(12.50 hodin)
(pokračuje Pour)

V rámci diskuse nad tímto problémem se nyní častěji než dříve ozývají názory, že důvodem pro snížení hranice pro přijímání dětí do mateřských škol o rok bylo pomoci matkám samoživitelkám, které si docházku dítěte do těchto soukromých zařízení nemohou dovolit. Pokud tady skutečně existuje takováto společensky žádoucí objednávka, potom je dle mého názoru třeba tento problém řešit zřízením specializovaných zařízení z veřejných zdrojů, jakými by byly třeba v úvodu zmiňované jesle. Není však možné ani vhodné tento problém přesunout na mateřské školy, které byly zřízeny za účelem vzdělávání. Je si třeba uvědomit, že konečným výsledkem je, že kromě výše popsaných problémů, zejména doručení méně kvalitní služby, což je vzdělávání těm, pro které jsou školky zřízeny primárně, tedy dětem starším tří let. (V sále je hlučno.)

Ze všech uvedených důvodů tedy zastávám názor, že zákonná úprava obsažená v zákoně č. 178/2016 Sb. zavazující mateřské školy přijímat k docházce děti ve věku již od dvou let, jejichž účinnost je naplánována na 1. září 2020, by měla být zrušena. Pokud dospějeme po provedení potřebných analýz k závěru, že garance možnosti umísťovat děti mladší tří let mimo rodinu je žádoucí a potřebná, potom se domnívám, že je třeba hledat možnosti, jak tyto děti umístit do specializovaných zařízení jeslového typu, která budou odpovídat jejich potřebám a nebudou znamenat zhoršení úrovně doposud poskytovaných vzdělávacích služeb dětem starším.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Pourovi za jeho vystoupení. A ještě než udělím slovo paní kolegyni Valachové, tak mi dovolte, abych přečetl omluvy došlé předsedovi Sněmovny. Od 10.55 do 13 hodin se omlouvá pan poslanec Rostislav Vyzula ze zdravotních důvodů, ministr dopravy Dan Ťok se omlouvá od 11.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Monika Jarošová od 14.30 do konce jednacího dne a paní poslankyně Věra Adámková od 14 do 16 hodin z pracovních důvodů.

Nyní tedy vystoupení paní poslankyně Valachové. Připraví se paní kolegyně Matušovská. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych ještě doplnit několik informací, které zatím v rozpravě nezazněly a pokládám je pro rozhodnutí Poslanecké sněmovny za důležité. Na základě odborného nezávislého reprezentativního výzkumu víme, že většina občanů v České republice vítá a podporuje, souhlasí s povinným předškolním vzděláváním. Na základě stejného reprezentativního nezávislého výzkumu, podotýkám Akademie věd, víme, že většina občanů v České republice souhlasí a podporuje předškolní vzdělávání dětí mladších tří let. To jsou fakta. Já to beru tak, že to je úkol pro nás politiky na tuto poptávku zareagovat. Ale samozřejmě ne na úkor paní učitelek. Ne na úkor toho, že se nebudeme zabývat již existujícími aktuálními podmínkami v mateřských školách. To je pravda.

Z debaty, tak jak se vede, mě trochu mate to, že na jednu stranu nikdo nepopírá, že po dlouhé roky, a bude to tak i nadále, minimálně polovina populačního ročníku, to znamená přibližně 45 tisíc dětí, nebo 45 až 50 tisíc dětí mladších tří let, to znamená dvouletých, v mateřských školách je a bude, a my v tuto chvíli projednáváme návrh, který podle mého soudu z hlediska této věci neřeší vůbec nic, pouze říká: negarantujme místa zbývajícím dětem z tohoto populačního ročníku od roku 2020. Podotýkám, že máme jaro 2018, bavíme se o září 2020. Z mého pohledu to nic neřeší. Stejně tak tady zaznívají různé názory na povinné předškolní vzdělávání nebo na to, zda má či nemá rodič platit úplatu za vzdělávání dítěte od pěti do šesti let.

Z mého pohledu, vážené kolegyně a kolegové, tak jak tu rozpravu poslouchám už druhý den, nemám pocit, že by tady existovala většina pro zrušení povinného předškolního vzdělávání ani většina pro zavedení úplaty od pěti do šesti let. Rozhodně existuje většina na základě běžící rozpravy minimálně na úpravu garance míst pro děti od roku 2020, které jsou mladší tří let.

Také mě mrzí, že na jednu stranu hrozíme tím, kolik nás bude stát, pokud to zůstane tak, jak to je, dobudování kapacit mateřských škol. A je to pravda, stojí to peníze a úsilí, a zejména úsilí starostů a starostek našich obcí a měst, na druhou stranu jedním dechem jako politici se shodujeme na tom, že chceme snížit počty dětí ve třídách v mateřských školách. A všem vám je jasné, že zejména v dynamicky se rozvíjejících regionech samozřejmě bude nutné, pokud to chceme skutečně splnit, pokud to nejsou jenom takové hrátky s mateřskými školami a s paními učitelkami, a chceme snížit počty dětí ve třídách ze stávajících vysokých počtů na 20, tak nás to také bude stát budování kapacit. A já bych byla moc ráda, abychom při tom zrušování nezapomněli na to, že především bychom měli řešit ty podmínky, které v tuto chvíli jsou, a podmínky paní učitelek, které už ve školkách jsou, a dětí, které ve školkách jsou, včetně dětí mladších tří let. Zdůrazňuji to tady proto, protože neustále se v té debatě tyto dvě věci zaměňují. Stávající situace a možná plánovaná v září 2020.

Také bych se chtěla vyjádřit k tomu, že více kolegů vystoupilo s tím, že pro děti mladší tří let máme nějaké speciální stavebně technické, hygienické, stravovací nebo požárněbezpečnostní předpisy. Toto je věc, kterou na základě sdružení místních samospráv a Svazu měst a obcí Ministerstvo školství řešilo a vydalo společný metodický pokyn s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem vnitra, Hasičským záchranným sborem a Ministerstvem pro místní rozvoj z ledna 2017, je veřejně dostupný, a ten prokazuje, a je samozřejmě pomůckou pro ředitelky mateřských škol, že všechny předpisy, které máme na těchto úsecích, se týkají dvou skupin dětí. Do tří let - poslouchejte - do tří let a potom starších tří let. To znamená, všechny předpisy, které platí pro tříleté dítě, platí i pro dvouleté dítě. To znamená, nic takového, co tady zaznívalo, není pravda. Seznamte se prosím s tímto metodickým pokynem, seznamte se se stanovisky, která jsou oficiální všech resortů, a je to jejich společné stanovisko. Podotýkám, že sama vím od ředitelek mateřských škol, že čas od času se stanou "obětí" nějakého inspekčního orgánu, který je šikanuje nad rámec zákona, chce po nich něco, na co nemá právo. To je pravda. Ale měli bychom tomu říkat ne, a ne tedy šířit to, že snad je to něco speciálního.

Co ale rozhodně vyplývá z debat s učitelkami mateřských škol a s ředitelkami mateřských škol, a to je pravá podstata věci, o které se tady vůbec nemluví, je absolutní podcenění personálního vybavení, úvazkového zajištění v mateřských školách, to znamená učitelek a chův. A samozřejmě toto je věc, která je k řešení, je ji nutné řešit, ale zase ten návrh zákona, tak jak je na stole, nepřináší v tomto směru vůbec nic. Neřeší to, co je skutečný problém, to znamená počty učitelek na třídu, popřípadě počty chův na třídu. Znovu opakuji, k dětem, které už v mateřských školách dávno jsou.

Z hlediska tedy návrhu zákona, tak jak je předkládán, mám za to, že ačkoliv rozprava je vedena určitě věcně, korektně a zaznívá tady spoustu pravd, z mého pohledu, tak jak je návrh zákona předložen, neřeší zrušení plánované garance od roku 2020 z hlediska stávající situace v mateřských školách vůbec nic. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP