Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

64.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Na lavice vám bylo k tomuto bodu rozdáno usnesení volební komise číslo 53 ze dne 27. února. Prosím pana předsedu volební komise, aby se opět ujal v této věci slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak i zde budu stručný, ale omlouvám se, bude to trvat o dvě minutky déle, protože vám dlužím vysvětlení, jak bude ta volba organizována. Tady se tedy jedná o Státní fond kinematografie. My jsme obdrželi na sekretariát 16. února dopis pana ministra kultury Ilji Šmída s nominacemi a životopisy jednotlivých kandidátů včetně koncepce jejich práce. Na poslanecké kluby vám byly distribuovány 19. února. Volební komise přijala usnesení číslo 53, které máte k dispozici. Pokud nejsou námitky, nebudu ho číst, abych nezdržel, ale vysvětlím postup.

V tomto případě musíme zrealizovat postupně tři volby a na tři různá volební období.

Za prvé za člena Rady fondu kinematografie pana Jana Svěráka. Ten na svou funkci rezignoval již před rokem, 31. března 2017. Ještě minulá Sněmovna na konci června se pokoušela volbou to místo doplnit, ale nikdo nebyl zvolen. Tehdejší ministr kultury Daniel Herman doručil nominaci již na konci sedmého volebního období a současný pan ministr na té nominaci setrval. Takže na toto místo - které, pokud bude obsazeno, má funkční období pouze v souladu se zákonem u toho původního období, tedy do 19. dubna 2019 - je návrh s pěti nominacemi z Ministerstva kultury pana Petra Vítka. To bude jeden hlasovací lístek, který pro vás bude připraven.

Druhý hlasovací lístek se týká podobně uvolněného místa, kde Saša Gedeon na svou funkci rezignoval 5. října 2017, a na toto místo jsou navrženi Vladimír Hendrich se třemi nominacemi a pan Viktor Tauš s pěti nominacemi. Pokud Sněmovna z těchto dvou kandidátů jednoho vybere, tak jeho funkční období bude ode dne volby do 5. dubna 2020. To je druhý lístek, který budete mít připravený.

A pak je u kinematografie ještě třetí skupina členů. Jsou to tři členové - pánové Martínek, Bilík a paní Hejlíčková, kterým končí funkční období 5. dubna 2018. Tady na ta tři místa máme sedm nominací: paní Helenu Bendovou, Ivanu Hejlíčkovou, Jaromíra Kalistu, Tomáše Škrdlanta, Martu Švecovou, Viktora Tauše a Daniela Tučka. Jejich funkční období bude nejdříve od 6. dubna na tři roky. Ale protože zmíněný kandidát Viktor Tauš se objevuje jak v nominaci předchozí jako náhradník za Sašu Gedeona, tak v té případné nové nominaci na tři členy, kterým končí období až v dubnu, tak nemůže ta volba proběhnout dnes. To znamená, na komisi jsme se dohodli - a neměl by v tom, předpokládám, být žádný spor -, že vám dnes připravíme tu první volbu, náhradu za Jana Svěráka, a druhou volbu, náhradu za Sašu Gedeona, a teprve podle výsledku těchto voleb i případného druhého kola, pokud by k němu došlo, tak na dubnové schůzi potom pro vás připravíme tu třetí volbu, náhradu za tři členy, kterým bude končit funkční období 5. dubna. Snad je to takhle stručně vysvětleno jasně. Samozřejmě jsem připraven - já nebo pan ministr případně - podat vysvětlení.

Volební komise standardně navrhuje volbu tajnou dvoukolovou, o které budeme hlasovat, ale předtím, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan ministr kultury Ilja Šmíd. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Ilja Šmíd Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, pánové poslanci, vážení ministři, ministryně, já bych nechtěl zdržovat. Asi vám nemusím příliš osvětlovat, co to je Státní fond kinematografie. Jen tedy k té volbě.

