(17.40 hodin)
(pokračuje Foldyna)

Návrh na úpravu § 6 odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, by lodníkům zaměstnaným v Holandsku vyřešil absurdní a ojedinělou situaci a umožnil jim zůstat u stávajících zaměstnavatelů, kteří jsou s jejich prací vysoce spokojeni.

Musím vám k tomu říct, že čeští lodníci na rozdíl od těch zahraničních jsou absolventi učiliště, mají často střední vzdělání v tomto oboru, což je velmi ojedinělý obor v celé Evropě. Tito lidé nikdy nejsou na krku českému státu. Vždycky si najdou práci a aktivně ji hledají. Proto jsem se rozhodl, že jim pomůžu, protože jsou to opravdu moji kolegové z mé bývalé profese a znám tu situaci velmi dobře.

Vláda ve svém stanovisku k tomuto poukazuje na to, že připravuje řešení v daňovém balíčku Ministerstva financí od 1. 1. 2019. V něm navrhuje zrušení superhrubé mzdy. Je to však zlovolné řešení. Buď platit 19% sazbu hrubé mzdy jako ostatní zaměstnanci v ČR, v Holandsku platí minimální sazbu jenom 8,5 % z minimální mzdy, nebo 15% sazbu bez možnosti uplatnit slevy na dani na poplatníka, manželku a na děti na mateřské. Ve výsledku je druhá varianta ještě méně výhodná než ta první, Ministerstvo financí to však vydává za svůj vstřícný krok.

Jedná se mi tedy o to, abychom těmto lidem a lidem, kteří samozřejmě stále absolvují toto odborné učiliště, které v Děčíně funguje, umožnili realizaci jejich života a jejich práce. Dovolte mi prosím, abych vás tímto požádal o podporu tohoto zákona a posunutí tohoto zákona do druhého čtení. Děkuji vám. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za uvedení návrhu a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Stanislav Fridrich. Je tu? (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vyjádřím se k návrhu zákona, který předkládá pan kolega Foldyna. Návrh se pokouší řešit situaci odvádění daní z příjmů u českých lodníků zaměstnaných na palubách lodí u zaměstnavatelů se sídlem v Nizozemsku. Je pravdou, že se všemi zeměmi EU kromě Nizozemí má ČR uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění, podle kterých jsou příjmy ze závislé činnosti zdaňovány v zemích, v nichž má sídlo zaměstnavatel. Ve vztahu k Nizozemí je však výjimečně uzavřena smlouva s odlišnou právní úpravou. Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím z roku 1974 totiž stanovuje výjimku, podle které se daně ze závislé činnosti, mimo jiné u lodníků, platí dle místa jejich bydliště, tj. v ČR. Je to podle odst. 3 dané smlouvy mezi Nizozemím a ČR z roku 1974.

Jak už tady bylo řečeno, údajně byli všichni tito lodníci ujišťováni našimi úřady, že daně mají platit v místě, kde sídlí jejich zaměstnavatel, takže tito lidé platili tyto daně v souladu s tímto ujištěním. V rámci automatické výměny informací mezi finančními správami v zemích EU však začala Finanční správa ČR vymáhat po těchto lodnících od roku 2016 doplacení daně za tři roky zpětně, a to včetně sankčního příslušenství.

Změna zákona tady navrhovaná se však dle mého mínění nedotýká samostatné podstaty problému. Za prvé odstraňuje superhrubou mzdu z příjmů ze závislé činnosti ze zahraničí. Odstranění superhrubé mzdy pouze v tomto konkrétním případě - příjmy ze zahraničí - a její ponechání pro všechny ostatní poplatníky je diskriminační a nesystémové i pro naše občany. Navíc Ministerstvo financí předložilo návrh zákona, kterým superhrubou mzdu odstraňuje z celého zákona o daních z příjmů, tedy jak ve vztahu k příjmům v ČR, tak i v zahraničí. Upravuje odečitatelnost povinného pojistného od dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti v zahraničí, pokud poplatníkovi plyne příjem ze státu, s nímž má ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a příjmy podle této smlouvy podléhají zdanění ve státě, kde má zaměstnanec bydliště. Odečitatelnost povinného pojištění v tomto konkrétním případě je taktéž nedůvodně diskriminačním daňovým zvýhodněním oproti ostatním daňovým rezidentům. Navíc není jasné, zda má být odečítáno pojistné placené zaměstnavatelem, nebo zda se má odečítat také pojistné placené zaměstnancem. A návrh zaměňuje instituty trvalého pobytu a daňového rezidentství, což nejsou totožné instituty, a každý má jiný právní význam a z toho různé plynoucí daňové důsledky. Z tohoto důvodu nemohu tento návrh zákona doporučit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky... Hlásí se pan předkladatel. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Já si dovolím jednu poznámku, přátelé. Kdyby tomu tak bylo, jak tady můj kolega přednesl, já bych žádný návrh zákona nepodával. Kdyby tomu tak bylo, že finanční úřady nebo Finanční správa vychází těmto lidem vstříc a hledá řešení, já bych opravdu žádný návrh zákona nepodával. Když s tím budeme souhlasit, nezpůsobíme českému rozpočtu žádnou větší škodu, ale vyřešíme život lidí, několik desítek - nebo ne desítek, to bych řekl špatně - několik stovek rodin, které jsou závislé na této práci svých otců, manželů, dětí a živitelů. Těm to velice pomůže. Neohrozíme tím vůbec rozpočet.

Já vás chci ještě jednou poprosit, pusťme tento zákon do druhého čtení, projednejme to a vytvořme podmínky pro to, co jsme tady zkazili. Ti lidé by chodili do práce v ČR, kdyby se v této zemi vyřešila splavnost Labe před 20 lety, kdybychom byli schopni to vyřešit zítra, ale víte dobře, že jak se tady projednává splavnění Labe 20 let, výsledek je nula, tak prostě tato část české veřejnosti, která je závislá na svém řemesle, si hledá uplatnění v zahraničí a nepřipravuje český rozpočet o žádné peníze tím, že chodí na sociálku, aby si tam chodila pro dávku. Oni nám vozí peníze ze zahraničí a my jim vytváříme daňové problémy, které oni nejsou schopni řešit. A prosím vás, na toto berme zřetel. Jestli říkáme, že je to dobré pro Českou republiku, tak je to dobré pro Českou republiku teprve v okamžiku, když je to dobré pro občany České republiky, a proto na vás apeluji, podpořte mi tento návrh zákona! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych poprosil jenom řečníka, aby vyjasnil, protože ten návrh je navržen ke schválení v prvním čtení, tak jestli ten návrh stahujete, nebo jestli... (Posl. Foldyna: Ne.) Nestahujete návrh schválit v prvním čtení. Dobře.

Nyní mám přihlášenu do rozpravy paní ministryni Schillerovou.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já budu teď trošku asi delší. Budu mluvit z hlavy, protože si ten příběh velice dobře pamatuji. Vysvětlím vám, o co tady jde, a skutečně je mi upřímně těch, já nevím, 300-350 lodníků zhruba upřímně líto.

Vzniklo to tak, že ČR má velice dlouho uzavřenu smlouvu s Holandskem, tzv. smlouvu o zamezení dvojího zdanění, podle které u určitých profesí, které nemají pevně stanovené místo, což jsou třeba letci - to nejsou jenom lodníci, to jsou letci, lodníci, vysokoškolští profesoři -, se zdaňuje podle tzv. střediska trvalých zájmů, když to řeknu přesně. To znamená, zkoumá se, nejen kde bydlí, ale kde platí různé poplatky, kde žije jeho rodina atd. To se zohledňuje celá řada faktorů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP