Úterý 12. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

54.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti,
podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně
/sněmovní tisk 53/ - druhé čtení

Pan ministr Metnar je na místě, pan kolega Krejza, zpravodaj zahraničního výboru, je také na svém místě a já požádám pana ministra vnitra, aby měl úvodní slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, i tato předkládaná smlouva je standardní úpravou v oblasti policejní spolupráce s nesousedními státy. Samozřejmě tato smlouva rovněž upravuje spolupráci při předcházení a odhalování trestné činnosti, při pátrání po osobách a věcech, při pátrání po odcizených dokladech, vysílání expertů jako poradců v konkrétních případech. Tato smlouva nahrazuje smlouvu, resp. Dohodu mezi vládou České republiky a vládou republiky Kazachstán v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorismu a dalším nebezpečným druhům trestné činnosti z 9. dubna 1998, neboť tato smlouva už samozřejmě nevyhovuje bezpečnostním potřebám.

Smlouva je na výslovnou žádost kazašské strany smlouvou navenek sjednanou jako mezivládní, z hlediska vnitrostátního právního řádu se jedná o smlouvu prezidentské kategorie, která je po podpisu předkládaná oběma komorám Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací a následně bude předložena k ratifikaci prezidentu republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Lubomíru Metnarovi a připomínám, že usnesení výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 53/1. Požádám pana zpravodaje zahraničního výboru Karla Krejzu, aby zpravodajskou zprávu odůvodnil. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Krejza: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si seznámit vás s usnesením zahraničního výboru z 11. schůze ze dne 25. dubna 2018, a to k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně, jako sněmovní tisk číslo 53.

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra JUDr. Jaroslava Strouhala, zpravodajské zprávě poslance Karla Krejzy a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: 1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsané dne 23. listopadu 2017 v Astaně;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Opět nikoho nevidím, rozpravu končím. Návrh usnesení jsme slyšeli.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 198 o ratifikaci této smlouvy. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 198 z přítomných 174 pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení tedy byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 54. Dále mi dovolte, abych konstatoval omluvu paní poslankyně Jany Levové, která se omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 55. Pana ministra vnitra vystřídá pana ministr Pelikán, protože jde o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP