Úterý 12. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

51.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol
k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003)
/sněmovní tisk 43/ - druhé čtení

Pan ministr Robert Pelikán je na svém místě, pan kolega Jiří Strýček je také na svém místě. A prosím pana ministra Pelikána, aby se ujal slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás ještě jednou nerad přeruším, ale musím. Znovu opakuji, že diskuse mimo téma prosím zásadně v předsálí. Když už si nevážíte jeden druhého, tak alespoň respektujte, že stenografky mají při tomhle hluku strašlivě těžkou práci. Děkuji.

Můžete mluvit, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Pravdu má pan předsedající.

Dámy a pánové, předkládaný návrh k ratifikaci Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci je poměrně jednoduchá věc. Je to skutečně jenom dodatek k trestněprávní úmluvě, u které se ukázalo, že nepokrývá všechny případy korupce, protože se nevztahuje na rozhodce a porotce, a proto bylo třeba ta původní pravidla, která postihují korupci v oblasti souzení řekněme, rozšířit tímto dodatkem právě i do těchto oblastí.

Pro nás je z toho relevantní oblast rozhodcovská, protože porotní soudy, pánbůh zaplať, nemáme. Náš právní řád je již v souladu s těmito požadavky. To znamená, naše skutkové podstaty postihují toto chování těchto osob, takže jde spíše o vyjádření obecné podpory této myšlenky na mezinárodněprávní úrovni. Prosím o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi spravedlnosti Robertu Pelikánovi a žádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jiřího Strýčka, aby odůvodnil usnesení výboru, které nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 43/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Strýček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z 6. schůze ze dne 31. ledna 2018 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Trestně právní úmluvě o korupci, Štrasburk 15. 5. 2003, sněmovní tisk číslo 43.

Po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti pana magistra Petra Jägera, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Strýčka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dodatkového protokolu k Trestně právní úmluvě o korupci, Štrasburk 15. 5. 2003;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Paní kolegyně Balcarová se hlásí s faktickou poznámkou? Ne. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, mohu rozpravu ukončit. O závěrečná slova není zájem.

 

Za těchto okolností přikročíme k hlasování o navrženém usnesení zahraničního výboru, které vám zpravodaj přečetl.

Zahájil jsem hlasování číslo 196 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 196, z přítomných 173 pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a tedy i ratifikace dodatkového protokolu.

 

Končím bod 51. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.

 

Pokračujeme bodem číslo 52, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP