Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb.,
o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 93/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová. Prosím paní ministryni, aby se ujala slova.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vám předložila k projednání vládní návrh novely zákona o dluhopisech a změně některých dalších zákonů. Důvodem předložení návrhu tohoto zákona je zejména snaha odstranit nedostatky ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů a upravit některé další nedostatky dluhopisového práva, na které upozornila praxe.

Hypoteční zástavní listy jsou cenné papíry, které smějí emitovat pouze banky. Jedná se o dluhopisy, které jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů, proto se někdy také obecně hovoří o takzvaných krytých dluhopisech. Z pohledu investorů se jedná o nadprůměrně bezpečné cenné papíry a z pohledu jejich emitenta, tedy banky, představují snadný způsob, jak získat finanční prostředky pro poskytování hypotečních úvěrů za výhodných podmínek.

Naší snahou je především zatraktivnění emise hypotečních zástavních listů pro investory. V současné legislativní podobě hypotečních zástavních listů chybějí zásadní instituty, které jsou v jiných právních řádech vyspělých států západní Evropy obvyklé, což způsobuje negativní hodnocení právního rámce pro hypoteční zástavní listy ze strany ratingových agentur a vede následně k nižší atraktivitě a nižší konkurenceschopnosti České republiky v této oblasti.

Ve stávající právní úpravě byly identifikovány dva zásadní nedostatky, které tato novela odstraňuje. Jedná se předně o nejasný rozsah a režim hypoteční podstaty podle insolvenčního zákona, tedy o rozsah aktiv, která budou náležet do hypoteční podstaty, zejména ve vztahu ke splátkám hypotečních úvěrů po prohlášení konkurzu. Dále se jedná o problematiku automatického zesplatnění závazků z hypotečních zástavních listů v případě prohlášení konkurzu na majetek emitenta, takzvaná akcelerace.

Novela ve snaze odstranit výše uvedené nedostatky současné právní úpravy staví najisto režim insolvenčního práva v souvislosti s krytými dluhopisy a výslovně vylučuje automatickou splatnost krytých dluhopisů v případě insolvenčního řízení a vylučuje kryté dluhopisy z majetkové podstaty.

Novela dále do zákona o dluhopisech doplňuje úpravu takzvaného agenta pro zajištění, což je osoba, která zastupuje zájmy vlastníků dluhopisů ve vztahu k zajištění, přičemž samotní vlastníci dluhopisů nejsou oprávněni sami jednat, a to ani v průběhu insolvenčního řízení a exekučního řízení.

Dále se doplňuje úprava takzvaného monitora krytých bloků, tedy osoby, která plní funkci jakéhosi dohlížitele a ve vztahu ke krytým dluhopisům kontroluje, jak emitent plní zákonné požadavky.

Další změnou je zavedení institutu takzvaného nuceného správce krytých bloků, což je jiná banka, jmenovaná do této funkce Českou národní bankou, která má za úkol zajistit správu majetku a dluhů související s krytými dluhopisy, je-li krytí dluhopisů či řádné splácení dluhů z krytých dluhopisů ohroženo např. pro předlužení jejich emitenta nebo v případě likvidace či odnětí licence emitenta.

Předkládaná novela rovněž zavádí do zákona úpravu takzvaných dluhopisů se záporným výnosem či povinně konvertibilních dluhopisů.

Předložený návrh zákona není transpoziční. Jedná se o národní legislativní úpravu, která však respektuje evropské právní předpisy a je plně v souladu se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z jejího členství v Evropské unii. Při přípravě novely jsme vycházeli ze zkušeností evropských států s rozvinutým kapitálovým trhem. V rámci přípravy návrhu zákona byly zásadní otázky konzultovány se širokým okruhem dotčených subjektů, zejména s Českou bankovní asociací, Ministerstvem spravedlnosti a Českou národní bankou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Dolejš. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Milé kolegyně a kolegové, hezké odpoledne přeji všem. Paní ministryně vás seznámila poměrně zevrubně s tím, co tato předloha představuje. Pochopitelně když uslyšíte slova hypoteční zástavní listy, tak si určitě představíte celý ten problém, který představuje náš celý hypoteční sektor a který na sebe pochopitelně váže i jistá makroekonomická rizika. Znáte možná i diskuzi, která se vede mezi Českou národní bankou a hypotečními institucemi, pokud jde o regulace hypoték. Tato myšlenka se možná vrátí do Sněmovny daleko později.

Tento návrh zákona je sice co do papírů poměrně obšírný, také se na něm pracovalo určitou dobu, ale týká se skutečně jenom vybraných záležitostí počínaje zpřesněním pojmového aparátu a pak, řekněme, precizací určitých režimů a procesů, o kterých mluvila paní ministryně.

Nechci to zbytečně extendovat, jenom upozorním na to, že hypoteční zástavní listy jsou určitým produktem, který se vyvíjel. Když jsme začínali v roce 2002, tak jsme měli v oběhu kolem 30 mld. - za 30 mld. korun těchto instrumentů. Pokud jde o uplynulé období, řekněme rok 2016, tak toho již bylo za půl bilionu. Takže vidíte, že to přece jenom svůj význam má, a složitost té normy, tedy spíše právní složitost, ale pochopitelně i praktická, se promítá i do toho, že musela být provedena úprava i navazujících právních norem, tedy že určité úpravy se dosahují nejen tou novou úpravou zákona o těchto instrumentech, ale promítne se to jak do OSŘ, tak do stavebního spoření, Státního fondu rozvoje bydlení, podnikání na kapitálovém trhu, správních poplatků, insolvenčního zákona a také zákona o ozdravných postupech, který vznikl v době finanční krize. Takže to spíš na doplnění.

Je to tedy materiál poměrně obsáhlý, takže předpokládám, že je naším společným zájmem ho řádně a v klidu projednat tak, abychom na jeho konci mohli být pyšní na to, že jsme nevyrobili žádný legislativní zmetek a že jsme pomohli tomuto segmentu finančního sektoru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášený, ani nevidím nikoho, že by se hlásil. Takže obecnou rozpravu končím. Ptám se paní ministryně a pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo? (Ministryně: Ne. Zpravodaj: Ne.) Nemají. Samozřejmě nezazněl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. Takže se budeme zabývat přikázáním výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Je zde návrh organizačního výboru přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo, aby byl garančním výborem jiný výbor? Takovýto návrh nevidím.

 

Takže budeme hlasovat o tom, že garančním výborem bude rozpočtový výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 125. Přihlášeno je 171 poslanců, pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Navrhuje prosím někdo z paní poslankyň a pánů poslanců nějaký jiný výbor? Nenavrhuje. A protože nezazněl ani návrh na zkrácení či prodloužení lhůty, končím první čtení projednávání tohoto bodu. Děkuji paní ministryni a panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP