Pátek 25. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

12.
Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 54/ - druhé čtení

Z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uveden náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Prosím, pane náměstku, ujměte se slova.

 

Náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek Vážený pane předsedající, přítomní členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi úvodem poděkovat za to, že návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na novelizaci správního řádu v otázce řešení systémové podjatosti pokročil dál, prošel gesčními výbory a nyní je ve druhém čtení. Vnímám širokou podporu našeho návrhu, kdy se na daném řešení shodly nejen všechny kraje, ale obdrželi jsme i oficiální vyjádření podpory Svazu měst a obcí a v neposlední řadě rovněž podporu Ministerstva vnitra České republiky.

Máte před sebou návrh, jak pomoci řešit velký problém v činnosti veřejné správy, problém bezesporu složitý, kdy rozhodovací praxí správních soudů došlo k otevření prostoru pro obecné zpochybnění samotných předpokladů činnosti orgánů veřejné správy. Ke zmíněnému otevření prostoru došlo sice v souvislosti s činností obcí a krajů, ale nemusí se to týkat jenom těchto subjektů. Stejně tak může dojít ke zpochybnění činnosti dalších orgánů veřejné správy. Dnešní situace, kdy správní orgány velmi často s ohledem na rozvíjející se judikaturu, zda je systémově podjatý a zda svoji činnost případně neztratil, nebo příslušnost případně neztratil v průběhu řízení, nevede k ničemu dobrému. Je v příkrém rozporu s požadavky a úkoly veřejné správy, a tím i se zájmy občanů a právnických osob. Je především zneužívána těmi, kteří chtějí narušovat správní řízení, tato řízení prodlužovat a komplikovat. Pokud dojde ke shora popsané situaci, řízení, tato řízení, pardon, fakticky odklon judikatury od představ dopadů právní úpravy přijaté zákonodárcem je nutno slovy samotných soudců reagovat jedině návrhem změny zákona. Tento návrh změny máte před sebou.

Navrhuje se, aby správní řád výslovně vyloučil pochybnosti o nepodjatosti úřední osoby danou jejím služebním nebo pracovněprávním poměrem. Jde o odstranění nejistoty příslušnosti správního orgánu a odstranění pochybnosti, s nimiž se v této souvislosti setkáváme, kdy dovedeno do absurdna by se politik nemohl veřejně vyjadřovat k zásadním otázkám veřejného života, neboť toto jeho vyjádření by bylo následně využito, resp. zneužito k namítání systémové podjatosti.

Sama novela je jednoduchá. Její technické doplnění provedené oběma výbory vítáme. Jsem politik a vím, že může být vnímána i ze širšího úhlu pohledu. Může vyvolávat i debaty o systému jako takovém. Tento pohled však nebyl a není předmětem návrhu. Od počátku jsme byli vedeni snahou řešit praktické problémy spojené s konstrukcí systémové podjatosti vytvořené judikaturou. Dovoluji si proto na závěr zdůraznit, že změna je nesmírně důležitá pro praktické fungování veřejné správy u nás, tedy nejen pro obce a kraje. Z pověření Zastupitelstva Pardubického kraje a ve shodě s gesčními výbory vaší Sněmovny si vás dovoluji požádat o podporu našeho návrhu.

Děkuji za pozornost a podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 54/2 a 54/3. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Zuzana Ožanová a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, garanční výbor, tedy výbor ústavněprávní, projednal návrh Zastupitelstva Pardubického kraje, sněmovní tisk 54, dne 25. dubna 2018 a přijal k němu jednoduché usnesení. Doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh zákona schválit a doporučil přijetí jedné legislativně technické změny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslance Martina Baxu, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pan poslanec tady asi není, proto se táži, zdali někdo další by mohl odůvodnit, to usnesení tady mám, zdali nějaký jiný člen výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nám může přečíst stanovisko výboru. Prosím. Takže pan poslanec Martin Kupka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Děkuji za slovo. V zastoupení kolegy Martina Baxy bych chtěl jenom prezentovat, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal ten návrh a připojil se k němu s doporučením, aby jej Poslanecká sněmovna schválila, a to ve znění legislativně technických úprav. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Poznamenávám si vás, že jste nyní v podstatě zpravodajem za tento výbor pro tento okamžik. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nám nikdo nepřihlásil. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, zdali má navrhovatel chuť na závěrečné slovo. Ano, tak prosím.

 

Náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek Ještě jednou poděkuji, protože cítím konstruktivní atmosféru a jako občan z toho mám docela radost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Je nějaký další zájem o závěrečné slovo? Ze strany zpravodajů není. Tímto zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Do podrobné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Končím podrobnou rozpravu. Opět se zeptám, zdali má někdo chuť na závěrečná slova. Nemá. Hlasování o žádných návrzích tady neproběhne, protože žádné předloženy nebyly, a tím tedy končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji.

 

Tímto se tedy vrátíme k přerušenému bodu, to znamená, my jsme si přerušili bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP