Pátek 25. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomio Okamura)

25.
Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
/sněmovní tisk 72/ - prvé čtení

Zahájil jsem obecnou rozpravu, která však byla záhy přerušena. Takže se táži, zdali pan poslanec Ondráček má chuť pokračovat v příspěvku, který nakousl. Ano. Pan poslanec Ondráček má slovo. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Před 13. hodinou jsem kraťounce stačil říci, že plně chápu paní zpravodajku, paní profesorku Válkovou, která opatrně zde na mikrofon říká, že předkládané zákony, nebo předkládané materiály nejsou v pořádku. A my, kdo zde sedíme už druhé volební období, a já jsem s paní profesorkou byl v podvýboru pro justici a soudní samosprávu v minulém funkčním období, kde v podstatě ten samý materiál jsme projednávali a viděli jsme ten tuhý odpor odborné veřejnosti proti předkládanému materiálu, který tady je v podstatě totožný a nezměněn. A na základě toho, i když tady slyším vyjádření, v podstatě prosby, propusťte to do druhého čtení, prodloužíme čas na projednání a budete na to mít o 20 dní déle, předěláte to na ústavněprávním výboru, popřípadě na podvýborech a kde jinde. Ale my nejsme od toho, abychom tady předělávali nekvalitní práci Ministerstva spravedlnosti a ten materiál celý předělávali.

Už jenom to, jak ten materiál přišel, že u jednoho z těch tisků dostáváme ještě před projednáním novou verzi, která tady je, nesvědčí o kvalitní přípravě. A pokud víme, pan ministr se chystá do politického důchodu, už nemíní pokračovat v práci ministra, referendum kolegů ze sociální demokracie bude ukončeno za pár dní, takže nový ministr, který tam bude, možná bude mít na to jiný náhled.

Já si myslím, že tu práci je potřeba předkládat ze strany Ministerstva spravedlnosti kvalitně a odpovědně, tak aby zde už proběhlo hladké projednání. Proto navrhuji u tohoto, a budu to navrhovat i u ostatních dvou sněmovních tisků, které spolu souvisí, vrácení předkladateli k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže jsme obdrželi návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k přepracování. Táži se, zdali máme nějaké další přihlášky do obecné rozpravy. Ano, takže pan poslanec Kaňkovský, prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Už zde zaznělo, že projednáváme zákon velmi zásadní pro fungování české justice. A také tady zazněly důvody, proč v tuto chvíli nepovažujeme tu předlohu za příliš povedenou, a i ty okolnosti, které spíše vedou k tomu tuto předlohu v tuto chvíli neprojednávat. Proto si dovoluji dát nyní procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jelikož se jedná o procedurální návrh, tak o něm bychom hlasovali neprodleně, než tedy budeme hlasovat vůbec, a jestli budeme hlasovat o návrhu na vrácení. Takže opět svolám poslance Poslanecké sněmovny do jednacího sálu. Mám tady žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Přihlaste se, prosím, svými hlasovacími kartami.

 

Zahájím hlasování. Kdo je pro přerušení tohoto tisku do příští schůze, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 115, přihlášeno 116 poslanců, pro 44, proti 60, zdrželo se 12. Návrh byl zamítnut.

 

Takže budeme pokračovat v projednávání a táži se, zdali máme někoho dalšího do obecné rozpravy. Ano, pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já bych mohl vytáhnout svůj projev z minulého roku a zvolna ho znovu přečíst, kdy jsem mluvil hodinu. Pokládám tento přístup Ministerstva spravedlnosti za velmi nekorektní. Chápu, že pan ministr již předpokládá, že končí ve své pozici, takže vezme celý tisk tak, jak byl, aniž by zohlednil jakoukoli výhradu, která tady zazněla již v minulém volebním období. A ony už některé byly zmíněny, byly zmíněny paní zpravodajkou, která na některé věci poukazuje. Byly zmíněny panem poslancem Ondráčkem.

Ano, potřebujeme pravděpodobně nový zákon o znalcích a tlumočnících. Současně se ale vůbec netvařme, že vyřeší všechny problémy. Netvařme se, že máme nějaký zásadní problém se znalci a tlumočníky. To je prostě jako vždycky tři případy do roka, které, ano, možná, že jsou lehce okaté, možná že se tam někdo zachová zcela nekorektně, v řadě případů jsou ti lidé dokonce trestně stíháni, někdy jsou i odsouzeni. To je naprosto v pořádku a nic se neděje. Ale nemysleme si, že nějakým centralizovaným systémem, který se navrhuje, všechno vyřešíme, že když to všechno bude povolovat Ministerstvo spravedlnosti nebo budou povolovat soudy, předsedové krajských soudů, kde jeden z problémů, na které jsem upozorňoval minule, že se náhle ministerstvo má stát jejich přezkumným orgánem proti rozhodnutí předsedy krajského soudu, prostě těch problémů je tam celá řada.

Naprostá nerovnost v postavení jednotlivých znalců, soukromých znaleckých kanceláří, veřejných ústavů jako znaleckých kanceláří. Naprostá nerovnost i v tom navrhovaném odměňování.

Pokud bychom to měli dělat, znamená to na ústavněprávním výboru celé přepsat. A to víme všichni, ví to paní zpravodajka, vědí to všichni lidé, kteří v tom ústavněprávním výboru sedí, že by to znamenalo to celé vzít, a už dneska je signalizováno, ano, jsme připraveni ustoupit tady a tady. Upřímně řečeno, když si svoláte odborné kolokvium znalců a tlumočníků, předsedů krajských soudů, předsedů vysokých soudů, všichni řeknou: V této podobě zákon v žádném případě nepouštějte do jednání Poslanecké sněmovny! Není to vypořádané, není to hotové, je to prostě jenom nějaké, nechci říct trucování, ale boj pana ministra, aby po něm zůstal ještě nějaký zářez na pažbě české legislativy.

Pokládám fakt za zbytečné se s tím trápit. A to se týká i těch dalších dvou bodů, ke kterým samozřejmě jsem připraven také vystoupit. Ale nechci tuto Sněmovnu zdržovat tím, abych detailně líčil, jaké jsou všechny problémy ve znalcích obsaženy. Myslím si, že máme počkat na nové vedení resortu, které ať se rozmyslí, jestli chce jít touto cestou, nebo jinou cestou. Ať připraví návrh zákona, který bude skutečně s těmi odbornými skupinami nějakým způsobem sladěn, a nebude to tak, že teď přiběhnou a říkají: No dobře, začali si stěžovat patologové, že u pitvy nestačí, že je jenom jeden, tak my to opravíme až v Poslanecké sněmovně. Takhle je to bohužel v tomhle zákoně s každou věcí. Vždycky si někdo začne stěžovat a někdo nám slíbí, že to opraví, a čeká se, že to předělá ústavněprávní výbor. Já si nechci stěžovat, ale těch věcí, které nám přikazujete, je poměrně hodně. A pokud máme něco kvalitně předělávat, a už předěláváme GDPR a předěláváme insolvence a řadu dalších věcí, tak prosím, ať znalce, tlumočníky a doprovodný zákon kvalitně předělá vláda a Ministerstvo spravedlnosti a ať se s tím netrápíme my tady v Poslanecké sněmovně.

Připojuji se k návrhu pana kolegy Ondráčka na to, abychom vládě vrátili k přepracování. Protože si myslím, že to je opravdu norma, která nijak nezbytně nespěchá a která si zaslouží přepracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Další přihlášenou do obecné rozpravy mám paní poslankyni Janu Levovou. Prosím.

 

Poslankyně Jana Levová: Děkuji. S ohledem na to, že vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, sněmovní tisk 72, je vládní návrh zákona, měl by být podstatně lépe propracovaný, neměl by mít žádné nebo menší počet legislativně technických nedostatků. Z výše uvedených důvodů dávám návrh na zamítnutí v prvním čtení. Stejně tak i v následujících tiscích 73 a 74 podám návrh na zamítnutí ze stejných důvodů. Myslím si, že my potřebujeme novelizaci tohoto zákona, ale v podstatně lepší kvalitě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Registruji váš návrh. Nyní rychle přečtu ještě omluvy, jelikož už je mám tady na stole delší dobu. Od 13.15 hodin do konce jednání se omlouvá paní poslankyně Golasowská a od 13 do 14 hodin pan poslanec Benešík.

Takže se táži, zdali máme ještě někoho přihlášeného do obecné rozpravy. Ano, pan poslanec Kaňkovský. Prosím. Pan poslanec Kaňkovský se hlásí, ano.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne ještě jednou. Je tady cítit z diskuze, která probíhá, že je tady poměrně velká vůle tento zákon vrátit vládě k přepracování. Já jsem měl přichystán poměrně dlouhý příspěvek týkající se speciální části nebo speciálního určení tohoto zákona, které se týká soudně znalecké činnosti v oboru zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že to je poměrně specifická záležitost a že ten projev byl poměrně dlouhý, a já věřím, že dneska ten zákon bude skutečně vrácen k přepracování, tak vás nebudu dneska tímto příspěvkem zdržovat, protože skutečně je to poměrně specifická záležitost, a případně to potom přednesu na jednání výboru. Ale znovu apeluji na to, ta předloha bohužel není v dobré kondici a važme, jestli ji máme v této kondici pustit do dalšího čtení. Za sebe se přimlouvám za vrácení vládě k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych tedy jenom požádal, abyste tady i u souvisejících tisků měli návrhy na vrácení či zamítnutí, takže prosím, aby to zopakovali potom příslušní poslanci, až tyto tisky otevřeme, ty následující také. Takže to si poznamenávám.

Pan poslanec Výborný tady také má zájem o vystoupení v obecné rozpravě a potom bychom dali prostor paní poslankyni Heleně Válkové. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já myslím, že situace je vážná. To není nějaká obyčejná novela, není to ani obyčejná právní norma. Už tady zaznělo z úst pana ministra, že po 50 letech se tady tvoří nový zákon. Jsme v situaci, kdy vláda je na odchodu, bude nová vláda, bude nový ministr spravedlnosti, a já se domnívám, že tady skutečně nehrozí žádné prodlení. Pokud jsme vydrželi s tím zákonem v té dnešní podobě 50 let, tak holt vydržíme ještě rok nebo možná rok a půl.

Já bych se v tomto smyslu za klub KDU-ČSL připojil k návrhu pana kolegy Ondráčka a pana kolegy Bendy, protože se domníváme, že teď projednávat něco vytaženého ze šuplíku, a osobně teď zažívám podobné debaty okolo novely insolvenčního zákona, tak já se domnívám, že skutečně by bylo dobré, aby přišla kvalitně připravená norma z nové vlády, která bude mít důvěru, a pak se jí tady zabývejme v Poslanecké sněmovně. Žádné škody z prodlení zde nehrozí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci a nyní žádám o vystoupení paní poslankyni Helenu Válkovou. Mám vás přihlášenu jako faktickou poznámku, nicméně po vás nikdo není. Jestli faktickou, tak na dvě minuty. Jestli vám to stačí, prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Ano, mně to stačí teď na dvě minuty, protože ono to má souvislost i s průběhem toho projednávání. Myslím si, že tady nic nebrání těm, kteří chtěli přednést nějaký zásadní projev, a jako zpravodajka bych je k tomu ráda vyzvala, pokud tedy mají alespoň trošku naději v to, že ministerstvo splní svůj slib a že jejich připomínky zohlední. Já mám samozřejmě připraveny také připomínky, které ovšem přednesu jedině v případě, že budu mít pocit, že se tady k tomu bude moci rozvinout diskuze, kde ten, kdo předkládá, v tomto případě pan ministr spravedlnosti, zdůvodní, proč tam některé věci ještě nejsou upraveny, třeba ty kompetence, oprávnění, jiné postavení znaleckých ústavů lépe vyjádřené, a jakým způsobem v druhém čtení k nim chce přistoupit. Tyto připomínky, které v průběhu už přípravy na toto první projednání zákona jsme několikrát projednávali v různých pracovních skupinách. Jedné se zúčastnili i pracovníci z Ministerstva spravedlnosti, z legislativy, a říkali, že tomu vyjdou vstříc, tak aby měl šanci konkrétně reagovat na ty připomínky a říci: ano, s tím počítáme, ne, z těch a z těch důvodů toto nezapracujeme. Protože ano, máte pravdu, kolegyně a kolegové, kteří jste již vystoupili, tady to není připomínkové řízení v klasickém slova smyslu. To už mělo proběhnout a proběhlo předtím. Dovolím si tedy oponovat jednomu ze svých předřečníků, který řekl, že je to vytažené z šuplíku. Tady opravdu to vytažené z šuplíku není. To je dlouho připravovaný zákon. To, že... (Předsedající: Čas, paní poslankyně.) Ano. To, že má určité vady, tady nenahradíme. Ale zvažte prosím, to není procedurální návrh, ale zvažte prosím ti, kteří máte připravené ty příspěvky - (Předsedající: Paní poslankyně, čas!) Ano, děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ale můžete se přihlásit opět, protože mám tady ještě jenom jednu přihlášku, je to opět k faktické poznámce, pan poslanec Dominik Feri, a pak nikdo další není, takže může být prostor i v obecné rozpravě ještě neomezený časem. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já myslím, že ideální scénář je naprosto zjevný. Všichni mají připomínky, předkladatelé mají připomínky, znalci mají připomínky, tak to nechejme na období po létu, udělejme k tomu seminář, připomínky dejme Ministerstvu spravedlnosti a nástupce pana Pelikána je zpracuje. Nebudeme se muset už potýkat se špatnou důvodovou zprávou a s dalšími neprofesionálními věcmi a bude to moci jít dál.

Připojuji se k návrhům, které tu zazněly od pana Ondráčka a od pana Bendy, vrátit vládě k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já přečtu ještě jednu omluvu, abychom to stihli, protože se chýlíme do závěru. Mezi 13. a 14. hodinou se z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová.

Teď se rozhlédnu po sále, zdali tedy je nějaký zájem ještě vystoupit. Žádný zájem nevidím, takže s dovolením končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova. Pan ministr Pelikán? Má zájem. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom velice stručně. Ten zákon skutečně vznikal mnoho let. Není to tak, že bychom si ho jen tak napsali. Vznikal v debatách se všemi zainteresovanými subjekty a ty debaty byly extrémně obtížné, protože, jak říkám, primárně valná většina znalců nestojí o to, aby byli regulováni, jednoduše proto, že jim se v tom neregulovaném světě docela pěkně žije. Těmi, komu se v tom tak pěkně nežije, jsou zejména soudy, soudci a uživatelé spravedlnosti, kteří se na to kulaté razítko nemohou spolehnout. Když se zeptáte kteréhokoliv soudce, dozvíte se, že když má případ, ve kterém se dělají znalecké posudky, tak už rovnou hovoří o tom v množném čísle, protože se nedělá jeden znalecký posudek, jak je normální všude na světě, ale každá strana si přinese svůj posudek. Jeden říká, že je něco černé, druhý říká, že je něco bílé. Soudce si pak vypracovává nějaký třetí znalecký posudek, ale, a to je to, co jim na tom tak vadí, vlastně nemá úplně pocit, že by si byl jist tím, že jeho rozhodnutí je správné. To je to, co se snažíme změnit.

Jak říkám, my jsme celou tu dobu byli velice naslouchající k připomínkám a budeme dál a skutečně očekávám řadu změn v průběhu druhého čtení, ale musím se ohradit určitým způsobem proti tvrzení, že to, že tu jsou ty připomínky, znamená, že jsme nějak špatně odvedli svou práci. A proti představě, že když se nám to vrátí k dopracování, tak že přineseme něco, k čemu žádné připomínky nebudou. Antagonismus zájmů jednotlivých skupin, které přicházejí do hry, je takový, že prostě vždycky k tomu budou připomínky, protože všem těm skupinám najednou vyhovět nelze.

Když to vezmu na tu relativní drobnost z hlediska celého zákona, která tady byla zmíněna, to znamená počet lékařů u soudní pitvy, to ani nebylo v původním textu, který připravovalo Ministerstvo spravedlnosti. Byla to připomínka Ministerstva vnitra, která vzešla z potřeb zejména policie a která se opírala o zahraniční praxi, kde stačí jeden patolog, a my jsme jí vyhověli. A ozvala se druhá strana, která říká, že to je chyba. A tak je to se vším!

Já si myslím, že od toho máme Poslaneckou sněmovnu, aby v takovéhle situaci, kdy je tu řada nesmiřitelných zájmů, se tyto věci v debatě v Poslanecké sněmovně vyjasnily a k některým zájmům se prostě politická vůle přiklonila. Proto ještě jednou prosím o propuštění do druhého čtení s tím, že jako projev té konstruktivnosti podporuji návrh paní profesorky Válkové, aby se prodloužila lhůta pro druhé čtení o 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji za závěrečné slovo. Ptám se paní profesorky Válkové? Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Já si myslím, že by bylo zbabělé, kdyby se v této těžké situaci zpravodajka ráda vzdala, což bych skoro téměř učinila, svého slova, a já otevřeně řeknu svůj názor.

Hlasujte každý podle svého vědomí a svědomí. Já vám můžu garantovat pravdivost slov ministra spravedlnosti, pokud říká, že se na tomhle zákonu pracovalo dlouze. Ale pravda je také, že i přesto, že se dlouze pracovalo, tak některé připomínky zapracovány nejsou. Mně nejvíce osobně vadí, že i když zákon nestanoví samozřejmě žádnou hierarchizaci těch institucí, jako je znalec, znalecká kancelář a znalecké ústavy, tak svým obsahem tam to privilegované postavení znaleckých ústavů je. Ale dejme tomu, že věřím tomu, že Ministerstvo spravedlnosti splní svůj slib a nebude bránit v rámci druhého čtení tomu, aby v tomto směru došlo k relativně zásadní věcné změně, kde přehodnotíme postavení znaleckých ústavů.

Takže na tomto jednom příkladě vidíte, že je to taková trošku hamletovská otázka. Já sama budu hlasovat pro propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. Tímto jsme vyčerpali závěrečná slova a přistoupíme k hlasování o předložených návrzích. Takže máme tady návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování a máme tady návrh na zamítnutí. Hlasoval bych v tom pořadí, ve kterém jsme tyto návrhy obdrželi.

Jako první budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Mám žádost o odhlášení. Já vás odhlašuji. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Takže já zopakuji ještě to, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, zdvihněte ruku, stiskněte tlačítko. Kdo je proti, zdvihněte ruku, stiskněte tlačítko.

Hlasování číslo 116, přihlášeno 133 poslanců, pro 46, proti 38, zdrželo se 49. Takže návrh na vrácení byl zamítnut.

 

Budeme tedy hlasovat o dalším návrhu, který předložila paní poslankyně Jana Levová, a to je na zamítnutí předloženého návrhu.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 117, přihlášeno 133 poslanců, pro 47, proti 58, zdrželo se 28. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Takže... (Hlásí se poslankyně Černochová.) Dobře. Ano, prosím. Paní poslankyně, prosím, vystupte s přednostním právem.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že to hlasování je poměrně zajímavé v tom, že se tady řada kolegů zdržuje - já mám pocit, že skutečně řada zejména kolegů z ANO je poněkud zmatená z toho, že bývalá paní ministryně říká něco, současný ministr bez důvěry říká něco. Chápu, že je pro vás složité chovat se stejně k sobě, jako se k sobě chová pan ministr Stropnický s paní Šlechtovou. Zaplať pánbůh, tohle nám tady nepředvádíte. Ale přesto si myslím, že určitě byste si to na klubu hnutí ANO měli vyříkat. Stejně jako bychom si to chtěli vyříkat my na klubu občanských demokratů, jak budeme dále postupovat. Z tohoto důvodu navrhuji přestávku na jednání klubu občanských demokratů v délce dvaceti pěti minut. Dvaceti šesti minut.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, tak teď jsem se právě trošku zarazil. Takže rozumím tomu. Já vyhlašuji přestávku v délce dvaceti šesti minut, což znamená do 14 hodin. Tímto tedy ukončuji dnešní jednací den a uvidíme se v úterý ve 14 hodin. Přeji hezký víkend.

 

(Jednání skončilo ve 13.34 hodin.)

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP