(14.50 hodin)
(pokračuje Staněk)

Druhý důvod pro mé vystoupení je již mnohem prozaičtější. Obrátili se na mě ovocní, okrasní a lesní školkaři s tím, abych tlumočil jejich názor a podpořil jejich několikaletou snahu o novelu vodního zákona, konkrétně § 101, spočívající v tom, aby nebylo čerpání povrchové vody pro zavlažování školkařské produkce zpoplatněno. Činím tak touto cestou zejména proto, že v mezirezortním připomínkovém řízení nebyl osloven Svaz školkařů České republiky, Sdružení lesních školkařů a Školkařský svaz ovocnářské unie. Chtěl bych zdůraznit, že producenti školkařských výpěstků nechtějí nijak měnit nově navržená nařízení, ale při příležitosti projednávání vodního zákona požadují upravit § 101, jehož aktuální nejednoznačný výklad je znevýhodňuje oproti jiným pěstitelům. Dle zákona o zemědělství spadají školky do zemědělské výroby, ale z důvodu absence vysvětlení pojmu "zemědělská plodina" se na ně aktuálně nevztahuje výjimka pro bezplatné čerpání povrchových vod na vyrovnávání vláhového deficitu, které právě řeší zmiňovaný § 101.

Z tohoto důvodu se po dlouhodobé komunikaci s Ministerstvem zemědělství jeví jako nejjednodušší řešení zpřesnit nařízení v odstavci 4 doplněním slov "včetně školkařských výpěstků".

Školkařské výpěstky jsou pěstovány především pro tuzemské využití, a to jak pro lesy, tak pro krajinu. Lesy mají významnou hospodářskou funkci, ale i díky mimoprodukčním funkcím lesního porostu a dalších výsadeb v krajině, jako je vodohospodářská, klimatická či sociálně rekreační, má tato zeleň vysoký celospolečenský význam. Přibližně 85 % lesních porostů je po těžbě zalesněno takzvanou umělou obnovou, sadebním materiálem ze školek. Závlahová voda čerpaná z povrchových zdrojů se ve školkách využívá především při pěstování malých rostlin nebo pro zálivku čerstvě přesazených rostlin ve školce. Závlahy také slouží při ochraně produkce před jarními mrazy, které se v posledních letech objevují téměř každoročně. Z toho vyplývá, že se nezavlažuje celoročně a odčerpaná voda se díky běžnému koloběhu v půdě dostane z větší části zpět do vodotečí. Také není nijak znehodnocena, např. na rozdíl od čerpání vody na přípravu technického sněhu, které také spadá do výjimek pro bezplatné čerpání vody. Škody způsobené suchem v posledních letech školkaře stejně jako ostatní pěstitele nevýslovně poznamenávají a dá se předpokládat, že takovýchto klimatických extrémů bude přibývat.

Z těchto důvodů se ztotožňuji s požadavkem školkařů na nutnost zpřesnit nařízení v § 101 tak, aby byl jeho výklad jasný a producenti školkařských výpěstků měli stejné podmínky pro čerpání povrchových vod jako ostatní pěstitelé zemědělských plodin. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Vrecionová, po ní bude mít slovo pan poslanec Kott. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Dobrý den. Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, přeji vám pěkné odpoledne nebo začátek dnešního odpoledne. Chtěla bych na začátek říci, že myslím, že je veliká škoda, že v případě tohoto zákona si Sněmovna schválila projednání ve zkrácené lhůtě, protože jde o velice komplikovanou materii. I pan ministr sám řekl, že vlastně je tady připraveno velké množství pozměňovacích návrhů, a ten zákon je opravdu velmi komplikovaný, složitý a je tam i řada problematických věcí. Myslím, že právě nebylo vhodné odhlasovat si tu zkrácenou lhůtu.

Dovolte mi tedy jenom okomentovat tady některé - protože tu základní materii pan ministr zhruba shrnul - některé pozměňovací návrhy. Nejdříve pozměňovací návrh, ke kterému se ještě přihlásím v podrobné rozpravě, ale trošku k němu něco řeknu a pak už nebudu zdržovat.

Jde o velice jednoduchý pozměňovací návrh, který jsme s kolegy napsali a který řeší výnos z poplatků za odebrané množství podzemní vody, který podle stávajícího zákona je rozdělen: z 50 % jde příjem rozpočtu příslušného kraje a z 50 % je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí. My bychom byli velice rádi, aby došlo k takové drobné úpravě, aby 10 % z celkové částky se stalo příjmem rozpočtu obcí a tím potom 45 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí a 45 % by zůstávalo kraji. Jde o to, že vlastně ty obce, na jejichž území, v jejichž katastru se uskutečňuje odběr podzemní vody, jsou velmi dotčeny touto skutečností, jsou omezeny na svém rozvoji a při svém hospodaření, protože zpravidla tyto podzemní vody jsou vlastně chráněny ochranným pásmem, a myslíme si a jsme pevně přesvědčeni o tom, že vlastně by mělo jít o přirozenou záležitost, která, když ty obce jsou omezeny z důvodu vyšších společenských zájmů, tak by měly obdržet alespoň nějakou náhradu. Takže bych vás potom poprosila o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

O těch školkách tady nechci již mluvit, o tom mluvil můj předřečník. Pan kolega Zahradník také předkládá pozměňovací návrh v tomto duchu, který bych byla velice ráda, abychom podpořili.

Potom je tady další pozměňovací návrh, který předkládáme také spolu s kolegou Honzou Zahradníkem a který on podrobně jistě okomentuje. Tady jde o to, že bychom velmi rádi zanechali ve vodním toku takové množství vody, aby bylo možno tu řeku používat k rekreačním účelům. V současné době dochází k takovému problému, že např. majitelé malých vodních elektráren si vlastně odvádějí část vody z vodního toku pro své potřeby a říční koryta zůstávají často, nebo v některých úsecích, s velmi malým množstvím vody a není potom možné po té vodě plout. Takže to si myslíme. Myslím, že se i zástupci vodáků obraceli na řadu kolegů. My jsme přesvědčeni, že v této zemi je asi 670 000 vodáků a vodní turistika generuje i velké obraty a bylo by velmi dobré tento pozměňovací návrh podpořit. Moc bych vás o to poprosila.

Potom bych chtěla ještě mluvit o těch pozměňovacích návrzích, které byly přijaty na zemědělském výboru, ale vlastně částečně i na výboru pro životní prostředí. Já jsem chtěla potom moc poprosit pana zpravodaje, až budeme ve třetím čtení o těch pozměňovacích návrzích hlasovat, jestli by bylo možné je rozdělit. Minimálně mi jde o pozměňovací návrh, který vlastně řeší ty kompenzace v pásmu hygienické ochrany, které vlastně v současné době by se měly vztahovat k vlastníkům, a ten pozměňovací návrh je rozšiřuje i o nájemce, a staví tak vlastníka půdy na roveň s tím nájemcem. S tímto pozměňovacím návrhem já bych měla problém. Naopak ty všechny ostatní vítám. Tak bych byla moc ráda, kdybychom potom při hlasování - ale to samozřejmě ještě poprosím ve třetím čtení - mohli toto hlasování oddělit.

Tam rozhodně bych velmi ráda naopak podpořila ať ty stanové tábory, ale zároveň je tam ještě také ten problém, který řeší odlehčené vody, o tom asi budeme ještě také mluvit, kdy tato novela může provozovatelům kanalizací a majitelům - z toho mohou vyplynout vlastně velké náklady s tím spojené na technologii. Já souhlasím s tou novelou, tak jak toto zmiňuje, nicméně jsem pevně přesvědčena o tom, že je potřeba poskytnout majitelům více času. Proto bych velice uvítala možnost odkladu účinnosti v této části zákona.

Já vám děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP