Pátek 20. dubna 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

50.
Vládní návrh zákona o podmínkách využívání
genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
/sněmovní tisk 15/ - třetí čtení

Poprosím pana ministra Richarda Brabce a zpravodajku garančního výboru paní poslankyni Danu Balcarovou - ti už jsou na svých místech. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 15/4, který byl doručen 11. dubna 2018. Garanční výbor se tímto návrhem zákona nezabýval, neboť tak rozhodla Poslanecká sněmovna ve druhém čtení.

Pan navrhovatel má zájem o vystoupení. Už je u pultíku. Máte slovo, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Bude krátké. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi jasné, že v pátek ráno přilákat vaši pozornost k něčemu tak na první pohled abstraktnímu, jako je Nagojský protokol, je těžké. Na druhou stranu nějaký genetický zdroj máme v sobě každý, takže by se nás to mohlo i týkat, i když ne v tomto případě.

Já bych chtěl jenom připomenout, že ten návrh je opravdu adaptačním právním předpisem, který minimalistickým způsobem zavádí tuto normu do vlastně přímo použitelného nařízení Evropské unie do české legislativy. A především to, co už jsme tady diskutovali v minulých jednáních, že návrh zákona se týká pouze těch držitelů sbírek genetického materiálu, kteří mají zájem o zařazení do evropského registru. Slíbil jsem v rámci druhého čtení, a také to samozřejmě dodržíme, že vypracujeme jako Ministerstvo životního prostředí metodický pokyn, který usnadní praktické naplňování požadavků tohoto nařízení. Budeme přitom spolupracovat s vědeckou obcí a dalšími dotčenými subjekty.

K návrhu zákona byly panem poslancem Zahradníkem předloženy dva vzájemně provázané pozměňovací návrhy. Jsou to pozměňovací návrhy A1 a A2, které rovněž doporučil výbor pro životní prostředí. Těmito pozměňovacími návrhy dochází k maximálnímu snížení administrativní náročnosti, která je spojena s plněním povinností uživatelů genetických zdrojů. Na přípravě pozměňovacích návrhů se podílela také vědecká obec a rovněž MŽP a s těmito návrhy ministerstvo souhlasí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře, a otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem vystoupit v rozpravě v rámci třetího čtení k tomuto bodu. Nikoho nevidím, takže jestliže se nikdo nepřihlásí, rozpravu končím. Dal jsem všem rovnou příležitost.

Přistoupíme tedy rovnou k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, garanční výbor se mezi druhým a třetím čtením touto novelou nezabýval. Bylo to na základě rozhodnutí Sněmovny. Takže navrhnu proceduru sama.

V rámci druhého čtení nebyly podány žádné pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy byly jenom ve výboru pro životní prostředí, což byl garanční výbor, a byly to dva pozměňovací návrhy, které jsou v tisku 15/4 označeny jako A1 a A2. Vzhledem k tomu, že tyto pozměňovací návrhy spolu souvisí, tak je nezbytné o nich hlasovat společně. Potom bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že nemáme usnesení garančního výboru, přestože je ta procedura extrémně jednoduchá, tak navrhuji, že bychom si tu proceduru schválili hlasováním. To považuji za vhodné. Takže já vás poprosím.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 125, přihlášeno 144, pro 136. Paní zpravodajko, vaše procedura měla velký úspěch a návrh byl přijat. Prosím, přistoupíme k hlasování.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji, pane předsedo, za ocenění, a budeme tedy pokračovat. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích A1 a A2.

Návrh A1 se týká zrušení věty v § 3 odst. 1 od slova "v listinné podobě nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Podá-li uživatel prohlášení v listinné podobě, je povinen do 5 dnů od jeho podání je předložit ministerstvu i v elektronické podobě."

Návrh dvě se týká zrušení druhé věty v § 3 odst. 2, která se týká užití odstavce 2 podobně jako odstavce 1.

Stanovisko výboru je k oběma pozměňovacím návrhům souhlasné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tyto dva pozměňovací návrhy. Kdo je proti?

Hlasování číslo 126, přihlášeno je 145 poslanců, pro 138, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu, podle sněmovního tisku 15, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 127, přihlášeno 146, pro 141, proti jeden. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji a končím tento bod.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.




Přihlásit/registrovat se do ISP