no, bohužel jste v pořadí, máte smůlu, už o vašem návrhu hlasováno nebude. Pokud tento návrh neprojde, pak se hlasuje o návrhu paní poslankyně Válkové, resp. ústavněprávního výboru, který pokládám za rozumný kompromis, který udržuje mlčenlivost ve vztahu k českým daňovým orgánům a současně zavádí to úzké hrdlo. A velmi vás prosím, abyste nepodpořili lobbistické návrhy pirátské strany, resp. Ministerstva financí, které se pokouší zbourat vládní návrh zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi a poznamenal jsem si jak názor pana kolegy Kalouska, tak jeho k proceduře a jistě se k tomu při projednávání procedury vrátíme.

Nyní faktická poznámka pana poslance Jakuba Michálka a pan kolega Kupka je připraven. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se jenom chtěl vyhranit proti tomu obvinění, že to je nějaký lobbistický návrh. Ten návrh jsem připravil já ve spolupráci s Ministerstvem financí, od kterého jsem si vyžádal různé varianty, jak je možné tuto otázku regulovat. Přednesl jsem ho na ústavněprávním výboru, všichni tam seděli a viděli to. Je to návrh, který vznikl v rámci státu. A lobbistické návrhy, to jsou ty návrhy, co předkládáte vy prostřednictvím pana předsedajícího. Tedy nepředkládáte je prostřednictvím pana předsedajícího, ale návrhy, které připravují banky, advokátní komory apod. A řada z těch věcí, které tady zazněly, byly v některých případech bez hlubší znalosti věci prostě přečteny ze stanoviska České advokátní komory. No advokáti dělají naprosto správně to, co je jejich práce - hájí svoje zájmy. A jejich zájem je, aby nebyli regulováni státem. Samozřejmě budou protestovat proti veškeré regulaci praní špinavých peněz, proti veškeré regulaci daňových úniků apod.

Já si myslím, že ta svoboda, co máme v programu jako pirátská strana, neznamená svobodu prát špinavé peníze a organizovat masivní daňové úniky. To opravdu takhle nelze vykládat. Advokát má už dneska oznamovací povinnost a rozhodně neplatí, že by povinnost mlčenlivosti advokáta byla neomezená.

Takže tolik k panu kolegovi, abychom si rozuměli. A opravdu se mi nelíbí tohle to obviňování z nějakých lobbistických tlaků nebo něčeho podobného, protože jediný lobbistický tlak, který tady máme, tak je od advokátů, jako je pan Sokol apod. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců pirátské strany.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Máme tady ještě další faktické poznámky, kolega Kupka ještě vydrží. Faktická poznámka Marka Bendy, Zbyňka Stanjury, Vojtěcha Munzara. Tak Marek Benda první s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni kolegové, teď bych s dovolením poprosil svého předsedu klubu, aby mi nemluvil na pana poslance Michálka. (K poslanci Stanjurovi, který hovoří spolu s dalšími u lavic pirátské strany.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, já vám odmažu ten čas a požádám sněmovnu o klid a znovu spustím. (Rušno v sále.) Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, pokud diskutujete něco jiného, než je daňový řád, prosím v předsálí! Važme si jeden druhého a nechme ty, kterým bylo uděleno slovo, aby mohli říct svůj názor. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já nepochybuji, že kolegové diskutují daňový řád. Ale chtěl bych jenom zareagovat na to, co řekl pan poslanec Michálek.

Tak za prvé, to není nějaký advokát Sokol, ale je to celé vedení advokátní komory. Jenom abychom si to nezjednodušovali. Stejně tak notářské komory, stejně tak všech ostatních komor.

A za druhé, kdo je lobbista, nerozhodujete prosím vy. Pro mě je stejně nebezpečným lobbistou Ministerstvo financí a finanční úřady proti vůli vlády - a teď říkám znovu a opakuji proti vůli vlády - jako případné komory. To je prostě souboj dvou zájmů a netvařme se, že finanční úřady také nelobbují za to, aby to měly co nejjednodušší, a dokonce v tomto případě přecházejí přes vládu. Tak to pokládám za opravdu nefér říkat, že jedni jsou lobbisti a druzí jsou ti svatí, protože to je stát. Stát má také své zájmy. Já chápu, že se je snaží hájit. Ale tady máme nějaký vládní návrh, a vy ve prospěch Ministerstva financí na základě podkladů Ministerstva financí, na základě toho, že vás k tomu přesvědčili, ukecali - teď nevím, které slovo je správné - se pokoušíte hájit zájmy Finanční správy proti vládě České republiky, proti této Sněmovně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Zbyňka Stanjura, poté Vojtěch Munzar, Marek Výborný, Jakub Michálek. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chci upozornit na chybu v logickém postupu pana poslance Michálka. Neříkejte mi, že nám to psali lobbisti - a druhá věta - vám to psali lobbisti. Tak pro sebe mají jiná měřítka než pro nás. My to jsme schopni napsat sami. Co je lobbistického na návrhu "implementujme čistě evropskou směrnici bez našich domácích vylepšení"? To je lobbistický návrh? To přece umí vyhodit každý, i vy, pane předsedo Michálku, z toho návrhu to, co je navíc. Pokud je správně, já předpokládám, že ano, pokud je správně značná část, která je implementační, a část, kterou si přidává Ministerstvo financí, tak je to velmi jednoduché. To nám nemusí nikdo psát.

Já jsem se včera dočetl zdůvodnění pana předsedy Michálka v tisku, možná nebudu citovat přesně, tak se omlouvám, že to je opatření, které směřuje proti velkým korporacím a agresivní daňové optimalizaci. Takhle nějak jste to formuloval, pane předsedo prostřednictvím pana místopředsedy. A tady jste říkal, že těch 500 tis. nezasáhne malé a běžné. No to zasáhne i malé firmy, 500 tis., i malá firma, když něco nakoupí, může mít DPH 500 tis. a nějaký úředník může usoudit, že by mohla tu daň nezaplatit. 500 tis. je částka, kvůli které nadnárodní korporace mají agresivně daňové plánování? To snad nemyslíte vážně! Když tak tam musíte změnit aspoň měnu. (Smích a potlesk zprava.) Určitě to není 500 tis. korun, to určitě ne. A mluvil o tom Marek Benda. A je mi fakt trapné, že ostatní ministři, kteří hlasovali proti návrhu Ministerstva financí, tady mlčí a nechají říkat ministryni financí: no to je jedno, že to vláda vyhodila, nějaká podezřelá Legislativní rada vlády, tady pan předseda Michálek je přesně v intencích Ministerstva financí. Že pracujete za ně v jejich prospěch, je to legitimní, já to nijak nezpochybňuji, ale vy to vždycky otočíte, 500 tis. korun - (Předsedající upozorňuje na uplynutí času k faktické poznámce.) Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Vojtěch Munzar s faktickou poznámkou. Ještě než mu udělím slovo, konstatuji došlou omluvu z jednání pana ministra kultury Ilji Šmída z naléhavých pracovních důvodů. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Ještě jednou dobrý den. Já zase prostřednictvím pana předsedajícího chci zareagovat na to, co řekl pan předseda Michálek. Vy to tady skrýváte za boj se špinavými penězi, ale ta formulace je skutečně takováto: skutečnosti nasvědčující tomu, že nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti. Nemluví se tady o velkých korporacích. Dopadne to v takovémhle případě - ten výklad bude nejhorší, co jsem tady řekl, a skutečně si myslím, že to tak bude, bude nejhorší vůči těm daňovým subjektům. A vy nemůžete garantovat, že to tak nebude. Neexistuje tady zpřesnění v tom vašem pozměňovacím návrhu, neexistují kontrolní mechanismy. A skutečně vy tím jdete proti Listině základních práv a svobod. Protože už dneska advokáti mají povinnost nahlásit praní špinavých peněz. Ale vy toto právo na ochranu soukromí ubíráte, přidáváte jim další povinnosti, dáváte možnosti a práva Finanční správě a to jde skutečně proti ústavně zaručeným právům našich občanů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Marek Výborný, také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já jsem chtěl původně vystoupit až v řádné rozpravě, ale kolega Michálek mě vyprovokoval, protože tady skutečně odlišme věci, které jsou na stole. Přece jsou tady jakási jasně definovaná Ústavou chráněná práva, nikoliv advokátů, nikoliv notářů, nikoliv exekutorů a dalších, ale občanů, těch klientů. A vy tím, že spolupracujete... A mě mrzí, že tady není ministr spravedlnosti, aby se k tomu vyjádřil, protože ten by tady měl vystoupit a říct jasně stanovisko za Ministerstvo spravedlnosti. Protože mně přijde, že jeden resort ve spolupráci se skupinou Pirátů, která tady vede nějakou svatou válku za rádoby prospěch občanů... Ale to skutečně není prospěch občanů.

Tady dochází k prolomení toho, co je Ústavou chráněno. A je naší povinností toto respektovat. Pokud toto bude prosazeno, stejně všichni víme, že se k tomu okamžitě bude vyjadřovat Ústavní soud. Vezměme to prosím v patrnost a tyto naopak z mého pohledu lobbistické snahy jedné skupiny tady musíme odmítnout.

Já bych chtěl za klub KDU-ČSL říci teď tady jasně, aby bylo postupováno dle procedurálního návrhu kolegy Marka Bendy, a v případě, že neprojde to, co podle nás je nejčistší, tzn. pojďme pouze implementovat a nic víc, protože tady se opět snažíme být papežštější než papež a využít jedné normy k tomu, abychom prosadili nějaké své zájmy nebo zájmy Finanční správy, tak pokud toto neprojde, tak potom podpořme rozumný kompromisní návrh paní kolegyně Válkové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka zpravodaje. Pan poslanec Jan Volný se přihlásil s faktickou poznámkou, připraví se k faktické poznámce pan poslanec Václav Klasu. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji panu předsedajícímu za slovo. Vážení kolegové, kolegyně, nebudu tu mluvit ani zleva, ani zprava, jenom shrnu nějaká fakta, která cítím já jako poslanec Volný.

Jedna věc je, že je opravdu nelogické, pokud se dnes usneseme, a nejspíše se budeme muset usnést, že tyto citlivé informace, nebo tyto informace budeme dávat na požádání kolegům z daňových správ i zahraničních států, tak mi opravdu dává nelogické řešení, abychom neumožnili našim orgánům a našim správcům daně tyto informace získávat.

Druhá věc, která mi trošičku leží v hlavě, je, proč 15 velice významných států, které již mají tuto implementaci za sebou a schválily ji, v rámci schvalování této implementace schválily právě to, že budou dostávat i jejich orgány tyto informace z těchto kanálů a i bez toho úzkého hrdla, které tam pan kolega Michálek dal, tzn. těch půl milionu. Ony to mají opravdu za dvacetikorunu.

Třetí věc je argument, že se tam mluví i o nějakém budoucím neplacení daně nebo budoucím výhledovém problému, který by se měl řešit a ohlašovat. No samozřejmě, vždyť tento atribut je prevence proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Tak potom pokud se to už uskuteční, tak co je o prevenci? Pokud tedy jde o prevenci, tak se musí umět sáhnout i v době, kdy to ještě není dokonáno, protože potom, když to budeme řešit, jestli zbraně už budou někde na Dálném východě, tak je to naprosto zbytečné. Mně to prostě logiku dává a já si myslím, že bychom ten pozměňovací návrh (upozornění na čas) pana Michálka měli podpořit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, také pro vás platí, že je potřeba dodržet čas k faktické poznámce.

Přečtu přihlášené k faktickým poznámkám. Pan poslanec Klaus, Michálek, Langšádlová, Zahradník, Bartoš, Benda. A řádně přihlášení. To aby řádně přihlášení, pan poslanec Kupka, Skopeček a Ferjenčík věděli, že tedy mají... A pan předseda Bartoš se hlásí s faktickou, nebo s přednostním? Jestli s přednostním právem, tak před panem kolegou Kupkou, protože faktické poznámky jsou i před přednostním právem. Tak jedině po kolegovi Bendovi. Ale připomínám, že je potřeba se přihlásit elektronicky k faktické poznámce.

Pan poslanec Václav Klaus. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klaus: Děkuji. Jenom krátce k těm emocím. Všimněte si, s jakou nenávistí v hlase vyslovuje pan poslanec Michálek slova "advokát Sokol". Takoví jako advokát Sokol. Poslanec Parlamentu útočí na bezúhonného občana České republiky, který platí daně atd. (Smích v sále). Smějí se tomu tady u pultíku, podobně jako nějaká jiná hnutí se tady smávala v minulosti. Tak vás jenom upozorním, že ani Urválek, ani K. H. Frank neprolomili zcela mlčenlivost advokátů. Vy zavádíte něco podobného a ještě se tady tomu vesele řehtáte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jakub Michálek také s faktickou poznámkou. Máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já to vezmu opravdu velmi věcně. Zazněla tady otázka na kontrolní mechanismy. Ty kontrolní mechanismy jsou zabudované v návrhu, který schválil nebo doporučil ústavněprávní výbor. Jednak došlo ke změně, že původně si mohly ty informace vyžádat všechny finanční úřady, podle toho pozměňovacího návrhu si je může vyžádat pouze Generální finanční ředitelství, čili jeden úřad v zemi, který by na to měl být specializovaný a který samozřejmě v případě, že dojde k nějakým žalobám, že se to dostane ke správnímu soudu, a je tam i ochrana ve správním soudnictví.

Dále tam je podle § 58 odst. 3, že správce daně předtím, než si tu informaci vyžádá, tak se ji bude snažit získat jiným způsobem, čímž by taky měla být omezena část případů, kdy se to bude využívat. Dále tam je, že ty informace budou vyžádány formou výzvy, takže ta taky vyžaduje nějaké odůvodnění, byť samozřejmě v těch daňových řízeních to bývá poměrně stručné. Dále tam je, že se to bude vyžadovat prostřednictvím České advokátní komory, která by měla ohlídat, že nebude docházet ke zneužívání, a pokud nebude ta žádost řádně odůvodněna nebo tam bude jiné podezření na nezákonnost, tak může doporučit tomu advokátovi, aby se bránil u správního soudu.

A poslední věc, kterou jsme tam dali, která je opět nad rámec toho, jak to mají všechny evropské státy, které to implementovaly, je, že tam je ten limit, že to skutečně dopadne pouze na podezření z daňových zločinů. A ta formulace "skutečnosti nasvědčující", no to je úplně stejné jako v trestním řádu. Na tom není už opravdu nic nového, je to úplně stejné, jako je to v trestním řádu.

Takže ty kontrolní mechanismy jsou tam zabudované, jsou tam pevně a věříme, že k tomu zneužívání docházet nebude.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Heleny Langšádlové. Máte slovo k faktické poznámce, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych si opět dovolila takovou poznámku obecnou k implementaci evropských směrnic. Když jsme tady o tom hovořili minule, tak paní ministryně, a za to díky, mě poučila, že obecně při implementaci ten text, který je implementován, nebo ten text, který se týká implementace, je podtržen. Udělala jsem si takový test mezi poslanci napříč a zjistila jsem, že to většina z nás opravdu, nebo téměř všichni, nevěděli. To je naše chyba. Ale přesto bych chtěla moc poprosit. Já si myslím, že bychom měli hovořit o tom, jestli v případě implementace směrnice nemít zde pouze tu čistou implementaci a ty ostatní úpravy nemít v jiných návrzích, protože možná by se projednávání těch bodů, kde je napsán vždycky ten návrh zákona EU, výrazně urychlilo, byť vím, že implementace umožňuje různé alternativy pro členské státy. A pokud tomu tak nebude, tak bych přesto byla velmi ráda, kdyby i v textu důvodové zprávy, v tom vyhodnocení, tak jak je tady známe k jiným případům, jestli je to kompatibilní s něčím, s nějakým nařízením, aby i v té důvodové zprávy byl jednoznačně odstavec, který nás vlastně uvede do toho, která část navrhovaného zákona je opravdu implementací a která část je něčím navíc, tak jak to známe v jiných hodnoceních v důvodových zprávách. To není nic proti ničemu, jenom by to výrazně zpřehlednilo projednávané návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Mám před sebou ještě čtyři faktické poznámky a pak přednostní právo paní ministryně. Nyní pan poslanec Jan Zahradník s faktickou poznámkou a po něm pan poslanec Ivan Bartoš také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, když se tady v této Sněmovně jedná o prolamování svobod, tak to vždycky vzbuzuje bouřlivou diskusi. V minulém volebním období takovouto diskusi vzbudilo prolamování domovní svobody, když jsme v zákoně o ochraně ovzduší dovolili kontrolorům lézt do soukromých domů a bytů a kontrolovat, čím kdo topí ve svých kamnech. Sněmovna to schválila po bouřlivé diskusi, dokonce tuto neblahou praxi potvrdil i Ústavní soud. Všichni si na to zvykáme, nikdo proti neprotestoval, proti tomu porušování této svobody, ani dneska proti tomu neprotestuje.

Dneska tady máme porušování svobody občana, aby při řízení před soudem byl zastupován advokátem, který bude ctít a muset ctít zásadu mlčenlivosti, o všem, co se od toho občana dozví. A opět se můžeme ptát, kde jsou všichni ti aktivisté, všichni ti ochránci lidských práv. Proč proti tomuto nedemonstrují všichni ti ochránci svobod, jindy tak agilní? Prostě mlčí, tedy tím pádem s tím souhlasí a nevědí, že se to někdy může obrátit i proti nim.

A navíc ještě jedna věc. Navrhuje to strana Pirátů, tedy strana, která založila svoji existenci kdysi dávno na tom, že existuje podle jejich názoru svoboda čerpat z duševního vlastnictví jiných osob neomezeně a kopírovat a stahovat a čerpat ze všech možných zdrojů bez omezení. (Potlesk několika pirátů.) A nyní tedy předkládají návrh, který jednu ze základních občanských svobod významně omezuje. Je mi to s podivem a jsem zvědavý, jak se k tomu třeba teď budou vyjadřovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám, pane poslanče, za dodržení času k faktické poznámka. Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Bartoše. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jenom rychle vyklíruju. My jsme byli založeni s postulátem, že dbáme právě na ochranu soukromí člověka ve 21. století a na svobodné šíření informací a hledání vyváženosti mezi těmito dvěma zájmy.

V rychlosti bych chtěl reagovat na tři věci. První je nepravda, která tady zazněla o jakémsi pokoutním připravování lobbistického návrhu s Ministerstvem financí. Když se podíváte do našich transparentních systémů, do systému Redmine, kde evidujeme svoje kroky, tam je ten postup i v důvodové zprávě naprosto jasně řečený. Jakub Michálek na výboru přednesl svůj názor, že by tam chtěl tuto věc doplnit, a následně žádal ministerstvo o součinnost, což je v legislativě v České republice běžné.

Za druhé mi přijde až směšné, že by nás někdo nařkl z nějaké servility vůči hnutí ANO, Andreji Babišovi nebo Ministerstvu financí. My jsme byli velmi kritičtí v řadě legislativy předchozí vlády.

A za třetí pokud tady někdo hovoří o nějakém předjímání a lítají tady emoční slova a bezprecedentní a jasně protiústavní - my sami jsme několikrát, a třeba i s kolegy z ODS, předkládali podnět k Ústavnímu soudu proti něčemu, o čem rozhodla Poslanecká sněmovna. Někdy jsme uspěli, někdy jsme neuspěli, ačkoli jsme s tím nesouhlasili, například v případu Ministerstva financí a v boji proti hazardu, kde byla blokace webových stránek. Tak to prostě je. Pokud tady zaznívá něco o protiústavnosti, jsme plně v souladu s tím, že pokud se to někomu nebude líbit, tento náš pozměňovací návrh, může se obrátit na Ústavní soud a jeho rozhodnutí my potom budeme respektovat. Ale my jsme tedy údajně mladí a naivní, ale argumentujeme tady věcně, zatímco já zde slyším spíše nějaké přání, nebo emoční vyjádření, či nějaké takové trošku divadýlko, možná pro diváky, nebo do záznamu.

Buďme prosím věcní a předkládejme fakta, která jsem tady řekl včetně toho, jak probíhala příprava. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, i vám uplynul čas k faktické poznámce. (Potlesk několika pirátů.) Nyní tedy pan poslanec Marek Benda s faktickou a paní poslankyně Válková také s faktickou poznámkou. A paní ministryně potom s přednostním právem - mám zaznamenáno. Pan kolega Benda - faktická poznámka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy a pánové, krátká reakce na to, co tady teď zaznělo ve faktické poznámce od pana předsedy Bartoše. Já jsem vás nijak neobviňoval z toho, že jste nějak servilní vůči hnutí ANO nebo vůči Andreji Babišovi. Já tvrdím naopak, že Andreje Babiše obcházíte, že se spojujete s Ministerstvem financí proti vládě. To byla kritika, kterou jsem použil. Ale kvůli tomu bych se nehlásil.

Chtěl jsem poprosit o jednu věc, a zejména po vystoupení pana zpravodaje, ale kolega Michálek to udělal už několikrát také. Nemluvme prosím o praní špinavých peněz a financování terorismu. To nemá s tímto vaším návrhem nic společného. Praní špinavých peněz a financování terorismu je pod FAÚ, týká se ho směrnice AML a dnes je možné bez problémů sledovat... Všechny ty průlomy jsou učiněny v rozsahu, kterým nás k tomu váže směrnice AML. To, o čem vy se bavíte, jsou možná potenciální běžné daňové úniky, ale nikoli to, co postihuje směrnice AML.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Paní poslankyně Helena Válková také s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěla jenom věcně upřesnit to, co jsem tady předtím řekla v obecné poloze, protože jsem zaslechla, že by bylo dobré být také konkrétní, od pana Bartoše, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Čili ty země, které netransponovaly tu směrnici tak, jak zde bylo řečeno, to znamená jako údajně my bychom udělali, kdybychom přijali návrh pana poslance Michálka, tak je to Německo, Rakousko, Francie, Španělsko. Takže to jsou země, které mají systém kontinentálního práva, ne anglosaského práva jako Velká Británie. A není pravda, že tyto země by šly nad rámec směrnice.

Takže by bylo dobré se držet opravdu věcných faktů a nemást poslance, kteří třeba nemají zrovna tuhle problematiku tak nastudovanou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji také za dodržení času k faktické poznámce. Ještě pan poslanec Michálek s faktickou poznámkou, poté s přednostním právem paní ministryně financí. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Opravdu jenom velmi faktická. Není pravda, že by spolu směrnice AML a DAC 5 nesouvisely. Ve směrnici DAC 5 je výslovný odkaz na směrnici AML, a to právě pro účely stanovení toho okruhu údajů, které se poskytují. To znamená data o obchodních transakcích. To byla reakce na kolegu Bendu. Teď ho tady nikde nevidím, takže to bylo asi zbytečné. Ale abychom udrželi diskusi prostě v nějakém rozumném rámci a abychom se opírali o fakta a dokumenty. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka paní kolegyně Válkové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Jenom jsem chtěla říci, že právě ta Francie, Německo a Španělsko omezily tu transpozici na praní špinavých peněz.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Také děkuji. Nyní pan poslanec Munzar také s faktickou poznámkou. Paní ministryně je velmi trpělivá, čeká na svou příležitost. (Paní ministryně vstává.) Ještě ne, ještě pak kolega Munzar s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já mám také faktickou poznámkou ještě teď na vystoupení právě proběhnuvší pana předsedy Michálka, prostřednictvím pana předsedajícího. Ano, směrnice DAC 5 obsahuje odkazy na AML. Ale váš návrh jde nad rámec této směrnice, takže se netýká ani DAC 5, ani AML. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní ministryně financí s přednostním právem, poté pan poslanec Martin Kupka řádně přihlášený do rozpravy. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, budu se snažit být věcná a stručná.

Nejdřív k poznámce pana poslance Bendy o obcházení vládního návrhu. My jsme skutečně, a já vím, o čem mluvím, protože jsem procházela celým tím návrhem v pozici náměstkyně, a vím, že jsme dvakrát byli na Legislativní radě vlády, nepochodili jsme a ustoupili jsme. Dostali jsme stanovisko, kde Legislativní rada vlády měla pochybnost o testu proporcionality, takže jsme ustoupili a na vládu jsme šli s návrhem, který se týkal u těchto profesních komor pouze mezinárodní spolupráce při správě daní. Ale tento test proporcionality je vlastně tím, že pan poslanec Michálek navrhuje limit 500 tisíc korun, tak je vyřešen. A já, nezlobte se, budu vždy podporovat, ten pozměňovací návrh se objevil vlastně na ústavněprávním výboru poprvé, budu podporovat to, co je racionální, bez ohledu na to, co kdo navrhl.

A co se týče spolupráce na pozměňovacích návrzích, toto jsem podporovala vždycky už jako náměstkyně. Je řada opozičních poslanců, nebudu je jmenovat, nejen v Poslanecké sněmovně, ale i senátorů v Senátu, se kterými jsme spolupracovali na technické přípravě legislativních návrhů, pozměňovacích návrhů, a i třeba poté jsme nesouhlasili. To je v pořádku. Ale pro nás je lepší se podílet na přípravě technického návrhu, aby byl legislativně správně, než potom prostě mít nějaké problémy za předpokladu, že ten návrh bude schválen. Takže to je legitimní proces, který běžně funguje. A přiznejme si na rovinu, prostě nehledejme za tím žádný komplot. On tam žádný není. Já vím, jak to celé bylo. Ale přiznejme si prostě, že zvítězil zdravý rozum, což jsem ráda.

K poznámce paní poslankyně Langšádlové. Ono to cílí spíš obecně k legislativním pravidlům vlády. Skutečně je to tak, jak jsem řekla už na minulém jednání Poslanecké sněmovny. Vždycky ta implementovaná část je podtržená, ukládají to legislativní pravidla. Ono by se to nemohlo dostat ani dál, protože by to nepustily jednotlivé komise a Legislativní rada vlády. Já se nebudu vyjadřovat obecně, jak je to v důvodových zprávách jiných zákonů, ale v našem je to určitě popsáno dobře, protože i pan předseda Kalousek uvedl, že jsme to nikdy nezastírali, takže to asi bylo všem jednoznačně zřejmé.

Malá poznámka, já se opravuji. Při svém minulém vystoupení jsem řekla, že AML směrnici tu máme od roku 2008. Bylo to v zápalu boje. Máme ji tady od roku 1996, abych byla úplně přesná.

A teď prosím k paní poslankyni Válkové. Omlouvám se, není to pravda. Nemám tady bohužel vyjeto Španělsko, to jsem si nějakým způsobem nevyjela, ale budu číst Francii. Francie je typická země, která šla implementovat nad rámec, takže podklady, které vám připravili, paní poslankyně, nejsou správné. Od 1. ledna 2018 má francouzská daňová zpráva možnost se obrátit na finanční instituce, reglementované profese - advokát, soudní úředník apod., na kasina atd. se žádostí o poskytnutí informací držených těmito osobami v souladu se zákonem AML i pro účely vnitrostátní správy daně. Sankce je tam 10 tisíc eur.

Co se týče Španělska, omlouvám se, to jsem si nevyjela, ale ještě v rychlosti si najdu Německo. DAC 5 byl implementován prostřednictvím zvláštního německého zákona. Na internetu je používána zkratka pro to StUmgBG, sbírkové číslo má 1682 a ve sbírce byl zveřejněn v červenci 2017. Dochází k výraznému zpřísnění oznamovací povinnosti. Byl uzákoněn 10% práh u přímých i nepřímých podílů na zahraničních kapitálových společnostech. Při překročení tohoto prahu vzniká oznamovací povinnost německých poplatníků vůči německé daňové správě. Oznamovací povinnost je také zpřísněna u výše zmíněných dalších firem. Týká se všech společností mimo EU, EHS nebo Švýcarska. Podmínkou není výše podílu, ale podstatný nebo rozhodující vliv v Německu usedlých investorů. V podstatě tolik.

Nemám tu Španělsko, omlouvám se, ale Španělsko šlo také implementovat nad rámec. Takže upřesňuji jenom informace, které tu byly řečeny.

Ještě malá poznámka. Nad rámec vůbec projednávání DAC 5 k paní poslankyni Kovářové, bohužel tu není, ale ona hovořila o tom, jestli bych podpořila, aby podíl samospráv na sdílených daních dosahoval alespoň evropské úrovně 30 %. On jí dosahuje. Této hranice v podstatě Česká republika dávno dosahuje. Obce dostávají ze sdílených daní 23,58 %, kraje 8,92 %, což je dohromady 32,5 %. V loňském roce ten podíl činil 30,32 % a v roce 2018 se odhaduje, že daňové příjmy obcí budou tvořit 73 % jejich rozpočtu. Jenom pro vaši informaci, daňové příjmy obcí a krajů dlouhodobě narůstají a nepřestanou růst i v následujícím - tomto roce. Za poslední čtyři rozpočtové roky 2015-18 došlo k nárůstu daňových příjmů obcí o 54 mld., což je o 31 %, a krajů o 19 mld., což je o 37 %.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké dopoledne. A nyní s faktickými poznámkami mám dva přihlášené, takže požádám nejprve pana Válka o faktickou poznámku a připraví se paní poslankyně Helena Válková. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Já bych chtěl ústy pana předsedajícího ujistit obě dvě diskutující strany, že se poctivě snažím chápat, kde je problém, a nedaří se mi to, za což se hluboce stydím, a nesmírně, nesmírně bych ocenil a podpořil bych to, co řekla paní poslankyně Langšádlová, kdybychom oddělili to, co je opravdu implementace směrnice, kde nemám vůbec důvod diskutovat o tom, že se něco implementuje v tom rozsahu, co je doporučené, a to, co je nad rámec této implementace. Tak já tady slyším od jedné strany, že bychom měli implementovat jenom tu směrnici a ne to, co je nad rámec, od druhé strany zase slyším, že se implementuje jenom ta směrnice. Tak někdo nemluví úplně přesně to, co já považuji za pravdu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. A další v pořadí je paní poslankyně Helena Válková a připraví se s další faktickou poznámkou pan poslanec Adam. (Správně Adamec.) Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Já bych chtěla jenom pro upřesnění. Paní ministryně, já se omlouvám, ale opravdu už z té citace, kterou jste tady před chvílí pronesla, je zřejmé, že ta jednání ve vztahu, kterým transponovaly a upravily svoji právní legislativu země, jako je Německo nebo Francie, se týkala vždycky zahraničního prvku, týkalo se to obchodních korporací a týkalo se to věcí, které souvisejí nebo by mohly souviset s podezřením z praní špinavých peněz. To jsem měla na mysli. Panem poslancem Michálkem navrhovaná novela míří na něco jiného. To zde bylo také řečeno. A to možná je i nepřímá odpověď na otázku položenou mým předřečníkem, který se tázal, kde je hranice mezi tím, co musíme implementovat, a tím, co nemusíme, můžeme, a ta druhá strana říká: vlastně nemůžeme, protože to neobstojí v tom testu proporcionality.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, paní poslankyně, a další v pořadí je pan poslanec Adam s faktickou. (Posl. Adamec: Adamec!) Pan poslanec Adamec. Omlouvám se. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vidím, že mi nemůžete přijít na jméno, ale já to snesu.

Chtěl jsem tady zareagovat na paní ministryni, když říkala, že daňové příjmy obcí rostou. V době ekonomického růstu by to bylo podivné, kdyby ne. Ale já si myslím, že takové to zaklínání, co vy, obce, chcete, vždyť vám rostou daňové příjmy?! Tak je potřeba to vysvětlit, protože ony rostou daňové příjmy obecně ve státě. To je propojená nádoba. Co je potřeba říci, a já bych rád, aby se to tak používalo, že ty poměry rozdělení zůstávají až na výjimky stejné. To znamená, rostou příjmy i státu. A to si myslím, že je potřeba tady říkat. A až na výjimky, když jsme měnili v oblasti DPH daňový příjem, resp. podíl z RUDu krajům v jednom roce - myslím, že to bylo o procento, a v dalším roce, teprve až když se to hodilo, tak obcím, tak nic jiného se nestalo. Je to pořád stejné, tak si to řekněme na rovinu, akorát že je ekonomický růst, stát vybírá daně, což je dobře, a tady daně se přerozdělují v neustále stejných poměrech. Já bych velmi nerad, až tady pak bude nějaký boj o rozpočtové určení daní, o případné možné přerozdělení, což také je problém, protože je to pořád jedna kupička, která se jenom přehrabuje z jedné části na druhou, tak abychom si to úplně vyjasnili a neříkali, že obce mají peněz dost. Takhle to, prosím vás, není a považoval jsem za nutné vám to vysvětlit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. A vrátíme se tedy do obecné rozpravy a mám tady přihlášeného pana poslance Martina Kupku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já bych rád obrátil znovu pozornost k textu toho pozměňovacího návrhu: v případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje a dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti. Znovu zdůrazňuji: skutečnosti nasvědčující tomu. Myslím, že všichni, i ti, kteří nemají velké právní vzdělání, tak tuší, že tohle je opravdu vágní formulace, a pro mě to je samo o sobě důvod, abych pro takový pozměňovací návrh nehlasoval a hlasovat nemohl, protože zákony nemají být vágní. Takhle vágní formulace totiž přirozeně vytváří prostor k velmi široké interpretaci, otevírá prostor pro to, aby se dále rozšiřoval jako základní princip nikoliv presumpce neviny, ale presumpce viny, kdy za každým rohem hledáme nutně nějaké zlo, nějakou špatnost, nějakou nekalost.

Jsem přesvědčen o tom, že i se sebelepším a sebepoctivějším bojem proti daňovým únikům není možné omezovat ústavní práva. A je také jasné, že v tomhle případě se tu opravdu o omezení ústavních práv občanů jedná. Pokud se prolamujeme do mlčenlivosti advokátů a také pokud zasahujeme důvěrnost vztahu mezi advokátem a jeho klientem, tak prostě zasahujeme do oblastí, které chrání Ústava, a dělat to nemáme.

Je navíc jasné, že nežijeme mimo čas a prostor. Že žijeme v době, kdy prokazatelně dochází ke zneužívání zajišťovacích příkazů, dokonce to konstatovaly soudy. Je známá celá řada případů, kdy např. Finanční správa dodatečně nezákonně doměřila vyšší daň. Známý je případ společnosti Vyrtych, kde se jednalo o 24 milionů korun, a to proto, že ta firma čelila nedoplatku ve výši 9 milionů korun od svého subdodavatele, a spravedlnost v tom případě zjednal až Nejvyšší správní soud, a to po sedmi letech.

Je jasné, že základním úkolem státu není jen zajistit výběr daní, ale že základním úkolem státu je také chránit občany, chránit svobodu občanů a chránit občany před chybami, ke kterým dochází i v případě úřadů, i v případě soudů. Proto má právní řád tolik různých pojistek a je postavený na principu vah a protivah. A v okamžiku, kdy se to odehrává, předkládá se návrh, který evidentně tu rovnováhu prolamuje a najednou straní presumpci viny, straní tomu, že dostávají prostor ti, kteří i v případě, že ten dotyčný třeba má už jenom opravit chybu, má mu to poradit daňový poradce, tak je dopředu vlastně vinen, protože by vlastně mohl způsobit nedoplatek. Mohl by nezaplatit daň.

Myslím, že korunu všemu tomu, pro mě alespoň, dal příspěvek pana poslance Volného, kdy to vypadalo, jako bychom v rámci prevence trestných činů měli málem zavírat všechny, kteří se chovají podezřele nebo někdy v budoucnu mohou něco spáchat. Přeloženo do řeči toho pozměňovacího návrhu by to znamenalo, že bychom vlastně měli pozavírat všechny, u nichž přijdeme na skutečnosti nasvědčující tomu, že dochází nebo v budoucnu možná dojde k nějakému trestnému činu. Nechtěl bych žít ve státě a nechci žít ve státě - proto také tady vystupuji v případě této debaty - nechtěl bych žít ve státě, který opravdu dál snižuje důvěru lidí v to, že je stát také ochrání. Že je ochrání před chybami úřadů, soudů, že je ochrání třeba také v tomhle případě i před tím, že mohou spáchat sami chybu a mohou ji opravit. Tak pevně doufám, že při schvalování a jednání dál o tom zákoně se vrátíme zpátky k té původní formulaci a budeme zvažovat, do jaké míry je konkrétní a do jaké míry je vágní. Skutečnosti nasvědčující tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje, dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji, panu poslanci. A mám tady opět faktické poznámky. Mám tady dvě. Takže jako první v pořadí požádám pana poslance Volného a připraví se pan poslanec Juříček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. Já bych chtěl reagovat prostřednictvím předsedajícího právě na mého předřečníka. No, samozřejmě, vždyť se jedná o zákon nebo o proceduru, která by měla řešit prevenci těchto činů. Proto samozřejmě i to podezření z toho, že by se mohl spáchat tento trestný čin, se musí už řešit. A samozřejmě, prosím vás, jestli dostane policie echo všude na světě, že nějaký člověk, nějaká skupina nakupuje v drogerii velké množství látek, z kterých se dá vyrobit bomba a nechat vyhodit půl náměstí, tak samozřejmě zasáhnou a nebudou čekat, až ti teroristé vyhodí to náměstí. A potom řeknou no tak my jsme zasáhli, protože už se stal skutek. To přece je naprosto logické. Nehledě na to, že z toho Německa se nás také budou ptát na tyto informace. Ne až ty peníze budou někde na Dálném východě nebo až se zpronevěří, ale protože budou mít podezření, že by tam mohly odtékat. Samozřejmě, je to o prevenci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A dalšího v pořadí požádám o vystoupení pana poslance Juříčka a připraví se pan poslanec Stanjura. Mám faktickou poznámku pan poslanec Juříček a potom mám v pořadí vás. Děkuji. Takže pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Dámy a pánové, víte, já podnikám v řadách zemí světa a musím říct, že - a teď vůbec nezpochybňuji řadu různých pochybení, která v oblasti daní se tady v České republice stala, a že soudy fungují pomalu atd. Ale nicméně takový liberalismus, jako je v České republice, já nikde nevidím. Samozřejmě určitě se nebudeme srovnávat s Čínou, kde mám fabriku, nebo v Rusku, ale mám i fabriku ve Spojených státech anebo v Německu, a můžu vám říct, že všechny ty principy, které se uplatňují v těchto bezpochyby úctyhodných zemích, jsou mnohem přísnější než ty, co uplatňujeme v České republice.

A zpátky k tomu zákonu. Já jsem u řady diskusí byl a mohu vám říct, že právě tou širokou diskusí s řadou různých aktérů se dospělo k tomu, co je teď vlastně předmětem dnešní diskuse. Velmi vítám to, co udělali Piráti, prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec Michálek, protože to je právě to, abychom dokázali vyřešit ta podezření, která mohou vést k těm různým daňovým únikům, a zároveň je nutné si uvědomit, že tam je jasný filtr, který Česká advokátní komora může poskytnout, nebo nemusí poskytnout na základě těch informací, které od nich budou žádány. Takže já si myslím, že je to velmi vyvážené a velmi rozumné pro to, abychom se vyrovnali s ostatními zeměmi, které jsou mnohem v tomhle směru spravedlivější, přísnější. A ta prevence, když nám peníze utečou, tak už neuděláte nic. Ve chvíli, kdy se to podezření potvrdí prostřednictvím informací z advokátu, tak pak je ještě šance ty peníze zastavit. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já chci reagovat na vystoupení pana zpravodaje. To srovnání prostě kulhá. My tady mluvíme o podezření, že někdo nezaplatí daně, a on z toho dělá, že někdo vyrábí bombu a terorismus. O tom přece není vůbec sporu, o tom případu, o kterém vy jste mluvil. Tak buď se bavíme o boji s terorismem, a to všichni souhlasíme, anebo o podezření, že někdo nezaplatí daně. Podezření. To je to klíčové. Nebo vy chcete říct, že ten, kdo nezaplatí daně, vyrábí bomby? V dikci to, co dneska poslouchám, tak každý, kdo používá advokáty, daňové poradce, auditory, je vlastně podezřelý. Že jsou ty profese, které to kryjí. A zejména zaznívá z úst těch, kteří tady dlouhodobě propagují velké firmy a velký kapitál. No to je fakt docela komické! Copak malý český podnikatel provádí agresivní daňovou optimalizaci? Co by tak asi optimalizoval?

A když už mluvíme o těch zahraničních příkladech, pro pana poslance Juříčka prostřednictvím pana předsedajícího, tak zrovna v této chvíli čtu, jak velké americké firmy neplatí daně, zejména z IT oblastí, a jak Evropská komise uvažuje uvalení celoevropské daně pro ty firmy, které to mají tak přísnější než my. Právě ze Spojených států. Tak používejme argumenty, které sedí, a ne takové ty obecné. U nás je všechno špatně, my jsme moc liberální. V naší zemi jsme moc liberální? Kdo má tolik předpisů a regulací? Tak se bavme konkrétně o tom, kolik kdo má regulací. Za jak dlouho založíme firmu ve Spojených státech, v Německu a za jak dlouho v České republice. Kde je to víc liberální a kde není. To jsou relevantní argumenty.

Tady se dává proti vůli vlády, proti vůli Legislativní rady vlády návrh, který říká, že všichni jsou podezřelí (upozornění na čas), proto to musíme zkoumat. Tak jediné doporučení je: všichni dejte dopředu státu půl milionu (upozornění na čas), a pak nebudete podezřelí. Dopředu, aniž by to ten stát chtěl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu předsedovi. A vrátíme se zpátky do obecné rozpravy. Takže pan poslanec Skopeček, prosím o vystoupení. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Dobré dopoledne. Děkuji za slovo. Já tu novelu odmítám, nejen kvůli tomu pozměňujícímu návrhu, který tady vzbudil tolik emocí, a de facto mluvíme jenom o něm. Nicméně výhrady k té normě jsem poměrně obšírně sdělil při předcházejícím čtení. Ten hlavní argument byl, že podle mého názoru až téměř s obsesí se zabýváme tím, abychom hledali represivní nástroje, které by postihovaly agresivní daňové plánování nebo daňové úniky, ale takřka vůbec se nevěnujeme problému našeho složitého daňového systému. Nezabýváme se tím, jak ho zjednodušit. Kdybychom aspoň polovinu energie, kterou vynakládá Ministerstvo financí na hledání všemožných represivních nástrojů, věnovali zjednodušování daňového systému - a podívejme se, jak třeba zákon o dani z příjmu podle počtu slov se exponenciální řadou zvětšoval od 90. let - tak kdybychom věnovali úsilí zjednodušování, tak vám garantuji, že daňové úniky klesnou velmi výrazně. Ale jak říkám, o tom jsem hovořil při předcházejícím čtení.

Chtěl bych se vyjádřit především k návrhu pana Michálka, který považuji opravdu za neuvěřitelný. Podle mého názoru je to ve Sněmovně v tomto funkčním období vůbec nejvýraznější a nejzávažnější snaha, jak se nabourat do soukromí a jak nabourat svobodu občanů, stejně jako je to podle mého názoru obrovská rána principům právního státu, protože ač nejsem právník a nestudoval jsem hluboce teorii práva, podle mého názoru mlčenlivost advokátů mezi základní principy právního státu prostě patří.

Musíme si uvědomit, že my tady ve Sněmovně máme obrovskou moc vstupovat do soukromí spoluobčanů, máme obrovskou moc omezovat svobody, nicméně bychom měli vážit na lékárnických vahách, kdy to udělat a kdy ne, kdy to pro stát smysluplné je, kdy to není a kdy je tou větší hodnotou svoboda občana a ochrana soukromí. Každý tu bilanci bude mít trošku jinou. Někdo lpí na svobodě a soukromí jako já více, někdo méně, nicméně pro každého z nás by to mělo být vždycky o tom, třikrát se rozmyslet a jednou říznout, pokud se bavíme o svobodě občanů.

Když se bavíme o tomto zákoně, představme si situaci, že bychom do každé ulice dali nějakou kameru, do každé advokátní kanceláře bychom dali odposlouchávací zařízení, do každé firmy bychom dali odposlouchávací zařízení, každý bychom měli povinnost navzájem se udávat, své rodinné příslušníky. Bezesporu by taková opatření vedla k tomu, že by se snížila v České republice kriminalita, a to nejen v oblasti daňových úniků. Ale máte pocit, že ta cena, kterou bychom za to zaplatili, za větší bezpečí, by byla adekvátní? Já si to nemyslím, já v takové zemi žít nechci. Já chci žít v zemi, kde klient bude mít nadále důvěru ke svému advokátovi, kde bude ochrana advokátního tajemství a kde nebudeme těmito neuvěřitelnými návrhy budovat toho big brothera, který nám tu už pár let roste, a tohle je velmi výrazný krok, abychom se k němu zase přihlásili.

Apeluji na všechny poslance, vezměte rozum do hrsti. Není to jenom nějaká technická právní nebo ekonomická debata o tom, jak bránit daňovým únikům. Je to velká debata o tom, že tu máme nakročeno k velmi výraznému zásahu do soukromí a do svobody a k velmi výraznému narušení jednoho ze základních právních principů, který k demokratickým státům patří.

Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Dalšího přihlášeného do rozpravy mám pana poslance Ferjenčíka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl stručně shrnout, jak ten zákon vznikal, a pokusit se vyvrátit některá tvrzení z pravé části sálu.

Předně je potřeba říci, že ten vládní návrh prošel poměrně značným vývojem v ústavněprávním výboru. A ten náš pozměňovací návrh není nějaký obecný pozměňovací návrh, který umožňuje vládní návrh rozšířit, nicméně je to pozměňovací návrh čistě k návrhu ústavněprávního výboru. A co se stalo s tím zákonem v ústavněprávním výboru? Tam byla zrušena retroaktivita toho zákona, byť nepravá, takže by to pravděpodobně také prošlo, kdyby tam zůstala, nicméně se to týká pouze informací, které klienti, a jsou to obchodní klienti, nejde o právní poradenství, sdělí advokátům, kteří je zastupují čistě v obchodních transakcích a pouze v budoucnosti. Ústavněprávní výbor přijal toto opatření. To znamená, vůbec se to netýká informací obchodních, opět zdůrazňuji, které se řešily v minulosti. Je to pouze do budoucna. Takže to byla jedna změna, co tam nastala.

Dále byl vyškrtnut paragraf právě v té netranspoziční části zákona, o které mluvila paní Langšádlová. Ta se velmi výrazně zredukovala, vypadly z toho právě IP adresy a geolokační údaje klientů bank. O to byl vlastně největší spor v prvním projednávání na rozpočtovém výboru, o tu netranspoziční část směrnice, kdy se rozšiřovalo prolamování bankovního tajemství. My jsme se proti tomu velmi ostře postavili a na ústavněprávním výboru se podařilo vyškrtnout tu nejproblematičtější pasáž této novely, a to že by musely banky sdělovat IP adresy svých klientů a geolokační údaje svých klientů libovolným správcům daně včetně obecních úřadů atd. Tato pasáž byla ze zákona vyškrtnuta.

Za třetí, ústavněprávní výbor schválil, aby se centralizovaly žádosti o informace. To znamená, žádá se pouze skrze Generální finanční ředitelství, které následně žádá pouze skrze advokátní komoru. Rozhodně to není tak, jak vláda původně navrhovala, že by nějaký správce daně žádal přímo toho advokáta, ale je to tak, že Generální finanční ředitelství skrze advokátní komoru žádá advokáta. Takže ten proces má dokonce dvě instituce, skrz které probíhá nějaký filtr, jestli to není zneužívané. Už tam nehrozí, že by prostě nějaký úředník z obecního úřadu, který má pocit, že někdo nezaplatil poplatky za psy, to zneužíval. Věřím, že takové věci by Generální finanční ředitelství odfiltrovalo, a současně advokátní komora zase může filtrovat věci, kdy považuje požadavky finančního úřadu za excesivní. Má na to aparát, má na to zdroje, je to rozhodnutí podle správního řádu, může se normálně soudit v případě, že by měla pocit, že se dělá nějaká nepravost.

Vzhledem k tomu, že tyto změny v zákoně dostaly podporu, tak jsme řekli OK, teď už ten zákon má hlavu a patu, a pokud tedy chceme jako Česká republika implementovat nějaká opatření - a týká se to mezinárodní spolupráce při správě daní, to je potřeba zdůraznit, že ta směrnice se týká mezinárodní spolupráce při správě daní - a pokud tato opatření považujeme za rozumná v rámci celé Evropské unie, tak nám přijde logické, abychom je používali i v rámci České republiky. Pokud je nepovažujeme za rozumná v rámci Evropské unie, tak za prvé předchozí vlády to měly řešit a nemáme to schvalovat jako celek, ale tvrdit, že tohle musíme přijmout a tohle nemůžeme, nám nepřijde adekvátní.

Dále bych se soustředil na to, co říkal prostřednictvím pana předsedajícího kolega Munzar o právu na advokátní pomoc. Tady všichni citují náš pozměňovací návrh, akorát taktně zamlčují § 1, na který odkazuje. Paragraf 1 říká: Povinná osoba podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to i v případě, že se jedná o osobu podle § 57, je povinna na vyžádání správce daně poskytnout tyto údaje nebo dokumenty: a) údaje získané při provádění identifikace klienta, b) údaje získané při provádění kontroly klienta podle zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti, c) údaje o způsobu získávání údajů podle a) a b) a dokumenty obsahující údaje podle a) a b).

A o tom se tady bavíme. My se bavíme ve skutečnosti o zákoně proti praní špinavých peněz a konkrétních paragrafech. Tady se vůbec nebavíme o nějaké právní pomoci lidem nebo o zastupování u soudu. Nic takového tam není. Tady jde o případ, kdy klient přijde za advokátem, aby pro něj udělal nějaký obchod. A my si myslíme, že v případě, že advokát dělá pro klienta obchody, tak na toho advokáta mají platit stejná pravidla jako na toho klienta. Protože přece nejde, aby člověk, který má povinnost poskytovat daňové správě informace o svých obchodních transakcích, se této povinnosti vyhnul tím, že tu stejnou transakci, kterou by dělal normálně on, pro něj provede advokát, a tím se skryje ten skutečný vlastník, a tím se zabrání kontrole ze strany finančního úřadu.

My se vůbec nebavíme o nějaké právní pomoci, vůbec se nebavíme o zastupování. Bavíme se o tom, že někdo provádí obchody skrz advokáta proto, aby zabránil kontrole Finanční správy nad těmi obchody. Proto podle nás je přiměřené to v těchto konkrétních ustanoveních - a je tam jenom identifikace klienta a kontrola klienta - v těchto ustanoveních nám přijde rozumné, aby se ty informace poskytovaly. A byl bych rád, kdybychom se skutečně bavili o těchto konkrétních ustanoveních, aby kolegové přicházeli s nějakými reálným příklady toho možného zneužití, a ne aby hráli na emoce a říkali "vy tady prolamujete advokátní tajemství", když se to vůbec zastupování lidí advokátem netýká a ty údaje už se dneska stejně musí evidovat a stejně se musí poskytovat na vyžádání FAÚ.

Takže se ani nerozšiřuje okruh informací, které se poskytují. A velmi mě mrzí, že ta debata není věcná a nebavíme se o tom, jestli ten paragraf je dobře napsaný, nebo ne, ale místo toho se tady vytahují z klobouku úplně nesmyslné lži o tom, že advokáti budou říkat informace o nějakém rozvodu, nebo něco takového, co ten zákon zcela explicitně vylučuje. Ještě navíc v tom zákoně o praní špinavých peněz je § 27, který explicitně uvádí, které informace advokáti poskytovat nesmějí, a to jsou právě ty informace o právní pomoci, zastupování u soudu a tak dále.

Takže my se tady bavíme o situacích, kdy advokát pro klienta provádí obchodní činnost. On za něj obchoduje, nakupuje firmy, zakládá firmy a ten klient mu to v minulosti zadával, protože věděl, že ten advokát nebude kontrolovatelný, na rozdíl od něj. Kdyby tu samou operaci dělal ten člověk, tak by na něj berňák normálně dosáhl. Proto jsme navrhli, ať se to vztahuje i na vnitrostátní věci.

Ještě jedna poznámka. Náš návrh vůbec žádným způsobem nemění ten proces, žádným způsobem nerozšiřuje okruh poskytovaných informací. Naopak zdola omezuje, dává tam minimální daňový únik, na který je podezření, nebo který nastal, aby to vůbec mohlo Generální finanční ředitelství požadovat. A jinak se tam normálně používají ta ustanovení, která platí pro celou Evropskou unii. To znamená, ve chvíli, kdy německý správce daně může u nás žádat informace v případě, kdy tam nějaký Čech nezaplatil v Berlíně za popelnice, tak to ten zákon umožňuje bez našeho pozměňováku a to nikomu nevadí. Ale najednou, když jsme řekli, že čeští občané a česká správa daně bude moci mít ty informace nad půl milionu, tak najednou je oheň na střeše. Přiznám se, že tomu nerozumím.

Poslední věc. My podpoříme ten procedurální návrh, ať se hlasuje nejdřív návrh kolegy Bendy a Stanjury. Myslíme si, že když se hlasují návrhy, má se postupovat od toho nejměkčího, řekněme, k nejpřísnějšímu, a ať se najde ta většina. Stejně tak jsme to podpořili na rozpočtovém výboru, přestože věcně si myslíme, že větší smysl i ve vztahu k té implementaci má pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, který, pokud projde a budou tam zabudované ty kontrolní mechanismy, o kterých jsem mluvil, to znamená zrušení retroaktivity, sledování lidí přes IP adresy a jeden centrální úřad, který žádá skrz advokátní komoru, pokud tam tyhle kontrolní mechanismu budou, potom bude hlasovatelný i náš návrh, který umožňuje řešit i vnitrostátní transakce nad půl milionu, zatímco ty zahraniční jsou bez limitu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Mám tady dvě faktické poznámky. Takže jako prvního vyzývám pana poslance Ondřeje Veselého a připraví se na faktickou poznámku pan poslanec Jan Chvojka.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo. Omlouvám se, že vystupuji ještě jednou s faktickou. Já se strašně omlouvám. On to sice byl, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, emotivní výstup, ale opravdu nevíte přesně, o čem mluvíte. Pokud by advokát dělal to, co říkáte, tak se dopouští normální trestné činnosti a je stíhaný jako každý jiný člověk. On prostě nemůže dělat něco jiného. Nemůže páchat trestnou činnost. To by byla pomoc trestné činnosti, cokoliv. To prostě není ono. Tady jde o základní princip advokacie a to je mlčenlivost advokáta a důvěra klienta v to, že ta mlčenlivost bude zachována. V momentě, kdy klient bude muset sám filtrovat, co mi jako advokátovi může říkat, já nebudu mít dostatečné podklady pro to, abych svoji činnost vykonával kvalitně. Opravdu nezaměňujte tyhle dvě věci. Pokud jde o usnesení ústavněprávního výboru, to beru jako kompromis pro mě těžko skousnutelný, ale beru to. Vy jdete nad rámec. Proto to nemohu podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. A s další faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já bych chtěl stručně reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na předřečníka. Je potřeba se podívat, jaké informace se poskytují. To jsou informace o kontrole klienta a identifikaci klienta. Žádné další informace to nejsou. A ty informace už dneska advokát musí uchovávat. V tom zákoně není žádná povinnost poskytovat informace o tom, o čem se advokát s tím klientem bavil. Nic takového tam není. To je prostě výmysl. A tady jde jenom o to, že pokud advokát pro klienta dělá obchodní činnost, tak musí poskytovat specifikované informace o těch obchodních transakcích. Nemá vůbec nic společného s tím, když přijde klient za advokátem a chce se poradit o tom, co má, nebo nemá dělat, co je, nebo není legální. To jsou dvě různé věci a ten zákon to zcela jednoznačně vymezuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Nyní bych přečetl omluvy, které se mi už tady nakupily. Takže pan poslanec Radek Koten do 12 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec a předseda vlády Andrej Babiš ve středu 21. března po celý den z pracovních důvodů, ve čtvrtek 22. a v pátek 23. března z důvodu zasedání Rady Evropy. Takže z toho vyplývá, že pan premiér nebude přítomen na interpelace. Dále tady mám omluvu paní poslankyně Markéty Adamové, a to dne 21. 3. mezi 10.30 a 12. hodinou z pracovních důvodů. A poslední pan poslanec František Elfmark ve dnech 21. 3. až 23. 3. z rodinných důvodů.

Tak a teď tady mám - pan poslanec Chvojka mě původně oslovil - s přednostním právem? Ale teď mi to naskočilo na displeji. Takže klidně za panem Kalouskem? Paní ministryně má technickou, potom mám do řádné rozpravy přihlášeného pana předsedu Kalouska. Následně pan předseda Chvojka. Nyní paní ministryně faktickou. Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo. Budu velmi stručná. Jenom bych chtěla upozornit, že pokud se změní procedura a bude se hlasovat první pozměňovací návrh pana poslance Bendy, tak on nezajišťuje - nebudu už polemizovat o tom, že umožňuje informace pro zahraničního správce daně, pro českého, toho už jsme tady řekli na toto téma hodně, ale zejména on nezajišťuje plnou implementaci. On zužuje mezinárodní spolupráci pouze na mezinárodní spolupráci na žádost. A mezinárodní spolupráce je z hlediska žádostí o tuto spolupráci spíš marginálnější a ona se odehrává spíš na té automatické úrovni. Takže nezajistíme plnou implementaci, pokud by byl schválen pozměňovací návrh pana poslance Bendy, mimo jiné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní bych požádal pana předsedu Miroslava Kalouska. Prosím, máte slovo v rámci obecné rozpravy.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte jenom několik poznámek k diskusi, která proběhla. Paní ministryně říkala, že Legislativní rada vlády měla pochybnosti o testu proporcionality, ale ten problém je podle paní ministryně odstraněn oním limitem 500 tisíc korun, oním úzkým hrdlem. Jsem přesvědčen, že tomu tak není. Jsem přesvědčen, že Legislativní rada, když měla pochybnosti o testu proporcionality, tak nezvažovala výši prostředků, ale zvažovala, zda příslušný nástroj, tedy nástroj prolomení advokátní mlčenlivosti, je přiměřený danému veřejnému zájmu, což je výběr daní, a dospěla k názoru, že tento nástroj je přiměřený v rámci boje s terorismem, je přiměřený v rámci praní špinavých peněz a organizovaného zločinu, ale není přiměřený pro běžnou tuzemskou správu daní. To je princip toho principu teritoriality - nikoliv absolutní výše, ale jestli se nejde s kanonem na vrabce. Tady je proti sobě ústavní právo občana na straně jedné a zájem státu. A jenom tehdy, když zájem státu má takovou prioritu jako boj s terorismem, tak obstojí v testu proporcionality a je to možné udělat. Pro běžnou tuzemskou správu daní to podle názoru mnoha ústavních právníků - a Legislativní rady vlády, což zdůrazňuji - udělat možné není.

To souvisí samozřejmě i s tím, jak podle mého názoru jsme byli paní ministryní mylně informováni o tom, jak je implementováno všude v Evropě. V Německu, ve Francii i ve Španělsku - a teď jsem to ověřoval - je to přísně omezeno jenom na praní špinavých peněz, tedy na boj s organizovaným zločinem, nikoliv na běžnou správu daní. To je jiný čin.

Paní ministryně, pokud takhle informuje Sněmovnu libovolný poslanec, tak on prostě nemá podklady svého úřadu, ale když takhle informuje Sněmovnu ministr vlády, tak to je hřích. Vy ji uvádíte v omyl, když tvrdíte, že Německo a Francie používají tento nástroj pro běžnou tuzemskou správu daní. Není to pravda.

Odvolávání se na úzké hrdlo 500 tisíc korun sice může vypadat v první řadě hezky, ale znovu. My tady... Vy, my ne. Vy tady chcete prolomit ústavní právo na základě úvahy, že by mohla být neodvedena daň. No tak ten berní úředník uváží, že by mohla být neodvedena daň až 600 tisíc korun, podá žádost na komoru, ta komora nemá žádnou možnost to odmítnout. Ono se to pak sice ukáže jako úplná blbost, že nešlo ani o deset korun, natožpak o 600 tisíc, že k něčemu takovému vůbec nedošlo, ale k tomu prolomení už dojde. Tam není nástroj o úvaze, že by si komora mohla říct: ta úvaha je chybná a já tu informaci nepodám. Pozměňovací návrh poslance Michálka jí tu možnost nedává. Ten otvírá možnost absolutní zvůli: já si to myslím a vydej tajemství. To je na tom strašlivě nebezpečné.

A onen často zmiňovaný argument, že když na to má právo daňový orgán z jiného státu, přece na to musí mít právo i tuzemský správce daně, tak bych prosím rád upozornil na jednu významnou okolnost. V rámci jurisdikce, v rámci judikatury o mezinárodní spolupráci při správně daní včetně této směrnice, včetně směrnice DAC 5, existuje možnost daného státu tu informaci odmítnout s odkazem na profesní tajemství. Promiňte, milí němečtí přátelé, milí francouzští přátelé, informace, kterou požadujete, je u nás chráněna profesním tajemstvím, nemůžeme vydat. A neporušíme nic. Zatímco při tuzemské správě daní tato možnost neexistuje, tam ta zvůle, musíme s ní počítat jako s možností - tam proti té možné zvůli berního úředníka neexistuje žádná obrana. To je ten zásadní rozdíl. Tohle všechno zvažovala Legislativní rada vlády, tohle všechno zvažovala vláda, když tohle přání Ministerstva financí odmítla, a proto to ve vládním návrhu není.

Paní ministryně, já teď namodeluji příklad, který se vám ještě nemohl stát, protože jste neobhajovala státní rozpočet v Poslanecké sněmovně, který se velmi podobá současné situaci, a já doufám, že se vám to nikdy nestane. Představte si, že ve vládě budete projednávat státní rozpočet, to jsou vždycky velmi komplikované a emotivní diskuse, ten ministr financí je v podstatě sám proti všem, protože každý kolega chce výrazně více, než mu může býti poskytnuto. Nakonec se vláda nějak dohodne a předloží vládní návrh státního rozpočtu do Poslanecké sněmovny. Libovolný poslanec z nás může vznést oproti tomuto návrhu státního rozpočtu pozměňovací návrh, líbivě vypadající, že pro Ministerstvo kultury je potřeba přidat 2 miliardy na památky, pro Ministerstvo dopravy 2 miliardy na silnice, pro Ministerstvo vnitra 5 miliard na policisty. No a každý ten ministr by to samozřejmě chtěl. Žádný z nich si ale nemůže dovolit takový poslanecký pozměňovací návrh podpořit a veřejně za něj bojovat. Nemůže a nesmí, protože smí hájit vládní návrh jako celek. Představte si, že někdo z vašich kolegů při obhajobě státního rozpočtu vstane a řekne "já velmi podporuji pozměňovací návrh poslance Kalouska, aby ti policajti dostali o 10 miliard víc" - abych řekl něco téměř nepředstavitelného. No tak takového ministra je potřeba okamžitě odvolat a zabít, protože porušuje základní vládní loajalitu.

Paní ministryně, já nevím, jestli si uvědomujete, že vy teď tohle přesně děláte. Že tady proti vládnímu návrhu, proti odborné vládní úvaze podložené názorem Legislativní rady vlády, vystupujete proti vlastní vládě a snažíte se nám prosadit něco, co zcela legitimně předložil pan poslanec Michálek, ale bylo to ve vládní odborné diskusi odmítnuto. A vy navíc uvádíte Sněmovnu v omyl, že je to vyřešeno těmi 500 tisíci. Není, to je naprosto chybný argument!

Z tohoto důvodu velmi prosím všechny, kteří opravdu přemýšlejí o přiměřenosti daného nástroje pro něco tak závažného jako prolomení státního tajemství, aby řadu informací ministryně financí nebrali jako relevantní, protože relevantní nebyly jak v úvaze Legislativní rady vlády, že je to vyřešeno 500 tisíci, tak odkazy na některé zahraniční zkušenosti, tak tím, že je to přece naprosto logické, že když to dostane zahraničí, tak že na stejné informace musí mít právo i tuzemská správa. Není to pravda. My to do toho zahraničí máme možnost odmítnout, pokud to prolamuje tajemství. Vůči tuzemské správě už tato možnost neexistuje.

To je vše, co jsem chtěl říci kromě smutné zprávy, za kterou se omlouvám. Po skončení obecné rozpravy před hlasováním prosím o přestávku na poradu klubu do 12 hodin.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci za vystoupení a mám tady dvě faktické poznámky. Takže pan poslanec Ferjenčík a připraví se pan poslanec Jakub Michálek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jen reagovat na tu opakovanou tezi, že to odmítla Legislativní rada vlády. Já bych chtěl zdůraznit, že Legislativní rada vlády posuzovala úplně jiné znění toho zákona, než jaké navrhuje ústavněprávní výbor a ke kterému my podáváme ten pozměňovací návrh. Takže vzhledem k tomu, že posuzovali jiný dokument, tak asi těžko to můžeme brát jako argument, že ho odmítli jako v uvozovkách protiústavní.

A druhá poznámka. Pane Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, vy to nikdy nedopovíte. Vy řeknete: ten berňák si vymyslí těch 600 tisíc, přijde za advokátní komorou, té nezbude než to poslat dál. A nedořekl jste, co se tedy stane. Tak stane se to, že ten advokát bude muset poskytnout informace o tom, jestli klient dělal nějaký obchod nebo nedělal nějaký obchod. A já tam fakt nevidím újmu toho klienta. Zatímco se naprosto shodneme, že zajišťovací příkazy, tak jak je dneska Ministerstvo financí používá, jsou problém, tak já tady furt nevidím tu újmu, ke které dojde ten člověk, když advokát řekne: máte smůlu, můj klient tady žádný obchod za čtyři miliony, nebo kolik by to dělalo, aby tam mohl vzniknout vůbec takovýto únik, nedělal, a tím ta celá věc skončí. Já tam furt nevidím poškození toho člověka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A další v pořadí s faktickou poznámkou pan poslanec Michálek a připraví se pan poslanec a předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, byť samozřejmě jsem z jiné politické strany, než je vládní hnutí ANO, tak si vyprošuji, aby na jednání pléna Poslanecké sněmovny zaznívaly věci typu "je třeba zabít ministryni", a to ještě ve vztahu k tomu, že ministryně podpořila nějaký pozměňovací návrh opozice. Vždyť přece máme platný jednací řád, který počítá s tím, že se vláda vyjadřuje prostřednictvím kompetentní osoby, která k tomu byla zmocněna usnesením vlády na jednání pléna Poslanecké sněmovny, a je to věc, kterou předvídá jednací řád, aby se vláda vyjádřila. Pokud by zákonodárce chtěl, aby vláda vždycky byla proti, tak by to tam vůbec nedával. Takže prosím nemanipulujme a neuvádějme tady argumenty, které jsou úplně nesmyslné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Přečtu ještě jednu omluvu. Pan poslanec Klaus se omlouvá dnes od 12.45 do 17.00 z důvodu účasti na inauguraci rektora České zemědělské univerzity.

Takže pane poslanče, máte vaše dvě minuty na faktickou poznámku. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Neřekl jsem ministryni, pane předsedo Michálku, řekl jsem ministra a díval jsem se přitom na Metnara. Vůči vládě bych si to nikdy nedovolil, byla to samozřejmě nadsázka. Pokud se někoho dotkla, tak se hluboce omlouvám. To za prvé.

Za druhé vůči panu poslanci Ferjenčíkovi. Já jsem myslel, že jsem to dopověděl. Jestliže je možné tu informaci vyžádat na základě úvahy a advokátní komora nemá možnost odmítnout poskytnout tyhle informace, tak to samo už je hluboké poškození ústavního práva každého klienta, každého občana. Protože co je komu do toho?! Do toho prostě opravdu té daňové správě nic není! A tady se asi velmi lišíme. Já si opravdu nemyslím, že tyhle informace mají být dostupné pro běžnou správu daní. To bychom se zítra mohli dostat ke zpovědnímu tajemství. Pil jsi chlapče slivovici? A byla zakolkovaná? Byla z ní zaplacena spotřební daň? Tak desetkrát Zdrávas Maria za pokání, a už píše pan farář taky podání na finanční úřad, protože prostě je to sice chráněno tajemstvím, ale berní správa má nárok na všechny informace. Opravdu ne, touhle cestou nechoďme!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za vystoupení. A mám tady už poslední přihlášku do obecné rozpravy v tuto chvíli, takže pan předseda Jan Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké ještě dopoledne, dámy a pánové. Myslím, že už v podstatě bylo řečeno všecko, víc už nemůžu dodat. V podstatě všichni víme, nebo všichni bychom měli vědět, že advokátní mlčenlivost je zákonem uložená povinnost mlčenlivosti advokáta. Je tradičně považována za jeden z hlavních institutů takzvaných profesních tajemství, to znamená, vedle zejména státem uloženého tajemství například lékařského či státem uznaného tajemství duchovního. A zároveň je tato mlčenlivost považována za jednu ze zásadních, za jednu z klíčových povinností advokáta v souvislosti s poskytováním právních služeb. Každý, kdo studoval právnickou fakultu nebo vykonával praxi advokátního koncipienta, tak ví, že advokátní mlčenlivost je zásadní institut právního státu. Lze jej tedy považovat obecně za základní nástroj ochrany osob, a to jak fyzických i právnických, před neoprávněným užitím informací, které se jich týkají. Ústavní základ tohoto institutu můžeme najít například jak v ustanoveních Listiny základních práv a svobod, tak i v mezinárodních dokumentech, které jsou závazné pro ČR.

Já chápu potřebu nového daňového řádu, potřebu vybírat daně a určitým způsobem zlepšit proces vybírání daní, ale tuto povinnost, kterou navrhují kolegové z Pirátů, považuji za útok v podstatě proti právnímu státu, protože advokátní mlčenlivost je jedním ze základních institutů právního státu.

Já bych chtěl jenom říct, co to bude v praxi znamenat pro klienty a pro advokáty. Protože bude-li návrh přijat, a já věřím, že zvítězí zdravý rozum, tak samozřejmě kromě podstatné a zásadní likvidace advokátní mlčenlivosti přinese i další značný, nechtěný doufám, paradox. My na jedné straně, a teď nemyslím jenom vláda, ale obecně my všichni, myslím jako politici, bojujeme, nebo chceme bojovat proti šedé ekonomice, například ta, co se týká poskytování právních služeb, takzvané vinklaření. Zároveň ale část určité politické reprezentace navozuje platformu pro zónu šedých služeb včetně těch právních bez ohledu na to, jestli si stávající klient advokáta nebo daňového poradce či notáře bude myslet, že jím připravovaný nebo realizovaný právní postup je či není v souladu s právem. A on o tom většinou takhle ani neuvažuje, protože právě proto má toho advokáta a u něho se dozví, jak se věci mají, tak již důvodu pouhé právní jistoty. A po prvním případu, po prvním případu, dámy a pánové, kdy bude advokát nucen udat svého klienta, tak se tento klient a ti další raději uchýlí do ilegality, do té šedé zóny. Protože už nebude právě toho advokáta, který je regulován zákonem o advokacii, přísnými stavovskými předpisy, který řekne klientovi: Vážený kliente, to, co chcete po mně, to už je za hranou.

Takže vy tady naháníte lidi do šedé zóny a do ilegality. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci a mám zájem ještě o vystoupení paní ministryně, takže s přednostním právem. Tak prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Já zareaguji na pana předsedu Kalouska. Stručně, věcně. Úniky nad půl milionu korun jsou trestným činem, nebo zakládají podezření z trestného činu. Čili nejedná se o běžnou správu daní. A Legislativní rada vlády, když projednávala ten návrh, a já u toho byla, tak ona neměla žádné úzké hrdlo. Neměla, s čím to porovnávat. Měla otevřené, bez omezení vlastně pro veškerá řízení pro tuzemského správce daně. Dneska to pravidlo je jasně nastaveno a mění úplně podmínky hry.

Já na rozdíl od vás, pane předsedo, jsem citovala úpravu francouzskou, úpravu německou, mám tady další úpravy, španělskou, mezitím jsem si zjistila, že ještě implementována nebyla. Takže citovala jsem z těchto pramenů. Takže nevím, z čeho čerpáte vy.

Mluvil jste o možnosti odmítnout informaci. Ano, ta existuje, ale týká se pouze té části mlčenlivosti, která je neprolomitelná, a to tu dnes několikrát padlo i z mých úst. Tedy týká se zásadně právní pomoci.

A ještě jedna věc. Pozměňovací návrh pana poslance Michálka neprošel řádnou diskusí na LRV, neprošel, nebyl logicky součástí tohoto návrhu. Takže touto logikou, kterou mi vyčítáte to, že podporuji tento poslanecký návrh, a já budu vždycky podporovat poslanecký návrh, o jehož relevanci budu přesvědčena, a bude mi jedno, jestli je z křídla opozičního nebo vládního - tak touto logikou bych vlastně nemohla podpořit žádný pozměňovací návrh, který nebyl schválen Legislativní radou vlády a následně vládou. To znamená, nemohla bych podpořit ani třeba ústavněprávní výbor a další návrhy. To bych vlastně nemohla dělat skoro nic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní ministryni. Přečtu dvě omluvy. Takže pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se omlouvá od 12 do 14 hodin a pan poslanec Jan Farský se omlouvá odteď do dnešních 12.15 z pracovních důvodů.

Takže pane poslanče, máte faktickou poznámku. Dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, budu kratší, odpovím jenom na onen limit 500 tisíc. Paní ministryně, trestných činů je hromada. Je jich spousta. Ale jenom několik málo trestných činů představuje takové společenské ohrožení a boj s nimi představuje takový veřejný zájem, že opravňuje zásah do ústavních práv. A daňový únik 500 tisíc korun mezi ně opravdu nepatří.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Nyní tedy nevidím nikoho ani na faktickou poznámku, ani do obecné rozpravy. Já se tedy táži ještě jednou pana předsedy Kalouska, zdali trvá na přestávce do 12 hodin. (Trvá.) Takže pokud se již nikdo nehlásí, ukončím rozpravu. Do 12 hodin tedy vyhlašuji pauzu na poradu klubu TOP 09 a poté by tedy byla případně závěrečná slova paní navrhovatelky a obou zpravodajů a poté bychom přikročili k hlasování o pozměňujících návrzích.

 

(Jednání přerušeno v 11.31 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 12.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Doba na přestávku uplynula a máme před sebou tedy návrh procedury... (Chvilku čeká.) Rozprava byla ukončena, jestli tomu správně rozumím. Ptám se, jestli je ještě zájem o závěrečná slova. Ne. Paní ministryně také ne.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Samozřejmě i o stanovisko požádám vždy paní ministryni. Máme návrh garančního výboru a je tady alternativní návrh procedury. Tak pane zpravodaji, můžeme začít.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, kolegové, kolegyně. Přistoupíme tedy k hlasování. Nebudu vás zdržovat čtením usnesení, máte ho všichni před sebou. Předtím, než začneme věcně hlasovat, bych chtěl poprosit o vaše vyjádření hlasováním o vyřazení pozměňovacího návrhu písm. D, pana Kalouska, který zde naznačil, že chce vyřadit tento bod z procedury hlasování. (Upozornění z pléna.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. (Poslanec Volný: Návrh, ano.) A protože ve třetím čtení o stažení pozměňovacího návrhu musí... o přípustnosti stažení hlasovat Sněmovna, uděláme si vlastně první kontrolní hlasování k této věci - o návrhu na stažení pozměňovacího návrhu Miroslava Kalouska pod písm. D.

 

Budeme hlasovat v hlasování číslo 110, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro stažení tohoto návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 110 z přítomných 161 poslance pro 159, proti nikdo. Tento návrh byl tedy stažen.

 

Nyní budeme postupovat dál podle návrhu a rozhodneme se o proceduře. Pane zpravodaji, navrhněte postup.

 

Poslanec Jan Volný: Tak. Procedura, kterou schválil rozpočtový výbor, znamená, že by se hlasovalo o legislativních úpravách. Následně o bodu A, což je ústavněprávní výbor. K bodu E2, to je pozměňovací návrh pana Michálka. Potom o bodu B - pana Vojtěcha Munzara. Bodu C - pana Bendy. A pan Kalousek byl vyřazen. Takže toto byla procedura, kterou schválil rozpočtový výbor.

Mám tady protinávrh s tím, aby se pozměňovací návrh pod písm. C pana Marka Bendy hlasoval jako první. Je to protinávrh, proto navrhuji hlasovat o tomto protinávrhu jako o prvním bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se svému výboru za neloajalitu, skutečně rozpočtový výbor schválil tuto proceduru, ale dovoluji si poprosit ještě jednou, bude to úplně čisté a férové, i když všichni víme, jak to dopadne, zda by nemohl být předřazen bod C poslance Stanjury nebo Bendy - za prvé.

A za druhé. Pozměňující návrh pana poslance Michálka je pozměňujícím návrhem k ústavněprávnímu výboru. A já se prostě nemohu zbavit dojmu, že správné hlasování je nejprve hlasovat o pozměňujícím návrhu k pozměňujícímu návrhu a pak schválit buď pozměňující návrh ve smyslu pozměňujícího návrhu, nebo bez něj, protože pozměňující návrh ústavněprávního výboru není předlohou.

Takže dávám alternativní návrh, abychom nejprve hlasovali o bodu C pana poslance Bendy. Potom o pozměňujícím návrhu k pozměňujícímu návrhu pana poslance Michálka a potom abychom hlasovali o pozměňujícím návrhu ústavněprávního výboru buď ve smyslu přijatého pozměňujícího návrhu, anebo bez něj.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan zpravodaj, co tomu říká? Já to vidím jako alternativní návrh procedury, kterou bychom měli odhlasovat jako třetí.

 

Poslanec Jan Volný: Já bych chtěl ještě poprosit vašim prostřednictvím pana kolegu Kalouska, jestli mínil, že bych měl dát hlasovat o pozměňovacím návrhu, kde předřadíme bod C a bod E jako o jednom hlasování, nebo zvlášť. (Hlasy z pléna: Zvlášť. Místopředseda Filip: To jinak nejde.)

Dobře. Známe tedy proceduru rozpočtového výboru, proto zahajuji hlasování -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne. Nejdřív musíme rozhodnout o alternativě hlasování, procedury. Čili alternativní musíme buď schválit a budeme podle ní jednat, nebo neschválit a budeme jednat postupně jednotlivě. Protože návrh Miroslava Kalouska, jestli tomu dobře rozumím, je alternativou toho alternativního návrhu procedury. Takže nezbývá nic jiného než nejdříve hlasovat o návrhu, který předložil Miroslav Kalousek. Když nebude schválen, budeme hlasovat o alternativním návrhu Marka Bendy. A když ten nebude schválen, tak budeme hlasovat podle původní procedury. Rozumíme si všichni? Protože nejde o jinou strukturu... nemůžeme ani požadovat.

Takže pokud nemáte námitku proti postupu předsedajícího, tak budeme nejdříve hlasovat o tom alternativním návrhu Miroslava Kalouska k alternativnímu návrhu procedury. Ano? To je první pokus o schválení procedury. Rozumíme si dobře?

 

Poslanec Jan Volný: Pane předsedající, kdybyste mě nechal domluvit, tak jsem to přesně takto chtěl říct. Já jsem řekl, že -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám, pane zpravodaji, věřím, ale chtěl jsem si to ujasnit nahlas pro všechny, abychom tomu dobře rozuměli. Dobře?

 

Tak teď hlasujeme o té alternativě, kterou přednášel pan poslanec Miroslav Kalousek.

Hlasování číslo 111 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 111 ze 165 pro 83, proti 60. Návrh byl přijat.

 

Takže budeme postupovat tímto způsobem. Znamená to, že nejdříve budeme hlasovat o návrhu C a potom k tomu pozměňovacímu návrhu. Čili rozumíme si všichni, pane zpravodaji? Ano?

 

Poslanec Jan Volný: Dobře. Pokud bude schválena tato změna procedury, potom přistupuji k hlasování o bodu C, což je pozměňovací návrh pana Marka Bendy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, nejdříve legislativně technickou, jestli tam je. Je tam, obsahuje legislativně technický návrh, takže ten nejdříve. Ano?

 

Poslanec Jan Volný: Dobře. V tom případě nechávám hlasovat o legislativně správní úpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dobře. Hlasování 112 o legislativně technické úpravě.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 112, z přítomných 167 pro 167. Bylo schváleno. Postupujeme tedy k bodu C.

 

Poslanec Jan Volný: Nechávám tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana Marka Bendy, bod C. Stanovisko výboru k tomuto pozměňovacímu návrhu - výbor nepřijal žádné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Stanovisko nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 113 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 113, z přítomných 167 pro 66, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Tak máme vypořádáno. Nyní tedy ten druhý krok.

 

Poslanec Jan Volný: Potom bych navrhl hlasovat o bodu E2? (Předsedající: Ano. B2. - E2. E2.) Protože to byla součást pozměňovacího návrhu poslance Kalouska, který jste prohlasovali. To znamená, hlasujeme o pozměňovacím návrhu E2 pana Jakuba Michálka. Rozpočtový výbor doporučuje přijmout tento pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Paní ministryně? (Stanovisko souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 114 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 114, ze 147 přítomných pro 51, proti 70. Návrh nebyl přijat. (Potlesk části poslanců.) Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Dále bych pokračoval podle stávající procedury, to znamená, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, který je souborem pozměňovacích návrhů ústavněprávního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko?

 

Poslanec Jan Volný: Výbor přijal doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Stanovisko souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 115 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 115, z přítomných 167 pro 167. Návrh byl přijat. Můžeme tedy pokročit.

 

Poslanec Jan Volný: Zbývá nám tady poslední hlasovatelný pozměňovací návrh pod písmenem B. Je to pozměňovací návrh pana Vojtěcha Munzara. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Stanovisko nesouhlasné.)

Rozhodneme v hlasování číslo 116, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 116, z přítomných 167 pro 54, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jan Volný: Ano, je to pravda. Proto nechávám hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Všechny vás znovu odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Já mezitím přečtu návrh usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 47, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování číslo 117, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 117, z přítomných 165 pro 125, proti 16. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 49.

 

Podle schváleného pořadu schůze se vracíme do prvních čtení a je před námi bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP