Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

44.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy
o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017
/sněmovní tisk 96/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, tak polutanty jsou na mne. Dovolte mi tady představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Pokud byste přemýšleli, co to jsou organické perzistentní polutanty, tak jakkoliv to vypadá atraktivně, tak vás asi zklamu. Jsou to látky typu dioxinů, polychlorovaných bifenylů, PCB, látky typu DDT a podobné.

ČR je smluvní stranou Stockholmské úmluvy od 17. května 2004. Osmé zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy rozhodlo 5. května 2017 o zařazení nových chemických látek do přílohy A a C úmluvy. Jedná se o zařazení dekabromdifenyletheru a chlorovaných parafínů s krátkým řetězcem do přílohy A úmluvy se zvláštními výjimkami pro výrobu a použití a zařazení hexachlorbutadienu do přílohy C úmluvy.

Příloha A zahrnuje látky určené k celkovému vyloučení nebo odstranění z výroby, použití, dovozu a vývozu. V příloze C jsou potom zahrnuty chemické látky, které vznikají jako nežádoucí vedlejší produkty chemických reakcí například při spalovacích procesech nebo chemické výrobě, a smluvní strany musí přijmout opatření ke snížení nezamýšlených úniků takových chemických látek, samozřejmě s cílem postupné minimalizace, a kde je to možné, dokonce konečné eliminace.

Nově zařazené látky poškozují lidské zdraví a životní prostředí, to znamená, jsou vysoce toxické a organismy je velmi těžko odbourávají. Prostřednictvím potravních řetězců se pak tyto látky kumulují, protože jsou rozpustné v tucích a ne ve vodě a rovněž v prostředí se jen omezeně rozkládají. Jedná se navíc o látky, které podléhají dálkovému přenosu. Zařazení nových chemických látek do přílohy A a C je důležitým opatřením pro naplňování cíle úmluvy, které přispěje ke zvýšení ochrany lidského zdraví. Proto je žádoucí, aby zařazení nových látek do přílohy A a C Česká republika podpořila. Zařazení těchto nových látek nebude mít na ČR dopad, protože výroba a použití uvedených látek je už stávající právní úpravou EU buď zcela zakázána, nebo výrazně omezena.

Přijetí změn příloh A a C tedy nebude vyžadovat změnu platné právní úpravy ČR a rovněž nebude mít dopad na státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikovou sféru nad rámec toho, co už stanoví legislativa EU.

Stockholmská úmluva má z hlediska vnitrostátního práva charakter prezidentské smlouvy a přijetí změn úmluvy včetně příloh podléhá ratifikaci prezidentem republiky, ke které je tedy podle článku 49 písm. e) Ústavy vyžadován souhlas Parlamentu ČR.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Holík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou dobrý den. Já vidím, že pan ministr mě má rád, a ta zpráva byla natolik obsáhlá, abych nemusel používat jazykolamy jako perzistentní organické polutanty. Víceméně pan ministr řekl absolutně všechno. Já znovu podtrhuji, jedná se o látky, které se dlouhodobě rozpadají, čili je to něco podobného jako DDT, a ukládají se v organismu.

Jak už bylo řečeno, Stockholmská úmluva byla přijata už v roce 2004 a postupně vždycky dochází k jejímu rozšiřování, takže v současné době je to o ty tři nové látky, jak už tady zaznělo: dekabromdifenylether, chlorované parafíny a hexachlorbutadien. Správně také tady zaznělo, že přijetí nebo rozšíření této úmluvy nebude mít žádný vliv na státní rozpočet.

Takže dámy a pánové, navrhuji propustit tento bod do druhého čtení a vzhledem k tomu, že Česká republika, vlastně ony se už v ČR prakticky nevyskytují, a to přijetí bude velice rychlé, tak navrhuji zkrátit dobu k projednání na 30 dnů. Jako garanční výbor navrhuji životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a já tedy otevírám obecnou rozpravu. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil do obecné rozpravy, takže končím obecnou rozpravu. Táži se tedy pana ministra a pana zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečná slova. Nemají zájem o závěrečná slova. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a od vás máme tedy návrh ještě jeden, životnímu prostředí. Takže ještě máme návrh výbor pro životní prostředí. My budeme hlasovat o obou návrzích, protože organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. To znamená, budeme hlasovat o dvou návrzích, v podstatě. Takže jiný návrh tady v plénu nevidím. Přistoupíme k hlasování, zagonguji.

 

Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování teď. Prosím, zdvihněte ruku a zmáčkněte tlačítko, kdo souhlasí. Kdo je proti, zdvihněte ruku a zmáčkněte tlačítko.

Hlasování číslo 142, přihlášeno 156 poslanců, pro 135, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o dalším návrhu, aby byl předložený návrh přikázán k projednání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko.

Hlasování číslo 143, přihlášeno 156 poslankyň a poslanců, pro 134, proti nula. Návrh byl přijat.

 

To znamená, že já konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání dvěma výborům. Je to výbor zahraniční a je to výbor pro životní prostředí. Tím pádem ukončuji projednávání tohoto bodu a budeme pokračovat v dalším jednání.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP