Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

36.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy
o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky
a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017
/sněmovní tisk 11/ - druhé čtení

Dávám slovo panu místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí Richardu Brabcovi. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, budu velmi stručný, protože jsem tento bod obsáhleji uváděl v rámci prvního čtení. Dovolte mi tedy jenom skutečně ve stručnosti připomenout, že předmětem změny Rotterdamské úmluvy je zařazení nových nebezpečných chemických látek do přílohy této úmluvy. Konkrétně se jedná o průmyslové chemické látky chlorované parafíny s krátkým řetězcem a veškeré sloučeniny tributylcínu a dále pak pesticidy karbofuran a trichlorfon. Zařazením těchto látek do přílohy III Rotterdamské úmluvy se na ně bude vztahovat postup předchozího souhlasu, což v praxi znamená, že pověřený orgán dovážejícího státu rozhoduje, zda povolí dovoz takové látky, nebo jej zakáže, či pro takový dovoz stanoví určité podmínky.

Z pohledu ČR je nutno zdůraznit, že všechny tyto látky je na území ČR už řadu let zakázáno vyrábět i používat, takže skutečně my jako ČR tím, že potvrdíme změnu Rotterdamské úmluvy, konkrétně přílohy číslo III, vlastně neměníme žádný režim na území ČR, ale podpoříme tak, aby tyto látky samozřejmě bylo možno omezeně používat i v ostatních státech, které jsou členy a účastníky Rotterdamské úmluvy. Asi vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. A prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jiřího Miholu, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 11/1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Všechno podstatné, co se týká návrhu, tady zaznělo z úst pana ministra. Myslím, že to není potřeba dál doplňovat. Takže bych si dovolil přejít ke konstatování, že zahraniční výbor projednal tady tento návrh 12. 12. 2017. A podstatné je také to, že doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dává souhlas k ratifikaci změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijatých v Ženevě dne 5. května 2017. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen. Hlásí se prosím někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Ptám se pana ministra, pana zpravodaje. Zájem o závěrečná slova není.

 

Takže můžeme přikročit k hlasování o navrženém usnesení. Je potřeba, abych znovu četl usnesení, se kterým vás seznámil pan zpravodaj? Není. Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 129, přihlášeno 147 poslanců, pro 131, proti nebyl žádný. Konstatuji tedy, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a projednávání tohoto bodu končím.

 

Zahajuji bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP