(9.30 hodin)
(pokračuje Fialová)

Dle údajů Českého hydrometeorologického úřadu z roku 2015 pocházelo 54,5 % PM2,5 z lokálních topenišť. Energetika a teplárenství představovaly pouze 7,1. Institut výjimek z plnění BAT je zakotven přímo ve směrnici o průmyslových emisích právě pro případy, kdy by negativní ekonomické a sociální dopady převážily nad možnými environmentálními přínosy BAT. Udělení výjimky z BAT České republice předpokládá, že provozovatel daného zařízení představí návrhový scénář, kde uvádí, jaké emisní limity bude plnit, a tyto limity se musí co možná nejvíce blížit úrovní BAT. Každou odchylku od BAT musí zařízení zdůvodnit a doložit na ekonomických údajích.

Ať chceme nebo ne, tak výroba elektřiny je úzce spjata s výrobou tepla. Zamezení výjimek by ohrozilo zdroje tepla pro 177 tisíc domácností, což je půl milionu obyvatel napojených na centrální zásobování teplem. Je nutno si uvědomit, že většina zdrojů se nachází v sociálně citlivých regionech.

Celkové potřebné investiční náklady na dosažení požadavků závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení spalující hnědé anebo černé uhlí lze odhadovat v závislosti na předpokládaných nákladech snížení emisí v úrovni 13 až 36 mld. korun. Tyto odhady však reflektují pouze dosažení požadavků BAT technologií u polutantů NOx, oxidu siřičitého a prachu.

Svaz průmyslu České republiky podporuje postupný odklon od fosilních paliv a vznik energetického mixu založeného na čistých palivech, tedy jádru a obnovitelných zdrojích. Lpí na ochraně životního prostředí a energetických úsporách. Odmítá ale nekoncepční snahy ohrožující nejen český průmysl, ale domácnosti a celkovou energetickou bezpečnost země.

Můj závěrečný komentář k této problematice. V rámci diskuse na výboru životního prostředí vznikla pracovní skupina, která má za úkol posoudit implementaci BAT technologií. Je složena ze všech dotčených složek včetně zástupců neziskových organizací. Nepřipadá mi konstruktivní, aby nebyly známy závěry z této pracovní skupiny a my ji limitovali již zakotvenou změnou v zákoně. I z tohoto důvodu nemohu tento pozměňovací návrh podpořit.

Ještě musím dodat, jak k udělování výjimek přistupují ostatní země Evropské unie. Evropská komise v roce 2018 publikovala studii, že výjimky jsou celkově běžnou praxí. Celkem je podchyceno více než 100 těchto výjimek z oblasti sklářství, ocelářství, rafinerií a cementáren, kde již došlo k implementaci závěru BAT. Konkrétně se jedná o Belgii, kde jsou 3 výjimky, Estonsko 4, Finsko 10, Francie 19, Chorvatsko 3, Maďarsko 3, Irsko 1, Itálie 7, Malta 1, Polsko 7, Portugalsko 6, Švédsko 6, Slovensko 7 a Velká Británie 19. Česká republika jich má 7 ve sklářském průmyslu. K udělení výjimek u velkých spalovacích zařízení ještě nemohlo dojít. Závěry o BAT jsou z roku 2017 a na případné udělení výjimek jsou čtyři roky.

A jako poslední a již velice krátce bych se ráda vyjádřila k pozměňovacímu návrhu kolegy Zahradníka. Ač rozumím důvodům, z jakých ho předkládá, chci upozornit na to, že Ústavní soud posuzoval, zda dochází k ohrožení domovní svobody, a dospěl k závěru, že tomu tak není. Stávající znění zákona skutečně vedlo k prevenci a výchovnému efektu. Zkušenosti ukazují, že k samotné kontrole nedošlo v 99 % všech oznámení, kdy postačila první výzva zaslaná odborem životního prostředí s rozšířenou působností. Vzhledem k tomu, že nedochází ke zneužívání, není tedy důvod stávající znění zákona měnit, proto ani tento návrh nepodpořím.

A úplným závěrem: Jsem moc ráda, že máme všichni zájem na zlepšení stavu ovzduší v naší zemi. Záleží však, jaká cesta se zvolí k dosažení stanoveného cíle. Pevně věřím, že tato cesta bude racionální a založená na zdravém rozumu každého z nás. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Jako další je do rozpravy při třetím čtení přihlášena paní poslankyně Balcarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, na začátek bych jenom uvedla, že přede mnou mluvila kolegyně z výboru životního prostředí a zpravodajka této novely paní Eva Fialová. Já jsem spíš měla pocit, že nám zde mluvil zástupce Svazu průmyslu a dopravy.

V tuto chvíli bych chtěla hlavně připomenout, že dneska budeme hlasovat novelu o ochraně ovzduší, kterou vnímám jako asi zatím nejdůležitější zákon, který jsme ve výboru pro životní prostředí měli. Bylo tam hodně pozměňovacích návrhů, některé z nich budeme hlasovat, a já bych ráda, abyste se zamysleli a podpořili pozměňovací návrh, který předkládají Piráti a který se týká velkých uhelných elektráren, konkrétně hnědouhelných elektráren na území České republiky, které mají možnost podle současné legislativy žádosti o udělení výjimek z evropských limitů znečištění ovzduší.

Náš pozměňovací návrh původně byl proti tomu, aby se výjimky mohly vůbec udělovat, protože vnímáme, že velké uhelné elektrárny jsou výrazným znečišťovatelem, který se podílí na znečištění ovzduší v České republice. Vzhledem k tomu, že výhrady byly jak ze strany průmyslníků, tak ze strany ministerstva, tak kolegů ve výboru pro životní prostředí, udělali jsme návrh kompromisní. V tuto chvíli už neříkáme, že nelze udělovat výjimky, ale dobu, na kterou výjimky lze udělit, jsme stanovili na čtyři roky.

Já bych vám ráda připomenula, že před volbami jste se vyjadřovali k problematice ochrany ovzduší a na anketu svazu nevládních organizací Zelený kruh jste se vyjadřovali přímo k otázce, jestli budete vystupovat proti udělování výjimek z nových limitů pro znečištění u uhelných elektráren. Otázka - přečtu vám, jak jste odpověděli, abyste se upamatovali, jak jste smýšleli těsně před volbami. Takže ČSSD na tuto otázku odpovídá ano. KDU-ČSL odpovídá: Ano, neudělování výjimek je ve veřejném zájmu, uhlí je palivem minulosti. KSČM: Plošné udělování výjimek není pro nás cestou. Nemůžeme ale nyní vyloučit, že některou z případně navržených výjimek nepodpoříme. TOP 09 říká prostě ano. STAN: Rozhodně ano. Hnutí ANO odpovědělo odkazem na svůj volební program, kde se píše: Výrobu elektrické energie zajistíme mixem zdrojů, který bude založen na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů a naopak v postupném poklesu hnědouhelných elektráren. ODS: Jsme přesvědčeni o tom, že bez uhelných elektráren a tepláren se naše energetika ještě dlouho neobejde. Sluneční elektrárny a další takzvané obnovitelné zdroje jejich podíl nenahradí. Takže pokud jsme si stanovili nadměrně přísné limity, bude nutné udělovat výjimky. A SPD nereagovala ve svém program na tuto otázku vůbec.

Takže z této ankety mi vyplývá, že drtivá většina politických subjektů, které dneska sedí v Poslanecké sněmovně, před volbami deklarovala, že nebude pro udělování výjimek u velkých uhelných zdrojů. Ráda bych vám toto připomněla a doufám, že si při hlasování na to vzpomenete. Děkuji. (Slabý potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jako další ... Teď se mi tu objevily dvě faktické poznámky. Jednak pan poslanec Schiller a poté paní poslankyně Aulická. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.***
Přihlásit/registrovat se do ISP