V radě máme devět členů a podle zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, který zřizuje Státní fond kinematografie, bych chtěl jenom odcitovat § 14, že členem rady se může stát uznávaná osobnost se zkušenostmi v oblasti kinematografie. To členství v radě není prosím žádná v uvozovkách trafika. Je to velmi náročná práce. Tato rada v roce 2017 rozdělila 370 mil. korun v 36 výzvách. A pro vaši představu, do toho fondu je doručeno přes 600 žádostí o podporu ročně, a to především na výrobu filmů, tedy především 300 filmových scénářů. Práce každého člena rady je velmi náročná. V průběhu roku od ledna do prosince má každý člen rady každý měsíc tři dny na domácí přípravu, během toho čte až 70 žádostí o podporu. Představte si ty scénáře, které mají třeba také 50 až 100 stran. Společnému jednání rady musí předcházet právě ta důkladná domácí příprava. Já tím chci jenom dokumentovat, že práce radního není práce na druhou nebo třetí volbu, je to plnohodnotná práce, která je honorovaná podle zákona. Oni dostávají odměnu měsíčně 30 tis. korun, čistého je to 21 tis. korun, ale je to v podstatě práce na plný úvazek. Jestliže dochází zhruba 600 žádostí ročně, to jsou ty scénáře, tak vychází pro každého člena rady zhruba 420 korun českých na jeden projekt, který tedy musí přečíst, projednat a navrhnout.

Máte před sebou návrhy na osobnosti, které jsme navrhli. Pokud budete mít k nim nějaké dotazy, jsem připraven je odpovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Hlásí se někdo do rozpravy? Není tomu tak. Takže rozpravu končím.

 

Zazněl zde návrh, abychom tuto volbu provedli tajně. Je to návrh volební komise, tak jak ho přednesl pan předseda Kolovratník. O tomto návrhu budeme nyní hlasovat. Přivolám poslance, kteří jsou v předsálí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 121, přihlášeno 169 poslanců, pro 118, proti nikdo. Návrh byl přijat. Budeme tedy členy Rady Státního fondu kinematografie volit tajně.

 

Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Poslední prosba. Máme tři jednoduché lístky, takže na vydávání bude stačit deset minut, volební místnost bude otevřena do 13.05. A já prosím, pane předsedající, abyste teď přerušil tento bod k provedení volby. Výsledek bychom standardně oznámili ve 14.30 na zahájení odpolední části schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny. Současně konstatuji, že ve 13 hodin se sejde organizační výbor v obvyklých prostorách. Naše jednání bude pokračovat ve 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 14.30 a já zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Prosím vás, kteří jste tak neučinili, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Než přistoupíme k projednávání dalších bodů, prosím místopředsedkyni volební komise paní poslankyni Moniku Jarošovou, aby nás seznámila s výsledky voleb. Připomínám, že jsme volili členy Rady Státního fondu kultury České republiky a členy Rady Státního fondu kinematografie. Paní místopředsedkyně, máte slovo. (V sále je hlučno.)

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobrý den, vážené dámy a pánové. Z pozice místopředsedkyně volební komise si vám dovoluji oznámit výsledky dnešních tří voleb, kde u všech tří bylo kvorum nutné pro zvolení 69. (Hluk v sále.) První volba byla -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, prosím, abyste zachovali takový klid, abychom slyšeli výsledky, se kterými nás seznamuje paní místopředsedkyně volební komise. Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji. První volba byla volba členy Rady Státního fondu kinematografie na funkční období do 19. dubna 2019. Počet vydaných hlasovacích lístků byl 136. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 135, jeden neodevzdaný lístek. Kandidát Petr Vítek získal 124 hlasů a tímto byl zvolen v prvním kole.

Druhá volba byla volba člena Rady Státního fondu kinematografie na funkční období do 5. dubna 2020. Počet odevzdaných hlasovacích lístků 136. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 135 a jeden neodevzdaný hlasovací lístek. Pan Vladimír Hendrich získal 4 hlasy a pan Viktor Tauš získal 122 hlasů. Tímto byl zvolen pan Viktor Tauš.

Tento bod do Rady Státního fondu kinematografie zůstane ještě otevřen, protože příště proběhne další volba na tříleté funkční období.

 

Třetí volbou, která dnes proběhla, byl

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP