(10.30 hodin)
(pokračuje Tureček)

Pak je pozměňovací návrh E2, opět návrh poslankyně Vrecionové. Je to na úpravu § 36 odst. 1 a 2, zohlednění minimálního zůstatkového průtoku ve vodních tocích pro rekreační plavbu.

Pak je to pozměňovací návrh F, který je totožný s bodem D1 kolegy Staňka, což je zavlažování lesních školek.

Pak tady máme soubor pozměňovacích návrhů uvedených pod písmenem G. Jedním hlasováním G1, poslanec Zahradník, § 88 písm. b) - osvobození čerpání podzemní vody v množství 6 tisíc metrů kubických i pro odběry nad 6 tisíc.

Pozměňovací návrh G2 je nehlasovatelný, protože jsou totožné s D1 a s F.

A pak je pozměňovací návrh G3 - přechodné ustanovení. To je právě odložení účinnosti § 38 odst. 3, problematika srážkové vody a odlehčovacích komor.

Pak je pozměňovací návrh uvedený pod písmenem H - poslanec Koníček. O něm už jsem mluvil. V případě, že by se schválil E1, je nehlasovatelný.

Pak navrhuji pozměňovací návrhy I1, I2 jedním hlasováním. Je to poslanecký návrh poslance Holomčíka - § 28, chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod, návrh na zpřísnění ochranného režimu.

Pak je další pozměňovací návrh, pod písmenem J, kolega Bartošek - § 30 odst. 7, umožnit vstup do ochranných pásem 1. stupně pro oprávněné osoby.

Pak jsou pozměňovací návrhy uvedené pod K1 až K3. Tady navrhuji jedním hlasováním, protože jsou provázané. Jsou to pozměňovací návrhy kolegyně Krutákové, kterými upravuje povinnosti vodoprávního úřadu pro vydání výjimky.

A poslední pozměňovací návrhy jsou mé pozměňovací návrhy uvedené pod bodem L1 a L2 - opět jedním hlasováním. Je to úprava § 89, který zpřesňuje definici, resp. osvobození od poplatku do výše 100 tisíc metrů kubických za poplatkové období, aby to nebylo vnímáno po dobu platnosti vodoprávního povolení, a dále rozšíření zmocnění k vyhlášce o obsahu náležitostí žádosti.

Takže tolik návrh procedury, kterou projednal a doporučil výbor pro životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím ten návrh změny?

 

Poslanec Karel Tureček: A návrh změny. Na základě rozpravy a debaty, která tady proběhla, by bylo rozdělení hlasování A1 až A10 na čtyři hlasování. Prvním hlasováním bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích kolegy Kotta, které byly bezrozporové, a to bylo A1, A3, A6 a A8, konkrétně se jedná jednak o problematiku hospodaření v pásmech hygienické ochrany, o problematiku stanových táborů v záplavových územích a dále o problematiku osvobození od poplatku u tzv. chladicí vody. Takže to by bylo jedním hlasováním.

Druhým hlasováním by byl pozměňovací návrh A2 a A7 kolegy Schillera, což je problematika právě odlehčovacích komor.

Dále by bylo třetím hlasování A4, A9 a A10. To je právě problematika dovážení odpadních vod na čistírny odpadních vod a problematika nebezpečných látek.

A posledním hlasováním by byl pozměňovací návrh pod bodem A5, opět kolegy Schillera, a to byla problematika emisních limitů. Takže takhle by to dávalo smysl.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, kdo chce vystoupit k proceduře. Pokud nejsou přihlášky, tak bychom hlasovali o tom, že budeme hlasovat tak, jak navrhl pan zpravodaj, to znamená změnu procedury navržené garančním výborem.

Pokud nejsou námitky, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 11, přihlášeno je 176, pro 173, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Tím pádem budeme hlasovat podle změny procedury, tak jak ji navrhl pan zpravodaj, a prosím, pane zpravodaji, o jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Karel Tureček: Dobře. Nejprve prvním hlasováním bychom se vypořádali s návrhem legislativně technické úpravy, která zazněla v rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, prosím stanovisko. (Zpravodaj: Souhlas.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 12, přihlášeno je 177, pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Druhým hlasováním budou pozměňovací návrhy A1, A3, A6 a A8 - poslanec Kott - jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko? (Zpravodaj: Když přihlédnu k doporučení, výbor pro životní prostředí doporučuje.) Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 13, přihlášeno je 177, pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Dalším hlasováním by byly pozměňovací návrhy A2 a A7 - problematika odlehčovacích komor.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko? (Zpravodaj: Vycházím z usnesení výboru pro životní prostředí jako celku - doporučuje.) Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 14, přihlášeno je 177, pro 93, proti 24. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Další hlasování jsou pozměňovací návrhy uvedené pod A4, A9 a A10. Je to problematika dovážení odpadních vod na čistírny odpadních vod a řešení problematiky nebezpečných látek.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko? (Zpravodaj: Výbor doporučuje.) Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 15, přihlášeno je 177, pro 79, proti 70. Tento návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Karel Tureček: A poslední hlasování v rámci pozměňovacího návrhu výboru pro životní prostředí je A5 - problematika emisních limitů. Výbor doporučuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP