Pátek 25. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní
/sněmovní tisk 137/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vládní návrh zákona byl připraven především jako reakce na nedávná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech volebních. Předmětem předkládané novely je úprava některých technických a organizačních prvků volebních procesů, jejichž dosavadní nastavení se v praxi zejména v souvislosti se sněmovními volbami v loňském roce ukázalo být slabým místem.

Tematicky se novela zaměřuje převážně na podmínky činnosti okrskových volebních komisí. V návaznosti na diskusi v prvém čtení podotýkám, že navrhované zpřesnění náležitostí petice na podporu nezávislého kandidáta ve volbách do Senátu a do zastupitelstev obcí se kandidátů kandidujících ve volbách konaných na podzim letošního roku nedotkne, protože novela obsahuje příslušné přechodné ustanovení. Jde o čl. II, věta druhá a čl. VI, věta druhá. Přijetím novely tedy nebudou sesbírané podpisy pro nadcházející volby znehodnoceny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, já také děkuji. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 137/1 a 2.

Prosím, aby se ujala slova zpravodajka ústavněprávního výboru poslankyně Zuzana Ožanová a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případně pozměňovací návrhy odůvodnila, jestli tu je. (Není přítomna.) Jestli tu paní poslankyně není, tak bych se dotázal výboru, jestli to uvede někdo jiný za výbor. Je tady nějaký zástupce ústavně právního výboru? (O slovo se hlásí poslanec Bělobrádek.) Prosím, pane předsedo, máte přednostní slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Dobrý den, pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Já myslím, že by bylo dobré, aby se tady trošku zlepšila ta kultura, aby byli lidé připraveni, protože nás to zdržuje. Já nevím, jestli to jsou obstrukce. Vždyť to je hrozná škoda. Pojďme makat. (Potlesk zprava.)

 

(Do sálu přichází paní poslankyně Ožanová.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: A, paní poslankyně. (Poslankyně Ožanová se chystá usednout ke stolku zpravodajů.) Paní poslankyně, tam si nesedejte, pojďte prosím uvést návrh. (Zpravodajka hledá v papírech.) Já tady kdyžtak ten zpravodajský tisk mám. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Omlouvám se trochu za zpoždění.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, zákon o volbách byl projednán v ústavněprávním výboru a byla tam doporučena pouze jedna změna, která je dále rozvedena v nových pozměňovacích návrzích. Od schválení ústavněprávním výborem přibyly v systému minimálně čtyři pozměňovací návrhy. Ústavněprávní výbor doporučil schválení tohoto zákona s pozměňovacím návrhem paní profesorky Válkové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslance Martina Kupku, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj návrh projednal a doporučuje jej ke schválení Poslanecké sněmovně v předložené podobě. Nemá žádné pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se mi přihlásili poslanci Ferjenčík, Pikal, Výborný a paní poslankyně Langšádlová. Jako první vystoupí pan poslanec Ferjenčík a připravím se já. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my k tomuto tisku předkládáme celkem dva pozměňovací návrhy. Já osvětlím ten první, a to návrh na snížení volební klauzule z 5 % na 4 % hlasů a zrušení aditivní klauzule pro koalice.

Odůvodnění je poměrně jednoduché. Dnes máme 14 volebních krajů. Ty kraje mají něco mezi 6 a 25 poslanci, a pokud máte ten velký kraj, který má 25 poslanců, tak reálná přirozená klauzule je někde okolo těch 4 %. Historicky se stalo například v roce 2006, že Strana zelených získala v Libereckém kraji 9,5 % hlasů a neměla tam žádný mandát a naopak v Moravskoslezském kraji získala něco málo přes 4 % hlasů a měla tam mandát. Nám přijde logické, aby pokud je možné v nějakém kraji získat mandát v případě, kdy tam máte 4 % hlasů, tak aby celostátní klauzule kopírovala tento faktický stav a byla tedy na úrovni 4 %. Mají to například v Rakousku, ve Švédsku, tuším v Dánsku a v dalších evropských zemích. Je to parametrická změna.

Uvědomujeme si, že může dojít právě ke zvýšení počtu stran v Poslanecké sněmovně, a z toho důvodu navrhujeme druhé opatření, a to zrušení aditivní klauzule pro koalice, což umožňuje politickým stranám, aby se lépe integrovaly ještě před volbami, to znamená, aby tam, pokud strany chtějí dělat společnou kandidátku, mít společný poslanecký klub a dělat společně kampaň, nebyla ta bariéra 5+5+5 %, třeba když jsou to tři strany, ale aby tam byla jenom ta stejná bariéra jako ve volbách do Poslanecké sněmovny. Ostatně stejně je to například v komunálních volbách, takže v našem ústavním systému už se tento princip také nachází.

Tímto krokem naopak chceme posílit integraci politického systému, aby nedocházelo k dalšímu tříštění sil. Myslím si, že ten návrh má hlavu a patu, a prosím vás o jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl pan poslanec Ferjenčík. Ještě než dám slovo panu poslanci Pikalovi, tak tady mám tři faktické poznámky - pan poslanec Dominik Feri, Jakub Michálek a pan poslanec Juránek. Faktická poznámka pana poslance Dominika Feriho. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, navázal bych krátce na kolegu Ferjenčíka ve věci zrušení aditivní klauzule. On to nenavrhuje sám, navrhuje to i pan kolega Výborný a v tomto bych poprosil, aby to nezapadlo, jestli by na to mohl pan ministr zareagovat. Nemá asi mandát na to, aby hovořil za svou vládu, ale on sám za sebe, jestli se domnívá, že existence aditivní klauzule v té současné podobě, to znamená po té úpravě za doby opoziční smlouvy, a potom co to Ústavní soud ve svém nálezu jaksi nezrušil a shledal to v souladu s naším ústavním pořádkem, tak jestli mu to takto přijde v pohodě, nebo jestli on sám cítí, že by tam možná mohlo dojít k nějakému snížení, například navrácení do toho stavu před volebními reformami z dob opoziční smlouvy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Michálek také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem jenom chtěl připomenout, že Piráti dlouho poukazovali na to, že by se měla snížit ta uzavírací klauzule. Teď navrhujeme snížení z 5 % na 4 % a zejména tak činíme vstřícný krok vůči kolegům ze sociální demokracie, aby i po vládním angažmá tato tradiční strana měla svoji reprezentaci v Poslanecké sněmovně. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Juránka. Pana ministra se ptám, jestli bude faktická poznámka, nebo vystoupení s přednostním právem. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Já se jenom chci obrátit k té záležitosti uzavírací klauzule, k tomu přechodu z 5 na 4 %. Já jen kvůli argumentaci, která tady bude následovat, chci říci, že ta skutečná uzavírací klauzule ve velkých krajích nejsou 4 %, ale že se limitně blíží 3 %.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana ministra Metnara. Pane ministře, máte slovo k faktické poznámce.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. V krátkosti zareaguji na tento návrh. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změnu volebního zákona týkající se voleb do Poslanecké sněmovny, tak tento předkládaný tisk není vhodným nosičem pro tak zásadní změnu. Ještě s odkazem - neproběhla de facto k tomuto návrhu politická diskuse napříč celým politickým spektrem. Moje stanovisko, jak jsem byl vyzván k reakci, by bylo negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní tedy řádně přihlášený pan místopředseda Pikal. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. V zásadě přináším jiný návrh. Já jakoby obecně vítám tenhle návrh, který se snaží sjednotit situaci, vyjasnit některé věci. Vítám například tu věc, že konečně se nebude na odevzdávané kandidátní listině psát věk, ale bude se tam psát datum narození, aby se to nemuselo přepočítávat při každé opravě kandidátní listiny. To někteří kolegové, kteří mají zkušenost s podáváním kandidátních listin, jistě ocení.

Já tady přináším pozměňovací návrh k tomuto návrhu, který rozšiřuje sjednocování a úpravu i na jiné komise, a to komise okrskové pro místní a krajská referenda. Protože místní a krajská referenda dlouhodobě trpí tím problémem, že mívají malou účast, a když mají malou účast, nejsou platná, a malou účast mívají často proto, že jsou vyhlašována jindy než v termínu voleb, a v termínu voleb je nelze dost dobře vyhlásit, protože musíte mít oddělené volební komise, oddělené volební místnosti a podobné problémy. Takže tahle změna umožňuje, aby se referenda místní a krajská vyhlašovala společně s volbami, tudíž mohla být dostatečná účast, snižují se tím náklady pro města a obce, protože jim bude stačit jedna urna, můžou mít společnou volební místnost, můžou si to odbýt zároveň, můžou distribuovat volební lístky společně a podobně.

Jedná se tedy o sněmovní dokument 806. Nedělá v zásadě nic jiného, než že umožňuje souběh místních a krajských referend, tedy místních referend a voleb a krajských referend a voleb. Mohlo by se to zdát jako přílepkový materiál, protože to zasahuje do jiných zákonů, ale není to přílepkový materiál, protože se zabývá vlastně tou materií, kterou máme na stole, to znamená volebními komisemi.

To je za mě všechno, když tak se těším na nějakou další diskusi. Já děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Pikalovi. Nyní pan poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych rád uvedl dva pozměňovací návrhy, které předkládám k této novele volebního zákona. Na úvod bych rád vyjádřil to, že vítám novelu, tak jak ji vláda předložila, protože reaguje na oprávněné výtky Nejvyššího správního soudu, a v tomto smyslu tuto technickou novelu vítáme a podporujeme. Nicméně v situaci, kdy zde máme otevřený volební zákon, jsme považovali za nutné upozornit, a to i prostřednictvím nebo formou těchto pozměňovacích návrhů, na některé věci, které dlouhodobě jsou někde možná na hraně ústavního pořádku.

Já bych rád připomněl, že v tuto chvíli je pořád ještě nevyřízena ústavní stížnost z 13. prosince 2017, pod kterou je podepsáno 21 senátorů, právě na některá ustanovení zákona č. 247/1995 Sb. Konkrétně se jedná o přepočet hlasů na mandáty, tzv. D´Hondtův systém a právě ono zmiňované aditivní kvorum.

Jenom pro ilustraci, abychom si připomněli trochu tu historii, je to skutečně pozůstatek z doby tzv. opoziční smlouvy. Novela platná od 22. ledna 2002 změnila přepočet systému právě podle této D´Hondtovy metody, zároveň bylo zvýšeno aditivní kvorum pro koalice na 10, 15 a 20 %. Posléze se potom ještě v říjnu roku 2006 řešil postup kandidáta při preferenčních hlasech, který předtím byl 7 % a snížil se v říjnu 2006 na 5 %. Díky tomu tady také mnozí jsou poslanci.

Připomněl bych, co bylo cílem, to je důležité říci. Cílem té úpravy z roku 2002 bylo zjednodušení sestavování vládních koalic, menší počet politických stran v Poslanecké sněmovně, to měla být protihodnota té disproporcionalitě, která tady byla vytvořena. Samozřejmě byla to tehdy také nějaká reakce na projekt čtyřkoalice. Nicméně podívejme se na dnešní Poslaneckou sněmovnu. Máme zde historicky nejvyšší počet politických stran, a to devět, a máme více než půl roku po volbách a nemáme vládu, nemáme funkční vládu. Čili ty cíle a motivace, které byly v roce 2002 při novele volebního zákona, se zjevně minuly účinkem.

Proto navrhujeme vrátit se tam, kde byl stav před rokem 2002, a důvody bych rád shrnul v tomto. Článek 18 odst. 1 Ústavy říká - cituji: "Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva podle zásad poměrného zastoupení." Domnívám se, že ten dnešní systém přepočtu podle D´Hondtovy metody je do značné míry zavádějící, není čistě proporční a zavádí do toho systému jednoznačně prvky většinové. A současně, a to považujeme za klíčovou věc a výtku, Ústava říká, že volební právo je rovné. V této situaci ta rovnost zcela jistě neplatí, protože hlas voliče pro jeden politický subjekt nemá zdaleka stejnou váhu jako hlas pro druhý subjekt. Konkrétní čísla vám budu demonstrovat na výsledku voleb z roku 2017. Pro mandát poslance hnutí ANO jako vítězného politického subjektu stačilo 19 232 hlasů, kdežto pro nejmenší politický subjekt ve Sněmovně, hnutí STAN, bylo potřeba na jeden mandát 43 693 hlasů. Já se domnívám, že ta disproporcionalita je tady zcela zjevná, a proto my v tom prvním pozměňovacím návrhu navrhujeme změnit - a v důvodové zprávě to je velmi pečlivě popsáno - ten současný platný D'Hondtův systém a vrátit se k systému Hagenbach-Bischoffovu, který tady platil do roku 2002 a jednoznačně splňuje kritéria poměrného volebního systému.

Druhý pozměňovací návrh jde podobným směrem jako ten návrh Pirátů, nicméně neřešíme to aditivní kvorum na pětiprocentní hranici, ale navrhujeme snížit a vrátit se opět - není to nic nového, vracíme se pouze tam, kde jsme už byli, aditivní kvorum pro úspěch koalic. Dnes máme u nás jednoznačně nejpřísnější systém ze zemí Evropské unie. Ještě v několika dalších státech to tak je jako u nás, to znamená 10, 15 a 20 %, nicméně ve většině států Evropské unie jsou ta kvora pro vstup koalic nižší. Proto navrhujeme snížit na tu původní hranici 7, 9 a 11 %. Důvody už tady byly také naznačeny. Je zjevné, že bychom měli podporovat vzájemnou spolupráci politických subjektů, politických stran a tím by toto bylo umožněno. Považujeme to za diskriminační prvek, tu hranici 10, 15 a 20 %, proto ji navrhujeme snížit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a mám tady s faktickou poznámkou přihlášeného pana místopředsedu Filipa. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Já jsem rád, že po tolika letech KDU-ČSL říká to, co jsme říkali v době, kdy se D'Hondtův systém zaváděl, protože jsme říkali, že to bude preference většinového systému, a argumentovali jsme stejně, že většinový jednomandátový obvod je v Senátu a poměrné zastoupení patří pro Poslaneckou sněmovnu. Tenkrát to samozřejmě bylo opačně a my jsme to nemohli prosadit, to nezavedení D'Hondtova systému. To samozřejmě je realita a je samozřejmě také otázkou, jestli tady tato realita bude nyní zrušena a vrátíme se k tomu ústavnímu systému poměrného zastoupení a většinového systému v druhé komoře Parlamentu. Ale to by muselo docházet trochu také k tomu, že politické strany uvažují na dlouhou dobu dopředu, a ne jen účelově, tak jako tomu bylo v té době. A teď nešlo o koalici nebo opoziční smlouvu mezi ODS a ČSSD, ale šlo přece o to, jak se ten systém bude vyvíjet. A pokud jde o jednotlivé koalice, víte, ono to tak jednoduché není, protože ten systém koalic je také možné dělat účelově z důvodů finančních. Pravda, neprošel tehdy náš návrh, aby tam bylo 5, 7, 11 nebo 5, 7, 9, ale prošlo 5, 10, 15 atd. A že to byla reakce, to je pravda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já také děkuji. Teď tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Ferjenčíka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom poznamenat, že my to snížení kvora navrhujeme, přestože nás to může připravit o nějaké mandáty. My si prostě myslíme, že je to správně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní opět do rozpravy paní poslankyně Langšádlová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsem již řekla při projednávání v prvním čtení, já oceňuji návrh Ministerstva vnitra, snahu zvýšit důvěryhodnost voleb, snahu vytvořit lepší podmínky pro volební komise. Přesto, já jsem středočeský poslanec, a když jsem sledovala, co se odehrálo po posledních volbách do Poslanecké sněmovny, tak mě z toho mrazilo, protože tam došlo opravdu k tak rozsáhlým pochybením, že to dokonce vedlo ke změně mandátu. A určitě ta situace i pro kolegy, kterých se to týkalo, musela být velmi nepříjemná.

Ale co je pro mě více znepokojivé, je to, že to mohlo znedůvěryhodnit volební proces pro voliče, a to si myslím, že je velmi špatně a je v zájmu nás všech, ať už jako politiků, nebo občanů, aby tady byl nastaven takový mechanismus, aby k něčemu takovému do budoucna již nedocházelo, aby se ještě více minimalizovala rizika, že dojde k tak závažným pochybením ze strany volebních komisí, že to může vést až ke změně mandátu. A víte, že chyb tam byla celá řada, že některé si dokonce vysvětlily volební zákon tak, že započítaly preferenční hlasy zkrátka prvním čtyřem, přestože to vůbec z ničeho nevyplývalo.

Já bych chtěla říci také to, že si těch volebních komisí vážím. Jsou to lidé, kteří to mnohdy dělají už dlouhou dobu, jsou to lidé, kteří jsou obětaví, a víme, že jsou a zejména doposud byli velmi špatně oceněni. Takže já bych chtěla říct, že si jich velmi vážím. A navíc my můžeme jako politické strany výrazně ovlivnit to riziko, že snad někde by to mohlo být ovlivněno tím, že budeme napříč politickým spektrem delegovat dostatečné množství lidí do volebních komisí. Určitě je dobrou cestou i navýšit odměny. Ale přes to přese všechno ta pochybení, která vedla k tomu, že musel Nejvyšší správní soud přepočítávat de facto velkou část velkého volebního kraje, si myslím, že byla tak vážná, že ty návrhy, tak jak jsou, úplně neřeší v plném rozsahu eliminaci toho rizika.

Proto jsem připravila pozměňovací návrh, který říká to, že Ministerstvo vnitra jedno procento nahodile vybraných okrsků přepočítá. Vím, že je to práce navíc, vím, že je to věc, která tady doposud nebyla, ale přesto si myslím, že pro jistotu nás jako voličů, pro jistotu nás jako občanů i politiků, pokud nám záleží na důvěře občanů v zastupitelskou demokracii, kde volby jsou tím hlavním nástrojem a mechanismem, jak si vybíráme jako voliči a občané své zástupce, tak si myslím, že pro posílení této důvěry je to správná investice. Nakonec ten Nejvyšší správní soud musel sám, a víte, že to pro ně bylo velmi obtížné, zvládnout přepočítat velké, velké množství okrsků celého Středočeského kraje. Opravdu si myslím, že jsou to možná i nějaké náklady navíc, určitě je to vynaložená práce navíc po nějakou krátkou dobu, ale přesto pro tu jistotu, že se nebude opakovat situace, že by byly zpochybněny výsledky voleb, si myslím, že to stojí za to, a proto jsem vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla poprosit o podporu tohoto návrhu, ke kterému se ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní tady mám paní poslankyni Válkovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, v mém pozměňovacím návrhu jde o zdánlivou maličkost, která nicméně nemá tak úplně nepatrné dopady, a proto se pokusím to vysvětlit. Konkrétně jde o to, aby napříště mohli při volbách do zastupitelstev obcí volit i občané, kteří mají na území dotyčné obce takzvaný přechodný pobyt, to je takové naše české specifikum, a jsou občany jiného členského státu Evropské unie. Je to úprava, která platí všude v členských zemích EU. Není na tom nic zvláštního. Samozřejmě starosta, místostarosta musí být občanem České republiky, na tom se nic nemění.

Judikatura našich soudů, která respektuje naše mezinárodní závazky, které v tomto případě podléhají dokonce tomu režimu paragrafu článku 10a Ústavy, takže ty soudy v minulých volbách vyslovily k žádosti takových občanů, kteří se cítili být diskriminováni, že toto právo mají. A abychom zase nemuseli čelit v říjnových volbách obdobnému soudnímu protahování a řešení případů, které můžeme snadno, opravdu snadno upravit, jak to v mém pozměňovacím návrhu je uvedeno, tím, že nepatrně, ale faktickými důsledky změníme příslušný zákon, tak navrhuji, abychom jej tak změnili.

To je obsahem mého pozměňovacího návrhu, který je potom vložený do systému pod číslem 784. Samozřejmě že se k němu přihlásím. Vám jsem ve svém vystoupení jenom chtěla vysvětlit, že jde sice o kosmetickou úpravu, ale je to úprava, kterou by Parlament České republiky měl učinit, abychom se vyhnuli zbytečným soudním řízením, a tím i s tím spojeným nákladům, protože ty nese v takovém případě, obzvláště když už tady ta judikatura je, definitivně a jednoznačně pouze stát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Připomínám, že návrh je potom třeba přednést v podrobné rozpravě. V tuto chvíli nemám žádné další přihlášky do obecné rozpravy, nevypadá to, že by se nám někdo hlásil z místa, takže obecnou rozpravu končím. A chtěl bych se zeptat navrhovatele a zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečná slova k obecné rozpravě. Tak prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já jsem byla jenom překvapena některými pozměňovacími návrhy, zvláště návrhem kolegů z klubu Pirátů, protože na ústavněprávním výboru byl všeobecný konsenzus, že u takto technické novely, která upravuje technikálie voleb, nebudeme měnit volební systém, že to se musí projednat zvlášť a že takovéto přílepky zákona nejsou vhodné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní prosím pana ministra se závěrečným slovem.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jenom krátce zareaguji na předřečníky a na ty návrhy, které zde byly předneseny. Samozřejmě návrh, co se týče těch referend, od pana místopředsedy Pikala, s tímto návrhem opravdu lze souhlasit. Navazuje i na dříve senátní návrh, který již tady byl. Otázka toho dalšího návrhu ohledně uzavíracích klauzulí i volebního čísla, zavedení druhého skrutinia, jde rovněž o zásadní, opravdu zásadní změnu, a tato zásadní změna systému je třeba, aby prošla širší politickou diskusí celým spektrem.

Poslední, byť tomu návrhu rozumím, paní poslankyně Langšádlové. Samozřejmě, kontrola je oblast, kterou by bylo dobré zlepšit. Ministerstvu vnitra bohužel ale nenáleží kontrolovat sčítání výsledků voleb, proto já obecně tomu návrhu rozumím, ale tento návrh by spíše připadal na širší a celkovou novelu. V principu kontrolní mechanismy my neodmítáme, my bychom na tom chtěli pracovat, ale říkám ne v tomto návrhu, který není vhodným nosičem. Proto co se týče posledních návrhů paní poslankyně profesorky Válkové, s těmito návrhy Ministerstvo vnitra souhlasí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za závěrečné řeči. Návrh na vrácení garančnímu výboru nebyl podán, takže já zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. O slovo je tady přihlášeno pět poslanců, jako první poslanec Ferjenčík. Takže já ho prosím a předávám předsedání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já se tímto přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu číslo 800, který tímto načítám k hlasování ve třetím čtení. Už jsem to odůvodňoval v obecné rozpravě a dovolím si zareagovat na pana ministra a na paní zpravodajku prostřednictvím pana předsedajícího.

My jsme si vědomi toho, že reformu volebního systému je potřeba projednat řádně. A právě proto jsme žádné změny ve volebním systému nenavrhli. My jsme navrhli snížení klauzule a zrušení aditivní klauzule pro koalice, ale neudělali jsme žádné změny v počtu krajů, ve velikosti krajů, v přepočítávacích systémech. To všechno zachováváme. A vzhledem k tomu, že ta technická novela odstraňuje věci, které považujeme za technické chyby, tak my zase považujeme za technickou chybu, že je tam ten absurdní aditivní systém pro koalice. To je podle nás technická chyba toho zákona, která byla účelově zavedena kvůli čtyřkoalici. Ostatně pamatujeme si, na tomto plénu velmi často někdo říká, že se nemají zavádět zákony kvůli nějaké specifické situaci. A tehdy byl jednoznačně přijatý zákon kvůli konkrétnímu politickému subjektu. A my si myslíme, že tento dysbalance je potřeba odstranit. Považujeme ho za diskriminační a je v rozporu s poměrným systémem, který v České republice podle Ústavy má být.

Jinak naprosto souhlasím s tím, že volební systém potřebuje větší změny. Ostatně ta disproporce, o které hovořil kolega Výborný, že hnutí ANO potřebovalo dvakrát méně hlasů na mandát než hnutí STAN, podle nás není řešitelná technickými úpravami volebního systému a potřebuje to komplexní novelu. S tím souhlasím. Ale zdůraznil bych, že náš pozměňovák je na dva paragrafy a fakticky se ruší jen technické parametry, systém jako celek se nemění. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi a pokračujeme v podrobné rozpravě vystoupením pana místopředsedy Pikala. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za slovo. Já jsem sem přišel, hlavně abych načetl svůj návrh, tzn. sněmovní dokument číslo 806. Je to změna volebních komisí v případě místních a krajských referend tak, abychom mohli tu přímou demokracii budovat odspodu, jak by měla být budována. Děkuji panu ministrovi, že se přihlásil k tomu, že tenhle návrh je vhodný. Je to kvalitně připraveno, můžete si to včetně podrobného odůvodnění, proč se to zavádí, samozřejmě prohlédnout. Já už jsem návrh předal paní zpravodajce, nevidím důvod, abych tady říkal ještě něco dalšího, takže děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Pikalovi. A dalším vystupujícím v podrobné rozpravě je pan poslanec Výborný, připraví se paní kolegyně Langšádlová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já bych se tímto chtěl přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsou načteny v systému pod číslem 702 a 703 včetně důvodové zprávy. Tu jsem také tady tlumočil v rámci obecné rozpravy. A snad mi ještě dovolte jenom krátce komentář.

Samozřejmě jsme si vědomi toho, co tady bylo zmiňováno, že se jedná o technickou novelu. Nicméně jsme se domnívali, že v situaci, kdy je tady podaná ústavní stížnost, by mohla být Sněmovna a Parlament rychlejší a zareagovat na to. Nicméně pokud se tak nestane, tak já také vnímám tu diskusi z ústavněprávního výboru, kde zaznělo i od poslanců z ostatních poslaneckých klubů včetně klubu ANO, že jsou připraveni k otevření debaty a diskuse, a to nejenom na úrovni Sněmovny, ale i dalších odborníků. I když podotýkám, že naše návrhy nejsou podávány od stolu, ale byly diskutovány s ústavními právníky. Myslím, že příští měsíc se můžeme věnovat ve spolupráci s vládou, s panem ministrem, širší diskusi nad tím volebním systémem a třeba do roka se můžeme dočkat nějaké komplexní úpravy, změny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Výbornému. Nyní paní poslankyně Langšádlová, připraví se paní poslankyně Válková. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se především chtěla přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 802, kde je pozměňující návrh, který jsem uváděla. A přece jen bych krátce zareagovala na to, co tady říkal pan ministr.

Já si nemyslím, že k těm chybám, k pochybením, které nám tady zpochybňují celý volební systém nebo výsledky voleb, dochází z nějakých politických úmyslů, zlých úmyslů. Jsem opravdu přesvědčena, že je to nedbalost. A jsem také přesvědčena o tom, že kdyby tam bylo vědomí toho, že nějaké opravdu byť malé promile bude zpětně kontrolováno, že by ty komise byly ještě pečlivější a k těm pochybením, která opravdu byla tak závažná, že vedla ke změně mandátu, to je výrazné pochybení a výrazné zpochybnění výsledku voleb, tak jsem přesvědčena, že by k tomu nedocházelo.

Víte, mě mrzí, že se bráníte, protože všude existuje takový princip, že ve chvíli, kdy nějaký proces řídíte, tak musíte řídit rizika. Ty věci, které vy děláte, které by měly předcházet přípravě, jsou dílčím způsobem správnou reakcí. Ale jsem přesvědčená, že tento mechanismus, který navrhuji, by opravdu výrazně snížil to riziko. Ale řiďme rizika u toho mechanismu, který je pro zastupitelskou demokracii naprosto zásadní, a to jsou volby. A prosím, pane ministře, mě znepokojuje to, že nenavrhujete dostatečná opatření pro to, aby tady výsledky voleb, principu, který je naprosto zásadní pro zastupitelskou demokracii, nebyly zpochybňovány. A ty návrhy, které jste přinesl, samozřejmě k něčemu přispívají, ale nejsou dostatečné. A mě to velmi mrzí, že vám jako ministrovi vnitra na tak zásadní věci, jako je zpochybnění výsledků voleb, ke kterému došlo, nezáleží a nejste ochotni přistoupit k tomu, že byste přijali nějaký díl kontrolního mechanismu, který by eliminoval zpochybnění tohoto základního demokratického kroku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Langšádlové. Nyní paní poslankyně Helena Válková, zatím poslední přihlášená do podrobné rozpravy. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Takže já se také jako moji předřečníci, pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, hlásím ke sněmovnímu dokumentu číslo 784. Protože jsem měla pocit, že jsem své vystoupení v obecné rozpravě možná vzala příliš zkrátka, tak si dovolím přece jenom z té poměrně obsáhlé důvodové zprávy odcitovat ještě asi dva argumenty, resp. ne argumenty, vysvětlení je příhodnější výraz, a to totiž hlavně pro zde přítomné právníky.

Já jsem si sama v tomto směru i nastudovala k tomu judikaturu a opravdu volební zákon se vyhýbá pojmu bydliště. Pro oblast volebního práva jako práva veřejného je podstatné, kde je volič primárně veden v seznamu. A zdůrazňuje ten aspekt administrativní, který vychází z evidenčního principu. Čili není to jako v občanském zákoníku podle § 80 to věcné pojetí, ale je to to administrativní pojetí. Takže to je první moje poznámka.

Druhá poznámka se týká té zmíněné obecné rozpravy, judikatury, kdy např. Krajský soud v Brně k tomu vydal, byť se tomu říká, když jde o jedno individuální rozhodnutí, které je závazné pouze inter partes, takové doporučení státní volební komisi, která měla upozornit na povinnost v případě žádostí do těch seznamu voličů zapsat i občany jiného členského státu EU, abychom se vyhnuli těm stovkám žalob, které by následovaly a skončily by tak, jak jsem naznačila v obecné rozpravě. To se tu skutečně také stalo. Čili to jsou ještě ty další argumenty, kdyby si někdo říkal, proč to upravujeme. Tak právě proto, abychom tomuto předešli.

Jinak se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 784, který byl vložen do našeho systému, a předpokládám, že ten pozměňovací návrh shledá i u vás pozitivní odezvu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové a ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy s pozměňovacím návrhem. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není ani od ministra ani od zpravodajky. Protože v podrobné rozpravě nepadl žádný návrh, který by byl hlasovatelný, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce. Končím bod 22.

Ještě než začnu další bod, a to bod 11, který je pořadem schůze, předsedovi Poslanecké sněmovny byla doručena omluva paní kolegyně Balaštíkové od 11.30 hodin do konce jednacího dne.

 

Nyní se tedy budeme zabývat bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP