Pátek 13. dubna 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 12/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a také zpravodaj garančního výboru pan poslanec Adam Kalous. Připomínám, že garančním výborem je v tomto případě výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 12/2, který byl doručen dne 28. února 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 12/3.

Nyní se táži paní ministryně jako navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má zájem vystoupit. Prosím, paní ministryně, máte slovo. (V sále je veliký hluk.)

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi za Ministerstvo pro místní rozvoj uvést vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Předmětný návrh zákona transponuje směrnici Evropské unie číslo 2015 -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, paní ministryně, ale je potřeba, abychom pro vás vytvořili důstojnější podmínky. Za chvíli budeme hlasovat o tomto zákonu, je potřeba, aby ti, kteří chtějí vyslechnout argumenty navrhovatelů, k tomu měli možnost. Prosím vás tedy o ztišení.

Prosím, paní ministryně, pokračujte.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Takže zopakuji, jde o transpozici evropské směrnice. Přijetí návrhu je nezbytné pro splnění povinnosti vůči Evropské unii.

Dne 12. prosince 2017 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila vládní návrh zákona v prvém čtení a přikázala návrh projednat ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Tento výbor je garanční. Dále projednala vládní návrh dne 31. ledna 2018 a výbor doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona schválit ve znění pozměňovacích návrhů. Nejzásadnější z těchto pozměňovacích návrhů byl návrh na snížení maximální výše příspěvku do garančního fondu cestovních kanceláří z částky 0,25 % z tržeb za zájezdy a spojené cestovní služby na částku 0,1 %. My jsme toto velmi detailně projednali jak s oběma asociacemi, tak samozřejmě se všemi partnery a Ministerstvo pro místní rozvoj k tomuto vyslovilo souhlas.

Poslanecká sněmovna Parlamentu dne 27. února 2018 schválila návrh zákona ve druhém čtení. V průběhu projednávání přednesl pan poslanec Třešňák pozměňovací návrh, kterým navrhl vyloučit z působnosti zákona zájezdy nebo spojené cestovní služby v rámci činnosti přírodních léčebných lázní podle lázeňského zákona. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj opět tento pozměňovací návrh projednal a nedoporučil jeho schválení. Musím říci, že i ministerstvo zdůvodňovalo své stanovisko na jednání výboru. Ministerstvo je toho názoru, že není třeba výslovného ustanovení v zákoně 159. Poskytování léčebné rehabilitační péče, to je zdravotní péče, nespadá do působnosti tohoto zákona, nýbrž do působnosti zákona o zdravotních službách. Nicméně abychom úplně vyhověli, tak jsme to projednávali i se zmocněncem pro zastupování České republiky před Soudním dvorem a ani on nedoporučil takto měnit transpozici evropské směrnice, protože máme v České republice zajistit plnou harmonizaci, což by toto vylučovalo. Nicméně mohu všechny uklidnit, že samozřejmě to, že to nespadá do působnosti zákona 159, ale do působnosti zákona o zdravotních službách, jsme uvedli v důvodové zprávě. (V sále je stálý hluk.)

Dovoluji si tedy požádat Poslaneckou sněmovnu o schválení tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Než otevřu obecnou rozpravu, tak vás seznámím s tím, že paní ministryně Schillerová se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen. Ptám se, zda se ještě někdo do obecné rozpravy hlásí z místa. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Má zájem paní navrhovatelka, paní ministryně nebo pan zpravodaj o závěrečné slovo? Ne, není zde zájem o závěrečné slovo, takže můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já nyní poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Adam Kalous: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolím si vás seznámit s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z jeho 5. schůze ze dne 6. března, kdy projednával sněmovní tisk 12 jako výbor garanční, to znamená včetně pozměňovacího návrhu po druhém čtení:

"Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny jako garanční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 12/3 v následujícím pořadí: jako první návrh A1, za druhé návrhy A2, to je A2.1 až A2.4, a to společně jedním hlasováním, za třetí návrh B a za čtvrté návrh zákona jako celek."

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodajovi. Návrh procedury je poměrně jednoduchý. Je to prosím všem jasné, souhlasí s tím, nemusím dávat hlasovat o návrhu procedury? Ano, všichni souhlasí, takže můžeme hlasovat tak, jak to navrhl pan zpravodaj. Pana zpravodaje prosím, aby nás prováděl jednotlivými pozměňovacími návrhy.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji, pane předsedající. První hlasování je o pozměňovacím návrhu, který je obsažen v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pod písmenem A1 a je to v podstatě to snížení procentuálního příspěvku do garančního fondu z 0,25 na 0,1 a stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Stanovisko paní ministryně? Já se omlouvám, není zapnutý mikrofon, takže vás není slyšet. (Ministryně: Souhlas.) Ano, děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Protože pan zpravodaj má potíže s přihlášením a nemůže hlasovat, tak musím prohlásit toto hlasování za neplatné. Prosím o chvilku strpení, než tato technická věc bude vyřešena. Já vás pro jistotu teď všechny odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými identifikačními kartami. Stalo se.

 

Já jenom připomínám, že hlasujeme o pozměňovacím návrhu A1.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 54 přihlášeno 155 poslanců, pro 154, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji. Druhé hlasování je návrh legislativně technických úprav A2.1 až A2.4 a stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 55 přihlášeno 155 poslanců, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme přistoupit k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji. Třetí hlasování je pozměňovací návrh pod písmenem B přednesený panem poslancem Petrem Třešňákem ve druhém čtení 27. února 2018 a stanovisko garančního výboru je v tomto případě nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.) Ano, děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 56 přihlášeno 155 poslanců, pro 51, proti 77. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 12, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 57: přihlášeno 157 poslanců, pro 157, nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

(Ministryně mimo mikrofon: Děkuji. Zpravodaj mimo mikrofon: Děkuji.) Také děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní v souladu se schváleným programem přistoupíme k projednávání návrhu zákonů v prvním čtení. Zahajuji projednání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP