Pátek 20. dubna 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní
/sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozornil jsem již, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona byl připraven především jako reakce na nedávná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech volebních. Předmětem předkládané novely je úprava některých technických a organizačních prvků volebních procesů, jejichž dosavadní nastavení se v praxi zejména v souvislosti se sněmovními volbami v loňském roce ukázalo jako slabé místo.

Tematicky se novela zaměřuje převážně na podmínky činnosti okrskových volebních komisí. Konkrétně se jedná např. o následující opatření: Předsedové, místopředsedové a zapisovatelé okrskových volebních komisí budou povinni se účastnit školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování volebních výsledků. V případě neúčasti na školení jim bude snížena odměna. Zapisovatel okrskové volební komise se stane plnoprávným členem okrskové volební komise s právem hlasovat. S výjimkou voleb do zastupitelstev obcí budou hlasovací lístky tištěny jednostranně. Zákon sjednotí délku nepřítomnosti člena komise, která již má za následek zánik členství, na dvě hodiny, a stanoví, že se musí jednat o nepřetržitou nepřítomnost.

V návaznosti na změny zákona dojde k úpravě vyhlášek navýšení zvláštní odměny členům okrskových volebních komisí. V tomto smyslu bylo dosaženo dohody s Ministerstvem financí ohledně uvolněných potřebných finančních prostředků.

Zákon by měl nabýt účinnosti co nejdříve, aby se dotčené subjekty mohly se zákonem seznámit a aby se podle něj mohly konat senátní a obecní volby na podzim letošního roku. Proto vláda navrhuje, aby s vládním návrhem zákona vyslovila Poslanecká sněmovna souhlas hned v prvém čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Zuzana Ožanová.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předmětem předkládané novely je úprava některých technických a organizačních zabezpečení volebních procesů. Navrhované změny vycházejí z praktických poznatků, ze zjištění v rámci soudního přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 Nejvyšším správním soudem a z poznatků pozorovatelů OBSE.

Novela sjednocuje organizaci voleb pro všechny volby, tj. pro volby do Parlamentu, krajů, obcí, Evropského parlamentu a pro volby prezidenta. Zapisovatel bude členem okrskové volební komise s právem hlasovacím, avšak nebude moci být předsedou ani místopředsedou komise. Starosta bude moci zapisovatele odvolat, pokud zapisovatel nevykonává svoji funkci řádně. Mají být povinná školení členů okrskových volebních komisí k zajišťování a zpracování výsledků voleb prováděných Českým statistickým úřadem a povinná školení členů okrskové volební komise k zásadám hlasování a tato školení budou zajišťována pověřenými obecními úřady za součinnosti s krajskými úřady. Za neúčast na povinném školení bude krácena odměna. Starosta bude povinen vyrozumět o povinném školení určené členy okrskové volební komise. Při nepřetržité přítomnosti delší než dvě hodiny dojde k zániku členství v okrskové volební komisi.

Za účelem větší transparentnosti bude zveřejňováno ve volební místnosti složení okrskových volebních komisí, zejména jde-li o člena jmenovaného starostou nebo delegovaného kandidujícím subjektem, aniž by však bylo nutné specifikovat konkrétní politický subjekt. Krajský úřad bude moci kontrolovat práci okrskových volebních komisí také u voleb do zastupitelstev obcí.

Možnost, aby starosta vyhradil před každými volbami plochu pro vylepení volebních plakátů, zůstává zachována, pouze se stanovuje, že tak může učinit nejpozději 16 dnů přede dnem voleb. Takto vyhrazenou plochu poskytuje obec bezplatně a na toto bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení daného volebního zákona o financování volební kampaně, což znamená, že nejsou za tyto plochy započítávány výdaje na volební kampaň. (V sále je velký hluk.)

Zavádějí se jednostranné hlasovací lístky do všech voleb, vyjma voleb do obcí. Oboustranné hlasovací lístky do zastupitelstev obcí budou mít na konci každé strany text "pokračování na druhé straně". Při souběhu voleb budou barevně odlišeny hlasovací lístky i obálky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším. Chtěl bych poprosit kolegy v sále o klid. Míra hluku dostoupila míry, kdy už není úplně rozumět, takže prosím o klid. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Po vzoru zákona o volbě prezidenta republiky se sjednocují náležitosti záhlaví petice a každého podpisového archu pro volby do Senátu a zastupitelstev obcí.

Účinnost zákona je navržena desátým dnem po vyhlášení zákona tak, aby se změny promítly již do podzimních voleb roku 2018.

V návaznosti na novelu volebních zákonů bude předložen návrh novely vyhlášek provádějících volební zákony s cílem navýšit odměny členům volebních komisí přibližně o 500 korun. S tím budou spojeny finanční náklady až 250 milionů korun na jedny volby. Další nárůst nákladů je spojen se zavedením jednostranných hlasovacích lístků, a tím se zvětšením jejich formátu. V případě souběhu voleb se náklady dále zvýší z důvodu barevného odlišení hlasovacích lístků a úředních obálek. Zvýšení nákladů lze také očekávat z důvodu refundace mezd z důvodu zvýšeného počtu osob účastnících se povinného školení.

Hlavní principy nově navrhované právní úpravy směřují k nápravě současných nedostatků volebních procesů. Jedná se o technické změny, které nemají vliv na fungování volebního systému, zefektivňují však organizační stránku voleb a ve výsledku přispívají též k důvěryhodnosti voleb.

Navrhovatel navrhl Sněmovně projednání návrhu zákona tak, aby Sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení dle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Doporučuji vyslovit s tímto postupem souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, abyste zaujala místo u stolu zpravodajů, a otevírám rozpravu, do které v tuhle chvíli... Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jménem čtyř poslaneckých klubů, ODS, KDU, TOP 09 a STAN, vetuji projednávání podle § 90 odst. 2. Ten zákon potřebuje dopracovat.

A dovolte mi, abych reagoval aspoň na část vystoupení paní zpravodajky. Jestli si vzpomenete, když jsme hlasovali o návrhu státního rozpočtu pro letošní rok, tak jsme přišli se dvěma různými návrhy, jak zvýšit odměny členům okrskových komisích, a ti samí, kteří to dneska předkládají a říkají, jak je to správné, hlasovali před čtyřmi měsíci přesně naopak. Tak jenom abychom nezapomněli, když něco tvrdíte v prosinci, tak aspoň řekněte: my jsme se spletli, byla to chyba, měli jste pravdu mimo jiné. Protože my jsme zrovna těch 200 milionů do návrhu státního rozpočtu, aby byly alokovány, navrhovali, protože ty odměny jsou skutečně nízké. Na tom se bezesporu shodujeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Registruji veto, budeme tedy pokračovat v projednávání standardním způsobem. A nyní tu mám ještě nějaké faktické poznámky, takže prosím paní poslankyni Langšádlovou.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, volby jsou úplně základním procesem každé demokratické společnosti a předpokladem je důvěra. A nám se tady stalo v minulých volbách a možná i v předchozích, byť vím, že to nebyly nějaké centrální zlé úmysly, že zkrátka ta důvěra byla poškozena, že byla zpochybněna, a došlo dokonce ke změně mandátu. Bylo to v tom kraji, ze kterého já pocházím, ze středních Čech, a musím přiznat, že situace, kdy Nejvyšší správní soud musel přepočítávat hlasy, je zkrátka naprosto nepřijatelná. Já bych chtěla ocenit pana ministra za to, že některé kroky tady navrhuje, že tady navrhuje zvýšení odměn, to určitě je velmi správná věc. Větší proškolení, větší důraz na proškolení, jednostranné tisky listů, barevné obálky, to všechno je správně, přesto z hlediska řízení rizik takto závažného demokratického procesu tyto návrhy považuji za naprosto nedostatečné.

Já si třeba myslím a jsem přesvědčena, že tím správným návrhem by mohlo být při těchto pochybnostech to, abychom si stanovili, že třeba jedno procento, nebo dokonce méně bude kontrolně přepočítáváno, nikoliv Nejvyšším správním soudem, ale například Ministerstvem vnitra, protože ve chvíli, kde tento mechanismus, tento nástroj zavedeme, tak už bude zřejmé všem okrskovým volebním komisím, že ty přepočty může někdo kontrolovat.

A tak jsem velmi ráda, že zde byl podán návrh na vetování zákona v prvním čtení, protože volby jsou opravdu natolik závažná věc, že je v zájmu nás všech politiků, ale i občanů, aby nebyly pochybnosti o tom, že probíhají řádně a férově. Proto si myslím, že je opravdu velmi správné, abychom tento zákon ještě otevřeli, abychom o něm diskutovali, abychom měli možnost podávat nějaké další návrhy, které opravdu budou z hlediska řízení rizik pevnější než ty, které Ministerstvo vnitra v tuto chvíli navrhlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní tu mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Kozlovou, jestli to platí. Nebo to byl omyl? To byl omyl, dobře. V tom případě tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Kupku.

 

Poslanec Martin Kupka: Děkuji za slovo. Já zkusím také ještě jednou poznámkou podpořit ono veto, protože jedna z vážných věcí, o které se mluví a o které se mluvilo i v souvislosti s chybami v předchozích volbách, bylo to, že některé okrskové komise spolu soutěží, kdo dříve přinese výsledky svého sčítání příslušnému úřadu. Je to jedna z věcí, kterou by ten zákon také měl řešit, vymyslet, jakým způsobem tuhle zbytečnou soutěž, která plodí celou řadu chyb, celkem prokazatelně, jak ji prostě odmítnout, jak ji zrušit, jak to vymyslet tak, aby ona soutěž zbytečně neprobíhala, ale na prvním místě byla pečlivost při sčítání hlasů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Čižinského. Prosím, pane poslanče, dvě minuty.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. I já podporuji to veto, a to z toho důvodu, že už nyní probíhá sbírání podpisů pod petice do komunálních voleb, a pokud by se ten princip změnil, ty listiny doplnily, tak by nebylo možné ty petice uznat. Domnívám se, že je velmi neseriózní něco takového vůbec navrhovat, zvláště tak krátce před volbami, protože spousta lidí sbírá podpisy a ty podpisy by vlastně k ničemu nesloužily, navíc by lidé byli v nejistotě, zda tu kandidátku vůbec podpořili, nebo ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní do řádné rozpravy pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Je to trošku bizarní, opravdu, je asi třeba změnit jednací řád, kde se čtyři lidé přihlásí do rozpravy s faktickou poznámkou a nereagují na to, co bylo řečeno předtím. Ale to je jedno.

Já řeknu v podstatě to stejné, co řekli kolegové v té faktické poznámce, jako řádně přihlášený. Samozřejmě, byť tady už máme veto čtyř klubů, tak ČSSD také nesouhlasí s tím, aby tento tisk, tato novela zákona byla projednávána v rámci zrychlené fáze v § 90. Máme opravdu za to stejně jako ostatní kolegové, že je potřeba se tomu velmi podrobně a řádně věnovat na půdě příslušných výborů, zejména samozřejmě na půdě ústavněprávního výboru.

Musím říci, že jedna z věcí, kde jsem čekal, že se jí novela zákona bude věnovat, a snad jsem se nedíval špatně, je to, o čem se hodně diskutovalo. My máme za sebou poslanecké volby v říjnu 2017 a celkem nedávné prezidentské volby. Hodně se diskutovalo v rámci prezidentských voleb o tom, že senátoři podepisují kandidaturu více kandidátů na prezidenta než jednomu. Byl k tomu i nález Ústavního soudu, který to nějak řešil a říkal, co s tím. Já mám takový pocit, že to ta novela zákona, minimálně co se týče prezidentských voleb, nijak neřeší, byť jsem to čekal. Tak by mě zajímalo, jestli se nějak plánuje třeba v rámci toho, pokud půjde do výborů, to ještě nějak upravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní mám přihlášenou do rozpravy paní poslankyni Ožanovou.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Přestože tady je veto několika poslaneckých klubů, tak já si dovolím navrhnout, aby z důvodu časové naléhavosti podle § 91 odst. 2 jednacího řádu byla zkrácena lhůta pro projednání tohoto tisku číslo 36 ve výborech na 30 dnů místo 60 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Registruji tento návrh. Pan poslanec Stanjura se opět hlásí do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: V zásadě, kdybychom neměli ambici měnit zákon pro letošní volby, tak s tím není problém. Ale předkladatel evidentně tu ambici má, máme 20. dubna, já si dovolím odhadnout, že by mohly být volby 5. a 6. října, a považoval bych za naprosto nešťastné měnit pravidla hry, pokud by to nebyla pouze změna na straně státu. Tam já s tím problém nemám, například to, o čem mluvil můj kolega pan poslanec Kupka. Ale bezesporu je pravda, že už kandidáti sbírají podpisy, jak senátorští, tak do komunálních voleb. Pokud bychom chtěli tohle upravovat, tak je to velmi neseriózní, protože my jim vlastně řekneme, že ta práce, kterou provedli, byla naprosto zbytečná, a zůstane jim krátký termín na projednávání. Kdybychom to zkrátili, tak si představme, že na příští schůzi, která začíná nějak 23. května, kdyby to šlo dobře, tak někdy na začátku června to odchází do Senátu, Senát má třicet dnů, nemůžeme vyloučit, v Senátu sedí moře komunálních politiků, bude se to týkat přímo senátorů, těch, kteří obhajují, případná změna pravidel. Prezident republiky musí volby vyhlásit 90 dnů předem, to znamená, že jsme někdy kolem 5. července. Už tak si myslím, že se to nedá stihnout. Musel by tu být mimořádný souběh příznivých okolností, mimořádná politická shoda. Já to nevylučuji, ale nevěřím tomu.

Proto říkám, že nebudeme hlasovat pro zkrácení. Pokud to projde, tak to prostě projde, ale i tak si myslím, že to je velmi na hraně z časového hlediska tím, že horní komora - vzpomeňme si na návrh volebního zákona, který měl upravovat okrsky v Senátu. V Poslanecké sněmovně jsme vyhověli žádosti vlády a Ministerstva vnitra a prošlo to již v prvém čtení, říkám docela logicky, protože dolní komory se ten volební zákon netýkal, ale výsledek je úplně jiný. Také jsme tehdy byli ubezpečováni nebo přesvědčováni, že to musíme (nesrozumitelné) z hlediska času. A výsledek je, že se senátorské okrsky měnit nebudou, a podle mě správně jsme rozhodli jako Sněmovna, že jsme podpořili senátní verzi, protože tím pádem to není v kolizi zákona tím, že se vypustily ty paragrafy, které říkaly, že se musí okrsky upravit.

A tady hrozí z časového hlediska velmi podobná věc. A to, že to potřebuje změnu - my jsme ta politická strana, které se dotkly evidentní chyby ve sčítání a v práci okrskových volebních komisí, a jsme si naprosto jisti, že ty chyby byly i u jiných politických stran i v jiných volebních obvodech. Takhle se zkoumaly lístky jedné politické strany v jednom obvodě, nic proti, já myslím, že přepočet je v zásadě správný, že je velmi nepříjemné pro všechny, když se dodatečně mění výsledky voleb, ale tady se ukázalo, jaké chyby vůbec vznikají. Pro nás je opravdu... do té doby bylo naprosto nepředstavitelné a nepochopitelné, že by někdo připisoval preferenční hlasy. Umím si představit, že někdo zapomene, neotočí lístek. To je věc, která vás napadne, že se stát může, ale že by volební komise k prázdnému volebnímu lístku vyrobila čtyři preferenční hlasy, to nás skutečně ani nenapadlo. Ukázalo se, že to tak bylo, nebylo to ojediněle, že to bylo v jednom či dvou okrscích. Říkám, to se kontroloval pouze jeden volební kraj a pouze hlasy pro jednu volební stranu.

To je ten důvod, proč nepodpoříme zkrácení lhůty. Není to nic, že bychom chtěli dělat naschvály. Myslíme si, že ten problém vážný je, ale důkladná debata by tomu mohla pomoci, i s tím rizikem, že se něco pro letošní volby nevyřeší. Příští rok jsou v květnu, myslím, evropské volby a myslím, že ještě každých deset let máme každý rok jedny volby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď mám přihlášeného pana ministra Metnara.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, já zareaguji na některé dotazy svých předřečníků. Co se týče petic, tak tato opravdu technická novela do petic vůbec nezasahuje. To je samozřejmě špatný výklad tady u toho.

Co se týče dalších dotazů, tak opravdu tento návrh řeší pouze aktuální věci, které jsou potřebné k těmto podzimním volbám, které nás čekají. Neřeší samozřejmě volby prezidentské. A v této návaznosti Ministerstvo vnitra předkládá návrh a konalo svou zákonnou povinnost. To je všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Další přihlášky do rozpravy v tuto chvíli nemám. Prosím? Pan poslanec Chvojka?

 

Poslanec Jan Chvojka: Jestli můžu trošku škarohlídsky, samozřejmě v rámci novel u několika zákonů je tady část pátá, která mění zákon o volbě prezidenta republiky, takže tam se to opravit mohlo. Takže není pravda to, co říká pan ministr, že neřeší volby prezidentské, zákon o volbách prezidenta republiky je tímto návrhem měněn. Tudíž ta věc, o které se mluvilo, se tam dala klidně změnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Ještě nějaké reakce nebo vystoupení z publika? Není tomu tak. Teď už tedy opravdu rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě návrhy na vrácení nebo zamítnutí nebyly předloženy, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím takový návrh, takže budeme hlasovat. Je nás tady dost.

Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 140 bylo přihlášeno 157 poslanců, pro bylo 141, proti nikdo. Návrh byl přijat. Takže jsme přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Vidím pana poslance Kupku. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Já si dovolím navrhnout ještě přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože dopad na veřejnou správu je samozřejmě velmi významný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mám tady žádost o odhlášení, jestli jsem to zaznamenal. A je tady tedy návrh na přikázání dalšímu výboru pro veřejnou správu. Ptám se, jestli jsou ještě nějaké jiné návrhy. Jestli tomu tak není, tak vás tedy poprosím o dokončení přihlášení, a až se nám počet ustálí, tak budeme hlasovat.

 

Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání. Kdo je proti?

hlasování číslo 141 bylo přihlášeno 144 poslanců, pro bylo 79, proti 7. Návrh byl přijat. Takže konstatuji, že jsme přikázali věc též výboru pro veřejnou správu.

 

A protože zazněl v rozpravě návrh na zkrácení či prodloužení lhůty, konkrétně na zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů, tak se budeme tímto návrhem zabývat v hlasování. Nemám jiné návrhy.

Takže zahajuji hlasování a ptám se, do je pro zkrácení lhůty. Kdo je proti?

hlasování 142 bylo přihlášeno 144 poslanců, pro 97, proti 31. Návrh byl přijat. Tedy jsme zkrátili lhůtu pro projednávání.

 

Tím projednávání bodu končím. Já vám děkuji, děkuji zpravodaji a navrhovateli.

 

Pokud nic nebude, tak bych otevřel další bod, jímž je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP