Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

58.
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016
/sněmovní tisk 63/

I tento tisk byl projednán volebním výborem. Usnesení bylo doručeno jako tisk 63/1. Prosím paní zpravodajku volebního výboru, paní poslankyni Barboru Kořanovou, aby nás informovala o jednání výboru a přednesla návrh usnesení.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Vážený paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016 byla předložena Poslanecké sněmovně v řádném termínu dne 30. 8. 2017. Volební výbor ji však neprojednal z důvodu konce sedmého volebního období. Z uvedeného důvodu byla zpráva předložena v novém volebním období znovu. (V sále je hlučno.)

Tato výroční zpráva je uceleným přehledem hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016. Hovoří o schvalování rozpočtu Českého rozhlasu, o rozpočtové úpravě, kterou Rada Českého rozhlasu projednávala po zvolení nového generálního ředitele -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, paní poslankyně, ale hladina hluku v sále je příliš vysoká. Prosím jak levici, tak pravici, ale teď zejména levici, aby se ztišila. Děkuji.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Je uceleným přehledem hospodaření Českého rozhlasu v roce 2016 a hovoří o schvalování rozpočtu Českého rozhlasu o rozpočtové úpravě, kterou Rada Českého rozhlasu projednávala po zvolení nového generálního ředitele Českého rozhlasu, a hovoří dále o zprávě nezávislého auditora.

Volební výbor schválil tuto výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016 dle sněmovního tisku 64, a to na 4. schůzi ze dne 15. 2. 2018, a jedná se o usnesení č. 12, které mám samozřejmě k dispozici.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji končím a v podrobné rozpravě prosím paní zpravodajku.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Volební výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova předsedkyně Rady Českého rozhlasu Mgr. Hany Dohnálkové, zpravodajské zprávě poslankyně Barbory Kořanové a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016 dle sněmovního tisku 63;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

III. zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o projednání Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016 na schůzi volebního výboru.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nikdo další se v podrobné rozpravě nehlásí, takže rozpravu končím. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo. V tom případě budeme hlasovat. Návrh usnesení zazněl.

 

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým usnesením. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 150, přihlášeno je 153, pro 142, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Tím končím bod 58 a děkuji paní zpravodajce.

Otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP