Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb.,
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 94/ - prvé čtení

Než požádám paní ministryni o představení, tak vás seznámím s omluvami, které mezitím přišly. Paní ministryně Němcová se omlouvá z dnešního jednání od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Martin Kolovratník se omlouvá v době od 14.30 do 15.15 z pracovních důvodů a zítra, tedy 22. března, z celého jednacího dne také z pracovních důvodů. Pan poslanec Jaroslav Dvořák se omlouvá z dnešního jednání od 14.16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Petr Pávek se omlouvá z dnešního jednání v době od 14.30 do 19 hodin z důvodu jednání. Pan poslanec Stanislav Blaha se omlouvá z dnešního jednání od 14 hodin do pátku do konce jednacího dne, tedy do pátku 23. 3., ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Dominik Feri se omlouvá z dnešního jednání v době od 14.30 do 19 hodin z pracovních důvodů. Paní poslankyně Tereza Hyťhová se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny dnes v době od 15 do 15.30 z osobních důvodů a pan poslanec Marian Jurečka se omlouvá od 14.30 do konce pracovního dne z pracovních důvodů.

Nyní tedy prosím, aby se představení předloženého návrhu ujala paní ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, který novelizuje zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zasahuje taktéž do insolvenčního zákona a zákona o soudních poplatcích. Tento návrh je předkládán v totožném znění, v jakém byl vládou Poslanecké sněmovně již předložen v minulém volebním období, ve kterém však nebyl legislativní proces z časových důvodů dokončen.

Cílem návrhu zákona je upřesnit a doplnit některá již dříve implementovaná ustanovení evropské směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Navrhované změny vyplývají především z praktických problémů spojených s aplikací nové právní úpravy, které nebylo možno vzhledem k jejich charakteru odhalit v průběhu procesu samotné transpozice směrnice. Převážná většina změn je tudíž technického charakteru.

Na základě zkušeností s dosavadním fungováním garančního systému finančního trhu jsou korigovány některé aspekty jeho fungování. Zároveň je navrhována úprava výběru příspěvků do fondu pro řešení krize. Navrhuje se rovněž rozšířit již současné pravomoci České národní banky ve vztahu k možnosti využití jednoho z opatření k řešení krize, takzvaného moratoria, jakož i doplnit povinnosti týkající se smluvní dokumentace způsobilých závazků a odepisovatelných kapitálových nástrojů, které se řídí právem jiného než členského státu.

Přijetí navržených změn, které jsou, jak jsem již zmínila, většinou technického charakteru, umožní hladší a efektivnější fungování celého rámce pro prevenci a řešení případných budoucích krizí na finančním trhu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Rais. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Poslouchal jsem dost pečlivě a v podstatě hlavní rysy toho návrhu zákona paní ministryně řekla. Čili zopakoval bych to, že - myslím v dubnu, nebo v minulém období - tady tento návrh zákona už jednou byl a je předkládán znovu v té podobě, v jaké byl předložen, protože se to vlivem voleb nestihlo dořešit.

Druhá věc. Když budu mluvit zřetelným jazykem, tak jde o to, aby Česká národní banka dostala vyšší pravomoci v krizových situacích, kdy v podstatě komerční banky, družstevní záložny nebo obchodníci s cennými papíry budou mít nějaké problémy. A jde o to, že tyto nástroje by měly zaručit, aby náklady na selhání těchto institucí, které jsem zmiňoval, nesli zejména akcionáři a společníci a věřitelé, nikoli daňoví poplatníci. To je jádro tady té novely. Čili myslím si, že to je novela, která pomůže normálním lidem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy není nikdo přihlášen. Ptám se, zda se někdo hlásí teď. Není tomu tak, tedy končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova, zda je zájem paní ministryně nebo pana zpravodaje. Zájem o závěrečná slova není.

Nezazněl návrh na vrácení ani zamítnutí, takže se budeme zabývat přikázáním výborům k projednání. Já mezitím přivolám poslance k hlasování.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo jiný výbor jako výbor garanční, aby se zabýval tímto návrhem? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, že předložený návrh projedná jako garanční výbor rozpočtový výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 126 přihlášeno 171 poslanců, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednání. Je takový návrh, který by zde někdo přednesl z pléna? Není takový návrh, a protože nezazněl ani návrh na zkrácení či prodloužení lhůty, konstatuji, že jsme se vypořádali s prvním čtením tohoto sněmovního tisku. Já děkuji paní ministryni a děkuji panu zpravodaji.

 

Otevírám projednávání bodu číslo 35. Jde o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP