Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

41.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé
/sněmovní tisk 75/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Martin Stropnický. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr zahraničních věcí ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vám předložil k projednání vládní návrh Rámcové dohody mezi EU a jejím členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé.

Evropskou unii a Austrálii spojuje sdílení společných hodnot demokracie, podpory lidských práv a svobod, zachování mezinárodního míru a stability a úsilí o liberalizaci světové ekonomiky. Austrálie je pro EU důležitá také díky své geopolitické pozici. Jde o významného spojence v dynamicky se rozvíjejícím asijsko-tichomořském regionu. Daří se i vzájemnému obchodu. EU je pro Austrálii po Číně druhým obchodním partnerem. Přetrvávajícím rysem obchodních vztahů je dlouhodobý přebytek bilance ve prospěch EU. Dlouhodobě aktivní obchodní bilanci má ostatně s Austrálií i Česká republika.

Vzhledem k silné obchodní výměně a rozšiřování politické a bezpečnostní spolupráce dospěly EU a Austrálie k závěru, že je třeba dát vztahům kvalitní právní rámec, nejlépe širokou bilaterární politickou dohodu. Nejedná se tedy o dohodu o volném obchodu, takzvanou free trade area. Ta se s Austrálií začne vyjednávat zhruba v polovině tohoto roku. Předkládaná dohoda je takzvanou smíšenou dohodou, kde některé body budou v kompetenci EU a ostatní v kompetenci členských států.

Vláda České republiky vyslovila se sjednáním dohody souhlas již svým usnesením číslo 845 ze dne 21. 9. 2016. Dohoda byla následně podepsána v Manile 7. srpna 2017. Postoj České republiky ke sjednání dohody byl od začátku kladný. Cíle dohody se shodují s našimi prioritami. Austrálie je důležitým spojencem a obchodním partnerem České republiky. To potvrdilo ostatně i mé nedávné setkání s ministryní zahraničních věcí Austrálie Julií Bishopovou před několika málo týdny v Budapešti.

Za hlavní témata vzájemné spolupráce považuje představená dohoda tyto oblasti: zahraniční a bezpečnostní politiku, boj proti terorismu, uplatňování mezinárodního práva v kyberprostoru, globální rozvoj a humanitární pomoc, ekonomickou spolupráci a obchod, justici, lidská práva a bezpečnost, výzkum, inovace a informační společnost, vzdělávání a kulturu, udržitelný rozvoj, energetiku a dopravu. Posílený politický dialog se má uskutečňovat především formou konzultací a návštěv vedoucích představitelů obou celků, zejména na úrovni ministrů zahraničních věcí, ale rozšířeny mají být také kontakty mezi parlamentem Austrálie a Evropským parlamentem.

Obsah předkládané dohody je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a ostatními součástmi právního řádu ČR, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jejích platných smluv a s obecně závaznými zásadami mezinárodního práva.

Ratifikovaná dohoda bude vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Tím se stane v souladu s článkem 10 Ústavy České republiky součástí právního řádu ČR. Nepředpokládá se, že by následné provádění dohody s sebou neslo finanční či rozpočtové dopady. Dohoda nebude mít dopad na problematiku rovnosti mužů a žen ani na otázky životního prostředí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Mikuláš Peksa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Dobré odpoledne. Musím poděkovat panu ministrovi, protože on to v podstatě už všechno shrnul, takže na mě zbývá pouze taková nějaká rekapitulace. Jedná se skutečně o rámcovou dohodu. To znamená, že jsou tam nějaká obecná ustanovení. Nezakládá to nějakou složitou regulatorní spolupráci jako TTIP nebo CETA. Jedná se o smíšenou smlouvu, to znamená smlouvu, kterou Evropská unie sjednává společně s členskými státy. Unie nemá výlučnou pravomoc ke sjednání celého obsahu dohody, neboť předmětem spolupráce jsou i oblasti, které zcela nebo zčásti spadají do pravomoci členských států. To ve svém důsledku znamená, že s ohledem na rozdělení pravomocí mezi Evropskou unií a členskými státy bude unie moci provádět samostatně jen část závazků vyplývajících z dohody, zatímco ve zbytku bude potřebovat součinnost svých členských států, tedy i České republiky. A tedy by bylo záhodno, abychom tu dohodu schválili.

To je z mojí strany asi všechno.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Otvírám obecnou rozpravu. Podívám se, zdali se někdo přihlásil do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Takže končím obecnou rozpravu. Táži se pana ministra zahraničních věcí Martina Stropnického, zdali má zájem? (Nemám.) A pan zpravodaj? (Nemám.) Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Dobře. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži si, zdali má někdo jiný návrh. Nevidím jiný návrh. Takže opět zagonguji, protože budeme hlasovat.

 

Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Teď prosím stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko.

hlasování číslo 138 přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro 124, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Takže já konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a tímto končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem našeho dnešního jednání Poslanecké sněmovny je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP