Pátek 20. dubna 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

51.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 33/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů, jak se už stalo, zaujala za navrhovatele paní poslankyně Věra Kovářová a pan poslanec Petr Sadovský. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 33/4, který byl doručen dne 10. dubna 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 33/5.

Paní navrhovatelka vypadá, že má zájem na vystoupení před rozpravou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte na úvod, abych shrnula dění okolo sněmovního tisku číslo 33, což je novela zákona o střetu zájmů.

Starostové a nezávislí podali jednu z novel. Ta novela říkala, že nahlížení do majetkových přiznání bude možné pouze po žádosti. Také se zde objevila druhá novela KDU-ČSL, která vymezovala ty veřejné funkcionáře, kteří by byli z povinnosti vyňati. Během projednávání došlo k jednání mezi jednotlivými kluby a došlo se ke kompromisnímu návrhu, který říkal, že neveřejné informace budou, co se týče movitých věcí a závazků, kromě toho ještě u neuvolněných budou neveřejné údaje o příjmech, a to vyjma statutárních měst. Veřejnými údaji by tedy byly věci nemovité, cenné papíry, zaknihované akcie a podíly v obchodních korporacích. Znamená to tedy, že tento kompromisní návrh byl i řešen na ústavněprávním výboru a o tom vás bude informovat kolega zpravodaj.

Dále se objevily ještě další pozměňovací návrhy, se kterými jako předkladatelé souhlasíme. A zaujal nás jeden z pozměňovacích návrhů, který říká, že na některé údaje bude možno nahlédnout až po žádosti.

Na závěr bych si dovolila říci, že tato novela se netýká zákonodárců, tedy poslanců a senátorů. Ti půjdou zcela ve veřejném režimu. Za druhé bych chtěla říci, že majetková přiznání budou vyplňovat všichni, jen některé údaje by byly neveřejné.

Zároveň bych chtěla poděkovat také Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova, panu starostovi Helekalovi a ostatním, kteří se podíleli na tom, že jsme došli k nějakému kompromisnímu řešení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní navrhovatelko. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem. Takže jako první je přihlášen v tuto chvíli pan poslanec Výborný, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, nechci tady hovořit dlouho, protože po té půlroční diskusi asi bezmála tady na půdě Poslanecké sněmovny napříč poslaneckými kluby vše podstatné už zaznělo. Jsem rád, že skutečně se ve finále ukázalo, že ta věc nemá mít nějaké politické pozadí, ale že nám tady jde o komunální politiky, že nám jde o to, aby veřejná správa a samospráva fungovala na co nejvyšší úrovni, a že nechceme přijít o ty kvalitní starosty, místostarosty, členy rad, kteří vcelku oprávněně vznášeli námitky, že jsou ve zcela jiné pozici než my poslanci, senátoři, hejtmani, ministři a podobně. Považuji to několikaměsíční jednání tady za ukázku toho, jak má vypadat politika. To znamená, že máme hledat nějaký kompromis, který se podařilo nalézt.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se té diskuse účastnili na půdě pracovní skupiny pana předsedy Vondráčka. Chtěl bych poděkovat také zástupcům odborné veřejnosti, protože nakonec do té diskuse aktivně vstupovalo i Ministerstvo spravedlnosti jako gesční ministerstvo, vstupovala do toho také veřejnost, starostové, už tady zaznělo Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí i konkrétní lidé z terénu, které ta věc nejvíce pálí.

Nechci teď rozebírat znění těch pozměňovacích návrhů, ani toho zásadního, to je ten komplexní pozměňovací návrh, který byl doporučen ke schválení ústavněprávním výborem. Všem jsem vám rozeslal tabulku, kde jsem se pokusil převést tu nesrozumitelnou řeč paragrafů do srozumitelné podoby. Věřím, že je to všem zcela jasné.

Následně tady vznikly ještě další návrhy, konkrétně návrh hnutí ANO a kolegy Patrika Nachera, který v zásadě ale nemění tu klíčovou věc, a tu bych chtěl tady zdůraznit a upozornit vás všechny, pokud přijmeme tuto novelu, tak nikomu neříkáme, že už nemusí podávat přiznání, respektive nemusí vyplňovat registr oznámení. Všichni budou i nadále vyplňovat, čili v případě potřeby orgány činné v trestním řízení, kontrolní orgány se k těmto údajům dostanou vždy ke kompletním. To zaručuje nakonec i správce registru, Ministerstvo spravedlnosti. Ta diference tam bude potom na úrovni veřejných funkcionářů a myslím, že ta výsledná podoba je takto správně.

Děkuji vám všem za to, že tuto novelu podpoříte a svým způsobem tady všichni společně možná zachráníme komunální volby, které se budou konat letos na podzim. Ještě jednou vám děkuji za spolupráci, všem, a díky za vaše kladné hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Od 9 do 10 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Jiří Kobza.

A nyní s přednostním právem pan předseda Michálek. Prosím. Možná i bez přednostního práva by na něj přišla řada.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych předně začít tím, že stahuji návrh E, sněmovní dokument 559, který vycházel z toho, že jsme chtěli opravdu zasáhnout ty případy malých obcí, aby nebyli starostové, kteří jsou neuvolněni, zatěžováni zbytečnou administrativou v případě, že jde o obce, které mají menší majetek než 50 mil. korun, nebo výdaje.

A teď bych se chtěl stručně vyjádřit k jednotlivým návrhům, které byly podány ve druhém čtení. Myslím, že návrh A je trošku problematický v tom, že sice koncepčně jde podle mě správným směrem, že by to zveřejňování mělo být nějakým způsobem odstupňováno, ale ten návrh předvídá, že se nebudou zveřejňovat data o závazcích a příjmech starostů. Čili tahle data by se měla v majetkových přiznáních nově utajovat. Myslím si, že tam úplně stačilo, kdybychom to limitovali na výši těch příjmů nebo výši závazků. Nicméně měla by tam být podle mého názoru zveřejňována ta strana, vůči které starosta má závazek, nebo strana, od které pobírá příjem, protože to je důležitá informace, která může sloužit preventivně právě k prevenci střetu zájmů. Protože když vidíte, že starosta zároveň pobírá příjem od nějaké firmy a zároveň například iniciuje zakázku vůči té firmě, tak to může vyvolávat otazníky. Neříkám, že to je korupce, ale je to určitě střet zájmů, který by měl být pod pečlivou veřejnou kontrolou. Takže my tento návrh A nepodpoříme, ani jsme nebyli součástí té dohody.

Z těch návrhů, které jsou tam podány, podpoříme návrh C. Obecně si myslím, že když někdo chce být starostou, tak by měl být schopen zveřejnit své majetkové přiznání. A pokud mu vadí, že spoluobčané vidí, pro kterou firmu vedle toho pracuje a od které firmy pobírá vedle toho peníze, tak by asi neměl kandidovat na starostu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Pan ministr spravedlnosti. Prosím, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci také stručně odůvodnit stanovisko Ministerstva spravedlnosti jako správce toho systému k jednotlivým variantám, či v podstatě k variantě D. A to stanovisko našeho ministerstva k této variantě a moje osobně je negativní, a řekněme dokonce velmi výrazně negativní. To je totiž varianta, která jde velmi daleko a v podstatě celou oblast komunální politiky zcela vyjímá z kontroly veřejnosti. A s tím já nemohu souhlasit. Ono se to vždycky prezentuje na příkladu toho romantického starosty malé obce, co ráno pohladí malé spoluobčany po hlavě a pak jde vykopat další kus kanalizace, aby večer složil svou unavenou hlavu zpět na obecní postel. Ale to jsou také městské části Prahy, to jsou krajská města, to jsou všechno ty prostory, které kdysi, jestli si vzpomínáte, jedna nejvyšší státní zástupkyně označila za malá Palerma České republiky.

Takže já vás prosím, abyste nevyslyšeli to volání sirén a návrhu, který je označen jako D, nevyhověli. Pokud tomu tak bude, tak ten návrh, který je označen jako A a bohužel se zřejmě bude hlasovat jako první, tak v takové situaci my podporujeme jako rozumný kompromis. Ale jestli by bylo něco úplně smrticí, tak to by bylo přijmout najednou A i D. To už by ten zákon úplně ztrácel smysl a navíc se stával velmi nelogickým a velmi nepřehledným, protože ta míra uzavřenosti by byla ještě nepochopitelně různá pro různé podobné kategorie osob. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobré ráno. Já jsem vždycky doufal, že se tady jedná věcně. A nechápu vaši sebestřednost, s jakou urážíte starosty malých obcí. Opravdu to nechápu. Doufám, že si toho všichni všimli, všichni starostové z malých obcí vás tady viděli, co tady předvádíte, jak se jim vysmíváte u pultíku. Neuvěřitelné. (Silný potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Další faktická poznámka, pan poslanec Ferjenčík. Připraví se pan poslanec Výborný. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl naopak výrazně podpořit stanovisko Ministerstva spravedlnosti, myslím si, že je zcela racionální. My už jsme se tak trochu smířili s tím, že bude přijata, řekněme, komplexní změna toho zákona, to znamená pozměňovací návrh A, přestože ho považujeme za příliš extenzívní, přestože si myslíme, že měl sahat níže než na všechna města mimo statutární. Tak si říkáme, že je to OK, nějaký sněmovní kompromis. Nicméně ten pozměňovací návrh D, který zavádí právě ty žádosti, zavádí tu obrovskou byrokracii na straně Ministerstva spravedlnosti, podle nás je v rozporu se zdravým rozumem, úplně ten zákon vykosťuje a je podle nás věcně velmi chybný. A budeme s ním bojovat i v Senátu a dalšími prostředky, protože to je podle nás naprosto absurdní, aby protikorupční skupina, kterou vede pan předseda Vondráček, první věc, co udělá, byla likvidace protikorupčního zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Teď vám možná ani nepoděkuji. Ale jo, poděkuji. Děkuji.

Další faktická poznámka, pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Benešík. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane ministře, já vůbec nechci teď zpochybňovat váš postoj, postoj vašeho ministerstva, k pozměňovacím návrhům. Co mi ale opravdu hrubě vadí, že vy jste tady ve svém vystoupení ukázal, že váš obzor končí na hranici hlavního města Prahy. Já mám pocit, že vůbec netušíte, o čem je práce na malých obcích a městech. Tam skutečně ten starosta ráno vstane, sedne na traktor, vyhrne sníh v zimě, tam ten starosta ráno vstane a jde řešit tu kanalizaci. A mně přijde opravdu nepatřičné a nemístné tady na půdě Poslanecké sněmovny se těchto komunálních politiků nezastat. Reaguji na tu jednu vaši zmínku. Skutečně to si naši komunální politici nezaslouží! (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Benešík, poté paní poslankyně Valachová. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se k tomuto přidávám. Každý máme nějakou zkušenost. To, že v České republice je určitá míra korupce, je pravda. Určitá míra korupce je prostě všude na světě, někde větší, někde menší. Je také otázkou toho, co kde za korupci považují. V České republice např. dát někomu láhev vína, pokud tam tedy zrovna není sedm milionů místo té láhve, asi není považováno za korupci, někde je to velký problém.

Ale já bych se také chtěl ohradit proti tomu, že starosta nebo radní nebo místostarosta, či dokonce zastupitel je automaticky sprostý podezřelý. Já jsem sloužil jako starosta. Já jsem sloužil jako starosta v obci, která má bezmála 4 000 obyvatel, není tak malá, je to moje rodné Strání. A já vím, že bohužel část aktivistů, neříkám všichni, ale i část politiků, kteří nemají ánunk o tom, co to znamená vykonávat takovou službu, vytváří dojem, že prostě všichni jsou sprostí podezřelí. Tak to prostě není. To, že když jsem se stal poslancem, tak jsem se stal automaticky pro celou řadu lidí díky takovéto atmosféře hned zločincem ze sprostého podezřelého, je také pravda. Prosím, nepřispívejme k tomu. Zaměřme se na opatření, která opravdu budou fungovat a nebudou lidi degradovat. A jak mi řekla jednou moje manželka, ironicky, velmi ironicky: Já nevím, co mě má mrzet víc - že o tobě říkají, že kradeš, anebo že z toho doma nic není. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Valachová, připraví se pan poslanec Nacher. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já bych chtěla zareagovat na předřečníky pouze tak, že je bezpochyby namístě respektovat to, že stávající zákon o střetu zájmů nereaguje dostatečně právě na situaci v malých obcích, vesnicích, a je namístě úprava směrem ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ústavněprávního výboru, který je výstupem pracovní skupiny všech politických stran a který vyvažuje právo na soukromí a právo, nebo veřejný zájem na transparentnosti hospodaření s veřejným majetkem.

Co se týká toho, co tady zaznělo z úst ministra spravedlnosti, já jsem to nepochopila jako urážku malých obcí a starostů malých obcí, ale pochopila jsem to jenom jako upozornění, abychom nepřihlíželi jenom tady k tomuto a takzvaně nepopřeli smysl zákona o střetu zájmů z hlediska transparentnosti. Pevně věřím, že Poslanecká sněmovna podpoří výstup pracovní skupiny pod vedením předsedy Sněmovny a projde úprava zákona o střetu zájmů, která právě má zareagovat na starosti malých obcí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Patrik Nacher, připraví se paní poslankyně Vildumetzová. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, dobrý den. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedy reagovat na kolegu Ferjenčíka. Mě by zajímalo, v čem, v čem konkrétně se tady brání nějakému protikorupčnímu opatření. To by mě opravdu zajímalo. V tom, že když se někdo chce zeptat na někoho z malé obce, tak vyplní jméno, příjmení a mail? V tom se brání protikorupčnímu opatření? Tak jenom abychom s tou vaničkou nevylévali i dítě.

Jinak taková drobná poznámka, není na nikoho směrovaná konkrétně. Já mám vždycky pocit, že v momentě, kdy se zvyšují povinnosti pro občany, tak k tomu ministerstva mají pozitivní postoj, když se zvyšují povinnosti úředníků, tak k tomu mají negativní. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Vildumetzová, a reagovat pak chce ještě pan poslanec Ferjenčík. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych i já se vyjádřila a podpořila to, co tady řekla Kateřina Valachová, protože opravdu došlo ke schůzce u pana předsedy Sněmovny, kde se dohodl ten komplexní pozměňovací návrh, který pak navrhl pan Výborný. A já si myslím, že tento komplexní pozměňovací návrh - a znova bych to tady ještě řekla, protože vidím, že se v tom málokdo ještě orientuje. Pokud přijmeme tento komplexní pozměňovací návrh, tak všichni funkcionáři, to znamená starostové uvolnění i neuvolnění, by nezveřejňovali údaje o závazcích a movitých věcech. Naopak veřejně by zveřejňovali údaje o příjmech, nemovitých věcech, údaje o cenných papírech, zaknihovaných akciích a podílech v obchodních korporacích. A neuvolnění starostové a místostarostové vyjma Prahy a vyjma statutárních měst by ještě navíc nezveřejňovali údaje o příjmech a jiných majetkových výhodách.

V minulosti, pokud nebyl tento registr, tak jsme vypisovali papírově vždycky, bylo to myslím do konce června, v rámci střetu zájmů všechny tyto majetkové věci a ty se pak zveřejňovaly na stránkách měst a obcí. Já si myslím, že toto je dostatečné kompromisní řešení, na kterém se všichni shodli a které přináší, myslím si, velkou úlevu starostům. Velmi za nimi stojím a chápu, že opravdu ty údaje můžou být v některých případech zneužity. Já ze své pozice podpořím pouze pozměňovací návrh A a myslím si, že je dostatečný.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Ferjenčík, připraví se paní poslankyně Válková. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Tak Piráti se na něm sice neshodli, ale považují ho za výrazně méně špatný než ten pozměňovací návrh D. Každopádně, abych odpověděl kolegovi Nacherovi, který mě vyzval, prostřednictvím pana předsedajícího. Tak ten problém je v tom, a snažil jsem se to vysvětlit i osobně opakovaně, že prostě vytváříme obrovskou vrstvu byrokracie na ten zákon, která tam dosud není. Prostě obejít to bude naprosto marginální problém, ale Ministerstvo spravedlnosti to hrozně zatíží, takže ten zákon přestane fungovat a vzniknou paralelní registry provozované soukromými osobami, paralelní k tomu státnímu, podle mého názoru. A to je naprosto nežádoucí a to vytvoří hrozný zmatek, kvůli kterému podle mě výrazně omezujeme funkčnost toho zákona.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Výborný.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, úplně bez emocí. Také jsem stála na té tiskové konferenci vedle pana poslance Nachera, vaším prostřednictvím, pane předsedo. Vysvětlovali jsme, proč si myslíme, že by optikou určité vyváženosti tady měla být i možnost, a to jsou ty jeho pozměňovací návrhy, které já třeba osobně podporuji, byť myslím většina klubu ANO je podporovat nebude, ale na vysvětlenou, které umožní, aby ten, na kterého se ti tazatelé třeba opakovaně - a může to být tazatel stále stejný - ptají, tak aby aspoň věděli, že ten, o koho jde, také ví. Čili já si myslím, že tady tím testem určité přiměřenosti by každý náš zákon projít mohl, a měl dokonce. To za prvé.

Za druhé, samozřejmě tu nevidím nic jako protikorupční opatření v negativním smyslu slova, čili prokorupční. A konečně za třetí, nemyslím si, že bychom měli podporovat spekulace o tom - musíme znát fakta a data.

Pan ministr tady říkal, že to bude velmi náročné technicky, ale já jsem zatím neslyšela žádné číslo. A i pan Ferjenčík vaším prostřednictvím, pane předsedo, před chvílí řekl, že se předpokládá, že vzniknou paralelní sítě, že je zřejmé, že to bude možné lehce obejít. Takže mě by potom zajímalo v takovém případě konkrétní vyčíslení těch nákladů, a ne jenom, že Ministerstvo spravedlnosti bude mít velké problémy. To má samozřejmě problémy vždy, když jde o nějaké dodatečné úkony, kde je třeba pomoci odborníků z oblasti elektronické nebo internetové nebo IT odborníků. Čili proto si myslím, že by každý z nás měl hlasovat tak, jak to cítí. (Předsedající: Váš čas.) Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Výborný, připraví se pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Já jenom aby bylo jasné a zřejmé to, co říkala paní kolegyně Vildumetzová. Ona hovořila o tom, že se některé údaje nezveřejňují. Tak prosím pěkně žádný, z těch pozměňovacích návrhů neříká nebo neomezuje to, že by někdo neměl údaje do registru uvádět. Všechny údaje jako doposud bude uvádět v registru. A rozdíl je v tom, že část jich bude veřejně dostupná, část jich bude neveřejná a i tyto neveřejné údaje budou dostupné pro orgány činné v trestním řízení, kontrolní orgány. Ano. Čili takhle to je. Ne že by někdo byl zbaven povinnosti ty údaje uvádět v registru. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za upřesnění. Další faktická poznámka, pan předseda Stanjura, poté se přihlásil právě pan ministr spravedlnosti. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Tak já reaguji na vystoupení svých předřečníků, a to pana poslance Ferjenčíka. Co to je za nesmysl, že tady vzniknou paralelní privátní registry? Pokud ano, tak to bude nelegální a nezákonná činnost! Tak proč to vůbec tady říkáme? Včera nebo předevčírem jsme tady řešili jako opravdu šílené GDPR, ale kdyby bylo GDPR, tak podle stávající platné úpravy by to byla nelegální a nezákonná činnost. A pokud něco takového vznikne, tak má stát tvrdě zasáhnout. A pokud něco takového vznikne, tak díky pozměňovacímu návrhu pana poslance Nachera aspoň budeme vědět, zda mu to prodal někdo z úředníků, nebo si ten člověk někde sedl a skupina lidí vytahovala údaje z registru a vytvářela si vlastní databázi. Bez toho pozměňovacího návrhu nebudeme vědět, pokud by něco takového vzniklo, já si to nemyslím, jestli to někdo prodal ze státní správy, anebo si to ten člověk tahal jeden údaj po druhém a vytvářel si vlastní databázi. A co je na tom špatně, když budeme vědět, kdo se o to zajímá? Přece na tom není nic špatného.

A už tady máme jednu poměrně velkou skupinu sprostých podezřelých a to jsou živnostníci. A teď chceme vyrobit druhou skupinu sprostých podezřelých a to jsou radní a starostové. Pan ministr Pelikán by mohl někdy zkusit být v zastupitelstvu, ani nemusí být starosta, malé obce. Pak by určitě přestal s tou ironií, jak starosta ráno vstane, pohladí děti a podobně. Opravdu, to bylo nemístné. Já bych řekl, že až nechutné. (Potlesk z pravé části jednacího sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Další faktická poznámka, pan ministr. A teď jsem asi umazal pana Ferjenčíka, který se hlásil, ale budu si vás pamatovat. Tak prosím, pan ministr.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Tady se vytváří dojem, že když mají k nějakým údajům přístup orgány činné v trestním řízení, tak je všechno v pořádku. Orgány činné v trestním řízení prošetřují jenom konkrétní podezření. Ony, pán bůh zaplať, nezkoumají preventivně každého a jeho životní situaci, takže ony nemohou nahradit kontrolu veřejnosti. Takže to si prosím uvědomujme.

No a jinak k těm, kteří tady před tím reagovali, ti mě špatně poslouchali. Já jsem přece upozorňoval na to, že v tom návrhu D na rozdíl od návrhu A právě nejde jenom o ty starosty malých obcí, u kterých to chápu, ale že tam jde i o městské části Prahy, o krajská města a tak dále.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak tedy pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Birke.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já se pokusím to ještě jednou vysvětlit pro pana Stanjuru. Jde o to, že kdokoli může naprosto legálně podat žádost na všechny politiky v tom registru. Ministerstvo spravedlnosti naprosto legálně všechny ty informace poskytne. A následně, pokud ten člověk, co to dostane, si koupí server v USA a na ten server v USA nahraje databázi všech těch lidí, tak pokud se vypořádá s americkou legislativou pro ochranu osobních údajů, tak bude naprosto v Oaklandu a normálně tam legálně bude provozovat ten registr. A s nějakým GDPR, který platí v Evropské unii, si může vytřít zadnici. Takže tohle se podle mě stane.

Varuji před tím a myslím si, že je to nešťastné. Už u stávajícího registru padlo několik žádostí na všechny ty politiky v tom registru a Ministerstvo spravedlnosti jim vyhovělo, vyřídilo je. Věřím, že je to dost zatížilo, proto se snaží, aby se to nedělo v daleko, daleko větší míře. Nevím, jak jinak vám to vysvětlit. Snažil jsem se. (Potlesk v lavicích Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pane kolego, jsem přesvědčený, že by to šlo říci i lépe. Zkuste to příště lépe.

Faktická poznámka, pan poslanec Birke, připraví se pan poslanec Válek.

 

Poslanec Jan Birke: Tak děkuji mockrát za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážená vládo, jak vás tak poslouchám, tak se nestačím divit. Já samozřejmě chápu, že je potřeba srazit nejpopulárnější politiky, kteří jsou starostové dneska - mají 55 % podpory tuším. Tak z nich udělejte zloděje. Já nevím, co to je za nápad? Za prvé. Za druhé, zkuste si, pane ministře, prostřednictvím pana předsedajícího, v malé obci ještě než ráno vstane, pohladí děti, koupit mercedes. Co to s vámi udělá, když tedy nechcete zveřejnit? Tak vám ti lidé rozmlátí okna. (Ministr Pelikán ve vládní lavici reaguje mimo mikrofon.) Pane ministře, nepokřikujte na mě, prosím, vaším prostřednictvím, pane předsedající. (Předsedající: Ano, děkuji. Prosím.) A nemávejte rukou, je to zbytečné, minimálně to není slušné. A v neposlední řadě návrh pana Nachera je podle mého názoru velmi dobrý, protože dneska přece někoho špatně pozdravíte a on večer na vás dá trestní oznámení. Tak já chci aspoň vědět, kdo na mě dá trestňák. Když už tedy chodím na tu policii neustále na výslechy, to za prvé. A za druhé furt mám pocit, že v momentě, jak jsem zvolený do té funkce, tak už jsem první den něco ukradl.

Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, děkujeme. Další pan poslanec Válek, poté se připraví s faktickou pan poslanec Kolovratník. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Tak, dámy a pánové, já mám dvě takové nejasnosti z toho, co tady zaznělo. Já jsem s kolegou Sklenákem zastupitel, já tedy se považuji spíš za zastupiče než za zastupitele, v Líšni. Což netušíte, kde to je. A mně není úplně jasné, protože celý život jsem vychováván v tom, že když se podívám na jakákoliv data studenta, pacienta, kohokoliv kdekoliv pracuji, tak že ten člověk minimálně může zjistit, že jsem se na jeho data podíval. Nám se opakovaně stávalo v nemocnici, že různí zaměstnanci si lustrovali náměstky, ředitele a zjišťovali, kde se léčili, kam chodili, a to samozřejmě není dobře. A my jsme to nijak neřešili, jenom jsme chtěli vědět, kdo ti lidé jsou.

Tak první věc, co bych chtěl vědět, a já se fakt ptám, protože to nevím, asi nějaký důvod je, proč by to mělo vadit. Ale proč by mělo vadit, chtěl bych to vysvětlit, když se někdo bude dívat na informace o mně, abych věděl, kdo se na ty informace dívá?. Co je ten důvod? A druhá věc. Rozumím té námitce ohledně toho serveru ve Spojených státech, mě by to ve snu nenapadlo, protože takhle tu problematiku nevnímám, a chtěl bych nějaké zdůvodnění nebo logické vysvětlení těch, co si myslí, že ta námitka je nesmyslná, proč je nesmyslná, abych to nějak vnitřně pochopil.

Moc děkuji těm, co tomu rozumějí, že mi to vysvětlí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Kolovratník, připraví se pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré dopoledne. No, já použiji to obligátní: původně jsem mluvit nechtěl. Ale reakce předřečníků mě vyprovokovaly, tak jak reakce, obracím se především na Ondru Benešíka a Marka Výborného, kolegové. A teď já budu bránit Roberta Pelikána. Mně ty emoce přišly trochu zbytečné. A je to vlastně na Zbyňka Stanjuru. Já to neviděl jako urážení starostů, beru to jako trochu nadsázky, kterou určitě zvládneme a přežijeme.

Myslím, že následně padlo od Jany Vildumetzové, že je domluveno, že se počítá s podporou toho komplexního pozměňovacího návrhu, což tedy i já vnímám jako dobrý a vyvážený kompromis. Můžete mi namítnout, že mám ten pohled zkreslený. Nejdříve jsem se stal poslancem, tak jsem asi v tom jiném levelu, v té jiné fázi. Ale chci říct, že zároveň jsem zastupitelem městské části v Pardubicích, která má zhruba deset tisíc obyvatel. Tak asi to není ta nejmenší obec, ale není to zase až tak velká část. A já tedy, když jsem ta svá přiznání vyplňoval, tak mi to trvalo asi deset minut. Dal jsem tam i staré auto, starou ojetou hondu, byť bych nemusel, nebyla v tom limitu, a to je všechno. Mně to tedy nijak nevadí, ale možná jsem příliš obyčejný nebo jiný. Ale chápu ty argumenty a proti tomu chápu i postoj Roberta Pelikána, byť bych asi nemusel, tak chci poprosit o umírnění té negativní reakce a chci se ho v tomto duchu trošku zastat. Věřím, že normální argumenty a zdravý rozum za malou chvíli zvítězí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Stanjura, poté pan předseda Bartoš. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já si vezmu za svá slova Martina Kolovratníka. Řeknu vám romantický příběh ministra spravedlnosti. Tak ráno vstane, podívá se z okna a zjistí: Nejsou novináři, nepojedu na kole, pojedu služebním vozem. Pěkně dopoledne romanticky dorazí na své ministerstvo, svolá si poradu, dají si kafe. Dámy a pánové a zjistí: Ježímarjá, ten Nacher chce po nás nové povinnosti. No to ne. To ne, to přece musíme proti tomu něco udělat. Musíme najít nějaké důvody, přece si nepřiděláme práci. My tu jsme od toho, abychom přidělovali práci občanům, podnikatelům, starostům, ale ne úředníkům. Takhle bych mohl pokračovat a určitě to není ocenění práce ministra spravedlnosti. Doufám, že jste to tak pochopili, že takhle já si nepředstavuji, že by měl fungovat ministr spravedlnosti.

K tomu serveru ve Spojených státech. I tak by to bylo porušení českých zákonů, protože by někdo neoprávněně nakládal s osobními údaji. Ano, je možné, že americké orgány by to neřešily, že by to mohlo být v souladu s americkým právem. Nevím, jak to tam je, ale vůbec to nevylučuji. Ale i tak by došlo k porušení českých zákonů. A my jsme v českém parlamentu. Takhle to je. A říci: Podívejte se, když přijmeme pozměňovací návrh pana poslance Nachera, tak oni to budou muset, chudáci, řešit anonymně v Americe, tak jim to umožníme legálně, ať to dělá každý kdykoliv, jak chce v České republice. To je řešení. Víte, jak to skončí? Ten starosta vstane, zapíše do veřejného deníku, v kolik vstal. Napíše, co snídal, měl šunku, veřejnost může spočítat, když má 20krát měsíčně šunku na snídani, zda na to má. Potká někoho před domem, napíše dle Pirátů, já jsem to říkal, seznam kontaktů, přijata výhoda: občan mě slušně pozdravil. A takhle bychom mohli pokračovat, že budou psát, s kým mluvili, co mluvili, tak nebudou nic dělat, budou jenom zapisovat, aby skupina aktivistů se v tom mohla rýpat, vytvářet databáze a hodnotit, kolik občanů ho slušně pozdravilo a zda to náhodou není (předsedající upozorňuje na čas) nějaká výhoda. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan předseda Bartoš, připraví se paní poslankyně Černochová.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den. Pane předsedající, dámy a pánové, jen rychle bych reagoval, protože to tady lítáme úplně na vlně demagogie. Ten zákon teď platí a cílem pozměňovacího návrhu je ty věci utajit. Já jsem občan, mám ke státu obrovské množství povinností, kam všechno někde vyplňuji, a stát má vůči veřejnosti asi dvě informační povinnosti. Stošestku, se kterou se jako Piráti občané neustále pereme, protože nedostaneme ani blbej zápis ze zastupitelstva, a potom tento registr. Jako já nechápu, proč ta státní moc má ty údaje prostě potřebu před tím občanem utajovat, a tady se dozvídáme něco o nějaké šunce. Tam jsou naprosto jasná pravidla. Prostě kde není důvěra, tam existuje kontrola.

A jen bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na pana Stanjuru. Ten náš směšný pirátský registr, my ho máme asi sedm let, a já tedy nebudu řešit poslední průzkumy, ale je vidět, že občany to zajímá, že se nás na ty věci ptají, my si nemusíme vymýšlet. Je to nejlepší obrana proti nějakým kampaním jiných stran: Bartoš se setkal s Babišem. No je to tam kurňa napsané! A o čem jste se bavili? Je to tam napsané!

Takže pojďme se skutečně bavit o tom, že tenhle zákon umožňuje občanům kontrolu, který nemá mačkat tlačítko bonzácky nahlas, nahlas, ale může podat např. podnět k šetření k patřičným orgánům, což v tuto chvíli nemůže. A ten zákon platí. Takže nevytvářejte nějakou skupinu zlodějů, prostě ten zákon je platný tak, jak teď je, a ta změna má, tedy z vašeho pohledu, nějakým způsobem ulevit těm starostům. To jsme navrhovali my, to už tam tedy není, my ten návrh stahujeme, ale tenhleten zákon není žádná záchranná brzda. Prostě stát, veřejná služba, lidé, kteří do ní vstupují, prostě holt musí se svou kůži na trh. My tohleto děláme a evidentně to občané chtějí. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jestli si někdo myslel, že faktické poznámky končí, tak zdaleka nekončí. Paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já jsem si udělala pár poznámek na vystoupení mých předřečníků. Jednak tedy vlastně, možná si to pan kolega Bartoš, vaším prostřednictvím, neuvědomuje, ale dal za pravdu panu Stanjurovi. To za prvé.

Za druhé v reakci na kolegu Birkeho vaším prostřednictvím. S tím trestním oznámením to tak není. Ty se ani nedozvíš, pane kolego starosto, kdo na tebe to trestní oznámení podal. Takže ty si můžeš maximálně požádat podle zákona 106 Policii České republiky, aby ti Policie České republiky oznámila, jestli na tebe někdo trestní oznámení podal. Protože pokud prostě to jej v procesu, my nemáme šanci, když nás policie nepředvolá, se o tom, že na nás bylo podáno trestní oznámení, ani dozvědět.

V reakci na Zbyňka Stanjuru prostřednictvím pana předsedy. Buďme rádi, že pan Pelikán jezdí na kole a že nelítá na Prahu 2 ultralightem. Tam by neměl kde zaparkovat.

Mě spíš mrzí, že pan ministr Pelikán neřeší retroaktivitu toho zákona. Mně skutečně přijde strašně nefér vůči stávajícím kolegům, kteří v zastupitelstvu jsou, aby skutečně oni museli v tuto chvíli dokladovat všechny věci, včetně údajů svých manželů, manželek. My, kteří jsme v politice delší dobu, my jsme na to zvyklí. Mimochodem, to není o tom, že já bych chtěla něco tajit. Já jsem zveřejňovala své majetky dávno předtím, než jsem podle zákona musela. Bylo to moje svobodné rozhodnutí, považovala jsem to za férové vůči svým voličům a myslím si, že tento přístup zvolila celá řada komunálních politiků. Takže já bych zůstala u toho za sebe jako dlouholetá komunální politička, já podpořím každý návrh, který dopad toho zákona zmírní.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Válek, poté pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče. To se nám diskuse krásně rozpoutala.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Tak ale zase je hezký den, sluníčko svítí. Já bych chtěl ústy pana předsedajícího panu ministrovi povzbudivě říct, že my z markrabství víme, kde je pravda, takže nám nevadí, když se sem tam otírá někdo o Brno, a myslím si, že to je v rámci jakéhosi takového pnutí vcelku normální, určité nadsázky atd., tak bych v tomto směru už si nemyslel, že je potřeba to hrotit. Koneckonců pak když tam někdo přijede se značkou z Prahy, my jim za to dáme pokutu. (Smích v sále.)

Chtěl bych se vrátit k tomu, že bych si opravdu chtěl za sebe jasně definovat to, co tady snad většina z nás říká, že chceme, aby informace byly veřejné, aby se k nim občan dostal, aby byly dostupné. Nechceme, a nikdo to tady nepodporuje těmi pozměňovacími návrhy, tvrdit, že komunální politici, politici na malých obcích jsou zloději, kteří se vrhli do té práce pro ty obce proto, aby se obohatili. Myslím si, že je zcela legitimní chtít vědět, pokud někdo o mně chce získat informace, kdo ten člověk je. Já to považuji za naprosto normální. A pořád mi hlava nebere, proč je v tom problém. Tak tolik za mě.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Benešík, připraví se pan poslanec Kopřiva. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, pokud se moje emotivní vystoupení někoho dotklo. Pravda, bylo emotivní, ale bylo to prostě vyvoláno tou debatou. Mám nějakou osobní zkušenost, a proto ty emoce, ale pracuji na tom, aby nebyly tak velké. Každopádně ta moje reakce nebyla zdaleka jenom na vystoupení pana ministra, to abychom nepochopili špatně, ale celkově na tuto debatu, protože samozřejmě já si myslím, že drtivá většina z nás, jak tady sedíme, přece chceme, aby naše společnost a i politická scéna byly transparentní. Je to jenom diskuse o tom, do jaké míry a jaké nástroje použijeme. A já si myslím, že o tom ta debata je.

A ještě stručně na vystoupení pana ministra. Jako samozřejmě, on ten starosta ráno vstane a pohladí děti. Ale taky on ty děti třeba pohladí až poté, co ve tři ráno jako velitel zásahové jednotky, což někteří starostové jsou, vyjede k požáru té obce - ve tři ráno - aby to tam kontroloval. Nebo ve dvě ráno zajišťuje zimní údržbu, aby ráno odjely autobusy. Ano a pak se vrátí a třeba pohladí ty děti. Ale není to častokrát tak, že ráno vstane a pohladí ty děti. To si uvědomme. Celá řada kolegů, celá řada kolegů starostů je v takovéto situaci. A není to jenom na malých obcích, je to i na poměrně velkých městech. Takže mějme toto na paměti a nedělejme z úplně každého hned zločince. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dovolte mi přečíst omluvu pana poslance Dolínka, který se omlouvá od 9 do 10 hodin z dnešního jednání.

Jako další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Kopřiva a připraví se pan poslanec Krejza. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem nechtěl už do téhle debaty příliš zasahovat, jenom bych chtěl reagovat na kolegy, kteří chtějí tenhle zákon vykostit, aby to vzali i trochu pragmaticky.

Shodneme se samozřejmě, že základní je nějaká elementární důvěra mezi tím starostou nebo tím radním a tím občanem. Ale tak ukažte trochu důvěry i těm občanům. Protože ve chvíli, kdy tu informaci schováte, tak skutečně začnou vznikat ty paralelní registry. (Nesouhlas vlevo.) A i takoví aktivisté jako Jakub Čech budou potom pronásledovat ty radní a starosty o to víc. A chtěl bych jenom připomenout, abyste si oživili, nebo pokud neznáte, vygooglili Streisand effect, který má právě za následek to, že pokud tu informaci tutláte, tak o to víc pozornosti potom budí a o to víc se o ni potom občané zajímají. A potom to samozřejmě nabíjí, dává to střelivo, i těm aktivistům, kteří budou ty paralelní registry vytvářet. (Hlasitý nesouhlas vlevo od poslance Birkeho. Vpravo někteří poslanci z řad Pirátů stojí před svými lavicemi. Rušno.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další s faktickou poznámkou pan poslanec Krejza, připraví se pan poslanec Václav Klaus.

 

Poslanec Karel Krejza: Dámy a pánové, dobrý den. Já prostřednictvím pana předsedajícího k vystoupení pana kolegy Bartoše. Nevím, kde žije teda. U nás na našem malém městě zákon 106 funguje bezvadně. Máme tady zastupitele, kteří si vyžádají podle stošestky, dostávají všechny zápisy třikrát, těch stošestek vyřizujeme tak pět týdně na to samé a prostě to děláme. Tak já nevím, kdo mu to neposkytl. Pokud mu to někdo neposkytl, tak asi neplní své povinnosti. Ale to je spíš pro veřejnost, zákon 106 opravdu funguje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za krátkou faktickou poznámku. Další faktická poznámka pan poslanec Klaus a připraví se pan ministr Pelikán. Prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych také využil faktickou poznámku na předřečníka pana Bartoše. Jestli vás baví si něco zapisovat do svých databází a registrů, že vám pan poslanec Kupka podržel dveře, když jste šel na záchod, a získal jste výhodu a podobné věci, klidně si to dělejte, to je vaše věc. Já to považuji trošku za "bzik bzik", ale necpěte to mně, jak já mám žít. Já v těch registrech nechci být, nechci být takhle sledovaný, dejte s tím lidem pokoj! Já jsem v komisi pro vyšetření OKD. Tam se ukázalo, že za 4 mld. koupili a skupina podnikatelská pana Bakaly vyvedla 65 mld. do zahraničí, než to zkrachovalo, a ještě zadlužili byty! To tady probíhá bez zájmu čehokoli, a vy budete honit každého starostu, co udělal na pile, jestli posekal dříví, kolik za to dostal a podobný kraviny!

Ten zákon by se měl zrušit celý a já podpořím jakoukoli část, která ho změkčí. Děkuji. (Potlesk víceméně napříč sálem, krom Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr svoji faktickou poznámku stahuje, takže poprosím pana poslance Peksu a připraví se pan poslanec Zahradník. (Šum v sále.) Peksa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Dobré ráno. Děkuji za slovo. Já bych si prostřednictvím pana předsedajícího dovolil reagovat na pana kolegu Stanjuru.

Jakkoli říkáte, že to je podle českých zákonů ilegální, pane kolego, myslím si, že to není úplně dobrá myšlenka přistupovat na ten koncept, že se tyhle věci zapisují to tzv. ilegálních registrů, protože občané k nim stejně přístup budou mít. Tomu nemůžete nijak zabránit, pokud tady nezavedete takový internet, jako má Severní Korea. Severní Korea je efektivně odpojena od všech ostatních zemí, a tudíž lze blokovat přístup na zahraniční servery. Kamkoli to nahraju v zahraničí, ať už to budou USA, Srbsko, Island, Čína nebo jakákoli jiná země, nezabráníte občanům, aby se k tomu registru připojovali. A bude to daleko horší, protože když vznikne ilegální registr, do kterého někdo napíše prostřednictvím pana předsedajícího, že pan Stanjura má o 50 mil. více než v jiném registru, jak dokážete, který z těch registrů je správný, a jak dokážete, že jste těch 50 mil. nezcizil? Vy potřebujete mít legální státní registr, ve kterém prokážete, že tyhle fake registry nejsou správné a že o vás uvádějí nějaké fake news. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Až mě to mrzí, že předávám řízení schůze. Bylo zajímavé se toho účastnit. (Smích v sále.) Takže s faktickou poznámkou pan poslanec Zahradník, připraví se paní poslankyně Kovářová. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane předsedo, já se taky přidám na stranu těch, kteří se chtějí zastat starostů. Znám jich stovky, jsou to slušní lidi a to neustálé podezírání se jich samozřejmě dotýká.

Ale já bych ještě chtěl zmínit jednu věc. Ten zákon taky stanovuje určité sankce, poměrně významné, za to, když údaje uvedené v tom registru neodpovídají skutečnosti. A když ten zákon doléhal na nás, taky na poslance, tak jsme se zúčastnili - byli jsme tam asi jen dva nebo tři poslanci - semináře k tomu zákonu. A dozvěděli jsme se věci, že těch chyb, které tam mohou být, se může dopustit každý z nás velmi jednoduše a ani za to nebude moci. Třeba údaje o společném jmění manželů se získají snadno, pokud ta rodina funguje bezvadně a manželé jsou ve shodě. Ale jakmile mezi těmi manžely je nějaká neshoda, tak získat údaje o majetkovém stavu manželky je velmi těžké. Takže tady ti starostové můžou udělat chybu. A můžou být aktivisté, kteří se můžou velmi úspěšně zabývat hledáním těch chyb a nesrovnalostí a uvádět pak frekventanty toho registru do problémů a vystavovat je nebezpečí placení pokut, za které ani oni nemohou... Čili já jsem k tomu také velmi skeptický a také podpořím jakýkoli návrh, který registr a ten zákon zjednoduší.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dobrý den. Děkuji. Prosím paní poslankyni Kovářovou a potom pan poslanec Adamec, faktické poznámky.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Já bych ráda reagovala na kolegu Ferjenčíka, který říká, že by mohl vzniknout další registr. Já jenom podotýkám, že v zákonu je uvedeno, že údaje musí být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinnosti při výkonu funkce. Pokud toto někdo poruší, hrozí mu sankce do výše až 50 tis. korun. To za prvé.

Za druhé bych dále reagovala na kolegu Kopřivu, který říkal, abychom dali důvěru občanům. Tu důvěru jsme jim již dali. A jděte se zeptat těch starostů, kteří se setkali s tím, že v různých barech, hospodách si spoluobčané promítali jejich majetková přiznání. To myslím, že není fér. Proto také ten starosta by měl mít nárok vědět o tom, kdo se na něj dotazuje. Tak jako tomu je u základních registrů. Jestliže někdo vstupuje za účelem dotazu do základních registrů, tak máte-li datovou schránku, tak jednou za rok obdržíte informace, kdo se na vás dotazoval a proč. To je druhá poznámka. (Hluk v sále.)

A třetí poznámka, co říká pan ministr i pan kolega Ferjenčík o tom, kolik byrokracie by bylo v případě, že byste měli sdělovat těm, na které bylo nahlíženo, kdo na ně nahlížel. A jak jsem zaznamenala z úst vašich kolegů, pane ministře -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám. Prosím Sněmovnu o klid! Děkuji.

 

Poslankyně Věra Kovářová: - tak již dnes je možnost. Pokud jsou u vás vedeny nějaké osobní údaje, někdo se na ně dotazuje, tak vy máte právo si požádat o to, kdo na vás nahlížel. A myslím si, že vaše ministerstvo se nezhroutilo v tomto případě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dobré páteční dopoledne. Je pátek, tak když je tady taková košatá diskuse, tak jsem se rozhodl, že do ní také přispěji.

Já si pamatuji různé souboje o zákonu o střetu zájmů už někdy víc jak před patnácti lety. Je to pořád stejné jako představa, že na základě tohoto registru bude někdo obviněn, nebo dokonce odsouzen. Podle mě je zcela scestná, nikdy se tak nestalo a podle mě se tak nestane ani do budoucna. Pokud vás nechytí s krabicí od vína, kde je něco jiného, tak se prostě nic nestane. A máme jiné možnosti, jak si to zařídit.

Ale zaujala mě tady taková věta: normální občany to zajímá, jak jsme na tom. Tak já vám řeknu, že mě vůbec nezajímá, co máte na účtech. Vůbec mě nezajímá, jaký máte majetek. Zajímá to většinou někoho úplně jiného. Zajímá to protivníky, zajímá to aktivisty, ne úplně normální lidi, protože pro ně je to zábava, je to styl života. A musím říct, že pokud to někoho zajímá, tak v současné době to zajímá třeba bankéře. Oni si zjistí, jaké máte zůstatky na účtu, a panečku, to je byznys oslovit toho poslance, senátora, starostu, zastupitele, jestli náhodou ta jejich banka by nebyla lepší než ta druhá! Nicméně to je průvodní jev. Vzpomínám si, že vždycky to nejvíc zajímalo Blesk v minulosti. Kdo nebyl v Blesku, jako by nebyl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Čižinský, potom pan předseda Stanjura a celá řada dalších. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Jan Čižinský: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Dovolím si tady ještě nabídnout trochu jinou optiku. Vždyť přece ta transparentnost hájí také toho starostu. Když starosta zveřejní, s čím jde do politiky, je jasné, jaký má plat, tak potom se každý může podívat, jak to sedí, že ten člověk nekrade. Je to ochrana i toho člověka. To tady ještě vůbec nezaznělo, že ta průhlednost, a proto také třeba někteří kolegové a já také jsme zveřejňovali ty údaje ještě předtím, než to vůbec bylo povinné, prostě předtím, než jsme šli do politiky, protože ta průhlednost a transparentnost chrání i toho, o kterém jsou ty informace veřejně dostupné. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana předsedu Stanjuru a připraví se pan poslanec Kupka.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve chci říct kolegyním a kolegům, kteří tady tak vystupují, že občanští demokraté nepodali ani jeden pozměňovací návrh. Byli jsme velmi zdrženliví a posuzujeme ty podané, zda budeme pro, anebo proti.

Zadruhé to, co říkal můj předřečník, proč ne. Dobrovolné rozhodnutí konkrétního člověka může být dokonce chápáno jako výhoda v kampani, mohou to voliči ocenit. To si myslím, že je naprosto v pořádku, a nemám jediný důvod, proč bych takovýhle postup kritizoval. Opravdu ne. Ale když mluvíte s těmi, kteří přemýšlejí, zda budou, nebo nebudou kandidovat v letošních volbách, a nemají ambici být starostové, ale mají ambici třeba být v radě, neuvolněný místostarosta, tak velmi zvažují právě na základě stávajícího znění zákona. A my pořád máme šanci, protože kandidátní listiny se budou pravděpodobně podávat někdy v červenci nebo v srpnu, podle toho, kdy bude termín voleb, pořád máme šanci zvětšit motivaci kandidátů, resp. občanů, aby kandidovali do komunálních voleb, ale těch, kteří nechtějí být starosty. A rozlišujeme přece a debatujeme, že vidíme rozdíl mezi uvolněným a neuvolněným členem zastupitelstva. A to je ten zásadní rozdíl.

Pan předsedající říkal, že má smršť faktických připomínek. To je pravda. A jsem si jistý, že kdyby ministr Pelikán nevystoupil bez faktické připomínky svým odlehčeným způsobem, jak to nazval, abych to už dál nekomentoval, tak už jsme byli minimálně u poskytování dávek nebo u státní služby. To je celé.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Kupka a po něm pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nemluvím tady za romantické starosty. Představa, že jsou starostové romantické postavy, je fakt vzdálená realitě. Nicméně vadí mi, že se tu dostává celá řada komunálních politiků naprosto neprávem na lavici sprostých podezřelých. Už jenom z téhle debaty jsme se dozvěděli, že Česká republika je soubor malých Palerm. Odmítám takový pohled na českou politiku a na českou komunální politiku. Mám opravdu za to, že všechny tyhle kroky ve výsledku a to rozpoutávání honu na čarodějnice, které se tu odehrává, projevy typu "všetko je tu rozkradené, ergo všichni politici jsou zloději nebo přinejmenším potenciální zloději", nevede k tomu, že žijeme v transparentnějším světě, ale rozhodně i po téhle debatě žijeme ve světě o něco umazanějším, protože jsme tady zkrátka během předchozích chvil dokázali urazit několik poctivých politiků, kteří nedělají nic jiného, než že se reálně starají o své obce a svá města.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Benešík a po něm pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, na to, že se nejedná o Evropskou unii, tak mluvím velmi často, omlouvám se za to, ale mám na srdci asi tady to. KDU-ČSL podpoří takové změny, které zachovají kontrolu, ale pokud možno eliminují šmírování. O to nám jde. Kontrola ano, šmírování ne. A každý mluvíme z vlastní zkušenosti. Já ve svém okolí, a není to jenom v mé obci, ale i v obcích, kam jezdím, kde se setkávám nejenom se starosty, ale i se zastupiteli, například dnes budu s celým mikroregionem v nedaleké Nivnici, tak prostě tam zaznamenávám x případů lidí, kteří do těch komunálek prostě nechtějí jít z tohoto důvodu. Jsou to velmi kvalitní lidé, kteří nemají důvod a ani morálku na to, aby cokoli ukradli, ale prostě toto se jim nelíbí. A opravdu ten komunál, kde je to ve velké míře o altruismu, o dobrovolnosti, může přijít o velmi kvalitní lidi. A bohužel ty náznaky, ty signály od těchto lidí jsou velmi silné. Proto se snažíme zachovat kontrolu a zamezit šmírování. Ti lidé si to nezaslouží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Kolovratník, potom pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Teď asi možná trochu přileju oleje do ohně, ale udělám to s plným vědomím toho, co činím. S Ondrou Benešíkem souhlasím. To je věcné a to bylo řečeno správně. Ale prosím vás, kolegyně, kolegové, vy, kteří s těmi emocemi teď bojujete za tu nápravu, když Ivan Adamec hovoří o tom, kdo chce ty údaje sledovat a kdo nechce, tak já tady prostě nemohu se nepodívat do archivu Poslanecké sněmovny na hlasování k tomuto zákonu ze 14. září 2016 ve 12.31 - sociální demokracie všichni pro, KSČM se této debaty neúčastní, ale také všichni pro, ale hlavně TOP 09 všichni pro, ODS včetně těch, kteří hovoříte, všichni pro, KDU-ČSL včetně vás, kteří hovoříte, všichni pro. Tak vás jen chci poprosit, kolegyně a kolegové, možná i o trochu pokory, až pak v médiích se dozvíme, co jste zachránili, tak že jste zachraňovali věc, kde jste vy tehdy hlasovali všichni pro. To by v téhle debatě mělo zaznít také. Děkuji. (Tleskají poslanci hnutí ANO a Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Nachera.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, souhlasím s panem předsedou Bartošem, kterého teď tady nevidím, že politik, když jde do politiky, nebo člověk, když jde do politiky, by se měl svléci donaha. To je pravda. Jenže my tady musíme také vzít v potaz určitý test proporcionality. Něco úplně jiného jsou informace o premiérovi, ministrech, nás poslancích, uvolněných komunálních politicích, komunálních politicích na krajích, ve statutárních městech, a úplně jinou úroveň to má u neuvolněných. Tam přece vidíte ty váhy na první pohled. Uvidíme, jak to projde hlasováním. Podle mě je to filozofický střet pohledu na to, že když člověk jde do politiky, tak já jako pozitivně smýšlející člověk to vidím pozitivně. Pro mě to okamžitě není člověk, který ztratil odbornost a jde tam krást. Jinými slovy mi přijde, a s tím bytostně nesouhlasím, kdy se vytvářejí zákony na základě těch pár procent, promile, kteří ty zákony porušují, ale ony pak ovlivňují všechny - všechny - co jsou v tom prostoru. A ti, proti kterým jsou, tak ti zase najdou ty kličky, jak to obejít. Jinými slovy tenhle ten způsob je neefektivní.

A poslední poznámka. Myslím si, že tady je důležité to, co se bude dít do budoucna. Byl jsem tady na konferenci a do budoucna je to tak, že do těch komunálních voleb zejména v menších obcích se budou zdráhat jít úspěšní lidé, kteří mají něco za sebou, mají něco vyděláno, mají nějaký majetek, protože v té chvíli se stane ten majetek veřejným i přes to, že ho nevydělali z peněz daňových poplatníků. To je také úhel pohledu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Adamce.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, tak dobrá, když pan Kolovratník takto, tak já na něj taky tak! Ono to bylo také v jiné souvislosti, je potřeba si říci, ale má pravdu. Hlasovali jsme tak, jak jsme hlasovali. Nicméně já bych tady připomněl starou větu. Ono když zasedá parlament, tak se dějou věci. Člověk si není jist ani životem, ani majetkem. A to říkali staří Britové. A já si myslím, že ano, my jsme si uvědomovali, že toto je velmi ostrá záležitost. A byla tam záležitost ostřejší, která byla potřeba vyřešit. Tak to prostě bylo! V současné době máme tady ale spoustu připomínek od těch neuvolněných komunálních zastupitelů, neuvolněných starostů, že pokud budou podávat majetková přiznání v tomto duchu, že prostě do politiky nepůjdou, že končí. Řada stávajících starostů na malých obcích to avizuje, že takhle dál už nechce. Nebo ti, kteří by chtěli, jsou majetní, tak se odkrývat nechtějí. Sám jsem to zažil u sebe v radě města, kdy jeden ze zastupitelů řekl, že okamžitě končí v radě, protože nebude odhalovat svůj majetek, který získal někde úplně jinde. Lidská závist je nekonečná.

Já si myslím skutečně, že... Já osobně si myslím, že tento zákon je nadbytečný, ale nechci tady vyvolávat polemiku, protože řada lidí si myslí, že není. Na druhou stranu když se podíváte na četnost podívání se do těch registrů, tak budete opravdu překvapeni, že to není tak velká četnost. Když se podíváte ale strukturálně, jak je ta četnost složená, tzn. kdo se tam ptá, tak trvám na svém, co jsem tady řekl. Musím říct, že to tak je. A rozhodně máme spoustu dalších aparátů na to, abychom pochopili, zda ten komunální politik se ve své funkci chová standardně, nebo nestandardně, jestli si pomáhá malou domů, nebo nepomáhá.

Ale na druhou strnu říkám, oni to nakonec stejně zhodnotí voliči. A my tady trošku z voličů děláme blbce. Protože volič přece má svoji hlavu a volič zvolí toho, o kom je přesvědčen, že tu práci bude dělat dobře, že má nějaké morální zásady, má prostě na to, aby tu funkci vykonával. Nebudu tady připomínat, že i někdy, přestože padnou některá trestní oznámení (upozornění na čas), nakonec volič se stejně rozhodne, že to je taková prkotina, že mu to nestojí za to. Znovu říkám, nejsem zastánce tohoto návrhu zákona, ale zlehčení podporuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl reagovat na vystoupení Martina Kolovratníka. On to neřekl celé. To, co řekl, sedí. Tak já se zeptám, je to řečnická otázka, pana poslance Kolovratníka, jestli si pamatuje, kolik poslanců z hnutí ANO vystoupilo v rozpravě. Nebudu ho zkoušet - dva. Oba mluvili o tom, jak je to proti Andreji Babišovi. O ničem jiném.

Důležitá otázka je, kdo ty paragrafy napsal a předložil do Poslanecké sněmovny. Vláda! Podívejte se na pozměňující návrhy, které jsme podávali tehdy, které měly chránit komunální politiky. Podívejte se, kdo pro ně hlasoval a kdo je odmítl v hlasování. Klidně se k tomu vraťme, i když to nemá žádný smysl. Ta debata byla mnohem lepší, kdybyste například podpořili naše pozměňovací návrhy, tak jsme si mnoho problémů ušetřili. A to je celé.

Takže říct: Vy jste byli pro! Ano, to ví každý. Na sjetině. Není důvod. Já jsem taky hlasoval pro, ale předtím jsme dali pozměňovací návrhy, které bohužel neprošly. Varovali jsme proti centralizaci toho registru. Říkali jsme: Nechme to, jak to je. Nesahejme do povinností, které mají komunální politici. V zásadě to funguje. Nikdo nebyl schopen říct, v čem to nefunguje, proč to bude lepší. A to navrhla vaše vláda, pane poslanče Kolovratníku prostřednictvím pana místopředsedy. Tak musíme podat tu informaci úplně celou. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Oborná, potom pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslankyně Monika Oborná: Hezký den, vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně. Já už tady hodinu poslouchám debatu o novele střetu zájmů a dovolím si navázat na kolegu Kolovratníka. Já jsem tady sice ve Sněmovně nováčkem, ale prošla jsem si tehdejší debatu a prosím pěkně, nebyl v ní snad jediný příspěvek, který by se netýkal Andreje Babiše. Problematice ochrany soukromí členů samospráv se nevěnoval nikdo. Podotýkám nikdo! Nebyl předložen ani jediný pozměňovací návrh v této věci. Takže dámy a pánové, vy jste v rámci antibabišovského tažení schválili zákon, který ohrožuje soukromí nad rozumnou mírou a odrazuje slušné lidi od komunální politiky. Nyní to napravujeme a hodinu o tom debatujeme. Děkuji. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Ferjenčíka, potom pan poslanec Válek a další.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych to chtěl jenom shrnout za náš klub. My jsme také souhlasili s tím, že ten zákon má být nějakým způsobem proporční a že se nemá týkat nejmenších obcí. Bohužel, sněmovní většina se rozhodla pro širší kompromis. Proto my jsme náš návrh stáhli, protože bychom ještě dál posílili vykostění toho zákona. Jinak s tím, aby tam nebyly malé obce, jsme my neměli problém, sami jsme to navrhli, bohužel ústavněprávní výbor to vyhodnotil jinak. Myslíme si, že se ten pozměňovací návrh jde, zavádí nadbytečnou byrokracii a nebude fungovat, jak je zamýšleno. Ostatně kdokoli si může udělat server, kde zplnomocní ostatní občany, aby si jeho jménem dávali ty žádosti. A to bude zcela legální, jak o tom mluvil pan Stanjura, že nebude. V tomto případě to bude zcela legální. Díky.

Budu rád, když zamítnete déčko, jestli projde áčko. Myslím, že to celkem odráží vůli této Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Válka. Potom pan poslanec Plzák.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dámy a pánové, já bych ústy pana předsedajícího chtěl říct, že jako poslanec za TOP 09 jsem tady v minulém období nebyl, paní poslankyni Oborné, a tím pádem jsem pro to nehlasoval. A nesouhlasím s ní, že za to, že se ten zákon přijal, může pan premiér v demisi Babiš. Nemá pravdu, podle mě je zbytečné takto na něho útočit. On za to nemůže. Já se ho tedy i jako poslanec TOP 09 musím zastat, protože si myslím, že musíme jednat férově, a on určitě ten zákon neprosadil.

A chtěl bych poděkovat Pirátům, že tleskali, a moc jim za to děkuju, když tady zaznělo, že teď chceme napravit, ty strany, byť někteří poslanci jsme v nich nově, tu chybu, která se stala, ten zákon vrátit. A děkuju za to, že tleskali, a tím pádem ho podpořili. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo. Tady se mluví o sprostých podezřelých a já si jako poslanec také můžu připadat jako sprostý podezřelý. Ale o tom jsem mluvit nechtěl. Já jsem chtěl reagovat na svého kolegu Ivana Adamce, který tady předestřel takovou nějakou situaci. Starostové začnou skládat funkce, nebude chtít nikdo kandidovat a co se stane? Kdo bude řídit obce? Přijde úředník z Ministerstva vnitra a na něj se vztahují taky tato omezení? On se také bude svlékat? Je zmíněn v tom zákoně? Já se omlouvám za neznalost, já jsem se tím zákonem, přiznám se, tolik nezabýval - ale je tam tento člověk zmíněn? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Bláhu.

 

Poslanec Jiří Bláha: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já jsem nechtěl vystupovat, ale když to tady slyším, tak si říkám: To máme tady zase blábolů! Tak já jenom připomenu. Proč ten zákon vznikl? To byl vzkaz tradičních politiků těm, kteří něco v životě dokázali, udělali: Nelezte sem! Protože jinak si na vás posvítíme a svlíkneme vás do naha! A taky to tak dneska dopadá. Ti, kteří něco umějí, tak nechtějí vůbec do té politiky vstoupit. Nechtějí pomáhat. A právě oni by mohli něco změnit na těch vesnicích. Takže to je to, co nám ten zákon přinesl a co jsme schopni kontrolovat.

Takže vám to řeknu: Nejste schopni zkontrolovat díky těm hlášením vůbec nic! Protože pokud byste chtěli něco zkontrolovat, tak by tam musely být odpisy, muselo by tam být vyřazení majetku, abyste vůbec došli k tomu, co ten dotyčný účtoval a co nabyl a co pozbyl. Tím, co se tam uvádí, vlastně uvádíte jenom zmatek. Víc nic. Je to k ničemu a nikomu to neposlouží. Jenom to odradí ty slušné a pracovité, aby pro nás všechny chtěli něco dělat. Díky!

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Zlesáka a potom pan poslanec Benda.

 

Poslanec Radek Zlesák: Dobré odpoledne všem. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já za neuvolněné politiky v komunální politice. Já jako neuvolněný radní jsem naopak velice rád, že tento registr existuje. Pro město pracuji a pracoval jsem o svém volném čase a mnohokrát mi bylo vmeteno do tváře, že jsem si šel do politiky vydělat. Není tomu tak a tento registr vnímám velmi pozitivně a myslím si, že mě chrání. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Bendu.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já jenom dvě krátké reakce. První je na pana kolegu Bláhu. Pokládám se za tradičního politika, možná nejtradičnějšího v této Sněmovně (smích a potlesk vpravo), a nikdy jsem pro tento návrh zákona nebyl. Vždycky jsem říkal: je to úplný nesmysl, nezřizujte centrální registr, nenuťte ty obce. A byla to opravdu vláda, ve které seděl váš pan předseda, který si z vlády dopisoval s Rekonstrukcí státu a domlouval se s těmihle lobbisty. Lobbisty za naprosto konkrétní zájmy, jak má být upravena úprava registru, jak a kdo všechno má všechno uvádět. A je to jenom proto, celý centrální registr vznikl jenom proto, ne aby si nějaký občan někoho kontroloval, ale aby těchto pět organizací, které chtějí otravovat celý stát, mělo jednoduchý vstup přes Ministerstvo spravedlnosti a nemusely si dojet do těch Kotěhůlek a zeptat se v těch Kotěhůlkách, kde je to všem úplně jedno. Tak to aby bylo jasno.

A druhá věc, poznámka k Pirátům. Už asi třetí vystoupení, které jsem tady zažil, které říká: zákony sepišme, jak chceme, my to stejně umíme obejít přes americké servery, skryté identity a další věci. Já nevím, jestli toto je opravdu to, co má v Poslanecké sněmovně zaznívat, anebo se rozhodněme, že na zákonodárství už definitivně kašleme a že Piráti nám tady všechno budou vládnout z Ameriky a přes skryté identity.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Benešík, potom pan poslanec Feranec.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Protože se znám, tak nebudu říkat, že dnes už naposledy, ale já doufám, že to bude naposledy. Jenom do té diskuze.

My tady občas klasifikujeme obce - malá, velká. Co je to malá a velká obec? Má vlastní zkušenost: jsou obce, které jsou relativně malé, ale mají daleko větší majetky, spravují daleko více obcí než třeba obce, nebo města dokonce, která jsou velká, takže úplně rozlišovat malá a velká, je to strašně pofidérní pojem. Skutečně v praxi to funguje úplně jinak. Některá obec má, například jako naše, kompletně vlastní a spravuje vodohospodářskou infrastrukturu za desítky nebo stovky milionů, a jsou velká města, která to privatizovala nebo to prostě pronajímají. Čili toto se nedá srovnávat.

A potom druhá věc jenom na vysvětlenou - uvolněný a neuvolněný. Tím, že jste neuvolněný, se přece nepřipravujete o pravomoci. Vy pouze jste v jiném platovém režimu, ale ty pravomoci máte. Prostě neuvolněný a uvolněný starosta velkého nebo malého města, v podstatě on má ty pravomoci vymezeny zákonem a potom tak, jak si to domluví v radě a v zastupitelstvu. Čili tvrdit, že neuvolněný, co se týče kompetencí, je na tom, nebo musí být na tom jinak než uvolněný - nedělejme to. Opravdu rozlišujme to a i v té debatě si myslím, že občas toto splývá, nebo že je dáváme do nějakých z pohledu kompetencí jiných kategorií. Není tomu tak.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Feranec a po něm pan poslanec Profant. Stále faktické poznámky.

 

Poslanec Milan Feranec: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Jenom k tomu, co říkal pan Stanjura, resp. pan Kolovratník. Už to tady zaznělo. Při závěrečném hlasování podpořili všichni návrh zákona. Pan Stanjura tady řekl, že už upozorňovali na rizika, která jsou s tím spojena, jak můžou být ohroženi starostové. Takže tehdy ta rizika zvážili a byl důležitější lex Babiš než nějací starostové. Je to tak. Takže je dobře, že si na to vzpomněli alespoň teď, na ty starosty. Lepší pozdě než vůbec! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Profant, po něm pan poslanec Kopřiva.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážený pane poslanče Bendo prostřednictvím pana předsedajícího, já si naopak myslím, že my musíme reflektovat technologickou realitu současné doby, a právě proto, že ji naše zákony a podzákonné normy velmi často ignorují, tak právě proto ty věci nefungují. Když jsou nějaké technické možnosti, tak nemůžeme říct, že je to špatně, ale musíme říct, jak se s tím vypořádáme. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kopřiva a potom pan předseda Bartoš.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl také prostřednictvím pana předsedajícího ohradit proti tomu, co říkal pan kolega Benda, ta invektiva na Rekonstrukci státu, že to je snad nějaká úzká skupinka lobbistů. Já se s nimi občas vídám, sleduji jejich aktivity. A oni konzultují ty věci i s občany a mají širokou občanskou podporu. Když si srovnáme dosah, tak jsem si to našel u Rekonstrukce státu, jejich návrhy a jejich newslettery podporuje a odebírá k tomuto dni 42 898 občanů, takže 42 tisíc, a když se kouknu třeba na Občanskou demokratickou stranu na Facebooku, pokud je to souměřitelné, tak ta má cca něco přes 55 tisíc lajků. Čili ten rozdíl není zase tak velký a řekl bych, že dosah Rekonstrukce státu není zase tak zanedbatelný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana předsedu Bartoše, po něm pan poslanec Adamec a další dva.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám tady chtěl říct jeden takový příběh z historie pirátské strany a Poslanecké sněmovny. Když jsme přišli jako hosté do knihovny Poslanecké sněmovny a naskenovali jsme v knihovně Poslanecké sněmovny veřejně dostupné výroční zprávy politických stran a vystavili jsme je na internet, tak jsme byli osočeni, následně zkontrolováni a shledáni nevinnými. Není nic takového jako dvě úrovně veřejnosti. Prostě já když jsem občan z Brna, těžko se pojedu podívat na výroční zprávu, to je historie už, politické strany do knihovny. Ne, já bych ji chtěl vidět na internetu.

A jenom k tomu registru a k tomu vyžádání informací. Já jsem několikrát komunikoval s lidmi z médií, kteří dokonce byli v podstatě pod tlakem. Vy jste si v tom registru našli, že někdo má takovýhle příjem, použili jste to v článku, a to se nesmí, zaplatíte pokutu! Díky třeba tomuto registru jsme se dozvěděli, kolik peněz má pan hradní kancléř, že má akcie, že má akcie Lukoilu, že má pozemky v hodnotě desítek milionů. Ten registr dává smysl. A buďto je něco veřejné, nebo to není veřejné, ale neexistuje nic jako dvojí úroveň veřejnosti.

A to, že technický systém umožní udělat z něčeho kopii a vystavit ji na internet, není žádné porušení zákona. To je prostě normální. Já mám právo získávat a šířit informace a GDPR bych jako takové do toho vůbec netahal. Ta legislativa se týká úplně něčeho jiného. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, nadzvedla mě poznámka o Rekonstrukci státu. Srovnávat tuto lobbistickou skupinu s politickou stranou, to opravdu vyžaduje odvahu. Digitální pohled na věc já tedy rozhodně nesdílím. Jestli žijete ve virtuálním světě, tak si tam žijte a netahejte nás do toho, prostřednictvím pana předsedajícího.

Ale Rekonstrukce státu, já si na ni vzpomínám. Když je tedy tak dobrá, když tedy to nejsou lobbisté, tak proč tedy jako hnutí nekandidují do Poslanecké sněmovny a nevykonávají ty mandáty napřímo? Proč k tomu používají členy různých politických stran, nutí je, aby něco podepisovali, a když to nepodepíšou, tak že budou psát jejich občanům, ať je nevolí! Co tohle je za způsob? To je normální v demokratické společnosti? Asi ano, ale rozhodně to není etické! Já si myslím, že Rekonstrukce státu, to jméno by tady vůbec zaznívat nemělo! A kdyby nebylo Rekonstrukce státu, tak možná ani tento střetový zákon, nebo zákon o střetu zájmů neměl tuto původní podobu vládní, která tady prošla. Samozřejmě dle nějakých podmínek, s tím souhlasím, já jsem to tu sám říkal nakonec, jak to bylo. Já s tím problém nemám.

Ale na druhou stranu jako nepoužívejte Rekonstrukce státu. Pro mě je to skupina, která nepoužívá standardní prostředky. Jsou to vyděrači! Jako když vás někdo vydírá tím způsobem, že buď přistoupíte na to, nebo že o vás bude psát špatně, tak je to vyděrač! S vyděrači se nejedná, vyděrač se neposlouchá. Vyděrač se ignoruje. Minimálně. Anebo se pošle také do vězení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Munzara, potom pan předseda Kalousek a dalších pět.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Mě také vyprovokovala poznámka pana kolegy Kopřivy prostřednictvím vás, pane předsedající. Doufám, že bude chvilku naslouchat. Dobře, děkuji.

Víte, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, hlasování o zákonech není hlasování o superstar. Je úplně jedno, jestli má někdo nějaké lajky na Facebooku a budeme to poměřovat. Hlasování je o zákonech, je zejména o hodnotách. A je to také o nějakých životních zkušenostech. A já se chci zeptat, jestli vy jste - já nevím, já jsem se nekoukal - jestli vy jste členem nějakého zastupitelstva, jestli jste prakticky rozhodoval v nějakém městě a komunikoval s občany, když tímto způsobem vystupujete. Opravdu, hlasování je o zákonech, není o superstar. Myslím si, že bychom si mohli takové věci odpustit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Vildumetzovou, potom pan poslanec Výborný.

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ještě jednou vystoupila a zareagovala. Já bych tady chtěla říci jeden důležitý fakt. Zákon o střetu zájmů tady platil v minulosti. Novela, kterou jste tady schválili, bohužel má dopady na starosty malých měst a obcí obrovské. V letošním roce jsou komunální volby a opravdu všichni se bojí toho, že by ty údaje mohly být nějakým způsobem zneužívané. Proto jsem velmi ráda, že je tady tato novela a že už je tady ve třetím čtení, že ji konečně schválíme a že starostům se nějakým způsobem ulehčí.

Ale myslím si, že tím, že tady v minulosti zákon o střetu zájmů byl a všichni, kdo jsme byli starosty, včetně mě, jsme vždy vypisovali písemné formuláře, které jsme vypsali a pak jsme je dávali na webové stránky, teď se to novelou, tou, kterou jste tady přijali v minulém funkčním období, rozšířilo o mnoho údajů, což jsou ty movité věci atd. A to je to, co starostům vadí, a proto jsem velmi ráda, že přišel pan Výborný s komplexním pozměňovacím návrhem A, který říká, které věci budou veřejné a které budou neveřejné. Na ty neveřejné budou mít přístup pouze orgány činné v trestním řízení. Pokud přijmete D, tak v tu chvíli bude neveřejné prakticky všechno a to, co ti starostové zveřejňovali před několika lety, tak nebudou zveřejňovat nic a budou si o to muset žádat občané prostřednictvím daného formuláře. Bude se na to muset zaměstnat aparát lidí, A já se ptám, jestli se to i vůči starostům neotočí, protože si myslím, že některé údaje by opravdu mohly a měly být veřejné.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych rád zareagoval na dvě věci, které už mě nenechaly lhostejným. Tady zaznělo něco od kolegů Pirátů, že je tady obrovský technologický pokrok a že to nějakým způsobem nestíhá legislativa. Já chci říci, že žijeme v právním státě, že to je klidně možné, ale pokud tady je tak enormní technologický pokrok, tak to neznamená, že se dostane nad zákon. Prostě žijeme v právním státě a právo musí být na prvním místě. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Zaznělo tady něco o tom, že díky tomuto zákonu víme, kolik bere hradní kancléř. Mně je to úplně jedno. To je jeho příjem, ať bere kolik chce. Mě zajímá, jestli jeho majetek je legálně nabytý, nebo není legálně nabytý. To je to, co chci vědět. Podstatně víc mi vadí to, že nemá prověrku, kterou by měl mít. Ale kolik bere, mi je opravdu jedno. Ale to, že nemá prověrku, si myslím, že je věc, která je kritizováníhodná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Kovářovou a po ní pan poslanec Staněk.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych ráda reagovala na kolegu Bartoše, protože si myslím, že jeho příklad s panem kancléřem Mynářem nebyl úplně ten pravý, a to z toho důvodu, že zákon o střetu zájmů žádného kancléře Mynáře nepřinutil k tomu, aby zveřejnil informace o svých příjmech. Musím tedy říci, že jsem na to upozornila já a pak další kolegové a novináři, že trvalo několik let, než pan kancléř Mynář ukázal své čestné prohlášení. V tomto stylu zatajování svých příjmů pokračuje dále. Čili v tomto případě střet zájmů neovlivnil informovanost občanů o příjmech kancléře Mynáře.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Staněk a po něm pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Stále ještě pěkné dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já se teď možná trošku zařadím do kategorie poslanců, jako je kolega Bláha, a zamyslím se tady nad tou debatou, která právě probíhá. Musím říci, že z mého pohledu je velice tenká hranice mezi politickou diskusí, která tady občas zaznívá, a něčím, co bych nazval akademickou teoretickou kecací soutěží. Tady soutěžíme, navzájem si vytahujeme encyklopedické znalosti a zkušenosti, čeho jsme dosáhli nebo nedosáhli, ale neposouváme se v té politické diskusi kupředu. Já bych moc poprosil, a věřím, že to není jenom moje přání, abychom se posunuli v té politické diskusi kupředu a nesoutěžili spolu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Já chci zareagovat na pana Kopřivu, který tu srovnával počty sledovatelů na sociálních sítích. Já jsem se díval na Piráty, ti mají přes 100 tisíc sledovatelů na Facebooku, Karel Gott má přes 200 tisíc. Podle vaší logiky bychom měli dát na Karla Gotta v těchto otázkách. Jaký má názor. On by měl mít větší relevanci než názor vás, kteří jste byli zvoleni občany. Je to naprosto nesmyslné srovnání a děsí mě, jakým způsobem uvažujete.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Žáček.

 

Poslanec Pavel Žáček: Vážené dámy, vážení pánové, my jsme se implicitně dostali k jednomu z největších problémů naší parlamentní demokracie, a to nominální slabosti politických stran. Bohužel v důsledku naprosté kompromitace stranického života a stranictví jako takového během komunistického režimu máme dnes poměrně obecně slabé politické subjekty ve srovnání třeba například se standardním stranickým systémem v Německu nebo v jiných státech, nebo dokonce s Československou republikou před rokem 1938. A dnes se politický boj vede nestandardními politickými prostředky, jakými je například Dekonstrukce státu, říkám Dekonstrukce státu, případně se tady počítají lajky. Já myslím, že o tom to není. A všichni bychom byli v jiné pozici, i síla našeho hlasu, síla zodpovědnosti vůči občanům České republiky, pokud by naše politické subjekty byly mnohonásobně silnější. Myslím si, že to je k zamyšlení a to je věc, která bude v budoucnosti velmi nutná pro demokracii v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byla poslední faktická poznámka. Pokud se nikdo nehlásí ani fakticky ani do rozpravy, tak rozpravu končím.

Zeptám se na závěrečná slova. Prosím paní poslankyni Kovářovou a potom případně zpravodaje.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že v rozpravě zaznělo mnohé. Jen bych na závěr konstatovala, že novela zákona se netýká poslanců a senátorů. Týká se komunálních politiků, tak abychom je neodradili od toho kandidovat v dalších volbách. Všichni komunální politici budou majetková přiznání vyplňovat. Pokud někdo bude chtít nahlédnout, tam je ten pozměňovací návrh, tak by mohl nahlédnout s žádostí, to znamená, že všechny formuláře budou de facto transparentní.

To je asi všechno k té novele. Moc bych vás požádala, abyste novelu včetně pozměňovacích návrhů podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan zpravodaj si nepřeje, paní zpravodajka Kořanová také ne. Jenom avizuji, že po odsouhlasení procedury si poslanecký klub ANO bere přestávku 10 minut.

Takže teď prosím pana zpravodaje s tím, že předtím, než budeme hlasovat o proceduře, musíme rozhodnout o zpěvzetí pozměňovacího návrhu pana poslance Michálka. Je tomu tak?

 

Poslanec Petr Sadovský: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, procedura bude probíhat stylem: Bude se hlasovat nejdříve návrh A jako celek, což je komplexní návrh ústavněprávního výboru včetně totožného s návrhy B1 až B6, což jsou vlastně z výboru pro veřejnou správu. A bude se hlasovat o návrhu A jako celku. Nebude-li přijat návrh A jako celek, jsou návrhy D1, D2 nehlasovatelné. Bude-li přijat návrh A jako celek, hlasovat o návrzích D1 a D2, což je pozměňovací návrh pana poslance Nachera, k nahlížení na základě žádostí, společně jedním hlasováním. Hlasovat o návrzích D3 a D4 také poslance Nachera, poskytování informací o žadateli, společně jedním hlasováním. A nebude-li přijat návrh A jako celek, hlasovat o návrzích D3 a D4 společným hlasováním. Poté návrh C pana poslance Raise. A návrh E pana poslance Michálka vlastně bude stažen, o tom se bude hlasovat na začátku. Potom návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k návrhu procedury. Pokud ne, tak mám za to, že nejprve bychom měli hlasovat o zpětvzetí pozměňovacího návrhu číslo 559 pana poslance Michálka, potom o proceduře a potom bychom dali prostor klubu ANO. Je proti tomu nějaká námitka? Nikoliv.

 

V tom případě zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí se zpětvzetím pozměňovacího návrhu pana poslance Michálka. Kdo je proti?

Je to hlasování 128, přihlášeno je 161, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 129, přihlášeno je 161, pro 151, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat.

 

Nyní tedy vyhlašuji 10 minut přestávku na jednání klubu ANO. Sejdeme se v 11.02 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.53 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.06 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, přestávka pro poradu klubu hnutí ANO skončila. Budeme pokračovat v jednání. Před přerušením jsme schválili postup hlasování ve věci zákona o střetu zájmů. Zpravodaj je připraven. Pane zpravodaji, můžeme hlasovat po jednotlivých bodech, tak jak byla schválena procedura. Požádám tedy potom zástupkyni navrhovatelů a pana zpravodaje, aby se vždycky k pozměňovacímu návrhu vyjádřili.

Protože je pohyb ve sněmovně, já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se zklidní stav ve sněmovně a kolegyně a kolegové zaujmou svá místa, přikročíme podle schválené procedury...

Tak, jestli nejde karta... už jde karta paní poslankyně Adámkové. Můžeme tedy začít, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrh A jako celek. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní navrhovatelka? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 130 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 130. Z přítomných 159 pro 136, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Sadovský: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrhy D1 a D2. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní navrhovatelka? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 131 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 131. Z přítomných 159 pro 71 poslanec, proti 27. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Sadovský: Nyní budeme hlasovat návrhy D3 a D4. Stanovisko ústavněprávního výboru nebylo k tomuto pozměňovacímu návrhu přijato.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Paní navrhovatelka? Paní navrhovatelko, vaše stanovisko? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 132 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 132. Z přítomných 159 pro 71 poslanec, proti 26. Ani tento návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Sadovský: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Raise. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní navrhovatelka? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 133 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 133. Z přítomných 161 poslance pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Petr Sadovský: Nyní se měl hlasovat návrh E, který byl stažen, takže nyní budeme hlasovat návrh zákona jako celek ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud byly všechny pozměňovací návrhy vyčerpány, tak budeme hlasovat o celku zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2000 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 33, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 134 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 161 poslance pro 136, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 51.

 

Pokračovat budeme bodem číslo 26. Jde o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP