Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

39.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání
odsouzených osob (Hanoj, 7. 6. 2017)
/sněmovní tisk 58/ - prvé čtení

Předložený tisk uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych krátce uvedl tento vládní návrh k souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob. V současné době nemáme s Vietnamskou socialistickou republikou žádnou dvoustrannou smlouvu v oblasti předávání odsouzených osob, přičemž bez existence takové smlouvy není možné realizovat předání odsouzené osoby za účelem dalšího výkonu trestu odnětí svobody, který byl uložen na území druhého státu.

Smlouva byla sjednána na půdorysu úmluvy o předávání odsouzených z 21. 3. 1983, která byla sjednána v rámci Rady Evropy a jejíž smluvní stranou je rovněž Česká republika. To je nejširší základna pro tento typ mezinárodní spolupráce. Text smlouvy zároveň respektuje právní úpravu České republiky v této oblasti.

Smlouva předvídá možnost předání osoby odsouzené k trestu odnětí svobody na území jednoho smluvního státu, který je občanem druhého smluvního státu, k dalšímu výkonu tohoto trestu do jeho domovského státu, přičemž možnost předání je podmíněna uznáním a nařízením výkonu rozhodnutí na území státu, do kterého by osoba měla být předána, a také vyslovením souhlasu odsouzené osoby státu přijímajícího i státu, na jehož území byla osoba odsouzena. Použitelná je na případy, kdy v okamžiku podání žádosti musí osoba vykonat ještě alespoň jeden rok trestu odnětí svobody.

Dámy a pánové, prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Robert Králíček. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Robert Králíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaná smlouva je standardní dvoustrannou úpravou předávání odsouzených osob, která vychází z funkčního mezinárodního modelu. Jedná se o návrh potřebný, neboť v současné době není tato oblast mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech s Vietnamskou socialistickou republikou upravena žádnou dvoustrannou ani mnohostrannou mezinárodní smlouvou. Bez existence takové smlouvy přitom není možné mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou předávání odsouzených osob realizovat.

Tato smlouva je v souladu s vnitrostátním právním řádem, přičemž respektuje právní úpravu České republiky v této oblasti, jak je zakotvena v hlavě 4 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, i s mezinárodním právem. Provádění smlouvy si nevyžádá zvýšené požadavky na státní rozpočet.

Organizační výbor navrhl přikázat smlouvu k projednání zahraničnímu výboru. Smlouva byla současně předložena Senátu, který příslušný návrh projednává jako senátní tisk č. 229.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Já tímto otevírám obecnou rozpravu. Přihlášku do obecné rozpravy nemám žádnou, takže obecnou rozpravu končím. Táži se pana ministra Roberta Pelikána a pana zpravodaje Roberta Králíčka, zdali mají zájem o závěrečná slova. Nemají zájem o závěrečná slova.

Budeme se ihned zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se táži, zdali má někdo nějaký jiný návrh. Nemá. Já opět zagonguji. Chviličku počkáme... Myslím, že můžeme jít pomalu, ale jistě hlasovat.

 

Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, prosím, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko.

Hlasování číslo 136, přihlášeno 143 poslanců, pro 126, proti nikdo. Výsledek byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem našeho dnešního programu je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP