Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

40.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o komplexním
přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových
zápasech a dalších sportovních akcích (3. července 2016, Saint - Denis)
/sněmovní tisk 60/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede opět ministr vnitra Lubomír Metnar. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, bezpečnost na stadionech nebo v jejich blízkosti během sportovních událostí, zejména fotbalových zápasů, a mezinárodní spolupráce v této oblasti byla smluvně upravena takzvanou úmluvou o diváckém násilí z roku 1985. Tato úmluva však nereflektuje změny postupu a dobré praxe v této oblasti, ke kterým došlo v posledních letech. Na půdě Rady Evropy tak byla připravována nová, komplexní smluvní úprava. Předkládaná Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích se tak nesoustředí pouze na bezpečnostní opatření, ale uznává potřebu zajistit spolupráci se všemi dotčenými subjekty z veřejného i soukromého sektoru při zajištění ochrany a bezpečnosti na fotbalových zápasech, popřípadě na jiných sportovních událostech, a příjemného prostředí pro diváky.

Jde o rámcový dokument, který ponechává na jednotlivých členských státech, aby tyto principy přizpůsobily vnitrostátním podmínkám a svému právnímu řádu. Závazky vyplývající z nové úmluvy České republiky již nyní plníme a není třeba přijímat nová legislativní opatření ani navyšovat státní rozpočet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu zpravodaji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Bžoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přednést zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku číslo 60. Pan ministr řekl ty nejdůležitější věci. Já pouze zopakuji některé, a to že pravidla a principy zakotvené v úmluvě mají být obligatorně implementovány na fotbalové zápasy, kterých se budou účastnit profesionální fotbalové kluby a národní reprezentace. Použití úmluvy na další sporty či sportovní akce je pak ponecháno na rozhodnutí jednotlivých stran. Přijetí úmluvy nebude mít přímé dopady na státní rozpočet vzhledem k tomu, že závazky vyplývající z úmluvy jsou již plněny.

Já jen na závěr možná malou poznámku. Vzhledem k tomu, že i Rada Evropy se zabývá soukromým byznysem, jako je fotbal, abychom zabezpečovali bezpečnost těchto utkání z našich daní, tak by možná stálo za úvahu podívat se na to, kolik peněz jsme za poslední roky vynaložili například na fotbalová utkání Sparta a Baník Ostrava, protože nám pořád chybí peníze ve sportu. A možná by ty peníze byly lépe vynaloženy, kdyby se daly do sportu než na to, abychom zabezpečovaly soukromé akce.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji panu zpravodaji pro prvé čtení panu poslanci Jaroslavu Bžochovi a tímto otevírám obecnou rozpravu a podívám se, zdali je zájem. Nevidím zájem o vystoupení v obecné rozpravě, takže končím obecnou rozpravu a táži se pana poslance Jaroslava Bžocha jako zpravodaje a pana ministra vnitra Lubomíra Metnara, zdali máte zájem o závěrečné slovo. Nemáte zájem o závěrečné slovo. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. A já se táži, zdali má někdo nějaký jiný návrh. Nevidím. Takže bychom přistoupili k hlasování. Já tedy opět zagonguji.

 

Kdo tedy souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování teď. Prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Je to hlasování číslo 137. Přihlášeno je 140 poslanců, pro 122, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Takže konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím tedy projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem dnešního programu schůze Poslanecké sněmovny je bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP