Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

38.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti,
podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně
/sněmovní tisk 53/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaná smlouva je standardní úpravou oblasti policejní spolupráce s nesousedními zeměmi. Upravuje tedy spolupráci při předcházení a odhalování trestné činnosti, a to zejména formou výměny informací. Dále smlouva umožňuje např. spolupráci při pátrání po osobách, věcech, spolupráci v oblasti zcizených či ztracených cestovních dokladů, vysílání expertů jako poradců v konkrétních případech nebo spolupráci při vzdělávání policistů.

Smlouva ve vzájemných vztazích nahradí Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorismu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti z 9. dubna 1998, která již plně nevyhovuje potřebám bezpečnostních orgánů.

Na výslovnou žádost kazašské strany je smlouva navenek sjednána jako mezivládní. Z hlediska vnitrostátního právního řádu se jedná o smlouvu prezidentské kategorie, která je po podpisu následně předkládána oběma komorám Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací a následně bude předložena k ratifikaci prezidentu republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení. Je to poslanec Karel Krejza. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Krejza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já myslím, že vše podstatné zaznělo z úst předkladatele. V této smlouvě na rozdíl od té předcházející neshledáváme nic kontroverzního. Je to smlouva zcela standardní, podobná těm, jaké máme s několika jinými státy jak evropskými, tak mimoevropskými. Přestože zatím nebyla projednána v zahraničním výboru, tak si myslím, že do druhého čtení to zvládneme, a proto bych si dovolil doporučit poslat ji do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Já tímto otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného. Končím obecnou rozpravu. Táži se pana ministra vnitra Lubomíra Metnara a pana zpravodaje poslance Karla Krejzy, jestli mají zájem o závěrečná slova. Nemáte zájem o závěrečná slova. Budeme se tím pádem hned zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Zeptám se, zdali má někdo nějaký jiný návrh. Nevidím jiný návrh. Já zagonguji, protože může někoho překvapit, že jdeme hlasovat takto rychle. Chvíli vyčkáme...

 

Myslím, že můžeme hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování, kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 135, přihlášeno 140 poslankyň a poslanců, pro 117, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tímto ukončuji projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem našeho dnešního jednání schůze Poslanecké sněmovny je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP