(16.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Když dám příklad - a podívejme se na kontrolní činnost Nejvyššího kontrolního úřadu a na závěry této kontrolní činnosti, ze kterých se zjevně a konkrétně ukazuje, že došlo k nehospodárnému a bezúčelnému nakládání při hospodaření s majetkem státu a peněžními prostředky státu. Je to například, když se podíváme na kontrolní akci číslo 16/04 u Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s činností dlouhodobě ztrátového státního podniku BALMED Praha, nebo kontrolní akci číslo 15/25 u Ministerstva zahraničních věcí, které nepostupovalo hospodárně a účelně při uplatňování práv státu jako vlastníka nemovitostí se škodou nejméně 2,2 miliony korun, anebo kontrolní akci číslo 15/30 u zařízení služeb Ministerstva vnitra, kde takzvaným bezúplatným poskytováním služeb v rámci resortu Ministerstva vnitra České republiky nebyl v souladu s rozpočtovými pravidly a takto nastavený systém přímo nevytvářel podmínky pro hospodárné využití peněžních prostředků státu, což v důsledku znamenalo snížení výše možného nájmu o 8 milionů korun. A v tomto výčtu bych mohl pokračovat, kdy byla na základě zjištění nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu způsobena škoda zcela prokazatelně v řádu milionů korun, co se týče nakládání majetku a peněžních prostředků státu, ale díky právě současné nejasné právní úpravě bylo vše skončeno toliko nálezem Nejvyššího kontrolního úřadu bez postižení konkrétních, ale vždy odpovědných osob. A to je ten problém, že si myslíme, že by ty osoby, které přímo hospodaří s peněžními prostředky nebo s majetkem státu, měly mít hmotnou odpovědnost. A je to zcela běžné z jakéhokoliv normálního privátního pracovněprávního vztahu a i v dalších podobných oblastech.

Takže při aplikaci našeho návrhu, pakliže by tato celkem jednoduchá novela zákona vstoupila v platnost, tak by byla zjištěná pochybení neoddiskutovatelná s možností efektivního nejenom řešení s odpovědnými osobami, ale i jasnou vymahatelností sekundární povinnosti těchto osob. Dozajista to přinese i tolik žádanou prevenci před stále častěji zjištěnými případy neúčelného a nehospodárného nakládání s majetkem a peněžními prostředky státu, pakliže by byla jasněji dovoditelná přímá odpovědnost toho člověka, co to měl na starosti.

Co se týče pojmu péče řádného hospodáře, tak tady bych rád dodal, že taková péče zahrnuje nejen péči o majetek, aby na něm nevznikla škoda jeho úbytkem či znehodnocením, ale také aby došlo ke zhodnocení majetku naopak a k jeho rozmnožení v maximální možné míře, jaká je momentálně dosažitelná. Rovněž tento termín péče řádného hospodáře zahrnuje povinnost loajálního jednání v zájmu právnické osoby a vystupování za ni. Což víme, že v současné době je to také problematický moment, kdy se tady stále objevují různé kauzy, kde právě to loajální jednání a v zájmu té osoby, v tomto případě státu, není třeba někdy dostatečné a k této povinnosti v podstatě se těžko dostáváme.

Jinak co se týče - ještě když rozvinu trošku ten termín péče řádného hospodáře, tak samozřejmě se má za to, že jedná nedbale i ten, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Neboli to je velice důležitý okamžik, na který se příliš nepoukazuje, ale já bych na něj rád poukázal, že je důležité, aby v pozicích a ve funkcích, kde dochází k hospodaření se státními prostředky nebo s majetkem, skutečně byli odborníci a nebyli tam nějací třeba nominanti, nechci říci jací, ale prostě nominanti, kteří tu odbornost nesplňují, takže v podstatě kdyby ta péče řádného hospodáře zde byla, tak v podstatě ten, kdo by nebyl odborně zdatný, a přesto by takovou funkci přijímal nebo by nějakým způsobem chtěl vykonávat takovou funkci a byl by si vědom toho, že není způsobilý, tak už je to porušení té péče řádného hospodáře. A to si myslím, že je také důležitý okamžik, kde můžeme zvýšit odbornost, odbornost lidí, kteří hospodaří s veřejnými prostředky.

Postup s péčí řádného hospodáře nepředpokládá vybavení odbornými znalostmi, které souvisejí s uvedenou funkcí. To je z dikce toho termínu. Zahrnuje pouze povinnost rozpoznat, že je nutná pomoc profesionála, takže speciálně kvalifikované osoby, a takovou pomoc zajistit. Takže i když tu péči řádného hospodáře uložíme, tak to stále nechává dostatečné mantinely k té práci. Ale důležité je, že finálním výsledkem je ta odbornost, finálním výsledkem je ta profesionalita. Takže se nemusíme obávat, že bychom nějak tady zužovali mantinely tak, že by potom nebylo třeba koho nalézt nebo že by v podstatě nebyl, kdo by tu činnost třeba vykonával. Je proto nutné apelovat na to, aby stát, jeho organizační složky a organizace zastupovali profesionálové, neboť těm standard profesionála zůstává.

A úplně nakonec bych rád zhodnotil předpokládaný finanční a hospodářský dosah, zejména na státní rozpočet, potažmo rozpočty krajů a obcí. Tak pochopitelně vychází už z podstaty, z principu našeho návrhu, ten dopad na státní rozpočet, případně rozpočty krajů a obcí bude doslova pozitivní. Nemůže být v žádném případě negativní, protože bude pozitivní zejména v efektivitě hospodárnosti při nakládání se svěřeným majetkem státu, hospodaření se svěřenými finančními prostředky, ale i v jednoznačnosti a také v lepší efektivitě při náhradě a vymáhání škod způsobených nehospodárným nakládáním s majetkem a veřejnými finančními prostředky.

Jinak jsem zaznamenal malinko, když jsem to diskutoval s některými poslanci z jiných stran, že někdo měl dojem, že ten návrh není třeba dostatečně dobře připraven. Tak jsem vás chtěl ubezpečit, že je, protože tento návrh prošel jak legislativním odborem Poslanecké sněmovny, tak Parlamentním institutem. Takže dvojmo byl konzultován, takže je zcela legislativně správný a není potřeba pochybovat o legislativní správnosti. Je to pouze o diskusi v politické rovině.

Takže já bych vás chtěl tímto požádat o podporu a pojďme diskutovat i případné úpravy, kdyby někdo měl chuť v rámci druhého čtení. A my jsme samozřejmě absolutně otevřeni té diskusi, protože myslím, že je to zájem všech, abychom tu úpravu zpřesnili.

Děkuji. (Slabý potlesk v lavicích SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a jediná přihláška, kterou mám, ze sálu se mi hlásil pan poslanec Michálek. Takže prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych i za klub Pirátů konstatoval, že jedním z programových bodů, které jsme chtěli prosadit, je osobní zodpovědnost politiků a úředníků za práci, kterou vykonávají ve veřejném sektoru. Proto obecně tu myšlenku podporujeme, ačkoliv to zpracování si myslím, že ještě projde ve druhém čtení poměrně velkou sadou pozměňovacích návrhů.

A chtěl jsem říct ještě jednu věc, která se týká mé osobní zkušenosti, jak v reálu vypadá ta odpovědnost politiků nebo úředníků. Zjistil jsem totiž na schůzce s předsedou Nejvyššího kontrolního úřadu, jak v reálu funguje takzvaný regres. Pokud stát uloží pokutu některému úřadu například kvůli tomu, že poruší pravidla v oblasti zadávání veřejných zakázek a způsobí škodu, tak ve výsledku judikatura dospěla k závěru, aspoň tak to říká předseda Nejvyššího kontrolního úřadu, že vlastně žádná škoda nevznikla, protože stát si platí tu škodu z jedné kapsy do druhé, a tudíž není možné ani po tom konečném úředníkovi vymáhat škodu. To mi přijde jako nesmysl. A pokud jsou různé právní názory na tuto otázku, tak bychom se tomu měli věnovat i při dalším zpracování zákona ve druhém čtení.

Já bych byl rád, aby v tomto bylo zcela jasno. Takže pokud zaměstnanec, a měl by za to mít odpovídající odměnu vzhledem k tomu, za jakou škodu ručí, tak pokud skutečně způsobí nějakou škodu, tak aby za ni odpovídal podle zákoníku práce a ten regres na něm byl vymáhán. Bohužel v reálu, když jsem přišel na Magistrát hlavního města Prahy, tak ty škodní komise tam fungovaly pouze na papíře, ta škoda se nevymáhala. Příkladem může být pokuta, kterou dostalo hlavní město Praha v roce 2012 za kauzu Opencard ve výši jeden milion korun. Táhlo se to pět let a v roce 2017 Nejvyšší správní soud potvrdil, že ta pokuta za kauzu Opencard ve výši jeden milion korun platí. A kdo si myslíte, že za to zodpovídal, za ten milion, který musela Praha zaplatit ze svého rozpočtu, co zaplatili občané hlavního města Prahy? Pracovala na tom advokátní kancelář, pracovali na tom úředníci, schvalovali to politici a neodpovídal za to nikdo. Správně, uhodli jste. Takže tohle to je zásadní chyba, kterou bychom chtěli napravit v rámci dalšího projednávání tohoto návrhu zákona tak, aby skutečně existovala odpovědnost za přijímaná rozhodnutí, aby existovala odpovědnost za škodu jak na úrovni samospráv, tak na úrovni státu, i když vlastně ty pokuty ukládá stát jiné státní instituci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Michálkovi a mám tady už jenom jednu faktickou poznámku. Takže paní profesorka Válková. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP